Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja dot. wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2022

Burmistrz Nowego Warpna informuje, że w 2022 roku będą obowiązywać nowe stawki podatku od nieruchomości, zgodnie z uchwałą Nr XX/161/2021 Rady w Nowym Warpnie z dnia 22 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodn. 30.10.2021 r. poz. 4028)

 

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2022 ROK

1)

od gruntów:

 

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1m2 powierzchni

1,03 zł

b)

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni

5,17 zł

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni

0,54 zł

d)

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1669), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m2 powierzchni

3,40 zł

2)

od budynków lub ich części:

 

a)

mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej

0,85 zł

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

- od 1m2 powierzchni użytkowej

25,74 zł

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej

12,04 zł

d)

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1m2 powierzchni użytkowej

5,25 zł

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni użytkowej

8,45 zł

3)

od budowli - od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7

2 %

 

STAWKI PODATKU ROLNEGO NA 2022 ROK
OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE
  • dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 kwintala żyta – od 1 ha przeliczeniowego gruntów – stawka podatku wynosi 153,70 zł,
  • dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 kwintali żyta- od 1 ha gruntów – stawka podatku wynosi 307,40 zł,
  • obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, która wynosi 61,48 zł za 1 dt (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022, M.P.2021.951).

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 333) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

W myśl art. 2 ust. 1 w/w ustawy, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów,
o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przel
iczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 powyższej ustawy, podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

  1. dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;
  2. dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 w/w ustawy, podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

  1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
  2. od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 - równowartość pieniężną 5 q żyta– obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Średnią cenę skupu żyta, o której mowa powyżej, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

 

STAWKI PODATKU LEŚNEGO NA 2022 ROK
OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE
  • od 1 ha – równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna – stawka podatku 46,6972 zł,
  • dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka wskazana powyżej ulega obniżeniu o 50 %,
  • obliczane według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2021, która wynosi 212,26 zł za m3 (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r., M.P.2021.950).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz.U.
z 2019r.,poz. 888) podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Z art. 4 ust. 3 w/w ustawy, dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 50%.

W myśl art. 4 ust. 4 w/w ustawy, średnią cenę sprzedaży drewna, o której mowa powyżej, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 26-10-2021 09:38:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 26-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 26-10-2021 09:38:43