Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut Osiedla Nowe Warpno

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/070/2019 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 listopada 2019 r.

 

STATUT OSIEDLA „NOWE WARPNO”
Gmina Nowe Warpno, Województwo Zachodniopomorskie

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Osiedle „Nowe Warpno” jest jednostką pomocniczą Gminy Nowe Warpno, której mieszkańcy wspólnie z innymi jednostkami pomocniczymi tworzą wspólnotę samorządową Gminy.

 

§ 2. W skład osiedla „Nowe Warpno” wchodzi obszar całego miasto Nowe Warpno z wyłączeniem nieruchomości położonych przy ul. Podgrodzie i ul. Miroszewo.

 

§ 3. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

 1. gminie - należy przez to rozumieć Gminę Nowe Warpno,
 2. radzie miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Nowym Warpnie,
 3. burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Nowego Warpna
 4. statucie gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Nowe Warpno,
 5. osiedlu - należy przez to rozumieć osiedle „Nowe Warpno”.

 

Rozdział II.
ZADANIA I KOMPETENCJE OSIEDLA

§ 4. Podstawowe celem działania osiedla jest:

 1. współdziałanie z organami gminy w realizacji zadań na terenie osiedla,
 2. umożliwienie mieszkańcom osiedla udziału w realizacji zadań gminy związanych z osiedlem,
 3. stworzenie mieszkańcom możliwości uczestniczenia w życiu wspólnoty dla zaspokojenia ich potrzeb,
 4. oddziaływanie na efektywność gospodarki gminy na terenie osiedla,
 5. inicjowanie i organizowanie działań związanych z kulturą, sportem, rekreacją, pomocą społeczną, zdrowiem, porządkiem, czystością i bezpieczeństwem.

 

§ 5.1. Zadaniem osiedla jest zaspokajanie potrzeb społeczności osiedla.

2. Do zadań osiedla należy w szczególności dbałość o:

 1. ład przestrzenny,
 2. porządek i bezpieczeństwo,
 3. utrzymanie lokalnych dróg, chodników i parkingów,
 4. lokalną infrastrukturę techniczną,
 5. pozostałe mienie gminy znajdujące się na terenie osiedla,
 6. stan środowiska naturalnego,
 7. zakres i jakość usług publicznych świadczonych na terenie osiedla.

3. Osiedle może także współorganizować i wspierać przedsięwzięcia mieszkańców, zmierzające do:

 1. poprawy warunków życia,
 2. rozwoju oświaty, kultury i wypoczynku,
 3. tworzenia więzi lokalnych i pomocy sąsiedzkiej,
 4. poprawy funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej.

4. Osiedle może realizować swoje zadania poprzez:

 1. inicjowanie i organizowanie aktywności społecznej mieszkańców osiedla,
 2. przeprowadzania akcji i konkursów mających na celu rozwój i upiększenie osiedla,
 3. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach placówek kulturalno-wychowawczych,
 4. organizowanie różnych form opieki pomocy sąsiedzkiej dla mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 5. rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego w osiedlu: festynów, klubów i kół zainteresowań,
 6. podejmowanie działań mających na celu utrzymanie porządku, spokoju, czystości i bezpieczeństwa.

 

§ 6. Do kompetencji osiedla należy:

 1. formułowanie pod adresem rady miejskiej i burmistrza postulatów określających potrzeby, opinie i dążenia mieszkańców osiedla,
 2. zgłaszanie opinii, uwag i zastrzeżeń do planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym osiedla,
 3. występowanie do rady miejskiej i burmistrza z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji funkcji gminy na terenie osiedla,
 4. opiniowanie działań dotyczących porządku publicznego na terenie osiedla,
 5. wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez radę miejską i burmistrza,
 6. współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców, zmierzających do poprawy ich życia.

 

Rozdział III.
ORGANY OSIEDLA

§ 7. Organami osiedla są:

 1. Ogólne zebranie.
 2. Zarząd Osiedla.

 

§ 8. Ogólne zebranie jest organem uchwałodawczym i kontrolnym w osiedlu.

 

§ 9.1. Organem wykonawczym osiedla jest Zarząd osiedla.

2. Wyboru Zarządu osiedla dokonuje ogólne zebranie.

 

§ 10. Kadencja Zarządu osiedla trwa 5 lat od dnia wyboru.

 

 

Rozdział IV.
ZASADY I TRYB DZIAŁANIA OGÓLNEGO ZEBRANIA

§ 11.1. Ogólne zebranie stanowią mieszkańcy zamieszkali na terenie osiedla, posiadający czynne prawo wyborcze.

2. Ogólne Zebranie zwołuje, z zastrzeżeniem ustępu 8 oraz § 17 ust. 2, przewodniczący Zarządu osiedla:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu,
 3. na wniosek rady miejskiej lub burmistrza.

3. Ogólne zebranie obraduje na posiedzeniach zwołanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy pozostające w zakresie jego działania.

4. Termin i miejsce i projekt porządku obrad ogólnego zebrania przewodniczący Zarządu osiedla podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty w osiedlu, co najmniej na 7 dni przed tym terminem.

5. Ogólne zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy osiedla zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania przy wyborze organów samorządowych gminy.

6. Zebranie osiedla zwoływane na wniosek mieszkańców lub Zarządu osiedla winno odbyć się w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez przewodniczącego rady osiedla stosownego wniosku, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

7. O ile w wyznaczonym terminie na ogólnym zebraniu nie uzyska się obecności 1/10 stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania przy wyborze organów samorządowych gminy, zwołujący zebranie może zarządzić odbycie następnego zebrania w drugim terminie wyznaczonym nie później niż 30 dnia od daty pierwszego terminu. Zebranie jest ważne jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 1/15 stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania przy wyborze organów samorządowych gminy.

8. Jeśli przewodniczący nie zwoła ogólnego zebrania w terminie określonym w ust. 6 ogólne zebranie zwołuje burmistrz w sposób określony w ust. 5.

 

§ 12. Liczbę stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania i udziału określa burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencyjnej ludności.

 

§ 13.1. Uchwały ogólnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów obecnych.

2. Uchwała winna zawierać:

 1. numer, datę uchwalenia, tytuł,
 2. podstawę prawną,
 3. postanowienia uchwały,
 4. określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie,
 5. termin wejścia w życie postanowień uchwały,
 6. podpis przewodniczącego zebrania.

 

§ 14.1. Ogólne zebranie otwiera przewodniczący Zarządu osiedla i przewodniczy jego obradom, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach - zebranie osiedla ustala inną osobę spośród obecnych, wybraną w głosowaniu jawnym, a do tego czasu zebraniu przewodniczy osoba wyznaczona przez burmistrza.

2. Porządek obrad uchwala zebranie osiedla na podstawie projektu przedłożonego przez prowadzącego zebranie po przegłosowaniu ewentualnych poprawek.

§ 15.1. Do właściwości ogólnego zebrania należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania osiedla, o ile statut lub inne przepisy nie stanowią inaczej.

 

2. W szczególności do ogólnego zebrania należy:

 1. wybór i odwołanie Zarządu osiedla oraz poszczególnych jego członków,
 2. występowanie do rady miejskiej i burmistrza z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji funkcji gminy na terenie osiedla,
 3. delegowanie przedstawicieli osiedla na posiedzenia rady miejskiej i jej komisji, jeżeli przedmiotem obrad posiedzenia są sprawy dotyczące osiedla,
 4. występowanie z uzasadnionymi wnioskami o przekazanie osiedlu wskazanych składników mienia komunalnego,
 5. wspieranie i organizowanie inicjatyw społecznych w osiedlu, zmierzających do poprawy życia mieszkańców, rozwoju kultury, infrastruktury komunalnej,
 6. powoływanie stałych i doraźnych komisji dla szczegółowego rozpatrywania określonych spraw,
 7. rozpatrywanie sprawozdania z działalności Zarządu w poprzedni roku kalendarzowym i udzielanie absolutorium Zarządowi.

 

§ 16.1. W celu realizacji zadań kontrolnych ogólne zebranie powołuje w drodze wyboru komisję rewizyjną oraz w miarę potrzeby inne komisje, w tym doraźne, określając zakres i przedmiot ich działania.

2. Komisja rewizyjna kontroluje i ocenia dla potrzeb ogólnego zebrania działalność Zarządu osiedla oraz przedstawia wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi osiedla.

3. Komisję rewizyjną w składzie od 3 do 5 osób wybiera się spośród mieszkańców osiedla na czas trwania kadencji Zarządu. W jej skład nie mogą zostać wybrane osoby wchodzące w skład Zarządu osiedla.

 

Rozdział V.
ZASADY WYBORU I ODWOŁYWANIA ZARZĄDU OSIEDLA

§ 17.1. Ogólne zebranie wybiera Zarząd osiedla w liczbie od 3 do 7 osób, spośród mieszkańców osiedla uczestniczących w zebraniu.

2. Ogólne zebranie, na którym ma być dokonany wybór przewodniczącego i członków Zarządu osiedla zwołuje burmistrz. W tym celu burmistrz określa miejsce, godzinę i dzień zebrania osiedlowego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania wyborczego.

3. Zarządzenie burmistrza o zwołaniu ogólnego zebrania dla wyboru przewodniczącego i członków Zarządu osiedla podaje się do wiadomości mieszkańców osiedla co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

4. Dla dokonania wyboru przewodniczącego i członków Zarządu osiedla na ogólnym zebraniu wymagana jest obecność co najmniej 1/10 stałych mieszkańców osiedla, uprawnionych do głosowania.

5. O ile w wyznaczonym terminie na ogólnym zebraniu nie uzyska się obecności 1/10 stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania, wybory przewodniczącego i członków Zarządu osiedla przeprowadza w drugim terminie zebrania wyznaczonym nie później niż 30 dnia od daty pierwszego terminu. Dla dokonania wyboru przewodniczącego i członków Zarządu osiedla na tym ogólnym zebraniu wymagana jest obecność co najmniej 1/15 stałych mieszkańców osiedla, uprawnionych do głosowania.

 

§ 18.1. Dla przeprowadzenia wyboru Zarządu osiedla powołuje się komisję skrutacyjną w liczbie od 3 do 5 osób. Członkiem tej komisji nie może być osoba kandydująca na przewodniczącego lub członka rady osiedla.

 

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

 1. przedstawienie zasad głosowania i przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
 2. przeprowadzenie głosowania,
 3. ustalenie wyników wyborów na podstawie kart do głosowania, ogłoszenie wyników wyborów,
 4. sporządzenie protokołu o przebiegu i wynikach wyborów.

 

§ 19.1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania. Kandydat musi wyrazić ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór przewodniczącego Zarządu osiedla, w drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Zarządu osiedla.

3. Wybory przewodniczącego i członków rady osiedla dokonuje się w głosowaniu tajnym w sposób określony niżej.

4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy osiedla głosują kartami do głosowania sporządzonymi przez pracownika urzędu gminy i opatrzonymi pieczęcią urzędu gminy.

5. Na karcie do głosowania głosujący wpisują imię i nazwisko wybranego przez siebie kandydata lub kandydatów spośród zgłoszonych zgodnie z ust. 1 osób w liczbie nie większej niż ilość miejsc do obsadzenia.

6. Nieważne są głosy na kartach:

 1. całkowicie przedartych,
 2. innych niż ustalone w ust. 4,
 3. na których wpisano więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia.

7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

8. W przypadku równej liczby głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów na dane miejsce głosowanie tajne w odniesieniu do tych kandydatów powtarza się.

 

§ 20.1. Przewodniczący i członkowie Zarządu osiedla są bezpośrednio odpowiedzialni przed ogólnym zebraniem i mogą być przez ogólne zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują należycie swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał ogólnych zebrań lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Z pisemnym wnioskiem o odwołanie może wystąpić do ogólnego zebrania grupa co najmniej 10 osób uprawnionych do uczestnictwa w ogólnym zebraniu, jak również burmistrz.

3. Uchwała o odwołaniu z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego.

 

§ 21. Ogólne Zebranie może odwołać przewodniczącego, Zarząd osiedla lub poszczególnych członków Zarządu osiedla w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

 

§ 22. Jeżeli wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu osiedla lub poszczególnych członków Zarządu osiedla nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie tych samych osób może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.

 

§ 23.1. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie osiedla , ogólne zebranie podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka Zarządu osiedla zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia rezygnacji.

2. Niepodjęcie przez ogólne zebranie uchwały w terminie, w którym mowa w ust. 1, jest równoznaczna z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym uchwała powinna być podjęta.

§ 24.1. Wybory dla uzupełnienia składu Zarządu osiedla lub wybrania nowego składu całego Zarządu osiedla przeprowadza się na zasadach dotyczących jego wyboru.

2. Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku konieczności przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Zarządu osiedla , odwołanego z przyczyn, o których mowa w § 20 ust. 1.

 

Rozdział VI.
ZASADY DZIAŁANIA ZARZĄDU OSIEDLA

§ 25.1. Zarząd osiedla wykonuje uchwały ogólnego zebrania i kieruje bieżącymi sprawami osiedla.

2. Do zadań Zarządu osiedla należy:

 1. wykonywanie uchwał ogólnego zebrania,
 2. realizacja uchwalonego planu rocznego działania,
 3. gospodarowanie mieniem powierzonym osiedlu,
 4. zapewnienie właściwego obiegu informacji między organami osiedla, a mieszkańcami,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na każdym ogólnym zebraniu za okres od ostatniego ogólnego zebrania oraz pisemnego sprawozdania z działalności w ubiegłym roku kalendarzowym, które przekazywane jest w terminie do 31 marca komisji rewizyjnej w celu rozpatrzenia i sformułowania wniosku, o którym mowa w § 16 ust. 2.

3. Posiedzenia Zarządu osiedla zwołuje przewodniczący Zarządu osiedla w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

§ 26. W okresie między ogólnymi zebraniami decyzje w sprawach przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt 2-6 podejmuje Zarząd osiedla.

 

§ 27.1. Przewodniczący Zarządu osiedla organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami i reprezentuje jednoosobowo Zarząd osiedla i osiedle na zewnątrz.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zarządu osiedla jego obowiązki wykonuje wskazany przez niego członek Zarządu osiedla.

 

§ 28. Zarząd osiedla w terminie do 30 kwietnia zwołuje ogólne zebranie w celu podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium z działalności Zarządu w roku poprzednim.

 

Rozdział VII.
MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA FINANSOWA OSIEDLA

§ 29.1. Organy osiedla dysponują środkami finansowymi wyodrębnionymi w budżecie gminy i ustalonymi na zasadach określonych odrębną uchwałą rady miejskiej.

2. Gmina może przekazać osiedlu mienie komunalne niezbędne do realizacji statutowych zadań.

§ 30.1. Organy osiedla zarządzają mieniem komunalnym przekazanym odrębnym zarządzeniem przez burmistrza w ramach zwykłego używania i zarządu.

2. Uprawnienia i obowiązki organów osiedla w stosunku do przekazanego mienia określone są w zarządzeniu w sprawie przekazania mienia komunalnego.

 

Rozdział VIII.
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OSIEDLA

§ 31. Nadzór nad działalnością osiedla sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

 

§ 32.1. Rada miejska oraz burmistrz sprawują nadzór nad działalnością organów osiedla.

2. Rada miejska i burmistrz mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji oraz funkcjonowania osiedla. Radni rady miejskiej i burmistrz mogą uczestniczyć w posiedzeniach organów osiedla.

 

§ 33. Przewodniczący Zarząd osiedla obowiązany jest do przedłożenia burmistrzowi uchwał organów osiedla w terminie 14 dni od daty ich podjęcia, Burmistrz może wystąpić do rady miejskiej z wnioskiem o podjęcie uchwały o uchyleniu niezgodnej z prawem uchwały organu osiedla lub o powtórzeniu wyborów do Zarządu osiedla, jeśli zostały przeprowadzone niezgodnie z prawem.

 

§ 34. Burmistrz kontroluje wykonanie uchwał organu osiedla pod kątem celowości, rzetelności oraz gospodarności.

 

Rozdział IX.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35. Funkcje w organach osiedla pełnione są społecznie.

 

§ 36. Zmiany w statucie uchwala rada miejska z inicjatywy własnej lub na podstawie uchwały ogólnego zebrania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 29-05-2020 12:14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 29-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 29-05-2020 12:14:29