Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

podatki i opłaty lokalne 2006


UCHWAŁA NR XXXVII/180/2005

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 28 listopada 2005 roku

w sprawie: podatków i opłat lokalnych

Na podstawie art.5 ust. 1 i ust. 4, art. 7 ust. 3, art.8, art. 10 ust. 1, art.12 ust.4, art. 14

pkt 1 i 4, art. 18, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz .U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm. Nr 200, poz. 1683 z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039; Nr 188,poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz. 1966; zm. z 2004 r. Nr 92, poz. 880; Nr 92, poz. 884; Nr 96, poz. 959; Nr 123, poz. 1291,Nr 281,poz. 2782; z 2005 r. Nr 130,poz.1087,Nr 143,poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 167,poz.1399, Nr 169, poz.1419, Nr 175,poz. 1462, Nr 179,poz.1484) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. (M.P. z 2005 r, Nr 62, poz. 859) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r (M.P z 2005 r. Nr 68, poz.956) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz. 1568; zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203,; z 2005 r. Nr 172,poz.1441,Nr 175, poz.1457) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące wysokości stawek podatku od nieruchomości:

1)

od gruntów:

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków-od 1m2

powierzchni

0,68 zł

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni

wodnych - od 1 ha powierzchni

3,61 zł

c)

pozostałych - od 1 m2 powierzchni

0,33 zł

2)

od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej

0,56 zł

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej - od 1m2 powierzchni użytkowej

18,43 zł

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej

8,58 zł

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych- od 1m2 powierzchni użytkowej

3,71 zł

e)

pozostałych - od 1m2 powierzchni użytkowej

6,17 zł

3)

od budowli - od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7

2 %

2. Stawki podatku od nieruchomości określone w ust. 1, pkt.1, lit. c) oraz ust. 1 pkt 2 lit. a i e

od nieruchomości będących w posiadaniu emerytów i rencistów prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe, których wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta

obniża się o 50%.

3. Ulga o której mowa w ust.2 nie dotyczy budynków i działek letniskowych.

4. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, nieruchomości będące w posiadaniu gminnych jednostek organizacyjnych

§ 2. 1. Ustala się następującą roczną wysokość stawki podatku od środków transportowych:

1) samochody ciężarowe o ładowności:

a)

od 3,5 t do 5,5 t włącznie

656,38 zł

b)

powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie

1.093,96 zł

c)

powyżej 9,0 t

1.312,75 zł

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita w tonach

stawka podatku w złotych

nie mniej

niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z

zawieszeniem pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

a)

12

13

0,00

127,55

b)

13

14

127,55

352,56

c)

14

15

352,56

496,68

d)

15

496,68

1.124,01

trzy osie

e)

12

17

127,55

221,90

f)

17

19

221,90

455,20

g)

19

21

455,20

591,04

h)

21

23

591,04

910,40

i)

23

25

910,40

1.415,37

j)

25

910,40

1.415,37

cztery osie i więcej

k)

12

25

591,04

599,34

l)

25

27

599,34

935,28

ł)

27

29

935,28

1.484,84

m)

29

31

1.484,84

2.202,37

n)

31

1.484,84

2.202,37

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1.531,54 zł

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy

+ naczepa, ciągnik balastowy + + przyczepa (w tonach)

stawka podatku w złotych

nie mniej

niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

a)

12

18

0,00

34,22

b)

18

25

238,50

431,36

c)

25

31

502,90

825,38

d)

31

1.268,14

1.739,92

trzy osie

e)

12

40

1.118,82

1.547,06

f)

40

1.547,06

2.288,44

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

masę całkowitą od 7,0 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z

działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1.312,75 zł

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z

działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika

liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

za równoważne

inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

jedna oś

a)

12

18

0,00

22,82

b)

18

25

159,69

287,23

c)

25

287,23

503,94

dwie osie

d)

12

28

188,73

277,90

e)

28

33

550,60

763,17

f)

33

38

763,17

1.159,26

g)

38

1.031,72

1.526,32

trzy osie

h)

12

38

607,63

846,11

i)

38

846,11

1.149,93

7) autobusy:

a)

liczba miejsc do siedzenia mniejsza niż 30 miejsc

450,00 zł

b)

liczba miejsc do siedzenia równa lub wyższa niż 30 miejsc

840,00 zł

§ 3. 1. Ustala się stawkę podatku od posiadania jednego psa w wysokości 15,00 zł.

2. Podatek od posiadania psów należy wpłacać na rachunek budżetu Gminy Nowe Warpno lub u inkasentów.

3. Zwalnia się z podatku od posiadania psów posiadanie psów przez osoby których wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta i prowadzą samodzielnie gospodarstwo domowe.

4. Termin płatności podatku od posiadania psów upływa z dniem 15 maja 2006 roku.

5. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów podatku od posiadania psów na terenach wiejskich w wysokości 10 % należności wpłaconych na rachunek budżetu gminy.

§ 4. 1. Ustala się stawkę dzienną opłaty targowej w kwocie 20,00 zł.

2. Opłatę targową należy uiszczać przed rozpoczęciem sprzedaży, na rachunek budżetu Gminy Nowe Warpno lub u inkasenta

3. Opłata o której mowa w ust.1 nie dotyczy sprzedaży produktów rolnych.

§ 5. 1. Ustala się opłatę miejscową od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowości Nowe Warpno za każdy dzień pobytu w wysokości: 1,61 zł.

2. Do pobierania opłaty miejscowej i przekazania jej na rachunek Gminy Nowe Warpno, zobowiązuje się:

a)właścicieli i posiadaczy(dzierżawców, najemców itp.) domów wczasowych, pensjonatów i kwater prywatnych

b)kierowników ośrodków wypoczynkowych, kolonijnych i obozowych,

c) właścicieli i posiadaczy(dzierżawców, najemców itp.) placów namiotowych, campingowych i carawaningowych,

3. Opłatę miejscową można też uiszczać bezpośrednio na rachunek Gminy Nowe Warpno.

4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Nowe Warpno do podpisania umów w sprawie wykonywania inkasa z podmiotami o których mowa w ust.2.

§ 6. 1. Ustala się opłatę administracyjną od czynności urzędowych, wykonywanych przez pracowników Urzędu Gminy w Nowym Warpnie, nie objętych przepisami o opłacie skarbowej - w wysokości:

a)

za sporządzenie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy

Nowe Warpno

180,00 zł

b)

za sporządzenie wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy

Nowe Warpno

90,00 zł

2. Opłatę administracyjną należy uiszczać przed dokonaniem czynności wymienionych w ust.1, na rachunek budżetu Gminy Nowe Warpno.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXV/124/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie podatków i opłat lokalnych (Dz. Urz. Woj. Zacho. z 2004 r. Nr 96, poz.2059)

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 11-01-2006 11:13:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 11-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 11-01-2006 11:13:42