Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podatki i opłaty


uwaga na końcu tekstu

UCHWAŁA NR II/011/2002

Dz.Urz.Woj.Zacho. z dnia 17 grudnia 2002 r. Nr 98, poz.2383

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 3 grudnia 2002 roku

w sprawie podatków i opłat lokalnych

Na podstawie art.5 ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 10 ust. 1, art. 14 pkt) 1 i 4, art. 18, art. 19 ustawy z dnia

12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 zm. Nr 200, poz. 1683)

w związku z art. 18 ust. 2 pkt 8) i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się następujące wysokości stawek podatku od nieruchomości:

1)

od gruntów:

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni

0,62 zł

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

- od 1 ha powierzchni

3,38 zł

c)

pozostałych - od 1 m2 powierzchni

0,30 zł

2)

od budynków mieszkalnych lub ich części:

a)

mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej

0,51 zł

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1m2 powierzchni użytkowej

17,31 zł

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej

8,06 zł

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

- od 1m2 powierzchni użytkowej

3,46 zł

e)

pozostałych - od 1m2 powierzchni użytkowej

5,78 zł

3)

od budowli - od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7

2 %

2. Emeryci i renciści zamieszkali samotnie, których wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta,

korzystają z 50 % obniżki stawek podatku od nieruchomości wymienionych w ust.1 pkt.1) i pkt.4).

3. Ulga o której mowa w ust.2 nie dotyczy budynków i działek letniskowych.

4. Zwalnia się gminne jednostki organizacyjne z opłat z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2

Ustala się następującą roczną wysokość stawki podatku od środków transportowych:

1) samochody ciężarowe o ładowności:

a)

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

616,80 zł

b)

powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie

1.028,00 zł

c)

powyżej 9,0 t

1.233,60 zł

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

a)

12

13

0,00

123,00

b)

13

14

123,00

340,00

c)

14

15

340,00

479,00

d)

15

18

479,00

1.084,00

trzy osie

e)

15

17

123,00

214,00

f)

17

19

214,00

439,00

g)

19

21

439,00

570,00

h)

21

23

570,00

878,00

i)

23

25

878,00

1.365,00

j)

25

878,00

1.365,00

cztery osie i więcej

k)

12

25

570,00

578,00

l)

25

27

578,00

902,00

ł)

27

29

902,00

1.432,00

m)

29

31

1,432,00

2.124,00

n)

31

1.432,00

2.124,00

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej

masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1.400,00 zł

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej

masie całkowitej zespołu pojazdów:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie

a)

12

18

0,00

33,00

b)

18

25

230,00

416,00

c)

25

31

485,00

796,00

d)

31

1.223,00

1.678,00

trzy osie

e)

12

40

1.079,00

1.492,00

f)

40

1.492,00

2.207,00

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7,0 ton

i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika

podatku rolnego

1.200,00 zł

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą

lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną

podatku rolnego przez podatnika podatku rolnego

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś

a)

12

18

0,00

22,00

b)

18

25

154,00

277,00

c)

25

277,00

486,00

dwie osie

d)

12

28

182,00

268,00

e)

28

33

531,00

736,00

f)

33

38

736,00

1.118,00

g)

38

995,00

1.472,00

trzy osie

h)

12

38

586,00

816,00

i)

38

816,00

1.109,00

7) autobusy:

a)

liczba miejsc do siedzenia mniejsza niż 30 miejsc

1.400,00 zł

b)

liczba miejsc do siedzenia równa lub wyższa niż 30 miejsc

1.800,00 zł

§ 3

1. Ustala się stawkę podatku od posiadania jednego psa w wysokości 15,00 zł.

2. Podatek od posiadania psów należy wpłacać na rachunek budżetu Gminy Nowe Warpno lub u inkasentów.

3. Zwalnia się z podatku od posiadania psów posiadanie psów przez osoby których wyłącznym źródłem

utrzymania jest emerytura lub renta i prowadzą samodzielnie gospodarstwo domowe.

4. Termin płatności podatku od posiadania psów upływa z dniem 15 maja 2003 roku.

5. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów podatku od posiadania psów na terenach wiejskich w wysokości

10 % należności wpłaconych na rachunek budżetu gminy.

§ 4

1. Ustala się stawkę dzienną opłaty targowej w kwocie 20,00 zł.

2. Opłatę targową należy uiszczać przed rozpoczęciem sprzedaży, na rachunek budżetu Gminy Nowe Warpno

lub u inkasenta

3. Opłata o której mowa w ust.1 nie dotyczy sprzedaży produktów rolnych.

§ 5

1. Ustala się opłatę miejscową od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych,

zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowości Nowe Warpno za każdy dzień pobytu

w wysokości: 1,60 zł

2. Do pobierania opłaty miejscowej i przekazania jej na rachunek budżetu Gminy Nowe Warpno, zobowiązuje się:

a) właścicieli i dzierżawców domów wczasowych, pensjonatów i kwater prywatnych,

b) kierowników ośrodków wypoczynkowych, kolonijnych i obozowych,

c) właścicieli i dzierżawców placów namiotowych, campingowych i carawaningowych,

3. Opłatę miejscową można też uiszczać bezpośrednio na rachunek budżetu Gminy Nowe Warpno.

4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Nowe Warpno do podpisania umów w sprawie wykonywania inkasa

z osobami fizycznymi i prawnymi o których mowa w ust.2.

§ 6

1. Ustala się opłatę administracyjną od czynności urzędowych, wykonywanych przez pracowników Urzędu

Gminy w Nowym Warpnie, nie objętych przepisami o opłacie skarbowej - w wysokości:

a)

za sporządzenie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy

Nowe Warpno

180,00 zł

b)

za sporządzenie wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy

Nowe Warpno

90,00 zł

c)1)

za sporządzenie testamentu w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Warpno

150,00 zł

d)1)

za sporządzenie testamentu poza siedzibą Urzędu Gminy Nowe Warpno

186,00 zł

2. Opłatę administracyjną należy uiszczać przed dokonaniem czynności wymienionych w ust.1, na rachunek

budżetu Gminy Nowe Warpno.

§ 7

Traci moc uchwała Nr XXXI/158/2001 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 listopada 2001 roku

w sprawie podatków i opłat lokalnych (Dz.Urz.Woj.Zacho. Nr 53, poz.1534)

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

1) Na podstawie uchwały Nr XXIX/102/S/2002 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia

10 grudnia 2002 r. (10 lipca 2002 r. ? na uchwale) stwierdzono nieważność w części § 6 ust.1 lit.

„c” i „d” - czynności te podlegają opłacie skarbowej z mocy art. 1 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia

9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 ze zm.), według stawek w części II

pkt 6 załącznika cytowanej ustawy.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 15-10-2003 08:51:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 15-10-2003
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 15-10-2003 08:51:24