Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIX/194/2006


UCHWAŁA NR XXXIX/194/2006

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 30 stycznia 2006 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI /091/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 01 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2004-2009

Na podstawie art. 4' ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372; z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143; z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597; Nr 273, pz.2703; z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485) -Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI /091/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 01 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2004-2009 dokonuje się zmiany:

1) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Harmonogram działań i preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Warpnie na 2006 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały”.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII /144/2005 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia

26 stycznia 2005 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2004-2009.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2006 roku.

z-ca Przewodniczącego

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

Tomasz Kłosiński

Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/194 /2006

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 stycznia 2006 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI /091/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 01 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2004-2009

PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2006

Lp.

Nazwa zadania

lp.

szczegółowe zadania w ramach działania

koszt działania

1.

działalność GKRPA

1.

2.

3.

delegacje

wynagrodzenie członków komisji

szkolenie własne członków komisji

300,00

4.800,00

500,00

5.600,00

2.

zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współzależnych

1.

2.

.

wykonanie usług terapeutycznych

dla osób skierowanych przez komisję

kierowanie i pokrycie kosztów dojazdu do placówki odwykowej stacjonarnej

4.000,00

500,00

4.500,00

3.

udzielenie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

1.

2.

działalność świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Nowym Warpnie

dyżur terapeuty

(wg. potrzeb, koszt za jeden dyżur 2 godz. ustala się na 300,00 zł brutto)

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w poza lekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

1.

pomoc w dożywianiu dzieci przez organizatorów świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z elementami socjoterapii

1.000,00

1.000,00

5.

wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej propagowaniu zdrowego stylu życia, rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1.

2.

3.

dofinansowanie terapeutycznych obozów dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz wyjazdów autokarowych.

wspieranie działalności TPD w prowadzeniu

świetlicy środowiskowej w Nowym Warpnie

wspieranie działalności Rady Sołeckiej w Warnołęce i Brzózkach w propagowaniu zdrowego stylu życie bez używek

8.400,00

15.225,00

1.575,00

25.200,00

6.

Pochodne od wynagrodzeń

1.

700,00

RAZEM:

40.000,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 07-02-2006 15:03:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 07-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 07-02-2006 15:03:21