Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała XXXV/168/2005


UCHWAŁA XXXV/168/2005

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 27 września 2005

w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2005

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz U z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214,poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu

- o kwotę:

60.346,00zł

z tego:

1). dochody własne

- o kwotę:

44.187,00zł

w tym:

a) dział

400

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- o kwotę:

40.000,00zł

- rozdział

40002

- dostarczanie wody

- o kwotę:

40.000,00zł

§

6260

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora finansów publiczn.

- o kwotę:

40.000,00zł

b) dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

258,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

258,00zł

§

2030

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

258,00zł

c) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

3.929,00zł

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

3.929,00zł

§

2030

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- o Kwotę:

3.929,00zł

2) dochody na zadania zlecone

- o kwotę:

16.159,00zł

w tym:

a) dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

2.000,00zł

- rozdział

75011

- urzędy wojewódzkie

- o kwotę:

2.000,00zł

§

2010

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- o kwotę:

2.000,00zł

b) dział

751

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- o kwotę:

8.627,00zł

- rozdział

75107

- wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

- o kwotę:

3.452,00zł

§

2010

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- o kwotę:

3.452,00zł

- rozdział

75108

- wybory do Sejmu i Senatu

- o kwotę:

2.125,00zł

§

2010

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- o kwotę:

2.125,00zł

- rozdział

75109

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- o kwotę:

3.050,00zł

§

2010

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- o kwotę:

3.050,00zł

c) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

5.532,00zł

- rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

2.000,00zł

§

6310

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

- o kwotę:

2.000,00zł

- rozdział

85213

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- o kwotę:

873,00zł

§

2010

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- o kwotę:

873,00zł

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

2.659,00zł

§

2010

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- o kwotę:

2.659,00zł

§.2.1. Zwiększa się wydatki budżetu

- o kwotę:

65.346,00zł

z tego:

1) wydatki własne

- o kwotę:

49.187,00zł

w tym:

a) dział

400

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

- o kwotę:

43.000,00zł

- rozdział

40002

- dostarczanie wody

- o kwotę:

43.000,00zł

§

4270

- zakup usług remontowych

- o kwotę:

3.000,00zł

§

6050

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- o kwotę:

40.000,00zł

b) dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

258,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

258,00zł

§

3260

- inne formy pomocy dla uczniów

- o kwotę:

258,00zł

c) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

3.929,00zł

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

3.929,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

3.929,00zł

d) dział

900

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- o kwotę:

2.000,00zł

- rozdział

90095

- pozostała działalność

- o kwotę:

2.000,00zł

§

4270

- zakup usług remontowych

- o kwotę:

2.000,00zł

2) wydatki na zadania zlecone

- o kwotę:

16.159,00zł

z tego:

a) dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

2.000,00zł

- rozdział

75011

- urzędy wojewódzkie

- o kwotę:

2.000,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

2.000,00zł

b) dział

751

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- o kwotę:

8.627,00zł

- rozdział

75107

- wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

- o kwotę:

3.452,00zł

§

4170

- wynagrodzenia bezosobowe

- o kwotę:

942,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

1.000,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

1.000,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

510,00zł

- rozdział

75108

- wybory do Sejmu i Senatu

- o kwotę:

2.125,00zł

§

4170

- wynagrodzenia bezosobowe

- o kwotę:

825,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

500,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

400,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

400,00zł

- rozdział

75109

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- o kwotę:

3.050,00zł

§

3030

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- o kwotę:

2.235,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

300,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

315,00zł

§

4410

Podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

200,00zł

c) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

5.532,00zł

- rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

2.000,00zł

§

6060

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- o kwotę:

2.000,00zł

- rozdział

85213

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby obierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- o kwotę:

873,00zł

§

4130

- składki na ubezpieczenia zdrowotne

- o kwotę:

873,00zł

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

2.659,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

2.659,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu

- o kwotę:

5.000,00zł

w tym:

1) wydatki na zadania własne

- o kwotę:

5.000,00zł

z tego:

a) dział

756

- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- o kwotę:

2.000,00zł

- rozdział

75647

- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- o kwotę:

2.000,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

2.000,00zł

dział

757

- obsługa długu publicznego

- o kwotę:

3.000,00zł

- rozdział

75702

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządy terytorialnego

- o kwotę:

3.000,00zł

§

8070

- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

- o kwotę:

3.000,00zł

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem

4.203.376,00zł

z tego:

1) dochody własne

3.669.327,00zł

2) dochody na zadania zlecone

534.049,00zł

2. Wydatki ogółem

4.078.376,00zł

1) wydatki własne

3.544.327,00zł

2) wydatki na zadania zlecone

534.049,00zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 10-11-2005 14:56:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 10-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 10-11-2005 14:56:56