Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XXIII/138/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIII/138/2017


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 25 stycznia 2017 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2016 r. poz. 487) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:


Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2017 rok.


§ 1. Wprowadzenie
Gmina Nowe Warpno uznając życie swoich mieszkańców w trzeźwości za podstawowy warunek moralnego i materialnego rozwoju, postanawia w gminnym programie na rok 2017, ująć zadania określone w art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwanej dalej ustawą, w zakresie wyznaczonym z jednej strony przez istniejące potrzeby, z drugiej natomiast przez możliwości ich realizacji.

§ 2. Cele programu.
Kontynuacja celów z lat poprzednich, a mianowicie: prowadzenie działalności edukacyjnej, prewencyjnej i profilaktycznej w stosunku do dzieci i młodzieży uznając, że nadrzędnym celem niniejszego programu będzie ograniczenie dostępu do nabywania i picia przez nich alkoholu.
Gmina przyjmuje zasadę, że wszelkie skutki oddziaływań edukacyjnych, prewencyjnych, profilaktycznych i innych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych mogą nastąpić w czasie przyszłym i dlatego wymagają bardzo dużego zaangażowania wszystkich zainteresowanych służb. Efekty realizowanych zadań mogą pojawić się dopiero na przestrzeni następnych lat.
Podstawowymi celami programu jest:
1) zmniejszenie spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież, a także dorosłych,
2) zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych,
3) zmniejszenie rozmiarów tych problemów, które aktualnie występują,
4) ulepszanie sposobów radzenia sobie z nimi,
5) podejmowanie skutecznych działań zmierzających do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 3. Zadania własne Gminy obejmują w szczególności:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, w szczególności poprzez:
 a) podjęcie działań w zakresie współpracy z instytucjami, profesjonalnymi placówkami terapii uzależnień alkoholowych, w celu objęcia nowoczesnymi oddziaływaniami terapeutycznymi osób uzależnionych od alkoholu,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a zwłaszcza ochrony przed przemocą w rodzinie, w szczególności poprzez:
 a) wdrażanie nowoczesnych oddziaływań w zakresie przeciwdziałania przemocy,
 b) wspieranie finansowe w prowadzeniu placówki wsparcia dziennego,
 c) współpracę z instytucjami zajmującymi się dziećmi i młodzieżą w zakresie pomocy, w celu uchronienia dzieci i młodzieży przed popadnięciem w uzależnienia oraz ochrona ich przed przemocą domową i rówieśniczą,
2) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w szczególności poprzez:
 a) finansowanie dla dzieci szkolnych programu profilaktycznego: ”Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz merytoryczna pomoc i wspieranie finansowe szkolnych programów profilaktycznych i sztuk teatralnych poświęconych problematyce uzależnień,
 b) szkolenie i kształcenie osób tzw. pierwszego kontaktu środowiskowego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 c) merytoryczna pomoc i wsparcie finansowe i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin, w których występuje problem alkoholowy,
 d) merytoryczna pomoc i wsparcie finansowe sposobu wykorzystania czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 e) prowadzenie kampanii edukacyjnych dla społeczności Gminy Nowe Warpno poprzez m.in. stronę internetową Gminy Nowe Warpno, ulotki, informatory, zakup literatury,
3) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w szczególności poprzez:
 a) wspieranie materialne, organizacyjne i edukacyjne dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji zajmujących się statutowo problematyką alkoholową, wspieranie instytucji kościelnych,
 b) merytoryczna pomoc i wsparcie finansowe m.in. dla Zespołu Szkół i Przedszkola ”Złota Rybka „w Nowym Warpnie w zakresie tworzenia i prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
 c) współdziałanie z osobami, które profesjonalnie zajmują się pomaganiem osobom mającym problemy alkoholowe.
4) podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, w szczególności poprzez:
 a) kontrolę miejsc, w których prowadzi się sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania uchwał Rady Miejskiej w Nowym Warpnie i przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 b) podejmowanie interwencji w celu ograniczania sprzedaży napojów alkoholowych dzieciom i młodzieży oraz sprzedawania alkoholu osobom nietrzeźwym w oparciu o procedury uzgodnione z Komendą Powiatową Policji w Policach.

§ 4. Oczekiwane korzyści z uchwalenia i realizacji Programu:
1) zmniejszenie nowych przypadków uzależnienia od alkoholu.
2) zmniejszanie wypijanego alkoholu przez dzieci i młodzież.
3) zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych od alkoholu.

§ 5. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Warpnie
1. Za udział w pracach Komisji członkowie otrzymują wynagrodzenie:
 a) przewodniczący Komisji - 100,00 zł netto miesięcznie,
 b) sekretarz komisji prowadzący dokumentację komisji -100,00 zł netto miesięcznie,
 c) pozostali członkowie Komisji-50,00 zł netto miesięcznie.
2. Wnioski o wypłatę wszystkich wynagrodzeń składa w Urzędzie Gminy przewodniczący lub sekretarz komisji. Do wniosku załącza się kserokopie list obecności z posiedzeń, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
3. Wypłata wynagrodzeń odbywa się na zasadach obowiązujących w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku przez przewodniczącego komisji lub sekretarza komisji.
4. Członkom komisji przysługuje zwrot kosztów podróży w przypadku oddelegowania na szkolenia, konferencje itp. związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Warpnie.

§ 6. Harmonogram działań i preliminarz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku.
1. Szczegółowy harmonogram działań i preliminarz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Warpnie, na 2017 rok zawarty jest w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Burmistrz Nowego Warpna, w zależności od wpływu środków finansowych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, będzie podejmował decyzje o realizacji zadań ujętych w harmonogramie, bądź innych zadań, nie ujętych w harmonogramie, a mieszczących się w zadaniach własnych gminy.
3. Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ze środków tych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r . o przeciwdziałaniu narkomanii pokrywane będą także wydatki na działania z tego zakresu.

§ 7. Postanowienia końcowe.
Burmistrz Nowego Warpna składa Radzie Miejskiej w Nowym Warpnie sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu przygotowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Warpnie w terminie do końca pierwszego kwartału następnego roku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą do 01 stycznia 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 138_zał.pdf (PDF, 610.79Kb) 2017-01-31 09:52:20 350 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 31-01-2017 09:52:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 31-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 31-01-2017 09:52:20