Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XVII/103/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR XVII/103/2016


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 28 czerwca 2016 roku


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Policach, Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowe Warpno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

§ 2.1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są odpady powstałe na nieruchomościach zamieszkałych:
1) odpady komunalne zmieszane – w każdej ilości;
2) odpady zebrane w sposób selektywny, określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno, zwanym dalej Regulaminem:
a) ulegające biodegradacji – w każdej ilości;
b) z papieru i tektury – w każdej ilości,
c) szklane – w każdej ilości,
d) z tworzyw sztucznych – w każdej ilości,
e) opakowania wielomateriałowe –w każdej ilości,
f) metalowe - w każdej ilości,
g) wielkogabarytowe – w każdej ilości,
h) zużyte opony – w każdej ilości,
i) tekstylia – w każdej ilości,
j) przeterminowane leki i chemikalia – w każdej ilości,
k) zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,
l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, itp. – w każdej ilości,
m) odpady zielone – w każdej ilości,
n) odpady budowlane i rozbiórkowe – na podstawie oświadczeń, że roboty budowlane w zakresie powodującym powstawanie odpadów właściciel nieruchomości wykonuje sam i nie korzysta z usług firm budowlanych, w ilości 0,5 Mg/ na rok na nieruchomość lub lokal mieszkalny w przypadku nieruchomości wielolokalowej.
2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt. 2 lit.a odbierane są bezpośrednio z nieruchomości w ramach harmonogramów ustalonych z przedsiębiorcą realizującym usługę, które zostaną również udostępnione właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany.
3. Odpady komunalne, o których mowa w ust.1 pkt. 2 lit. b – e, należy dostarczyć do Punktów Gromadzenia Odpadów Komunalnych wyposażonych w pojemniki typu „Dzwon”, rozmieszczonych na terenie Gminy Nowe Warpno. Można je również dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego dalej PSZOK.
4. Odpady komunalne, o których mowa w ust.1 pkt.2 lit. f – m, można nieodpłatnie przekazać do PSZOK.
5. Koszty dostarczenia do PSZOK odpadów określonych w ust. 3 i 4 pokrywa właściciel nieruchomości.
6. Sposób świadczenia usług przez PSZOK określono w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 3.1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się następującą minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych:
a odpady biodegradowalne: w okresie od kwietnia do października - raz na tydzień, w okresie od listopada do marca – raz na dwa tygodnie;
b) odpady zmieszane: raz na dwa tygodnie z zastrzeżeniem lit. c;
c) odpady zmieszane z zabudowy wielorodzinnej w okresie od kwietnia do października raz na tydzień.
2) z nieruchomości niezamieszkałych minimum raz na dwa tygodnie.
3) opróżnianie koszy ulicznych powinno być prowadzone z częstotliwością, która nie powoduje ich przepełnienia jednak nie rzadziej niż raz na tydzień.
2. Odpady złożone w Punktach Gromadzenia Odpadów Komunalnych są zagospodarowane w ramach działalności PSZOK.

§ 4. W celu ułatwienia możliwości przekazania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Gmina raz w roku zorganizuje odbiór tych odpadów bezpośrednio z nieruchomości, a o terminie realizacji przedsięwzięcia powiadomi mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z lokalizacją na działce nr 341/2 w Nowym Warpnie (rejon oczyszczalni ścieków) jest prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie.

§ 6.1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego PSZOK należy zgłaszać w jednej z wymienionych form:
1) pisemnie – do Urzędu Gminy Nowe Warpno, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie
2) elektronicznie – na adres : urzad@nowewarpno.pl, zgknowewarpno@wp.pl;
3) osobiście – w Urzędzie Gminy Nowe Warpno, Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie
4) telefonicznie: Urząd Gminy Nowe Warpno – tel. (091)3129660, Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie – tel. (091)3129641
2. Zgłoszenie powinno zawierać informacje dotyczące rodzaju i daty zdarzenia, miejsca oraz okoliczności zdarzenia oraz dane osoby zgłaszającej.
3. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od daty stwierdzenia tego faktu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXVI/212/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1014 i poz. 3644).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
w Nowym Warpnie


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwany dalej „PSZOK” zlokalizowany jest na działce nr 341/2 w Nowym Warpnie (rejon oczyszczalni ścieków), jest administrowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Kościuszki 47A w Nowym Warpnie i jest czynny w dni robocze od poniedziałku do soboty w godz. 10:00-14:00.

§ 2. PSZOK przyjmuje odpady komunalne według frakcji wymienionych w niniejszym Regulaminie, podejmuje działania w celu ich zagospodarowaniem, odzysku lub unieszkodliwienia.


Rozdział II
Ustalenia szczegółowe

§ 3. Dostarczone przez właścicieli nieruchomości lub mieszkańców, własnym transportem i na własny koszt odpady komunalne przyjmowane są nieodpłatnie, w godzinach otwarcia PSZOK.

§ 4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik.

§ 5. W PSZOK-u przyjmowane są niżej wymienione odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:
 1) szkło,
 2) papier,
 3) tworzywa sztuczne,
 4) metal,
 5) opakowania wielomateriałowe,
 6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 7) zużyte opony,
 8) odpady budowlane i rozbiórkowe – na podstawie oświadczeń, że roboty budowlane w zakresie powodującym powstawanie odpadów właściciel nieruchomości wykonuje sam i nie korzysta z usług firm budowlanych, w ilości 0,5 Mg na nieruchomość lub lokal mieszkalny w przypadku nieruchomości wielolokalowej na rok,
 9) odpady zielone,
10) odzież i tekstylia,
11) przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.) ,
12) zużyte baterie i akumulatory,
13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i żarówki itp.

§ 6. 1. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.
2. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
3. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w § 5 niniejszego Regulaminu.
4. Do PSZOK nie są przyjmowane materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa oraz odpady, których odbiór zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowe Warpno odbywa się bezpośrednio z nieruchomości na której powstały.
5. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku stwierdzenia przez pracownika PSZOK – u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych.

§ 7. W celu zapewnienia możliwości przekazania odpadów zebranych selektywnie i ułatwienia ich przekazania w ramach PSZOK na terenie gminy Nowe Warpno zostają utworzone Punkty Gromadzenia Odpadów Komunalnych wyposażone w odpowiednie oznakowane pojemniki na odpady z frakcji: papier i tektura, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe ze szkła,


Rozdział III
Postanowienia końcowe

§8. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony na stronach internetowych Urzędu Gminy Nowe Warpno: http://bip.nowewarpno.pl i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie: http://bip.zgk.nowewarpno.pl

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 06-07-2016 11:11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 06-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 06-07-2016 11:11:55