Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XVII/102/2016 w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno"

UCHWAŁA NR XVII/102/2016


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 28 czerwca 2016 roku


w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno”


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Policach, Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/209/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1288, poz. 2081 i poz. 3643).


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

 

Załącznik do uchwały Nr XVII/102/2016.
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 28 czerwca 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NOWE WARPNO


Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno, zwany dalej „Regulaminem”.

§ 2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno, dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.


Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów.
2. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1) właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki lub inne urządzenia do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, chyba, że przepisy prawa lokalnego stanowić będą inaczej;
2) obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów:
a) papier, tektura (makulatura, karton),
b) szkło,
c) metale,
d) tworzywa sztuczne,
e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające degradacji oraz odpady zielone,
f) opakowania wielomateriałowe,
g) przeterminowane leki i chemikalia,
h) zużyte baterie i akumulatory,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
k) odpady budowlane i rozbiórkowe,
l) zużyte opony,
m) tekstylia.

§ 4.1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników, mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników; to samo dotyczy właścicieli nieruchomości służących do użytku publicznego.
2. Usuwanie błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń należy realizować niezwłocznie po zaistnieniu, mechanicznie lub ręcznie, w sposób nie zakłócający ruchu pieszego i pojazdów.

§ 5.1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej nieruchomości przy użyciu wody niezawierającej substancji chemicznych.
2. Mycie pojazdów na własnej nieruchomości może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej nadwozie pojazdu.
3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:
1) niepowodowania negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu lub spalin;
2) gromadzenia powstających odpadów z naprawy w pojemnikach do tego przeznaczonych;
3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.


Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 6. 1. Odpady komunalne powinny być gromadzone w szczelnych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach wykonanych z metalu, tworzywa sztucznego lub innego trwałego materiału, spełniających wymagania określone obowiązującymi normami, posiadające konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.
2. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Nowe Warpno:
1) kosze uliczne o pojemności od 0,020 m3 (20 l) do 0,07 m3 (70 l);
2) pojemniki na odpady o pojemności 0,12 m3 (120 l), 0,24 m3 (240 l), 1,10 m3 (1100 l);
3) pojemniki typu „Dzwon”, opisane, w kolorystyce:
a) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne (butelki PET, opakowania po chemii gospodarczej);
b) niebieski - z przeznaczeniem na papier i makulaturę;
c) zielony - z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe.

§ 7.1. W nieruchomościach zamieszkałych ilość i pojemność pojemników należy dostosować do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość uwzględniając częstotliwość odbioru odpadów, przy założeniu że na jedną osobę musi przypadać co najmniej po 20 l pojemności pojemnika na odpady biodegradowalne i odpady zmieszane, przy czym każda nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady zmieszane i jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady biodegradowalne (w przypadku braku kompostownika).
2. Domki letniskowe, działki rekreacyjno-wypoczynkowe muszą być wyposażone w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady zmieszane i jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady biodegradowalne (w przypadku braku kompostownika).
3. W nieruchomościach niezamieszkałych należy dostosować ilość i pojemności pojemników na odpady komunalne, uwzględniając częstotliwość odbioru odpadów oraz następujące podstawy doboru ich pojemności:

Wyliczona na podstawie ust. 1 i 2 pojemność pojemników

(w litrach)

Wymagana minimalna ilość i pojemność pojemników

Ilość pojemników

Pojemność pojemników (l)

do 179

1

120

180 - 359

1

240

360 - 449

1

120

1

240

450 - 599

2

240

600 - 899

3

240

900 - 1399

1

1100

1400-1799

1

1100

2

240

1800 - 2600

2

1100

Za każde kolejne 1100

+1

1100

a) w odniesieniu do lokali handlowych: w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 3 l na 1 m² powierzchni handlowej, 6 l na 1 m² w przypadku braku selektywnej zbiórki, przy czym na każdy lokal co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;
b) w odniesieniu do obiektów gastronomicznych, punktów zbiorowego żywienia: w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów biodegradowalnych po 60 l na każdego pracownika i po 8 l na każde miejsce konsumpcyjne, w przypadku braku selektywnej zbiórki po 120 l na każdego pracownika i po 16 l na każde miejsce konsumpcyjne, przy czym na każdy lokal co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l;
c) w odniesieniu do obiektów kultury, oświaty, w tym szkół: w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 4 l na każdego ucznia i pracownika, 8 l na każdego ucznia i pracownika w przypadku braku selektywnej zbiórki, przy czym na każdy obiekt co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l ;
d) w odniesieniu do przedszkoli: w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów biodegradowalnych po 6 l na każdego pracownika i dziecko, w przypadku braku selektywnej zbiórki po 12 l na każdego pracownika i dziecko, przy czym na każdy obiekt co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l ;
e) w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej, biur: w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 10 l na każdego pracownika, 20 l na każdego pracownika w przypadku braku selektywnej zbiórki, przy czym na każdy obiekt co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l ;
f) w odniesieniu do obiektów zakwaterowania: w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 10 l na jedno miejsce noclegowe, 20 l na jedno miejsce noclegowe w przypadku braku selektywnej zbiórki, przy czym na każdy obiekt co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l ;
g) w odniesieniu do campingów, pól namiotowych: w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 0,25 l na m² powierzchni przeznaczonej do wykorzystania, a w przypadku braku selektywnej zbiórki 0,50 l na m², przy czym na każdy obiekt co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l ;
h) w odniesieniu do ulicznych punktów szybkiej konsumpcji musi przypadać co najmniej jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120 l;
i) w odniesieniu do cmentarzy dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie co najmniej jednego pojemnika o pojemności 1100 l, przy czym ilość pojemników należy dostosować do zapotrzebowania.
j) dla pozostałych obiektów nie ujętych w punktach powyżej ilość i pojemność pojemników należy dostosować do potrzeb, przy czym obiekt musi być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik 120 litrów.

§ 8. Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych, oczyszczalni przydomowych:
1) właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez pobudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego, oczyszczalni przydomowej - do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób, by jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia - przyjmując zużycie wody według wodomierza lub jako równe 3 m3 /osobę/miesiąc;
2) usytuowanie zbiorników bezodpływowych, oczyszczalni przydomowych - powinno zapewniać bezkolizyjny dojazd pojazdów asenizacyjnych oraz utwardzoną nawierzchnię na tym dojeździe.

§ 9. 1. Na terenie nieruchomości pojemniki należy umieszczać w miejscu wyodrębnionym, łatwo dostępnym dla przedsiębiorcy uprawnionego do zbierania odpadów komunalnych, posiadającym równą nawierzchnię, w miarę możliwości bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.
2. W przypadku braku miejsca, o którym mowa w ust. 1, pojemnik do zbierania odpadów komunalnych należy w dniu odbioru odpadów wystawić na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.
3. Pojemniki należy ustawiać tak, aby nie powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości i osób trzecich

§ 10. 1. Tereny przeznaczone do użytku publicznego, w szczególności drogi publiczne, przystanki komunikacyjne, parki oraz place zabaw powinny być wyposażone przez ich właścicieli w kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 l, przy czym na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w sąsiedztwie wiaty lub oznaczenia przystanku.
2. Kosze uliczne powinny być ustawione z częstotliwością dostosowaną do natężenia ruchu pieszych.
3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do systematycznego opróżniania koszy ulicznych, nie dopuszczając do ich przepełnienia oraz do utrzymywania ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 11. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przed przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:
1) gromadzenie określonych rodzajów odpadów wyłącznie w pojemnikach przeznaczonych do danego typu odpadów;
2) mycie i dezynfekcję pojemników;
3) gromadzenie odpadów w pojemniku w ilości niepowodującej ich wypadania i przeciążania pojemnika;
4) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych;
5) nieumieszczanie w pojemnikach odpadów powodujących ich niszczenie, w szczególności gorącego popiołu, substancji toksycznych, żrących.


Rozdział 4
Częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12.1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odebranie ich przez uprawnionego przedsiębiorcę zgodnie z przyjętym harmonogramem.
3. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych zmieszanych, mogą być używane worki z folii w kolorze czarnym, które właściciele zapewniają we własnym zakresie.

§ 13.1. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych:
a) odpady biodegradowalne: w okresie od kwietnia do października - raz na tydzień, w okresie od listopada do marca – raz na dwa tygodnie;
b) odpady zmieszane: raz na dwa tygodnie z zastrzeżeniem lit. c;
c) odpady zmieszane z zabudowy wielorodzinnej w okresie od kwietnia do października raz na tydzień.
2) z nieruchomości niezamieszkałych minimum raz na dwa tygodnie.
2. Opróżnianie koszy ulicznych powinno być prowadzone z częstotliwością, która nie powoduje ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień.

§ 14.1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego.
2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.
3. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiorników, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§ 15. 1. Z odpadami zebranymi selektywnie należy postępować według zasad:
1) papier i tekturę, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe ze szkła – dostarczyć do Punktu Gromadzenia Odpadów Komunalnych wyposażonych w pojemniki typu „Dzwon” zlokalizowanych w sposób zapewniający łatwy do nich dostęp wkładając odpady według ich rodzaju do oznaczonych pojemników lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
2) metal, szkło, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte opony, tekstylia – dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
3) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstają w wyniku prowadzenia drobnych robót mogą być dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nieodpłatnie, a odpady, które nie spełniają tej definicji (np. z budów), powinny być odbierane na koszt właściciela nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza na prowadzenie tego typu działalności, po uprzednim zgłoszeniu przedsiębiorcy w celu podstawienia stosownego pojemnika;
4) właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów komunalnych w oddzielnych pojemnikach i przekazania ich przedsiębiorcy realizującemu ich odbiór według następujących grup:
a) odpady biodegradowalne, przy czym mogą być one zagospodarowane w miarę możliwości, w przydomowych kompostowniach z zachowaniem sztuki ogrodniczej, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia;
b) zmieszane odpady komunalne;
2. Postępowanie z innymi odpadami, nie wymienionymi musi odbywać się w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą o odpadach;
3. Działanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbywa się w wyznaczonym przez gminę miejscu w oparciu o Regulamin.
4. W celu ułatwienia możliwości przekazania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Gmina raz w roku zorganizuje odbiór tych odpadów bezpośrednio z nieruchomości, a o terminie realizacji przedsięwzięcia powiadomi mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.


Rozdział 5
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 16. Zagospodarowanie odpadów zmieszanych, biodegradowalnych odebranych od właścicieli nieruchomości przez podmioty świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Nowe Warpno, odbywa się w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacjach zastępczych, określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012 – 2017, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018 – 2032.


Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 17. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą także pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 18. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) zachowanie środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt;
2) niepozostawianie zwierzęcia bez nadzoru.
3) trzymanie zwierzęcia w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych nieruchomościach, zabezpieczonych przed samodzielnym wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz;
4) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych, postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, korzystających z pomocy psów asystujących;
5) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

§ 19. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ustanowiony odrębną uchwałą.


Rozdział 7
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 20. Zasady obowiązujące na terenie gminy odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej:
1) na obszarze gminy Nowe Warpno, na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej mogą być chowane zwierzęta gospodarskie pod warunkiem, że działalność ta nie będzie powodowała uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i będzie prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach dotyczących prawa budowlanego, ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt;
2) prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zobowiązani są przestrzegać powyższych zapisów niniejszego regulaminu. a ponadto:
a) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
b) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt przynajmniej raz w roku, realizowaną przez podmiot uprawniony.
3) chów zwierząt powinien być usytuowany i prowadzony w taki sposób, aby nie powodował zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody.


Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 21. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia szkodliwych gryzoni w obrębie swojej nieruchomości.
§ 22. Obszarami podlegającymi deratyzacji są obszary zabudowane, dla których wyznacza się termin jej przeprowadzenia na 90 dni od ustalenia istnienia populacji gryzoni stwarzających zagrożenie sanitarne.


Rozdział 9
Postanowienia końcowe.

§ 23. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno można zgłaszać do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie tel. 913129641 oraz na adres poczty elektronicznej zgknowewarpno@wp.pl lub do Urzędu Gminy w Nowym Warpnie tel. 913129660.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 06-07-2016 10:54:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 06-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 06-07-2016 10:54:12