Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

110/2004


UCHWAŁA NR XX/110/2004

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 29 czerwca 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w

szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno

Na podstawie art.30 ust.6 i art.54 ust.3 i ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.118 zm; z 2003 r. Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz.1966; Nr 213; poz. 2081;) w związku z art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.. 1271, Nr 214, poz. 180-6; zm. z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz.U. Nr 39, poz. 455; zm. ) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno.

§ 2

Uchyla się uchwałę Nr XX/099/2000 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 września 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2004 roku.

załącznik do uchwały Nr XX/110/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno.

REGULAMIN

WYNAGRADZANIA NUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH

I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH

PRZEZ GMINĘ NOWE WARPNO

PRZEPISY WSTĘPNE

1. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

 1. wynagradzania zasadniczego,

 2. dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz warunki pracy,

 3. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych,

 4. nagród i innych świadczeń wynikających za stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

2. Wysokość stawek wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) i 4), ustala ustawa z 26 stycznia

1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.).

ROZDZIAŁ 1

Dodatek za wysługę lat

§ 1

Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

 1. począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

 2. za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ 2

Dodatek motywacyjny

§ 3

1. Kwota odpisu na dodatek motywacyjny na jeden etat nauczyciela stanowi 10% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego posiadającego stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym ujętej w tabeli zaszeregowania stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagradzania zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz.U. z 2000 r. Nr 39, poz. 455 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem.

2. Wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się kwotowo na czas określony nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok.

4. Kwota dodatku motywacyjnego nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej.

6. Dyrektorowi placówki oświatowej, wysokość dodatku motywacyjnego ustala burmistrz gminy po zasięgnięciu opinii rady miejskiej i zakładowej organizacji związkowej.

7. Dodatek motywacyjny wypłacamy jest z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 4

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie umiejętności zawodowych,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy,

3) posiadanie wyróżniającej oceny pracy

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art.42 ust.2 pkt.2) i pkt.3)

Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

ROZDZIAŁ 3

Dodatek funkcyjny

§ 5

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie placówki, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

1) dyrektorowi - w wysokości od 100,00zł do 300,00 zł,

2) wicedyrektorowi - w wysokości od 100,00zł do 200,00 zł,

3) kierownikowi - w wysokości od 50,00 do 100,00 zł.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu:

 1. sprawowania funkcji opiekuna stażu -30,00 zł,

 2. powierzenia wychowawstwa klasy - 30,00 zł,

 3. powierzenia funkcji nauczyciela - konsultanta, doradcy medycznego - 100,00 zł.

3. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

4. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach określonych w ust. 1 i 2 ustala dla dyrektorów placówek burmistrz gminy, a dla wicedyrektorów oraz innych nauczycieli uprawnionych dyrektor placówki.

5. Przy ustaleniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się pod uwagę liczbę dzieci, oddziałów, liczbę pracowników, liczbę kadry kierowniczej, warunki organizacyjne placówki, zmianowość, stan techniczny i liczbę budynków itd.

6. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych nauczycielowi przysługują wszystkie.

7. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie nastąpiło od 1 dnia miesiąca, to od tego dnia.

8. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie:

 1. nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

 2. urlopu dla poratowania zdrowia,

 3. zaprzestania pełnienia obowiązków z innych powodów.

9. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ 4

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw

§ 6

1.W szczególnych przypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania w szkołach lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych, zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 23-09-2004 15:27:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 23-09-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 23-09-2004 15:27:17