Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

IV/028/2015 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UCHWAŁA NR IV/028/2015


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 25 lutego 2015 roku


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej


Na podstawie art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 i 1593, z 2015 r. poz. 87), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:


§ 1.1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć Burmistrzowi Nowego Warpna na adres siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, tj. zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w terminie 14 dni od momentu zaistnienia zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć następujące dokumenty:
a) pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,
b) kopię dokumentu potwierdzającego zamieszkanie osoby zameldowanej na danej nieruchomości w innym miejscu lub oświadczenie właściciela nieruchomości o niezamieszkiwaniu osoby zameldowanej na danej nieruchomości.


§ 2.1. Deklaracja może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP w formie dokumentu elektronicznego sporządzonego w formacie danych xml, pdf.
2. Wzór deklaracji w postaci dokumentu (formularza) elektronicznego udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie pod adresem: http://www.bip.zgk.nowewarpno.pl w zakładce e-BOI.
3. Układ informacji i wzajemnych powiązań między nimi określa załącznik do uchwały.
4. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


§ 3. Deklaracje złożone zgodnie z wzorem określonym w Uchwale Rady Miejskiej w Nowym Warpnie nr XXVI/214/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno (Dz.Urz. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 984 ), w Uchwale Rady Miejskiej w Nowym Warpnie nr XXVIII/235/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno ( Dz.Urz. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 1679) oraz w uchwale Rady Miejskiej w Nowym Warpnie nr XLII/443/2014 z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - mają zastosowanie aż do czasu zaistnienia obowiązku złożenia nowej deklaracji, zmiany deklaracji, korekty deklaracji.


§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nowym Warpnie nr XLII/443/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 2425).


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna i Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym upłynęło 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 028_zal.doc (DOC, 80KB) 2015-03-06 10:46:32 418 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 06-03-2015 10:46:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 06-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 06-03-2015 10:46:32