Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Świadczenia Rodzinne


INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ OŚWIADCZENIA RODZINNE NA TERENIE GMINY NOWE WARPNO

Obsługą świadczeń rodzinnych zajmuje się Referat Świadczeń Rodzinnych

(tel. 091 3129- 706)- Pani Diana Urbanowicz.

Od dnia 1 września 2005r. rozpoczął się nowy okres zasiłkowy, który będzie obowiązywał do 31 sierpnia 2006 roku.

W okresie od dnia 1 września 2005r. do dnia 31 sierpnia 2006r. świadczenia rodzinne przyznają i wypłacają:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku, o których mowa w art. 9-15a także zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne - organ właściwy(gmina)

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego ,o których mowa w art. 9, 13, i 14, a także zasiłki pielęgnacyjne, pracodawcy zatrudniający w dniu 31 lipca 2005r. co najmniej 20 pracowników - swoim pracownikom w czasie trwania ich zatrudnienia oraz osobom wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia oraz umowy agencyjnej.

W OKRESIE O 1 WRZEŚNIA 2005 ROKU DO 31 SIERPNIA 2006 ROKU PRAWO DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH USTALA SIĘ NA PODSTAWIE DOCHODU UZYSKANEGO PRZEZ RODZINĘ W 2004 ROKU.

ZASIŁEK RODZINNY ŁĄCZNIE Z DODATKAMI PRZYSŁUGUJE RODZINOM WYCHOWUJĄCYM DZIECI, JEŚLI MIESIĘCZNY DOCHÓD RODZINNY W 2004 ROKU NIE PRZEKROCZYŁ 504 ZŁ LUB W PRZYPADKU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIECKA 583 ZŁ NA OSOBĘ W RODZINIE.

ŚWIADCZENIA RODZINNE WYPŁACA SIĘ NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA, ZA KTÓRY PRZYZNANE ZOSTAŁO ŚWIADCZENIE RODZINNE. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WNIOSKU W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH PO 10 DNIU MIESIĄCA ŚWIADCZENIA RODZINNEGO WYPŁACA SIĘ NAJPÓŹNIEJ DO OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO MIESIĄCU, W KTÓRYM ZŁOŻONO WNIOSEK.

Rodzaje świadczeń rodzinnych:

I .Zasiłek rodzinny:

 • 43 zł. na pierwsze i drugie dziecko

 • 53 zł. na trzecie dziecko

 • 66 zł. na czwarte i kolejne dziecko

Uwaga:

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

 1. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

 1. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

 1. dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

 1. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka chyba, że :

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje;

 • ojciec dziecka jest nieznany;

 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

II. Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 1. urodzenia dziecka - przysługuje matce, ojcu, prawnemu opiekunowi dziecka, płatne jednorazowo w kwocie 500,00 zł

 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - przysługuje ojcu, matce, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych,

 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,

 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • dodatek płatny 400 zł miesięcznie.

Uwaga:

Dodatek nie przysługuje osobie, która:

 1. bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres krótszy niż 6 miesięcy,

 2. podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

 3. dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w żłobku albo w przedszkolu, z wyjątkiem:

 • dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającego w żłobku albo w przedszkolu z powodów terapeutycznych,

 • dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, z wyjątkiem zakładów, o których mowa w art. 3 pkt. 7 oraz innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,

 1. w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego,

 2. obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego

3. samotnego wychowywania dziecka - przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje

 • ojciec dziecka jest nieznany

 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone

dodatek przysługuje także osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją;

przysługuje również osobie pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli małżonek jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, jest ubezwłasnowolniony, przebywa w areszcie lub więzieniu powyżej trzech miesięcy i dzieci nie mają zasądzonych świadczeń alimentacyjnych od tej osoby;

 • dodatek przysługuję w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci;

 • w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększy się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci;

 • w przypadku gdy dochód rodzinny nie przekracza 50% kwot, o których mowa w art.5 ust. 1 i 2, kwotę dodatku zwiększa się o 50 zł na dziecko , nie więcej niż o 100 zł na wszystkie dzieci;

4.wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka

 • dodatek przysługuje w wysokości 50 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

5. kształcenia i rehabilitacji dziecka - przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ;

dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

 • 50 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

 • 70 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

6.rozpoczęcie roku szkolnego - przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego

 • dodatek przysługuje raz w roku, w wysokości 90 zł na dziecko;

7.podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 80 zł miesięcznie;

 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 40 zł miesięcznie

dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku ( od września do czerwca )

III. Świadczenia opiekuńcze:

 1. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • osobie, która ukończyła 75 lat;

 • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 roku życia;

 • zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 144 zł miesięcznie

Uwaga:

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

Osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielanie przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa lub z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

 1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem

- przysługuje matce, ojcu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności

 • świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł miesięcznie.

Uwaga:

Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują jeżeli :

 1. osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

 2. osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim lub została umieszczona w rodzinie zastępczej albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej,

 3. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko,

 4. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie

Dokumenty jakie należy złożyć w przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego:

 1. kopie dowodu osobistego lub paszportu - oryginał dokumentu do wglądu,

 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

 3. zaświadczenie ze szkoły lub uczelni po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia,

 4. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,

 5. oświadczenie o wysokości dochodu rodziny z roku 2004 w tym:

 • zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez poszczególnych członków rodziny opodatkowanych podatkiem od osób fizycznych na zasadach ogólnych,

 • oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, jeżeli osoby te rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

 • zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego albo decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,

 • zaświadczenie gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2004 roku lub nakaz płatniczy na ten rok,

 • oświadczenia członków rodziny o wysokości innego uzyskanego dochodu w 2004 roku,

 • zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

 • kopię odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku oraz zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

 • dokument określający datę i miesięczną wysokość utraty dochodu.

Utrata dochodu może spowodować: uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego, utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych i zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej a także utrata emerytury czy renty, nie otrzymywanie części albo całości zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, wyrejestrowanie spoza rolniczej działalności gospodarczej, wydzierżawienie gospodarstwa rolnego na zasadach określonych w art.5 ust. 8 a.

 • dokument lub świadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny

Uzyskanie dochodu może spowodować: zakończenie urlopu wychowawczego, uzyskanie praw do zasiłku dla bezrobotnych, uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, uzyskanie emerytury lub renty, uzyskanie całości lub części zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, dzierżawą gospodarstwa rolnego na zasadach określonych w art..5 ust. 8a ustawy

Dokumenty jakie należy składać w przypadku gdy osoby ubiegają się o ustalenie prawa do dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

 • kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka,

 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka gdy ojciec jest nieznany,

 • kopię odpisu wyroku sądowego orzekającego o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,

 • zaświadczenie naczelnika aresztu lub zakładu karnego o okresie przebywania drugiego z małżonków w areszcie lub zakładzie karnym,

 • kopię odpisu wyroku sądu orzekającego ubezwłasnowolnienie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego z małżonków.

Dokumenty jakie należy składać w przypadku gdy osoby ubiegają się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

 • zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki urlop został udzielony,

 • zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

 • zaświadczenie organu emerytalno - rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych,

 • zaświadczenie lekarza zlecającego przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu.

Dokumenty jakie należy składać gdy osoby ubiegają się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

 • zaświadczenie szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponad gimnazjalnej,

Dokumenty jakie należy składać w przypadku gdy osoby ubiegają się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny,

 • zaświadczenie ze szkoły,

 • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

Dokumenty jakie należy składać w przypadku gdy osoby ubiegają się o prawo do zasiłku pielęgnacyjnego:

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo też orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, uwierzytelnioną kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek.

Dokumenty jakie należy składać w przypadku gdy osoby ubiegają się o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego:

 • orzeczenie o niepełnosprawności zawierające w tym informacje o: stałej lub długotrwałej opiece lub pomocy osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji, oraz edukacji lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • oświadczenie o wysokości dochodów,

 • kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nie składkowych,

 • w przypadku uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia społecznego wypełniony druk zgłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 23-01-2006 13:19:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 23-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 23-01-2006 13:19:19