Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XXXVI/377/2013 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/377/2013


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 27 listopada 2013 roku


w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki
 

Załącznik do Uchwały nr XXXVI/377/2013
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 27 listopada 2013 r.


PROGRAM
współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok


§ 1
Postanowienia ogólne

Niniejszy program określa płaszczyznę współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)


§ 2
Cel główny i cele szczegółowe Programu

1. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa między samorządem Gminy Nowe Warpno a sektorem pozarządowym, które ma służyć realizacji zadań publicznych na rzecz zaspokajania potrzeb społeczności Gminy Nowe Warpno.
2. Cele szczegółowe programu to:
 1) umożliwienie szerokiego udziału mieszkańców w różnych formach aktywności społecznej,
 2) zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańców,
 3) promocja zdrowia i zdrowego stylu życia poprzez sport i kulturę fizyczną,
 4) pomoc osobom wykluczonym społecznie,
 5) integracja społeczności lokalnej,
 6) budowanie współodpowiedzialności mieszkańców za porządek i bezpieczeństwo publiczne,
 7) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 8) promocja Gminy Nowe Warpno,
 9) rozwijanie i propagowanie idei samorządności oraz pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców.


§ 3
Zasady współpracy

1. Współpraca odbywa się na następujących zasadach:
 1) pomocniczości i suwerenności stron – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w realizacji zadań publicznych i respektuje ich względne pierwszeństwo w realizacji zadań ze sfery publicznej,
 2) partnerstwa – samorząd z organizacjami wspólnie identyfikują problemy i dążą do ich rozwiązania,
 3) efektywności - samorząd zlecając zadania publiczne do realizacji organizacjom pozarządowym dokonuje wyboru sposobu wykorzystania środków publicznych zapewniającego celowość, oszczędność i efektywność,
 4) jawności i uczciwej konkurencji – samorząd dba o przejrzystość procedur związanych z udzielaniem dotacji, zapewniając jawność oraz równe traktowanie wszystkich podmiotów.
2. Zakres przedmiotowy programu obejmuje realizację zadań wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy wymienionej w § 1.


§ 4
Formy współpracy

1. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formach:
 1) wspierania zadania publicznego poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji,
 2) powierzenia wykonania zadania publicznego poprzez udzielenie dotacji na finansowanie jego realizacji.
2. Organizacje pozarządowe mogą przystępować do otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Gminy Nowe Warpno, jak i składać oferty realizacji zadań publicznych w trakcie roku budżetowego, z pominięciem otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w art. 12 i 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.).
3. Określa się formy współpracy pozafinansowej:
 1) wzajemne informowanie się o prowadzonej działalności,
 2) wspieranie organizacyjne i merytoryczne organizacji pozarządowych w zakresie szkoleń, spotkań i konferencji,
 3) prowadzenie konsultacji z organizacjami na zasadach określonych w uchwale Nr XLIII/227/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy z tymi organizacjami (Dz. U. Woj. z 2010r. Nr 109, poz. 1971 ze zm.).
 4) udzielanie rekomendacji, listów intencyjnych.


§ 5
Czas trwania programu

Program współpracy jest realizowany w okresie od dnia 01 stycznia 2014  r. do dnia 31 grudnia 2014 r.


§ 6
Wysokość środków publicznych planowanych na realizację programu

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację programu w zakresie na udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych Gminy Nowe Warpno będzie określona w uchwale budżetowej Gminy Nowe Warpno na rok 2014.


§ 7
Sposób oceny realizacji programu

1. Miernikami efektywności realizacji programu staną się następujące wskaźniki, które będą porównywane z latami ubiegłymi:
 1) liczba organizacji biorących udział w realizacji programu;
 2) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań,
 3) liczba adresatów zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 4) wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje.
2. Wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji programu mogą być składane Burmistrzowi Nowego Warpna i będą wykorzystane do pogłębienia współpracy.
3. Burmistrz Nowego Warpna złoży Radzie Miejskiej w Nowym Warpnie sprawozdanie z realizacji programu do dnia 30 kwietnia 2015 r.


§ 8
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

1. Regulamin konsultacji określony jest w uchwale nr XLIII/227/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy z tymi organizacjami (Dz. U. Woj. z 2010r. Nr 109, poz. 1971 ze zm.).
2. Konsultacje Programu zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 82/2013 Burmistrza Nowego Wapna z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności pożytku publicznego, w wyniku których wyniku których do Urzędu Gminy Nowe Warpno nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące projektu programu.


§ 9
Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowej otwartych konkursów ofert

1. Komisje konkursowe powołuje zarządzeniem Burmistrz Nowego Warpna.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą:
 1) przedstawiciele organu wykonawczego,
 2) reprezentanci sektora pozarządowego.
3. Komisja konkursowa ocenia oferty zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.).
4. Opinie komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
5. Z prac komisji przygotowuje się protokół, który zawiera w szczególności:
 1) miejsce i termin posiedzeń komisji,
 2) wskazanie liczby ofert, które wpłynęły do Urzędu,
 3) wskazanie ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej i merytorycznej wraz z podaniem przyczyn,
 4) zestawienie ofert proponowanych do dotacji, stanowiące załącznik do protokołu.
6. Protokół wraz z załącznikami przedstawiony zostanie Burmistrzowi Nowego Warpna w celu podjęcia decyzji o przyznaniu dotacji.
7. Praca komisji opiera się na pracy społecznej jej członków.


§ 10
Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem, do współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.).
2. W sprawach spornych ostatecznego rozstrzygnięcia dokonuje Burmistrz Nowego Warpna.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 02-12-2013 12:39:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 02-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 02-12-2013 12:39:39