Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut Sołectwa Warnołęka

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/331/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Nowe Warpno

 
 
Statut Sołectwa Warnołęka

 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogół mieszkańców miejscowości Warnołęka tworzy Sołectwo Warnołęka w świetle przepisów ustawy o samorządzie gminnym.


§ 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594), niniejszego statutu, obowiązującego statutu Gminy Nowe Warpno oraz innych aktów prawa miejscowego.


§ 3. 1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą gminy.
2. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.
3. Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z organami gminy w wykonywaniu zadań własnych i zleconych gminy.


Rozdział 2.
Zakres działania sołectwa

§ 4. Sołectwo i jego organy dbają o zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców sołectwa.


§ 5. Zadania sołectwa obejmują w szczególności:
1) należytą dbałość o:
a) ład przestrzenny,
b) porządek i bezpieczeństwo,
c) lokalne drogi, parkingi i chodniki,
d) lokalną infrastrukturę techniczną,
e) mienie gminy znajdujące się na terenie sołectwa,
f) stan środowiska naturalnego,
2) sprawy socjalno-bytowe, opieki zdrowotnej, kulturalne, sportu i wypoczynku mieszkańców sołectwa,
3) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
4) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
5) organizację pomocy sąsiedzkiej,
6) formułowanie pod adresem Rady Miejskiej w Nowym Warpnie i Burmistrza Nowego Warpna postulatów określających potrzeby i opinie mieszkańców,
7) wyrażanie opinii o sposobie prowadzenia inwestycji i przedsięwzięć jednostek organizacyjnych gminy na terenie sołectwa,
8) dysponowanie środkami finansowymi wyodrębnionymi na potrzeby sołectwa w budżecie gminy,
9) współpraca z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi grupami i organizacjami oraz wspólnotami.


§ 6. Zadania określone w § 5 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,
3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską w Nowym Warpnie konsultacji społecznych, projektów uchwał rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,
4) występowanie z wnioskiem do Burmistrza Nowego Warpna i Rady Miejskiej w Nowym Warpnie o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,
5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa.


Rozdział 3.
Organy sołectwa

§ 7. 1. Organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie, jako organ uchwałodawczy,
2) Sołtys, jako organ wykonawczy.
2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej i trwa 4 lata.
4. Po upływie kadencji Sołtys oraz Rada Sołecka pełnią funkcję do czasu nowych wyborów.
5. Zebranie wiejskie celem dokonania wyboru Sołtysa zwołuje Burmistrz Nowego Warpna nie później niż 4 miesiące po wyborach do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie.
6. Sołtys, co najmniej raz do roku składa sprawozdanie przed Zebraniem Wiejskim dotyczące całokształtu realizowanych zadań, a w szczególności:
1) realizacji uchwał Zebrania Wiejskiego,
2) zarządzania mieniem gminnym będącym w dyspozycji sołectwa,
3) podejmowanych czynnościach w okresach między Zebraniami Wiejskimi.


Rozdział 4.
Zakres działania organów sołectwa

ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 8. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie.
2. Zebranie Wiejskie zwołuje
1) sołtys:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie, co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim,
c) na wniosek ponad połowy składu Rady Sołeckiej.
2) Burmistrz Nowego Warpna.
3. O Zebraniu Wiejskim mieszkańcy sołectwa powinni być zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty na 7 dni przed jego zwołaniem.
4. Dla podjęcia uchwał wymagana jest na Zebraniu Wiejskim obecność 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie.
5. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności, o której mowa w ust. 4, uchwały mogą być podejmowane na Zebraniu Wiejskim odbytym w drugim terminie w tym samym dniu i miejscu po upływie 15 minut po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu Wiejskim.
6. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów.
7. Zebranie Wiejskie zwoływane jest w miarę zaistniałych potrzeb nie rzadziej jednak, niż raz w roku.
8. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, z tym, że Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Nowego Warpna może prowadzić przewodniczący zebrania wybrany w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W takim przypadku Zebranie Wiejskie otwiera Burmistrz Nowego Warpna lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu Gminy Nowe Warpno i prowadzi je do czasu wybrania przewodniczącego zebrania.
9. Kompetencją Zebrania Wiejskiego są objęte wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania sołectwa określone w niniejszym statucie nie zastrzeżone do kompetencji Sołtysa.
10. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należą sprawy:
1) rozpatrywania sprawozdań z działalności sołtysa,
2) decydowania o sposobie korzystania z mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa,
3) opiniowania w części dotyczącej sołectwa przedstawionych do konsultacji przez Burmistrza projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa,
b) planu budżetu na dany rok,
c) innych uchwał Rady Miejskiej w Nowym Warpnie,
4) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie o organizacji i zakresie działania sołectwa,
5) podejmowanie uchwał w sprawie szczególnego oznaczenia, w tym herbu i barw sołectwa.
11. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Nowego Warpna.


SOŁTYS

§ 9. 1. Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych,
2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
3) kierowanie realizacją uchwał organów gminy i Zebrania wiejskiego,
4) prowadzenie zarządu zwykłego, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia, które gmina przekazała sołectwu do korzystania,
5) wykonywanie określonych przez prawo zadań z zakresu administracji publicznej w sołectwie,
6) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Burmistrza Nowego Warpna,
7) zwoływanie zebrań wiejskich,
8) składanie informacji na zebraniach wiejskich o działalności sołtysa,
9) kierowanie pracą Rady Sołeckiej,
10) prowadzenie dokumentacji z działalności sołectwa,
11) gospodarowanie funduszem sołeckim i składanie sprawozdań finansowych,
12) wykonywanie uchwał Zebrania wiejskiego.
2. Sołtys ma prawo do:
1) uczestniczenia w sesjach Rady Miejskiej w Nowym Warpnie (bez prawa udziału w głosowaniu),
2) występowania z zapytaniami i zabierania głosu w trakcie sesji rady na zasadach określonych w statucie Gminy Nowe Warpno.


RADA SOŁECKA

§ 10. 1. Rada Sołecka składa się z od 3 do 7 członków.
2. Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie, na którym wybierana jest rada sołecka.
3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
4. Rada Sołecka działa kolegialnie i wspomaga działalność Sołtysa, pełniąc funkcję doradczą i opiniodawczą.


§ 11. 1. Do zadań Rady Sołeckiej należy:
1) wnioskowanie o zwołanie Zebrania wiejskiego, z wyjątkiem zebrania, na którym dokonuje się wyboru lub odwołania Sołtysa, proponując termin, miejsce oraz projekt porządku obrad,
2) współdziałanie z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
3) podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środków finansowych na potrzeby sołectwa,
4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.


Rozdział 5.
Tryb wyboru i odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 12. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór lub odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zwołuje Burmistrz Nowego Warpna. W tym celu Burmistrz Nowego Warpna określa miejsce, dzień i godzinę zebrania.
2. Zarządzenie Burmistrza Nowego Warpna o zwołaniu zebrania dla wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 13. 1. Dla dokonania ważnego wyboru oraz odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wymagana jest obecność, co najmniej 1/10 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie.
2. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania określa Burmistrz na podstawie dokumentacji, będącej w posiadaniu Urzędu Gminy Nowe Warpno.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory oraz głosowanie w sprawie odwołania mogą być przeprowadzone na Zebraniu Wiejskim odbytym w drugim terminie w tym samym dniu i miejscu po upływie 15 minut po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.


§ 14. 1. Zebranie w sprawie wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej prowadzi przewodniczący zebrania wybrany w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. Wybory oraz głosowanie w sprawie odwołania przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób, wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, Sołtys ani członek Rady.
3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) ogłoszenie wyników wyborów,
5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
4. Protokół o wynikach wyborów podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.
5. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego przewodniczący zebrania przekazuje Burmistrzowi Nowego Warpna w terminie 7 dni od dnia odbycia zebrania.


§ 15. 1. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania
w wyborach do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla wyborów Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
3. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby uprawnionych kandydatów obecnych na zebraniu, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania i wyrażających zgodę na kandydowanie.


§ 16. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.


§ 17. W przypadku takiej samej ilości głosów na kilku kandydatów komisja zarządza głosowanie dodatkowe z udziałem kandydatów, którzy uzyskali tą samą ilość głosów.


§ 18. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem wiejskim
i mogą być przez Zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
2. Wniosek o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej kierowany jest do Burmistrza Nowego Warpna.
3. Z wnioskiem o odwołanie może wystąpić, co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie.
5. Przy odwołaniu stosuje się odpowiednio § 12, 13, 14, i 17.
6. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.
7. Odwołanie następuje, jeżeli wniosek o odwołanie uzyskał większą liczbę głosów "za" niż "przeciw".


§ 19. 1. Mandat Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w skutek:
1) zrzeczenia się mandatu,
2) utraty prawa wybieralności,
3) śmierci,
4) odwołania przez Zebranie Wiejskie;
5) połączenia, podziału lub zniesienia sołectwa.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa jego funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Sołtysa przez Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza Nowego Warpna, pełni osoba wyznaczona przez Burmistrza Nowego Warpna spośród członków rady sołeckiej - nie dłużej niż trzy miesiące od dnia wyznaczenia.
§ 20. 1. Wyborcom przysługuje prawo wniesienia do Burmistrza Nowego Warpna protestu przeciwko ważności wyborów Sołtysa lub członków rady sołeckiej z powodu naruszenia przepisów prawa w terminie 3 dni od daty odbycia Zebrania Wiejskiego.
2. Burmistrz Nowego Warpna rozpatruje sprawę w terminie 7 dni i wydaje zarządzenie, doręczając je niezwłocznie wnioskodawcom oraz Radzie Miejskiej w Nowym Warpnie.
3. Na zarządzenie Burmistrza Nowego Warpna wnioskodawcom przysługuje zażalenie do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Rada Miejska w Nowym Warpnie zajmuje stanowisko w formie uchwały, w której utrzymuje w mocy zaskarżone zarządzenie Burmistrza Nowego Warpna, albo je uchyla.


§ 21. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa, Burmistrz Nowego Warpna zwołuje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa.
2. Zebranie wiejskie otwiera Burmistrz Nowego Warpna lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu Gminy Nowe Warpno i prowadzi je do czasu wybrania przewodniczącego zebrania, spośród uprawnionych uczestników zebrania. Przewodniczący zebrania zostaje wybrany zwykłą większością głosów.
3. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu Rady Sołeckiej przeprowadza Zebranie wiejskie, zwołane przez Sołtysa.


Rozdział 6.
Środki finansowe sołectwa

§ 22. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy Nowe Warpno.
2. Realizacja dochodów i wydatków sołectwa odbywa się z budżetu Gminy Nowe Warpno.
3. Za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa odpowiedzialny jest Sołtys, który upoważniony jest do uzyskiwania informacji o realizacji planu rzeczowo-finansowego sołectwa w danym roku budżetowym gminy.


§ 23. 1. Fundusz sołectwa tworzą:
1) fundusz sołecki,
2) dochody z imprez organizowanych przez sołectwo,
3) fundusze pochodzące z dobrowolnych wpłat mieszkańców,
4) środki pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa,
5) inne dochody przewidziane przepisami prawa.
2. Środki finansowe sołectwa mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań sołectwa.


§ 24. Gospodarka finansowa sołectwa jest prowadzona na podstawie planu rzeczowo-finansowego na dany rok budżetowy.


§ 25. 1. Obsługę finansową sołectwa prowadzi Urząd Gminy Nowe Warpno.
2. Sołtys, przy pomocy Rady Sołeckiej, zobowiązany jest przygotować i przedstawić na Zebraniu wiejskim sprawozdanie z gospodarki finansowej sołectwa do końca kwartału następującego po roku budżetowym.
3. Zebranie wiejskie może zobowiązać Sołtysa do składania sprawozdań cząstkowych, kwartalnych lub półrocznych


Rozdział 7.
Mienie sołectwa

§ 26. 1. Zakres i ogólne zasady gospodarowania mieniem określa art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
2. Zebranie wiejskie może wnioskować o przekazanie sołectwu składników mienia komunalnego, stanowiącego własność gminy.
3. Decyzje o przekazaniu sołectwu składników mienia komunalnego, o którym mowa w ust. 2 podejmuje Rada Miejska w Nowym Warpnie.
4. Przyjęcie przez sołectwo składników mienia komunalnego pociąga za sobą obowiązek ich utrzymania w należytym stanie.
5. Dochody z mienia gminy, przekazanego sołectwu do zarządzania i korzystania, powiększają środki wyodrębnione w budżecie gminy dla sołectwa, w części określonej w uchwale Rady Miejskiej w Nowym Warpnie o przekazaniu mienia.


Rozdział 8.
Kontrola i nadzór nad sołectwem

§ 27. 1. Nadzór oraz kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska w Nowym Warpnie i Burmistrz Nowego Warpna.
2. Do właściwości Rady Miejskiej w Nowym Warpnie należy:
1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej sołectwa,
2) zarządzanie, dokonywanie kontroli sołectwa oraz ocena stanu sołectwa,
3) rozpatrzenie zażaleń, o których mowa w ust. 5.
3. Burmistrz Nowego Warpna ma prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa oraz uczestniczyć w posiedzeniach organów sołectwa.
4. Burmistrz Nowego Warpna może w terminie 30 dni od doręczenia mu uchwały Zebrania Wiejskiego w drodze zarządzenia stwierdzić nieważność uchwały niezgodnej z prawem. Burmistrz Nowego Warpna doręcza zarządzenie Sołtysowi oraz Radzie Miejskiej w Nowym Warpnie.
5. Na zarządzenie Burmistrza Nowego Warpna, o którym mowa w ust. 4, Zebraniu Wiejskiemu przysługuje zażalenie do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w terminie 30 dni od dnia doręczenia jego Sołtysowi. Rada Miejska w Nowy Warpnie zajmuje stanowisko w formie uchwały, w której utrzymuje w mocy zaskarżone zarządzenie Burmistrza Nowego Warpna albo je uchyla.
6. Zarządzenie o stwierdzeniu niezgodności z prawem uchwały Zebrania Wiejskiego oraz uchwała wymieniona w ust. 5 są podawane do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowe Warpno.


§ 28.  W razie powtarzającego się naruszenia prawa przez Sołtysa, Rada Miejskiej w Nowym Warpnie, na wniosek Burmistrza Nowego Warpna, może w drodze uchwały odwołać Sołtysa.


§ 29. Ustala się następujące zasady dostępu do dokumentów sołectwa:
1) każdy ma prawo wglądu do dokumentów sołectwa, w tym protokołów i uchwał Zebrania Wiejskiego oraz posiedzeń Rady Sołeckiej;
2) protokoły i uchwały Zebrania Wiejskiego oraz posiedzeń Rady Sołeckiej są dostępne do wglądu u Sołtysa i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowego Warpno.


Rozdział 9.
Przepisy końcowe

§ 30. 1. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane jedynie na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie.
2. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje Burmistrz Nowego Warpna.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 02-10-2013 13:03:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 02-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 29-05-2020 12:10:22