Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR VIII/054/2003


UCHWAŁA NR VIII/054/2003


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 28 maja 2003 roku

w sprawie zatwierdzenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Nowe Warpno


Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadaje się statuty jednostkom pomocniczym:
1) Brzózki - stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
2) Nowe Warpno - stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
3) Podgrodzie - stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,
4) Warnołęka - stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.


§ 2

Tracą moc uchwały:
1) Nr V/043/99 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia statutu
sołectwa Brzózki,
2) Nr V/044/99 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia statutu
sołectwa Warnołęka,
3) Nr V/045/99 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia statutu
dzielnicy Nowe Warpno,


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/054/203
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 28 maja 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia statutów
jednostek pomocniczych Gminy Nowe Warpno

STATUT SOŁECTWA BRZÓZKI
Gmina Nowe Warpno, Województwo Zachodniopomorskie


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Sołectwo Brzózki jest jednostką pomocniczą Gminy Nowe Warpno, której mieszkańcy wspólnie z innymi jednostkami pomocniczymi tworzą wspólnotę samorządową Gminy.


§ 2

W skład sołectwa Brzózki wchodzą wsie: Brzózki, Myślibórz Wielki, Myślibórz Mały, Mszczuje, Maszkowo,
Popielewo.


II. KOMPETENCJE I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

§ 3

Do zakresu działania sołectwa należą sprawy:
1) współorganizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i wypoczynku mieszkańców sołectwa,
2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
3) wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:
a) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa,
b) aktów prawa miejscowego, a w szczególności: planów zagospodarowania przestrzennego.


III. ORGANY SOŁECTWA ORAZ TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 4

1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy,
b) sołtys jako organ wykonawczy,
2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata licząc od dnia wyboru.
4. Sołtys i rada sołecka wykonuje swoje obowiązki do czasu wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.
5. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję zarządza burmistrz po upływie czterech lat
od rozpoczęcia kadencji sołtysa i rady sołeckiej.

§ 5

1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej są tajne.
2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza odrębnie komisja skrutacyjna w liczbie trzech osób powołana
spośród uprawnionych i nie kandydujących uczestników zebrania wiejskiego.
3. Komisja przyjmuje zgłoszenia kandydatów, przygotowuje karty do głosowania, przeprowadza głosowanie
oraz ustala wyniki głosowania i ogłasza je.
4. Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią rady miejskiej. Na karcie do głosowania uprawniony uczestnik
głosowania wskazuje wybranego przez siebie kandydata przez postawienie znaku "x" przy jego nazwisku.
5. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
6. Komisja skrutacyjna sporządza protokół z przebiegu oraz wyników głosowania tajnego.


§ 6

1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu mieszkańcowi sołectwa, który najpóźniej w dniu
wyborów ukończył 18 lat.
2. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są spośród nieograniczonej liczby kandydatów
uprawnionych do głosowania.


§ 7

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego.
2. O odwołanie sołtysa lub rady sołeckiej mogą wystąpić:
a) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa
uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim,
b) burmistrz.
3. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie.
4. Wniosek o odwołanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 kierowany jest do burmistrza, który niezwłocznie
powiadamia o tym sołtysa.
5. Odwołanie następuje w tym samym trybie co wybór, po wysłuchaniu wyjaśnień osoby, której wniosek
dotyczy.
6. Kolejny wniosek o odwołanie sołtysa można złożyć nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy
od poprzedniego głosowania w sprawie odwołania.
7. W przypadku złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji sołtysa, burmistrz zwołuje zebranie wiejskie w celu
przyjęcia rezygnacji i wyboru sołtysa.


IV. ZEBRANIA WIEJSKIE

§ 8

1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania sołectwa
określone niniejszym statucie.
2. Zebranie wiejskie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych
do głosowania w sołectwie i zostało zwołane zgodnie z § 8 pkt 3 niniejszego statutu. O ile zebranie wiejskie
nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie z braku quorum, odbywa się ono w drugim terminie, na pół
godziny po pierwszym terminie i wówczas jest ważne bez względu na ilość biorących w nim udział
mieszkańców uprawnionych do głosowania.

3. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem poprzez wywieszenie ogłoszenia
na tablicy informacyjnej sołectwa oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych z zastrzeżeniem ust. 4 -
z własnej inicjatywy lub na wniosek pisemny:
a) rady sołeckiej,
b) co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim, tj. mieszkańców sołectwa stale
zamieszkujących na obszarze sołectwa,
c) burmistrza w terminie 10 dni od daty zgłoszenia wniosku.
W ogłoszeniach o zwołaniu zebrania określa pierwszy i drugi termin zebrania.
4. W przypadku nie zwołania przez sołtysa zebrania wiejskiego w terminie określonym w ust. 3, trwałej
nieobecności powyżej 30 dni lub niemożności sprawowania przez sołtysa urzędu np. z powodu choroby
lub wakatu na stanowisku sołtysa, do zwołania zebrania uprawniony jest burmistrz.
5. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz do roku.
6. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
7. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys albo wyznaczona przez niego osoba.


V. SOŁTYS

§ 9

1. Do kompetencji sołtysa należy:
1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
2) podejmowanie działań organizacyjno- wykonawczych, mających istotne znaczenie dla mieszkańców
sołectwa,
3) prowadzenie całokształtu administracji majątkiem sołectwa,
4) przewodniczenie radzie sołeckiej,
5) realizacja uchwał organów gminy dotyczących sołectwa.
2. Sołtys ma prawo uczestniczyć w sesjach rady miejskiej oraz odprawach dla sołtysów zwoływanych
przez burmistrza.


VI. RADA SOŁECKA

§ 10

1. Rada sołecka składa się od 3 do 7 członków.
2. Liczbę członków rady ustala zebranie wiejskie, na którym wybierana jest rada sołecka.
3. Obradom rady sołeckiej przewodniczy sołtys.


§ 11

1. Rada sołecka obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb.
2. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys.
3. Zadaniem rady sołeckiej jest wspomaganie sołtysa w jego roli jako organu wykonawczego sołectwa,
a w szczególności:
a) współdziałanie z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
b) składanie wniosków do budżetu gminy w sprawach zaspokajania potrzeb sołectwa,
c) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

§ 12

Sołtys zarządza przyznanym odrębną uchwałą rady miejskiej mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
1) prowadzi bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia,
2) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym,
3) podejmuje działania w związku z wynajmowaniem lub wydzierżawianiem mienia.


VII. KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM

§ 13

1. Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje rada miejska poprzez komisję rewizyjną oraz burmistrz.
Organy te mają prawo do żądania wszelkich dokumentów oraz pisemnych wyjaśnień od sołtysa
i rady sołeckiej związanych z funkcjonowaniem sołectwa.
2. Sołtys przy udziale rady sołeckiej przedkłada w terminie do końca marca sprawozdanie z działalności
gospodarczej i społecznej w poprzednim roku kalendarzowym burmistrzowi i radzie miejskiej.
3. Radni, burmistrz i upoważnieni przez niego pracownicy urzędu gminy mają prawo do uczestnictwa
w posiedzeniach wyborczych zebrania wiejskiego.
4. Protokół z zebrania wiejskiego sporządza osoba wyznaczona przez burmistrza, a z zebrania wiejskiego
na którym dokonywany jest wybór sołtysa i rady sołeckiej - pracownik urzędu odpowiedzialny za sprawy
samorządu.
5. W pozostałych zebraniach osoby te uczestniczą o ile zostaną na nie zaproszone.
6. Protokół z zebrania wiejskiego sporządza sołtys lub osoba przez niego wyznaczona.


załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/054/203
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 28 maja 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia statutów
jednostek pomocniczych Gminy Nowe Warpno


STATUT DZIELNICY MIEJSKIEJ "NOWE WARPNO"
Gmina Nowe Warpno, Województwo Zachodniopomorskie


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Dzielnica "Nowe Warpno" jest jednostką pomocniczą Gminy Nowe Warpno, której mieszkańcy wspólnie
z innymi jednostkami pomocniczymi tworzą wspólnotę samorządową Gminy.


§ 2

W skład dzielnicy "Nowe Warpno" wchodzą dzielnice: Nowe Warpno (stare miasto), Miroszewo, Karszno.


§ 3

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Nowe Warpno,
2) radzie miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Nowym Warpnie,
3) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Nowe Warpno,
4) statucie gminy - należy przez to rozumieć statut Gminy Nowe Warpno,
5) dzielnicy - należy przez to rozumieć dzielnicę "Nowe Warpno".


II. ZADANIA I KOMPETENCJE OSIEDLA

§ 4

Podstawowe celem działania dzielnicy jest:
1) współdziałanie z organami gminy w realizacji zadań na terenie dzielnicy,
2) umożliwienie mieszkańcom dzielnicy udziału w realizacji zadań gminy związanych z dzielnicą,
3) stworzenie mieszkańcom możliwości uczestniczenia w życiu wspólnoty dla zaspokojenia ich potrzeb,
4) oddziaływanie na efektywność gospodarki gminy na terenie dzielnicy,
5) inicjowanie i organizowanie działań związanych z kulturą, sportem, rekreacją, pomocą społeczną, zdrowiem,
porządkiem, czystością i bezpieczeństwem.

§ 5

1. Zadaniem dzielnicy jest zaspokajanie potrzeb społeczności dzielnicy.
2. Do zadań dzielnicy należy w szczególności dbałość o:
1) ład przestrzenny,
2) porządek i bezpieczeństwo,
3) utrzymanie lokalnych dróg, chodników i parkingów,
4) lokalną infrastrukturę techniczną,
5) mienie gminy znajdujące się na terenie dzielnicy,
6) stan środowiska naturalnego,
7) zakres usług świadczonych na terenie dzielnicy.
3. Dzielnica może także współorganizować i wspierać przedsięwzięcia mieszkańców, zmierzające do:
1) poprawy warunków życia,
2) rozwoju oświaty, kultury i wypoczynku,
3) tworzenia więzi lokalnych i pomocy sąsiedzkiej,
4) poprawy funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej.
4. Dzielnica może realizować swoje zadania zwłaszcza poprzez:
1) inicjowanie i organizowanie aktywności społecznej mieszkańców dzielnicy,
2) przeprowadzania akcji i konkursów mających na celu rozwój i upiększenie dzielnicy,
3) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach placówek kulturalno-wychowawczych,
4) organizowanie różnych form opieki pomocy sąsiedzkiej dla mieszkańców znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej,
5) rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego w dzielnicy: festynów, klubów i kół zainteresowań,
6) podejmowanie działań mających na celu utrzymanie porządku, spokoju, czystości i bezpieczeństwa.


§ 6

Do kompetencji dzielnicy należy w szczególności:
1) opiniowanie propozycji do projektu budżetu gminy w części dotyczącej dzielnicy,
2) dysponowanie środkami finansowymi wydzielonymi w budżecie na potrzeby dzielnicy,
3) formułowanie pod adresem rady miejskiej i burmistrza postulatów określających potrzeby, opinie
i dążenia mieszkańców dzielnicy,
4) zgłaszanie opinii, uwag i zastrzeżeń do planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym
dzielnicy,
5) opiniowanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu o charakterze użyteczności publicznej,
6) występowanie do rady miejskiej i burmistrza z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji funkcji
gminy na terenie dzielnicy,
7) opiniowanie sposobu prowadzenia inwestycji i przedsięwzięć jednostek organizacyjnych gminy
na terenie dzielnicy,
8) opiniowanie działań dotyczących porządku publicznego na terenie dzielnicy,
9) wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez radę miejską i burmistrza,
10) współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców, zmierzających do poprawy ich życia.


III. ORGANY DZIELNICY

§ 7

Organami dzielnicy są:
1) ogólne zebranie.
2) zarząd dzielnicy.

§ 8

Ogólne zebranie jest organem uchwałodawczym i kontrolnym w dzielnicy.


§ 9

1. Organem wykonawczym dzielnicy jest zarząd dzielnicy.
2. Wyboru zarządu dzielnicy dokonuje ogólne zebranie.


§ 10

Kadencja zarządu dzielnicy trwa cztery lata od dnia wyboru.


IV. ZASADY I TRYB DZIAŁANIA OGÓLNEGO ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW

§ 11

1. Ogólne zebranie stanowią mieszkańcy zameldowani na pobyt stały na terenie dzielnicy, posiadający czynne
prawo wyborcze.
2. Zebranie osiedlowe zwołuje przewodniczący zarządu dzielnicy:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) na wniosek rady miejskiej lub burmistrza.
3. Ogólne zebranie obraduje na posiedzeniach zwołanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok
i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy pozostające w zakresie jego działania.
4. Termin i miejsce zebrania dzielnicowego przewodniczący zarządu dzielnicy podaje do wiadomości
publicznej w sposób przyjęty w dzielnicy.
5. Ogólne zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy dzielnicy zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami
niniejszego statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 stałych mieszkańców dzielnicy uprawnionych
do głosowania przy wyborze organów samorządowych.
6. Zebranie dzielnicy zwoływane na wniosek mieszkańców lub zarządu dzielnicy winno odbyć się w ciągu
7 dni od daty otrzymania przez przewodniczącego zarządu dzielnicy stosownego wniosku,
chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
7. O ile w wyznaczonym terminie na ogólnym zebraniu nie uzyska się obecności 1/10 stałych mieszkańców
uprawnionych do głosowania, zwołujący zebranie może zarządzić odbycie następnego zebrania w drugim
terminie wyznaczonym nie później niż 30 dnia od daty pierwszego terminu. Zebranie jest ważne jeżeli
weźmie w nim udział co najmniej 1/005 stałych mieszkańców dzielnicy.


§ 12

Liczbę stałych mieszkańców dzielnicy uprawnionych do głosowania określa burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencyjnej ludności.

§ 13

1. Uchwały ogólnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
2. Uchwała winna zawierać:
1) numer, datę uchwalenia, tytuł,
2) podstawę prawną,
3) postanowienia uchwały,
4) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie,
5) termin wejścia w życie postanowień uchwały,
6) podpis przewodniczącego zebrania.


§ 14

1. Ogólne zebranie otwiera przewodniczący zarządu dzielnicy i przewodniczy jego obradom, a w razie
jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach - zebranie dzielnicy ustala
inną osobę spośród obecnych, wybraną w głosowaniu jawnym.
2. Porządek obrad ustala zebranie dzielnicy na podstawie projektu przedłożonego przez prowadzącego
zebranie.


§ 15

1. Do właściwości ogólnego zebrania należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania osiedla,
o ile statut lub inne przepisy nie stanowią inaczej.
2. W szczególności do ogólnego zebrania należy:
1) wybór i odwołanie zarządu dzielnicy oraz poszczególnych jego członków,
2) rozpatrywanie sprawozdań z wykonania planu rzeczowo-finansowego dzielnicy oraz podejmowanie uchwał
w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium zarządowi dzielnicy z tego tytułu,
3) określanie kierunków gospodarowania środkami finansowymi i mieniem komunalnym przekazanym
dzielnicy do korzystania,
4) występowanie do rady miejskiej i burmistrza z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji funkcji gminy
na terenie dzielnicy,
5) delegowanie przedstawicieli dzielnicy na posiedzenia rady miejskiej i jej komisji, jeżeli przedmiotem obrad
posiedzenia są sprawy dotyczące dzielnicy,
6) występowanie z uzasadnionymi wnioskami o przekazanie dzielnicy wskazanych składników mienia
komunalnego,
7) wspieranie i organizowanie inicjatyw społecznych w dzielnicy, zmierzających do poprawy życia
mieszkańców, rozwoju kultury, infrastruktury komunalnej,
8) powołanie komisji rewizyjnej,
9) powoływanie stałych i doraźnych komisji dla szczegółowego rozpatrywania określonych spraw.


§ 16

1. W celu realizacji zadań kontrolnych ogólne zebranie powołuje w drodze wyboru komisję rewizyjną
oraz w miarę potrzeby komisje doraźne, określając zakres i przedmiot ich działania.
2. Komisja rewizyjna kontroluje i ocenia dla potrzeb ogólnego zebrania działalność zarządu dzielnicy
oraz przedstawia wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium zarządowi dzielnicy.
3. Komisję rewizyjną w składzie od 3 do 5 osób wybiera się spośród mieszkańców dzielnicy. W jej skład
nie mogą zostać wybrane osoby wchodzące w skład zarządu dzielnicy.


V. ZASADY WYBORU I ODWOŁYWANIA ZARZĄDU

§ 17

1. Ogólne zebranie wybiera zarząd dzielnicy w liczbie od 3 do 5 osób, spośród mieszkańców dzielnicy
uczestniczących w zebraniu.
2. Zebranie osiedlowe, na którym ma być dokonany wybór przewodniczącego i członków zarządu dzielnicy
zwołuje burmistrz.
W tym celu burmistrz określa miejsce, godzinę i dzień zebrania osiedlowego oraz wyznacza
przewodniczącego zebrania wyborczego.
3. Zarządzenie burmistrza o zwołaniu ogólnego zebrania dla wyboru przewodniczącego i członków zarządu
dzielnicy podaje się do wiadomości mieszkańców dzielnicy co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania.
4. Dla dokonania wyboru przewodniczącego i członków zarządu dzielnicy na ogólnym zebraniu wymagana jest
obecność co najmniej 1/10 stałych mieszkańców dzielnicy, uprawnionych do głosowania.
5. O ile w wyznaczonym terminie na ogólnym zebraniu nie uzyska się obecności 1/10 stałych mieszkańców
uprawnionych do głosowania, wybory przewodniczącego i członków zarządu osiedla przeprowadza
w drugim terminie wyznaczonym nie później niż 30 dnia od daty pierwszego terminu. Zebranie jest ważne
jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 1/05 stałych mieszkańców dzielnicy.


§ 18

1. Dla przeprowadzenia wyboru zarządu powołuje się komisję skrutacyjną w liczbie od 3 do 5 osób. Członkiem
tej komisji nie może być osoba kandydująca na przewodniczącego lub członka zarządu dzielnicy
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie wyników wyborów, ogłoszenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.


§ 19

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór przewodniczącego zarządu dzielnicy, w drugiej
kolejności przeprowadza się wybory członków zarządu dzielnicy.
3. Wybory przewodniczącego i członków zarządu dzielnicy dokonuje się w głosowaniu tajnym.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy dzielnicy głosują kartkami do głosowania opatrzonymi pieczęcią
urzędu gminy.
5. Na karcie do głosowania głosujący wpisują nazwisko wybranego przez siebie kandydata.
6. Nieważne są głosy na kartkach:
1) całkowicie przedartych,
2) innych niż ustalone w ust. 4,
3) na których wpisano więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
8. W przypadku równej liczbie głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów głosowanie tajne
powtarza się.

§ 20

1. Przewodniczący i członkowie zarządu dzielnicy są bezpośrednio odpowiedzialni przed ogólnym zebraniem
i mogą być przez ogólne zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych
obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał ogólnych zebrań lub dopuścili się czynu
dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.
2. Z wnioskiem o odwołanie może wystąpić do ogólnego zebrania również burmistrz.
3. Uchwała o odwołaniu z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego
w głosowaniu tajnym i dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów.


§ 21

Ogólne Zebranie może odwołać przewodniczącego, zarząd dzielnicy lub poszczególnych członków zarządu dzielnicy w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.


§ 22

Jeżeli wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Osiedla nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.


§ 23

1. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w zarządzie dzielnicy, ogólne zebranie podejmuje uchwałę
o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu dzielnicy zwykłą większością
głosów, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia rezygnacji.
2. Niepodjęcie przez ogólne zebranie uchwały w terminie, w którym mowa w ust. 1, jest równoznaczna
z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym uchwała powinna być podjęta.


§ 24

1. Wybory dla uzupełnienia składu zarządu dzielnicy lub wybrania nowego składu całego zarządu dzielnicy
przeprowadza się na zasadach dotyczących jego wyboru.
2. Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku konieczności przeprowadzenia wyboru
przewodniczącego zarządu dzielnicy, odwołanego z przyczyn, o których mowa w § 20 ust. 1.


VI. ZASADY DZIAŁANIA ZARZĄDU

§ 25

1. Zarząd dzielnicy wykonuje uchwały ogólnego zebrania i kieruje bieżącymi sprawami dzielnicy.
2. Do zadań zarządu dzielnicy należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał ogólnego zebrania,
2) przygotowywanie projektu planu rzeczowo-finansowego dzielnicy na podstawie określonych przez
ogólne zebranie kierunków gospodarowania,
3) realizacja uchwalonego planu,
4) gospodarowanie mieniem powierzonym dzielnicy,
5) zapewnienie właściwego obiegu informacji między organami dzielnicy, a mieszkańcami,


6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na każdym ogólnym zebraniu za okres od ostatniego ogólnego
zebrania.
3. Posiedzenia zarządu dzielnicy zwołuje przewodniczący zarządu dzielnicy w miarę potrzeb, nie rzadziej
jednak niż raz na kwartał.


§ 26

W okresie między ogólnymi zebraniami sprawy przewidziane w § 15 ust. 2 pkt 4, 5, 6, 7 i 9 podejmuje zarząd dzielnicy.


§ 27

1. Przewodniczący zarządu dzielnicy organizuje pracę zarządu, kieruje bieżącymi sprawami i reprezentuje
zarząd dzielnicy i dzielnicę na zewnątrz.
2. Przewodniczący zarządu dzielnicy korzysta z ochrony prawnej, przysługującej funkcjonariuszom
publicznym.
3. W przypadku nieobecności przewodniczącego zarządu dzielnicy jego obowiązki wykonuje wskazany
przez niego członek zarządu dzielnicy.


§ 28

Zarząd dzielnicy co najmniej raz w roku informuje mieszkańców dzielnicy o swojej działalności na ogólnym zebraniu.


VII. MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA FINANSOWA OSIEDLA

§ 29

1. Organy dzielnicy dysponują środkami finansowymi wyodrębnionymi w budżecie gminy i ustalonymi
na zasadach określonych odrębną uchwałą rady miejskiej.
2. Gospodarka finansowa dzielnicy realizowana jest według uregulowań odrębnego zarządzenia burmistrza.


§ 30

1. Organy dzielnicy zarządzają mieniem komunalnym przekazanym odrębnym zarządzeniem przez burmistrza.
2. Uprawnienia i obowiązki organów dzielnicy w stosunku do przekazanego mienia określone są w uchwale
przekazującej mienie komunalne.


VIII. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OSIEDLA

§ 31

Nadzór nad działalnością Osiedla sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 32

1. Rada miejska oraz burmistrz sprawują nadzór nad działalnością organów dzielnicy.
2. Burmistrz kontroluje gospodarkę finansową dzielnicy.
3. Rada miejska i burmistrz mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji
oraz funkcjonowania dzielnicy. Radni rady miejskiej i burmistrz mogą uczestniczyć w posiedzeniach
organów dzielnicy.


§ 33

Przewodniczący zarządu dzielnicy obowiązany jest do przedłożenia burmistrzowi uchwał organów dzielnicy
w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.


§ 34

Burmistrz kontroluje wykonanie uchwał organu dzielnicy pod kątem celowości, rzetelności
oraz gospodarności.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

1. Funkcje w organach dzielnicy pełnione są honorowo.
2. W ramach posiadanych środków ogólne zebranie może ustalić wysokość środków do dyspozycji zarządu
dzielnicy, na diety dla członków zarządu dzielnicy oraz zwrot kosztów podróży, z zachowaniem zasad
określonych odrębną uchwałą rady miejskiej.


§ 36


Utworzenia, połączenia, zmiany granic i nazwy oraz zniesienia dzielnicy dokonuje rada miejska na podstawie uregulowań odrębnej uchwały.


§ 37

Zmiany w statucie uchwala rada miejska z inicjatywy własnej lub na podstawie uchwały ogólnego zebrania.


§ 38

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz Statutu Gminy.

załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/054/203
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 28 maja 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia statutów
jednostek pomocniczych Gminy Nowe Warpno


STATUT DZIELNICY MIEJSKIEJ "PODGRODZIE"
Gmina Nowe Warpno, Województwo Zachodniopomorskie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Dzielnica "Podgrodzie" jest jednostką pomocniczą Gminy Nowe Warpno, której mieszkańcy wspólnie
z innymi jednostkami pomocniczymi tworzą wspólnotę samorządową Gminy.


§ 2

W skład dzielnicy "Podgrodzie" wchodzi teren określony w załączniku do uchwały Nr XXII/110/96 Rady Miasta i Gminy w Nowym Warpnie z dnia 30 kwietnia 1996 roku w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej.


§ 3

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Nowe Warpno,
2) radzie miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Nowym Warpnie,
3) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Nowe Warpno,
4) statucie gminy - należy przez to rozumieć statut Gminy Nowe Warpno,
5) dzielnicy - należy przez to rozumieć dzielnicę "Nowe Warpno".


II. ZADANIA I KOMPETENCJE OSIEDLA

§ 4

Podstawowe celem działania dzielnicy jest:
1) współdziałanie z organami gminy w realizacji zadań na terenie dzielnicy,
2) umożliwienie mieszkańcom dzielnicy udziału w realizacji zadań gminy związanych z dzielnicą,
3) stworzenie mieszkańcom możliwości uczestniczenia w życiu wspólnoty dla zaspokojenia ich potrzeb,
4) oddziaływanie na efektywność gospodarki gminy na terenie dzielnicy,
5) inicjowanie i organizowanie działań związanych z kulturą, sportem, rekreacją, pomocą społeczną, zdrowiem,
porządkiem, czystością i bezpieczeństwem.


§ 5

1. Zadaniem dzielnicy jest zaspokajanie potrzeb społeczności dzielnicy.
2. Do zadań dzielnicy należy w szczególności dbałość o:
1) ład przestrzenny,
2) porządek i bezpieczeństwo,
3) utrzymanie lokalnych dróg, chodników i parkingów,
4) lokalną infrastrukturę techniczną,
5) mienie gminy znajdujące się na terenie dzielnicy,
6) stan środowiska naturalnego,
7) zakres usług świadczonych na terenie dzielnicy.
3. Dzielnica może także współorganizować i wspierać przedsięwzięcia mieszkańców, zmierzające do:
1) poprawy warunków życia,
2) rozwoju oświaty, kultury i wypoczynku,
3) tworzenia więzi lokalnych i pomocy sąsiedzkiej,
4) poprawy funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej.
4. Dzielnica może realizować swoje zadania zwłaszcza poprzez:
1) inicjowanie i organizowanie aktywności społecznej mieszkańców dzielnicy,
2) przeprowadzania akcji i konkursów mających na celu rozwój i upiększenie dzielnicy,
3) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach placówek kulturalno-wychowawczych,
4) organizowanie różnych form opieki pomocy sąsiedzkiej dla mieszkańców znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej,
5) rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego w dzielnicy: festynów, klubów i kół zainteresowań,
6) podejmowanie działań mających na celu utrzymanie porządku, spokoju, czystości i bezpieczeństwa.


§ 6

Do kompetencji dzielnicy należy w szczególności:
1) opiniowanie propozycji do projektu budżetu gminy w części dotyczącej dzielnicy,
2) dysponowanie środkami finansowymi wydzielonymi w budżecie na potrzeby dzielnicy,
3) formułowanie pod adresem rady miejskiej i burmistrza postulatów określających potrzeby, opinie
i dążenia mieszkańców dzielnicy,
4) zgłaszanie opinii, uwag i zastrzeżeń do planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym
dzielnicy,
5) opiniowanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu o charakterze użyteczności publicznej,
6) występowanie do rady miejskiej i burmistrza z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji funkcji
gminy na terenie dzielnicy,
7) opiniowanie sposobu prowadzenia inwestycji i przedsięwzięć jednostek organizacyjnych gminy
na terenie dzielnicy,
8) opiniowanie działań dotyczących porządku publicznego na terenie dzielnicy,
9) wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez radę miejską i burmistrza,
10) współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców, zmierzających do poprawy ich życia.


III. ORGANY DZIELNICY

§ 7

Organami dzielnicy są:
1) ogólne zebranie.
2) zarząd dzielnicy.

§ 8

Ogólne zebranie jest organem uchwałodawczym i kontrolnym w dzielnicy.


§ 9

1. Organem wykonawczym dzielnicy jest zarząd dzielnicy.
2. Wyboru zarządu dzielnicy dokonuje ogólne zebranie.


§ 10

Kadencja zarządu dzielnicy trwa cztery lata od dnia wyboru.


IV. ZASADY I TRYB DZIAŁANIA OGÓLNEGO ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW

§ 11

1. Ogólne zebranie stanowią mieszkańcy zameldowani na pobyt stały na terenie dzielnicy, posiadający czynne
prawo wyborcze.
2. Zebranie osiedlowe zwołuje przewodniczący zarządu dzielnicy:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu,
3) na wniosek rady miejskiej lub burmistrza.
3. Ogólne zebranie obraduje na posiedzeniach zwołanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok
i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy pozostające w zakresie jego działania.
4. Termin i miejsce zebrania dzielnicowego przewodniczący zarządu dzielnicy podaje do wiadomości
publicznej w sposób przyjęty w dzielnicy.
5. Ogólne zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy dzielnicy zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami
niniejszego statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/10 stałych mieszkańców dzielnicy uprawnionych
do głosowania przy wyborze organów samorządowych.
6. Zebranie dzielnicy zwoływane na wniosek mieszkańców lub zarządu dzielnicy winno odbyć się w ciągu
7 dni od daty otrzymania przez przewodniczącego zarządu dzielnicy stosownego wniosku,
chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.
7. O ile w wyznaczonym terminie na ogólnym zebraniu nie uzyska się obecności 1/10 stałych mieszkańców
uprawnionych do głosowania, zwołujący zebranie może zarządzić odbycie następnego zebrania w drugim
terminie wyznaczonym nie później niż 30 dnia od daty pierwszego terminu. Zebranie jest ważne jeżeli
weźmie w nim udział co najmniej 1/005 stałych mieszkańców dzielnicy.


§ 12

Liczbę stałych mieszkańców dzielnicy uprawnionych do głosowania określa burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencyjnej ludności.

§ 13

1. Uchwały ogólnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
2. Uchwała winna zawierać:
1) numer, datę uchwalenia, tytuł,
2) podstawę prawną,
3) postanowienia uchwały,
4) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie,
5) termin wejścia w życie postanowień uchwały,
6) podpis przewodniczącego zebrania.


§ 14

1. Ogólne zebranie otwiera przewodniczący zarządu dzielnicy i przewodniczy jego obradom, a w razie
jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach - zebranie dzielnicy ustala
inną osobę spośród obecnych, wybraną w głosowaniu jawnym.
2. Porządek obrad ustala zebranie dzielnicy na podstawie projektu przedłożonego przez prowadzącego
zebranie.


§ 15

1. Do właściwości ogólnego zebrania należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania osiedla,
o ile statut lub inne przepisy nie stanowią inaczej.
2. W szczególności do ogólnego zebrania należy:
1) wybór i odwołanie zarządu dzielnicy oraz poszczególnych jego członków,
2) rozpatrywanie sprawozdań z wykonania planu rzeczowo-finansowego dzielnicy oraz podejmowanie uchwał
w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium zarządowi dzielnicy z tego tytułu,
3) określanie kierunków gospodarowania środkami finansowymi i mieniem komunalnym przekazanym
dzielnicy do korzystania,
4) występowanie do rady miejskiej i burmistrza z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji funkcji gminy
na terenie dzielnicy,
5) delegowanie przedstawicieli dzielnicy na posiedzenia rady miejskiej i jej komisji, jeżeli przedmiotem obrad
posiedzenia są sprawy dotyczące dzielnicy,
6) występowanie z uzasadnionymi wnioskami o przekazanie dzielnicy wskazanych składników mienia
komunalnego,
7) wspieranie i organizowanie inicjatyw społecznych w dzielnicy, zmierzających do poprawy życia
mieszkańców, rozwoju kultury, infrastruktury komunalnej,
8) powołanie komisji rewizyjnej,
9) powoływanie stałych i doraźnych komisji dla szczegółowego rozpatrywania określonych spraw.


§ 16

1. W celu realizacji zadań kontrolnych ogólne zebranie powołuje w drodze wyboru komisję rewizyjną
oraz w miarę potrzeby komisje doraźne, określając zakres i przedmiot ich działania.
2. Komisja rewizyjna kontroluje i ocenia dla potrzeb ogólnego zebrania działalność zarządu dzielnicy
oraz przedstawia wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium zarządowi dzielnicy.
3. Komisję rewizyjną w składzie od 3 do 5 osób wybiera się spośród mieszkańców dzielnicy. W jej skład
nie mogą zostać wybrane osoby wchodzące w skład zarządu dzielnicy.


V. ZASADY WYBORU I ODWOŁYWANIA ZARZĄDU

§ 17

1. Ogólne zebranie wybiera zarząd dzielnicy w liczbie od 3 do 5 osób, spośród mieszkańców dzielnicy
uczestniczących w zebraniu.
2. Zebranie osiedlowe, na którym ma być dokonany wybór przewodniczącego i członków zarządu dzielnicy
zwołuje burmistrz.
W tym celu burmistrz określa miejsce, godzinę i dzień zebrania osiedlowego oraz wyznacza
przewodniczącego zebrania wyborczego.
3. Zarządzenie burmistrza o zwołaniu ogólnego zebrania dla wyboru przewodniczącego i członków zarządu
dzielnicy podaje się do wiadomości mieszkańców dzielnicy co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania.
4. Dla dokonania wyboru przewodniczącego i członków zarządu dzielnicy na ogólnym zebraniu wymagana jest
obecność co najmniej 1/10 stałych mieszkańców dzielnicy, uprawnionych do głosowania.
5. O ile w wyznaczonym terminie na ogólnym zebraniu nie uzyska się obecności 1/10 stałych mieszkańców
uprawnionych do głosowania, wybory przewodniczącego i członków zarządu osiedla przeprowadza
w drugim terminie wyznaczonym nie później niż 30 dnia od daty pierwszego terminu. Zebranie jest ważne
jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 1/05 stałych mieszkańców dzielnicy.


§ 18

1. Dla przeprowadzenia wyboru zarządu powołuje się komisję skrutacyjną w liczbie od 3 do 5 osób. Członkiem
tej komisji nie może być osoba kandydująca na przewodniczącego lub członka zarządu dzielnicy
2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie wyników wyborów, ogłoszenie wyników wyborów,
4) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.


§ 19

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór przewodniczącego zarządu dzielnicy, w drugiej
kolejności przeprowadza się wybory członków zarządu dzielnicy.
3. Wybory przewodniczącego i członków zarządu dzielnicy dokonuje się w głosowaniu tajnym.
4. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy dzielnicy głosują kartkami do głosowania opatrzonymi pieczęcią
urzędu gminy.
5. Na karcie do głosowania głosujący wpisują nazwisko wybranego przez siebie kandydata.
6. Nieważne są głosy na kartkach:
1) całkowicie przedartych,
2) innych niż ustalone w ust. 4,
3) na których wpisano więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
8. W przypadku równej liczbie głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów głosowanie tajne
powtarza się.

§ 20

1. Przewodniczący i członkowie zarządu dzielnicy są bezpośrednio odpowiedzialni przed ogólnym zebraniem
i mogą być przez ogólne zebranie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych
obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał ogólnych zebrań lub dopuścili się czynu
dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.
2. Z wnioskiem o odwołanie może wystąpić do ogólnego zebrania również burmistrz.
3. Uchwała o odwołaniu z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego
w głosowaniu tajnym i dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów.


§ 21

Ogólne Zebranie może odwołać przewodniczącego, zarząd dzielnicy lub poszczególnych członków zarządu dzielnicy w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.


§ 22

Jeżeli wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Osiedla nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.


§ 23

1. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w zarządzie dzielnicy, ogólne zebranie podejmuje uchwałę
o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu dzielnicy zwykłą większością
głosów, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia rezygnacji.
2. Niepodjęcie przez ogólne zebranie uchwały w terminie, w którym mowa w ust. 1, jest równoznaczna
z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym uchwała powinna być podjęta.


§ 24

1. Wybory dla uzupełnienia składu zarządu dzielnicy lub wybrania nowego składu całego zarządu dzielnicy
przeprowadza się na zasadach dotyczących jego wyboru.
2. Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku konieczności przeprowadzenia wyboru
przewodniczącego zarządu dzielnicy, odwołanego z przyczyn, o których mowa w § 20 ust. 1.


VI. ZASADY DZIAŁANIA ZARZĄDU

§ 25

1. Zarząd dzielnicy wykonuje uchwały ogólnego zebrania i kieruje bieżącymi sprawami dzielnicy.
2. Do zadań zarządu dzielnicy należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał ogólnego zebrania,
2) przygotowywanie projektu planu rzeczowo-finansowego dzielnicy na podstawie określonych przez
ogólne zebranie kierunków gospodarowania,
3) realizacja uchwalonego planu,
4) gospodarowanie mieniem powierzonym dzielnicy,
5) zapewnienie właściwego obiegu informacji między organami dzielnicy, a mieszkańcami,


6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na każdym ogólnym zebraniu za okres od ostatniego ogólnego
zebrania.
3. Posiedzenia zarządu dzielnicy zwołuje przewodniczący zarządu dzielnicy w miarę potrzeb, nie rzadziej
jednak niż raz na kwartał.


§ 26

W okresie między ogólnymi zebraniami sprawy przewidziane w § 15 ust. 2 pkt 4, 5, 6, 7 i 9 podejmuje zarząd dzielnicy.


§ 27

1. Przewodniczący zarządu dzielnicy organizuje pracę zarządu, kieruje bieżącymi sprawami i reprezentuje
zarząd dzielnicy i dzielnicę na zewnątrz.
2. Przewodniczący zarządu dzielnicy korzysta z ochrony prawnej, przysługującej funkcjonariuszom
publicznym.
3. W przypadku nieobecności przewodniczącego zarządu dzielnicy jego obowiązki wykonuje wskazany
przez niego członek zarządu dzielnicy.


§ 28

Zarząd dzielnicy co najmniej raz w roku informuje mieszkańców dzielnicy o swojej działalności na ogólnym zebraniu.


VII. MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA FINANSOWA OSIEDLA

§ 29

1. Organy dzielnicy dysponują środkami finansowymi wyodrębnionymi w budżecie gminy i ustalonymi
na zasadach określonych odrębną uchwałą rady miejskiej.
2. Gospodarka finansowa dzielnicy realizowana jest według uregulowań odrębnego zarządzenia burmistrza.


§ 30

1. Organy dzielnicy zarządzają mieniem komunalnym przekazanym odrębnym zarządzeniem przez burmistrza.
2. Uprawnienia i obowiązki organów dzielnicy w stosunku do przekazanego mienia określone są w uchwale
przekazującej mienie komunalne.


VIII. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OSIEDLA

§ 31

Nadzór nad działalnością Osiedla sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 32

1. Rada miejska oraz burmistrz sprawują nadzór nad działalnością organów dzielnicy.
2. Burmistrz kontroluje gospodarkę finansową dzielnicy.
3. Rada miejska i burmistrz mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji
oraz funkcjonowania dzielnicy. Radni rady miejskiej i burmistrz mogą uczestniczyć w posiedzeniach
organów dzielnicy.


§ 33

Przewodniczący zarządu dzielnicy obowiązany jest do przedłożenia burmistrzowi uchwał organów dzielnicy
w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.


§ 34

Burmistrz kontroluje wykonanie uchwał organu dzielnicy pod kątem celowości, rzetelności
oraz gospodarności.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

1. Funkcje w organach dzielnicy pełnione są honorowo.
2. W ramach posiadanych środków ogólne zebranie może ustalić wysokość środków do dyspozycji zarządu
dzielnicy, na diety dla członków zarządu dzielnicy oraz zwrot kosztów podróży, z zachowaniem zasad
określonych odrębną uchwałą rady miejskiej.


§ 36


Utworzenia, połączenia, zmiany granic i nazwy oraz zniesienia dzielnicy dokonuje rada miejska na podstawie uregulowań odrębnej uchwały.


§ 37

Zmiany w statucie uchwala rada miejska z inicjatywy własnej lub na podstawie uchwały ogólnego zebrania.


§ 38

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz Statutu Gminy.

załącznik nr 4
do uchwały Nr VIII/054/203
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 28 maja 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia statutów
jednostek pomocniczych Gminy Nowe Warpno

STATUT SOŁECTWA WARNOŁĘKA
Gmina Nowe Warpno, Województwo Zachodniopomorskie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Sołectwo Warnołęka jest jednostką pomocniczą Gminy Nowe Warpno, której mieszkańcy wspólnie z innymi jednostkami pomocniczymi tworzą wspólnotę samorządową Gminy.


§ 2

W skład sołectwa Brzózki wchodzi wieś Warnołęka.


II. KOMPETENCJE I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

§ 3

Do zakresu działania sołectwa należą sprawy:
1) współorganizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i wypoczynku mieszkańców sołectwa,
2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
3) wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:
a) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa,
b) aktów prawa miejscowego, a w szczególności: planów zagospodarowania przestrzennego.


III. ORGANY SOŁECTWA ORAZ TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 4

1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy,
b) sołtys jako organ wykonawczy,
2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata licząc od dnia wyboru.
4. Sołtys i rada sołecka wykonuje swoje obowiązki do czasu wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.
5. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję zarządza burmistrz po upływie czterech lat
od rozpoczęcia kadencji sołtysa i rady sołeckiej.

§ 5

1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej są tajne.
2. Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza odrębnie komisja skrutacyjna w liczbie trzech osób powołana
spośród uprawnionych i nie kandydujących uczestników zebrania wiejskiego.
3. Komisja przyjmuje zgłoszenia kandydatów, przygotowuje karty do głosowania, przeprowadza głosowanie
oraz ustala wyniki głosowania i ogłasza je.
4. Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią rady miejskiej. Na karcie do głosowania uprawniony uczestnik
głosowania wskazuje wybranego przez siebie kandydata przez postawienie znaku "x" przy jego nazwisku.
5. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
6. Komisja skrutacyjna sporządza protokół z przebiegu oraz wyników głosowania tajnego.


§ 6

1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu mieszkańcowi sołectwa, który najpóźniej w dniu
wyborów ukończył 18 lat.
2. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są spośród nieograniczonej liczby kandydatów
uprawnionych do głosowania.


§ 7

1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego.
2. O odwołanie sołtysa lub rady sołeckiej mogą wystąpić:
a) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa
uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim,
b) burmistrz.
3. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie.
4. Wniosek o odwołanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 kierowany jest do burmistrza, który niezwłocznie
powiadamia o tym sołtysa.
5. Odwołanie następuje w tym samym trybie co wybór, po wysłuchaniu wyjaśnień osoby, której wniosek
dotyczy.
6. Kolejny wniosek o odwołanie sołtysa można złożyć nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy
od poprzedniego głosowania w sprawie odwołania.
7. W przypadku złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji sołtysa, burmistrz zwołuje zebranie wiejskie w celu
przyjęcia rezygnacji i wyboru sołtysa.


IV. ZEBRANIA WIEJSKIE

§ 8

1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania sołectwa
określone niniejszym statucie.
2. Zebranie wiejskie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych
do głosowania w sołectwie i zostało zwołane zgodnie z § 8 pkt 3 niniejszego statutu. O ile zebranie wiejskie
nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie z braku quorum, odbywa się ono w drugim terminie, na pół
godziny po pierwszym terminie i wówczas jest ważne bez względu na ilość biorących w nim udział
mieszkańców uprawnionych do głosowania.

3. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem poprzez wywieszenie ogłoszenia
na tablicy informacyjnej sołectwa oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych z zastrzeżeniem ust. 4 -
z własnej inicjatywy lub na wniosek pisemny:
a) rady sołeckiej,
b) co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim, tj. mieszkańców sołectwa stale
zamieszkujących na obszarze sołectwa,
c) burmistrza w terminie 10 dni od daty zgłoszenia wniosku.
W ogłoszeniach o zwołaniu zebrania określa pierwszy i drugi termin zebrania.
4. W przypadku nie zwołania przez sołtysa zebrania wiejskiego w terminie określonym w ust. 3, trwałej
nieobecności powyżej 30 dni lub niemożności sprawowania przez sołtysa urzędu np. z powodu choroby
lub wakatu na stanowisku sołtysa, do zwołania zebrania uprawniony jest burmistrz.
5. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz do roku.
6. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
7. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys albo wyznaczona przez niego osoba.


V. SOŁTYS

§ 9

1. Do kompetencji sołtysa należy:
1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
2) podejmowanie działań organizacyjno- wykonawczych, mających istotne znaczenie dla mieszkańców
sołectwa,
3) prowadzenie całokształtu administracji majątkiem sołectwa,
4) przewodniczenie radzie sołeckiej,
5) realizacja uchwał organów gminy dotyczących sołectwa.
2. Sołtys ma prawo uczestniczyć w sesjach rady miejskiej oraz odprawach dla sołtysów zwoływanych
przez burmistrza.


VI. RADA SOŁECKA

§ 10

1. Rada sołecka składa się od 3 do 7 członków.
2. Liczbę członków rady ustala zebranie wiejskie, na którym wybierana jest rada sołecka.
3. Obradom rady sołeckiej przewodniczy sołtys.


§ 11

1. Rada sołecka obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb.
2. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys.
3. Zadaniem rady sołeckiej jest wspomaganie sołtysa w jego roli jako organu wykonawczego sołectwa,
a w szczególności:
a) współdziałanie z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
b) składanie wniosków do budżetu gminy w sprawach zaspokajania potrzeb sołectwa,
c) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

§ 12

Sołtys zarządza przyznanym odrębną uchwałą rady miejskiej mieniem komunalnym w zakresie zwykłego zarządu:
1) prowadzi bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia,
2) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym,
3) podejmuje działania w związku z wynajmowaniem lub wydzierżawianiem mienia.


VII. KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM

§ 13

1. Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje rada miejska poprzez komisję rewizyjną oraz burmistrz.
Organy te mają prawo do żądania wszelkich dokumentów oraz pisemnych wyjaśnień od sołtysa
i rady sołeckiej związanych z funkcjonowaniem sołectwa.
2. Sołtys przy udziale rady sołeckiej przedkłada w terminie do końca marca sprawozdanie z działalności
gospodarczej i społecznej w poprzednim roku kalendarzowym burmistrzowi i radzie miejskiej.
3. Radni, burmistrz i upoważnieni przez niego pracownicy urzędu gminy mają prawo do uczestnictwa
w posiedzeniach wyborczych zebrania wiejskiego.
4. Protokół z zebrania wiejskiego sporządza osoba wyznaczona przez burmistrza, a z zebrania wiejskiego
na którym dokonywany jest wybór sołtysa i rady sołeckiej - pracownik urzędu odpowiedzialny za sprawy
samorządu.
5. W pozostałych zebraniach osoby te uczestniczą o ile zostaną na nie zaproszone.
6. Protokół z zebrania wiejskiego sporządza sołtys lub osoba przez niego wyznaczona.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 27-06-2003 10:58:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 27-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 27-06-2003 10:58:09