Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR VIII/049/2003


UCHWAŁA NR VIII/049/2003


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 28 maja 2003 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości rolnych
od Skarbu Państwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271; Nr 214, poz. 1806) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603 zm.: Nr 115, poz. 1229, Nr 122, poz. 1323, Nr 154, poz. 1793 i poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287;
z 2003 r. Nr 6, poz. 64) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa n/w nieruchomości rolnych położonych w Nowym Warpnie - obręb nr 2 Nowe Warpno, o n/w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Szczecinie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach:
a) nr 335 - o powierzchni 0,4904 ha, bez KW,
b) nr 336 - o powierzchni 0,2911 ha, bez KW,
c) nr 337 - o powierzchni 0,1835 ha, Kw nr 58727,
d) nr 338 - o powierzchni 0,2153 ha, bez KW,
e) nr 339 - o powierzchni 0,2269 ha, Kw nr 42677.
W/w grunty są niezbędne gminie Nowe Warpno na rozbudowę cmentarza komunalnego.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy w Nowym Warpnie.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Art. 24. 1. Agencja gospodaruje Zasobem w drodze:
1) sprzedaży mienia w całości lub jego części na zasadach określonych w rozdziale 6,
2) oddania na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub fizycznym na zasadach określonych w rozdziale 8,
3) wniesienia mienia lub jego części do spółki,
4) oddania na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia w celu gospodarowania, na zasadach określonych w art. 25,
5) przekazania w zarząd,
6) zamiany nieruchomości.
1a. Agencja reprezentuje Skarb Państwa w sprawach wynikających z postępowania regulacyjnego określonego w ustawach o stosunku Państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Mienie, które nie zostało zagospodarowane w trybie określonym w ust. 1, Agencja zabezpiecza lub przeznacza na inne cele w trybie określonym w statucie Agencji.
3. Grunty rolne wchodzące w skład Zasobu mogą być w uzasadnionych gospodarczo przypadkach odłogowane.
4. Na wniosek Agencji, właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej przekazuje nieodpłatnie, w drodze decyzji, Lasom Państwowym wydzielone geodezyjnie grunty wchodzące w skład Zasobu, przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Art. 19 stosuje się odpowiednio.
4a. Agencja może nieodpłatnie przekazywać Lasom Państwowym wydzielone geodezyjnie lasy, a także grunty nadające się do zalesienia, inne niż określone w ust. 4. Przekazanie następuje w drodze umowy zawartej między Prezesem Agencji a Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych.
5. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencja może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność:
1) jednostce samorządu terytorialnego - na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych,

2) Polskiej Akademii Nauk, izbie rolniczej, Krajowej Radzie Izb Rolniczych, państwowej szkole wyższej lub państwowej jednostce badawczo-rozwojowej - na cele służące wykonywaniu ich zadań statutowych,
3) osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku, które przez okres co najmniej 5 lat były pracownikami państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - nieruchomości rolne o powierzchni do 2 hektarów - na cele związane z zalesianiem w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764).
5a. (20) W przypadku zbycia lub przeznaczenia przez nabywcę nieruchomości na inne cele, niż określone w umowie, przed upływem 10 lat licząc od dnia jej nabycia, Agencja może żądać od podmiotów wymienionych w ust. 5 pkt 1 i 2 zwrotu aktualnej wartości pieniężnej tej nieruchomości, ustalonej według zasad określonych w art. 30 ust. 1, natomiast od osób wymienionych w ust. 5 pkt 3, Agencji zwrot taki przysługuje, o ile Lasy Państwowe nie skorzystają z prawa pierwokupu. W przypadku zamiaru zbycia gruntu przez osoby, o których mowa w ust. 5 pkt 3, Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu tej nieruchomości, na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.
6. Z zastrzeżeniem art. 44 ust. 1, urządzenia, obiekty i sieci: energetyczne, wodnokanalizacyjne, ciepłownicze oraz telekomunikacyjne Agencja może w drodze umowy przekazać, wraz z niezbędnymi gruntami, na własność jednostkom prowadzącym działalność w tym zakresie. Przekazanie na rzecz jednostek państwowych i komunalnych może nastąpić nieodpłatnie.
7. (21) Agencja przekaże Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad grunty wchodzące w skład Zasobu na pasy drogowe autostrad. Decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady stanowi podstawę do przekazania gruntów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb dokonywania zamiany, o której mowa w ust. 1 pkt 6.
9. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8, należy określić:
1) warunki i procedurę dokonywania zamiany,
2) warunki, w których zamianę uznaje się za ekwiwalentną, z tym że grunt rolny stanowiący własność osoby podlegającej przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników może być zamieniany na grunt rolny Zasobu o większej powierzchni, nie większej jednak niż dziesięciokrotnie licząc w hektarach przeliczeniowych,
3) warunki i tryb dokonywania rozliczeń w przypadku nieekwiwalentnej zamiany gruntu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 27-06-2003 10:39:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 27-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 27-06-2003 10:39:48