Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIV/12/96 z dnia 2 lipca 1996 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowe Warpno


UCHWAŁA NR XXIV/120/96

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 2 lipca 1996 roku

w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowe Warpno

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1, w zwiazku z art.3 ust.1, a rt.5 ust.3, art.18a ust.5, art.22 ust.1, art.23 ust.2, art. 37a, art.46 ust.1 i art.51 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.

z 1996 r. Nr 13, poz.74 zm.: Nr 58, poz.261) oraz art.2 pkt 1) i art.e ust.1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r.

o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 21, poz. 124 zm: Nr 43, poz. 253, z 1994 r. Nr 98, poz. 471) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Statut Gminy Nowe Warpno.

2. Statut Gminy Nowe Warpno stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie.

§ 3

Tracą moc:

1) Uchwała Nr VII/23/90 z dnia 6 grudnia 1990 r. Rady Miasta i Gminy w Nowym Warpnie w sprawie

uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Nowe Warpno (zmiana: Nr XXV/071/92, Nr XXXII/102/92,

NrXLIII/131/93, Nr XLVI/145/93, Nr V/022/94),

2) Uchwała Nr XXXVI/114/92 z dnia 15 grudnia 1992 r. rady Miasta i Gminy w Nowym Warpnie

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Miasta i Gminy w Nowym Warpnie (zmiana:

Nr XLIII/132/93, Nr XLVII/152/93),

3) Uchwała Nr V/023/94 z dnia 25 listopada 1994 r. Rady Miasta i Gminy w Nowym Warpnie w sprawie

przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Gminy Nowe Warpno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecinskiego.

załącznik nr 1

do uchwały nr XXIV/120/96

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 2 lipca 1996 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe Warpno

STATUT GMINY NOWE WARPNO

Dział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Wspólnotę samorządową gminy stanowią jej mieszkańcy.

§ 2

Siedzibą organów gminy jest miasto Nowe Warpno.

§ 3

1. Herbem Nowego Warpna jest umieszczony na białym tle czerwony gryf książęcy trzymający

srebrną rybę.

2. Wzór herbu z tarczą herbową stanowi załącznik do statutu.

§ 4

1. Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie potrzeb jej mieszkańców.

2. Gmina spełnia ten obowiązek przez swoje organy realizując zadania własne oraz zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej.

§ 5

Gmina może podejmować inicjatywę współpracy z zagranicą w celu rozwoju gospodarczego

i kulturalnego.

Dział II

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ORAZ TRYB PRACY ORGANÓW GMINY

§ 6

Gmina wykonuje swoje zadania przy pomocy organów:

a) Rady Miejskiej,

b) Zarządu Gminy.

Rozdział 1

RADA MIEJSKA

§ 7

1. Rada miejska jest organem inspirującym, stanowiącym i kontrolnym gminy.

2. Zarząd gminy i komisje stałe i doraźne powołane przez radę miejską działają pod jej kontrolą

i składają jej sprawozdania ze swojej działalności.

§ 8

1. Rada miejska wybiera ze swego grona przewodniczącego rady oraz dwóch wiceprzewodniczących

rady.

2. Przewodniczący rady organizuje pracę rady miejskiej, prowadzi jej obrady i reprezentuje radę

miejską na zewnątrz. W przypadku nieobecności przewodniczącego rady, jego zadania wykonuje

wiceprzewodniczący rady.

§ 9

1. Rada miejska obraduje na zwoływanych przez przewodniczącego rady sesjach zwyczajnych

w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje umieszczane w planach pracy rady miejskiej.

3. Sesjami zwyczajnymi mogą być również sesje, których nie przewidziano w planach pracy rady

miejskiej, ale zwoływane w zwykłym trybie.

§ 10

Rada miejska może obradować na sesjach nadzwyczajnych zwoływanych przez przewodniczącego rady, bez względu na plany rady miejskiej, na wniosek zarządu gminy lub radnych w liczbie

co najmniej wniosku.

§ 11

1. W okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia kadencji, rada miejska na wniosek przewodniczącego

rady, określa główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań rady miejskiej.

2. Na ostatniej sesji w roku, nie później jednak niż do końca stycznia roku następnego, rada miejska

na wniosek przewodniczącego rady uchwala ramowy plan pracy na rok następny.

3. Rada miejska w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnień w jej planie pracy.

§ 12

1. Rada miejska może również obradować na sesjach wspólnych z innymi radami, w szczególności

dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

2. Wspólna sesję organizują przewodniczący wszystkich zainteresowanych rad, oni także podpisują

zawiadomienia o terminie, przedmiocie i porządku obrad wspólnej sesji.

§ 13

1. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa radnych z każdej rady.

2. Przewodniczący wszystkich zainteresowanych rad wybierają spośród siebie w drodze głosowania

przewodniczącego obrad wspólnej sesji.

3. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie rady biorące w niej udział, chyba, że radni

uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

4. Przebieg wspólnej sesji może być uregulowany regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem

do obrad, przy czym w przypadku braku takiego uregulowania, stosuje się odpowiednio przepisy

regulaminu rad biorących udział we wspólnej sesji.

Rozdział 2

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ

§ 14

1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań rada miejska powołuje stałe i doraźne komisje

problemowe.

2. Rada miejska powołuje następujące komisje stałe:

a) Komisja Rozwoju Gospodarczego, która działać będzie w zakresie:

- planowania społeczno - gospodarczego,

- budżetu i gospodarki finansowej,

- zagospodarowania przestrzennego i architektury,

- gospodarki komunalnej,

- inwestycji,

- komunikacji, przemysłu, rolnictwa, turystyki,

- ochrony środowiska,

- handlu i usług.

b) Komisja Polityki Społecznej, która działać będzie w zakresie:

- oświaty i młodzieży,

- kultury i nauki,

- przestrzegania prawa i porządku publicznego,

- zdrowia, opieki społecznej i pomocy społecznej.

c) Komisja Rewizyjna, której zasady i tryb działania określa rozdział 3 statutu.

§ 15

Do zadań komisji, w zakresie spraw dla których zostały powołane należą w szczególności:

1) stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, dla których komisja została powołana,

2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji przez radę miejską, zarząd gminy

oraz spraw przedkładanych przez członków komisji,

3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowaniem projektów uchwał,

4) kontrola wykonywania uchwał rady miejskiej w zakresie kompetencji danej komisji,

5) badanie terminowości załatwiania spraw przez zarząd gminy i administrację samorządową -

postulatów, wniosków i skarg mieszkańców w zakresie kompetencji danej komisji,

6) zapisu pkt.2 nie stosuje się do komisji rewizyjnej.

§ 16

1. Komisje są zobowiązane do wzajemnego informowania się o sprawach będących przedmiotem

zainteresowania więcej niż jednej komisji.

2. Realizacja postanowienia zawartego w ust.1 następuje poprzez:

a) wspólne posiedzenia komisji,

b) udostępnienie własnych opracowań i analiz,

c) powoływanie zespołów do rozwiązywania określonych problemów.

3. Komisje działają na posiedzeniach oraz przez swych członków badających na miejscu poszczególne

sprawy.

4. Składy osobowe komisji rada miejska powołuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

5. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący rady lub wiceprzewodniczący rady.

Na posiedzeniu tym komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego komisji i jego zastępcę,

przy czym funkcje te mogą pełnić tylko radni.

6. Zapisu ust.5 nie stosuje się do komisji rewizyjnej.

§ 17

1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub jego zastępca.

2. Komisja jest władna do zajmowania stanowiska w sprawach, które należą do jej kompetencji,

jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków komisji.

3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie stanowisk, opinii i wniosków przedkładanych

radzie miejskiej.

4. Stanowiska, opinie i wnioski komisja uchwala w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,

przy czym w przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego

komisji.

5. Prawo zwoływania posiedzeń komisji przysługuje przewodniczącemu komisji i przewodniczącemu

rady lub wiceprzewodniczącemu rady. Posiedzenie jest zwoływane także na wniosek co najmniej

1/3 składu jej członków.

6. Komisje mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami rad innych gmin, a także

organizacjami społecznymi i zawodowymi, działającymi na terenie gminy.

§ 18

1. Komisja działa na podstawie zatwierdzonego przez radę miejską rocznego planu pracy.

2. Na ostatnim posiedzeniu w roku, nie później niż do końca stycznia roku następnego, komisja

na wniosek przewodniczącego komisji uchwala ramowy plan pracy w następnym roku.

3. Komisja w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnień w jej planie pracy.

4. Przewodniczący komisji co najmniej raz w roku przedstawia radzie miejskiej sprawozdanie

z działalności komisji.

5. Komisje działają w porozumieniu z przewodniczącym rady, który wraz ze swoim zastępcą

nadzoruje ich pracę i w każdym czasie mogą polecić zwołanie posiedzenia i przedstawienia radzie

miejskiej sprawozdanie z działalności komisji.

§ 19

1. Radny ma prawo uczestniczyć w pracach dwóch stałych komisji.

2. Radny może brać udział w posiedzeniu każdej komisji.

3. Członek zarządu gminy oraz radny, o którym mowa w ust.2 uczestniczy w pracach komisji

z głosem doradczym.

Rozdział 3

KOMISJA REWIZYJNA

§ 20

1. Komisja rewizyjna jest głównym organem wewnętrznej kontroli działalności zarządu gminy.

2. Komisja rewizyjna wykonuje ustawowe zadania kontrolne rady miejskiej i na jej zlecenie

w granicach ustalonych przez radę miejską i dotyczących: działalności zarządu gminy, jednostek

pomocniczych oraz jednostek organizacyjnych podporządkowanych zarządowi gminy w bieżącej

kadencji.

§ 21

1. Komisja rewizyjna składa się z czterech radnych wybieranych w głosowaniu tajnym.

2. Komisja rewizyjna zachowuje quorum w obecności trzech członków komisji.

3. Przewodniczącego komisji rewizyjnej i jego zastępcę wybiera rada miejska spośród członków

komisji rewizyjnej.

§ 22

1. Członkowie komisji rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w działalności komisji,

w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

2. W sprawie wyłączenia zastępcy przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz poszczególnych

członków decyduje pisemnie przewodniczący komisji rewizyjnej.

3. O wyłączeniu przewodniczącego komisji rewizyjnej decyduje rada miejska.

4. Wyłączony członek komisji rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu

do rady miejskiej, w terminie siedmiu dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

§ 23

1. Posiedzenie komisji rewizyjnej zwołuje się na wniosek przewodniczącego komisji,

przewodniczącego rady lub na wniosek co najmniej 1/3 składu jej członków.

2. Posiedzenie komisji rewizyjnej prowadzi przewodniczący komisji rewizyjnej lub w razie jego

nieobecności wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej.

3. Komisja rewizyjna może zajmować stanowisko w sprawach, które należą do jej kompetencji.

4. Komisja rewizyjna podejmuje decyzje w formie stanowisk, może wydawać wnioski i opinie.

5. Stanowiska, wnioski i opinie komisji rewizyjnej uchwalane są w głosowaniu jawnym, zwykłą

większością głosów, przy czym w przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos

przewodniczącego komisji rewizyjnej.

§ 24

1. Przedmiotem kontroli komisji rewizyjnej jest realizacja uchwał, w tym:

a) załatwianie interpelacji i wniosków, w obu przypadkach (czas załatwiania i kompetencyjność),

b) wykorzystywanie środków finansowych przekazywanych jednostkom pomocniczym,

c) rozpatrywanie skarg wpływających do rady miejskiej, jeżeli przedmiot skargi leży

w kompetencjach rady miejskiej i zlecanie wykonywania kontroli lub rozpatrzenie skargi zostało

przegłosowane na sesji,

d) wykonanie budżetu określonego w art.18 ust.3 ustawy o samorządzie terytorialnym.

2. W przypadku gdyby nadmierna zwłoka w rozpoczęciu przeprowadzenia kontroli mogła

spowodować wymierne straty, zlecenia może dokonać przewodniczący rady z obowiązkiem

poinformowania o tym rady miejskiej na jej najbliższym posiedzeniu.

§ 25

1. Na ostatnim posiedzeniu w roku, nie później niż do końca stycznia roku następnego, komisja

rewizyjna na wniosek przewodniczącego komisji uchwala ramowy plan pracy w następnym roku.

2. Zatwierdzony przez radę miejską plan pracy komisji rewizyjnej przedstawiony jest zarządowi

gminy.

3. Niezależnie od przedstawionego planu pracy komisja rewizyjna powiadamia o terminie kontroli

zarząd gminy.

4. Pisemne zawiadomienie nie jest konieczne, jeżeli komisja rewizyjna przedstawiła plan pracy,

przewodniczący komisji rewizyjnej zawiadamia ustanie o mającej nastąpić kontroli podczas sesji

lub posiedzenia zarządu gminy.

§ 26

1. Posiedzenia komisji rewizyjnej są protokołowane.

2. Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej przedkłada do zatwierdzania jej przewodniczący.

§ 27

1. Członkom komisji rewizyjnej przysługuje prawo do:

a) wglądu do ewidencji, planów pracy, sprawozdań oraz wszelkich innych akt i dokumentów

dotyczących działalności zarządu gminy i podporządkowanych jemu jednostek organizacyjnych,

b) występowania do pracowników jednostek kontrolowanych o udzielenie ustnych i pisemnych

wyjaśnień,

c) zlecanie ekspertyzy lub wydania opinii osobom lub instytucjom kompetentnym w tym zakresie

za pośrednictwem przewodniczącego rady,

d) korzystania z materiałów dostarczonych przez inne osoby prawne lub fizyczne.

2. Osoby przeprowadzające kontrolę zarządu gminy zobowiązane są powiadomić o tym

przewodniczącego zarządu gminy. W przypadku kontroli jednostek organizacyjnych gminy,

powiadamia się również kierownika tej jednostki.

3. Kontrolę przeprowadza się w obecności przedstawiciela kontrolowanej jednostki, a z wyników

kontroli sporządza się protokół.

4. Komisja rewizyjna w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów decyduje o przyjęciu

protokołu.

5. Protokół z kontroli komisja przekazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej.

6. Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do ustaleń

pokontrolnych.

7. Protokół z kontroli wraz z odpowiedzią, przewodniczący komisji rewizyjnej przekazuje

burmistrzowi gminy i radzie miejskiej.

8. Do momentu podpisania protokołu pokontrolnego komisja rewizyjna ma obowiązek zachowania

tajności ustaleń.

9. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może powodować zakłócenia normalnego toku pracy

jednostki kontrolowanej.

§ 28

Protokół z kontroli powinien zawierać:

1) datę i skład osobowy zespołu kontrolującego,

2) nazwę oraz adres lub siedzibę kontrolowanego,

3) temat, czas trwania i nazwiska osób uczestniczących w kontroli spoza składu komisji rewizyjnej,

4) treść protokołu z powołaniem się na dokumenty lub przepisy prawa,

5) wnioski,

6) rodzaj i ilość załączników,

7) podpisy członków komisji rewizyjnej biorących udział w kontroli oraz kierownika kontrolowanej

jednostki.

§ 29

Komisja rewizyjna ma prawo wnioskować do rady miejskiej w trakcie kontroli lub po jej zakończeniu

o skierowanie sprawy do państwowych organów kontroli i nadzoru przestrzegania prawa.

Rozdział 4

KLUBY RADNYCH

§ 30

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

2. Klub radnych może być utworzony przez co najmniej trzech radnych.

3. Kluby radnych działają w ramach rady miejskiej,. na podstawie własnych regulaminów. Regulamin

nie może być sprzeczny ze statutem.

4. O powstaniu klubu jego członkowi niezwłocznie zawiadamiają przewodniczącego rady, który

prowadzi rejestr klubów. W zawiadomieniu podaje się nazwę klubu, liczbę członków oraz imię

i nazwisko jego przewodniczącego.

5. Stanowisko klubu radnych może być przedstawione na sesji przez jego przedstawiciela.

6. Kluby radnych mogą występować do burmistrza gminy o nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń

w celu odbywania swoich posiedzeń.

Rozdział 5

RADNY

§ 31

1. Radny ma obowiązek stałego i aktywnego reprezentowania wyborców, zwłaszcza przez:

a) udział w spotkaniach organizowanych z własnej inicjatywy lub mieszkańców gminy,

b) informowanie wyborców o stanie gminy,

c) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady rady miejskiej,

d) propagowanie zamierzeń i dokonań rady miejskiej,

e) informowanie mieszkańców gminy o swojej działalności w radzie miejskiej,

f) przekazywanie interpelacji, wniosków i zapytań na posiedzeniach organów rady miejskiej.

2. Radny ma obowiązek uwzględniania interesów całej gminy.

3. Radny może zwrócić się z interwencją do właściwego organu niezależnie od działań rady miejskiej

czy zarządu gminy.

4. Radny, który jest delegatem do sejmiku samorządowego, zobowiązany jest składać radzie miejskiej

na każdej sesji informacje z działalności sejmiku samorządowego.

§ 32

1. Urząd gminy udziela radnemu pomocy w realizowaniu jego uprawnień i pomaga w wykonywaniu

jego zadań i obowiązków.

2. Radny, może zwracać się do rady miejskiej we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem

przez niego funkcji radnego.

§ 33

Radny stwierdza podpisem na liście swoją obecność na sesjach lub posiedzeniach komisji.

§ 34

1. Radny ma prawo domagać się wniesienia pod obrady na sesjach lub posiedzeniach komisji spraw,

które uważa za społecznie pilne i uzasadnione.

2. Radny ma prawo podejmować interwencje i składać wnioski w jednostkach organizacyjnych gminy,

których wnioski te dotyczą.

§ 35

1. Radny ma prawo zgłaszać w trakcie sesji wnioski formalne, których przedmiotem mogą być

w szczególności:

a) sprawdzenie quorum,

b) zdjęcie określonego tematu z porządku obrad,

c) zakończenie dyskusji,

d) ograniczenie liczby dyskutantów lub zamknięcie listy mówców, taki wniosek nie może dotyczyć

wypowiedzi przewodniczącego rady, radnego - sprawozdawcy, przewodniczącego komisji

i burmistrza gminy,

e) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,

g) przeliczenie głosów,

h) przestrzeganie postanowień statutu.

2. Przewodniczący rady poddaje wniosek pod głosowanie.

§ 36

1. Wnioski merytoryczne radny może składać tylko w odniesieniu do problematyki będącej aktualnie

przedmiotem obrad lub w punkcie „wolne wnioski”. Wniosek winien być przedłożony

przewodniczącemu rady w trakcie obrad lub przed rozpoczęciem sesji i krótko uzasadniony.

2. Wnioski merytoryczne powinny jasno określony postulat, sposób realizacji i ewentualnego

wykonawcę.

3. Wnioski podlegają głosowaniu.

Rozdział 6

PRZYGOTOWANIE SEJI

§ 37

1. Sesje zwyczajne przygotowuje i zwołuje przewodniczący rady.

2. Przewodniczący rady zwraca się do przewodniczących komisji i zarządu gminy z wnioskiem

o wskazanie spraw, które winny znaleźć się w porządku obrad zwoływanej sesji.

3. Radny może wystąpić z wnioskiem o włączenie do porządku sesji projektu uchwały.

4. Przewodniczący rady ustala projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.

Przy podejmowaniu decyzji o zwołaniu sesji powinny być gotowe projekty uchwał, które będą

przedmiotem obrad, a także materiały niezbędne radnym.

§ 38

1. Ramowy porządek obrad rady miejskiej winien być następujący:

a) otwarcie obrad,

b) stwierdzenie quorum,

c) zatwierdzenie porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z poprzednich obrad,

e) interpelacje,

f) uchwały,

g) odpowiedzi na zgłoszone interpelacje,

h) informacja burmistrza gminy o działalności zarządu gminy,

i) informacja delegata do sejmiku samorządowego,

j) zapytania i wolne wnioski,

k) sprawy organizacyjne,

l) zamknięcie obrad.

2. Sprawy nie objęte porządkiem obrad można zgłaszać na piśmie przed sesją, podlegają one

rozpatrzeniu po wyczerpaniu porządku dziennego, chyba, że rada miejska większością głosów

uchwali natychmiastowe ich rozpatrzenie.

§ 39

1. Radni powinni być powiadomieni o zwołanej sesji co najmniej na 7 dni przed terminem obrad.

2. Do zawiadomienia winny być dołączone niżej wymienione dokumenty:

a) porządek obrad,

b) projekty uchwał,

c) dodatkowe materiały.

3. W przypadku sesji dotyczącej uchwalenia budżetu lub sprawozdania z jego wykonania, radni winni

być powiadomieni co najmniej 14 dni przed terminem obrad.

4. W razie nieotrzymania terminów przewidzianych w ust.1 i 3 rada miejska może podjąć uchwałę

o odroczeniu sesji i wyznaczyć jej nowy termin.

5. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko przed zatwierdzeniem

porządku obrad.

§ 40

1. Przed każdą sesją, przewodniczący rady w uzgodnieniu z burmistrzem gminy ustalają szczegółową

listę osób zaproszonych.

2. Pomoc techniczną i organizacyjną w przygotowaniu i przeprowadzeniu sesji zapewnia

zarząd gminy.

Rozdział 7

OBRADY

§ 41

1. Sesje są jawne.

2. Przewodniczący rady podaje do publicznej wiadomości, termin, miejsce i przedmiot obrad

co najmniej na 3 dni przed sesją.

3. Gdy przedmiotem obrad mają być sprawy objęte tajemnicą państwową, zgodnie z treścią ustawy

o tajemnicy państwowej, jawność sesji, lub jej część zostają wyłączone i rada miejska obraduje

przy drzwiach zamkniętych.

4. Rada miejska może wyłączyć jawność obrad w odniesieniu do całości sesji lub do konkretnych

punktów porządku obrad na wniosek przewodniczącego rady lub co najmniej iczby radnych

obecnych na sesji.

5. Wyłączenie jawności może nastąpić w trakcie sesji, w drodze wniosku formalnego. W takim

wypadku wyłączenie jawności może dotyczyć konkretnych punktów porządku obrad, a nie całej

sesji.

6. Po ogłoszeniu tajności obrad przewodniczący rady zarządza opuszczenie sali obrad przez osoby

nie wchodzące w skład rady miejskiej.

7. Radny nie może ujawnić treści obrad objętych tajnością bez pisemnej zgody przewodniczącego

rady.

§ 42

1. Sesja może odbywać się w ciągu jednego posiedzenia lub kilku posiedzeniach.

2. Powodem przedłużenia sesji może być niewyczerpanie porządku obrad lub konieczność jego

rozszerzenia, potrzeba uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody

uniemożliwiające radzie miejskiej obradowanie lub rozstrzyganie spraw.

3. Ogłoszenie przez przewodniczącego rady terminu następnego posiedzenia odbywa się

z pominięciem wymogów § 39 ust.1, ust.2 i ust.3 statutu.

§ 43

1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia, przewodniczący rady przerywa

obrady i jeżeli nie może zwołać quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.

2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili salę

obrad, wpisuje się do protokołu.

§ 44

1. Sesję otwiera, prowadzi, przerywa i zamyka przewodniczący rady, a w razie jego nieobecności

wiceprzewodniczący rady.

2. W trakcie sesji przewodniczący rady może przekazać przewodniczenie obradom

wiceprzewodniczącemu rady.

§ 45

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego obrad formuły „Otwieram

sesję Rady Miejskiej w Nowym Warpnie”.

2. Po otwarciu sesji przewodniczący rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność

obrad, a w przypadku braku quorum stosuje odpowiednio § 42 statutu.

§ 46

1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad (Quorum) przewodniczący rady przedstawia projekt

porządku obrad.

2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę porządku obrad może wystąpić radny i burmistrz gminy.

3. Po wykonaniu czynności wymienionych w ust.1 i ust.2 rada miejska zatwierdza porządek obrad.

§ 47

1. Przewodniczący rady prowadzi obrady według uchwalonego porządku otwierając i zamykając

dyskusję nad każdym z punktów. W uzasadnionych przypadkach, przy zapytaniu czy są sprzeciwy,

może dokonać zmian w kolejności realizowania poszczególnych punktów porządku obrad.

2. Przewodniczący rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach

może udzielić głosu poza kolejnością.

3. Przewodniczący komisji właściwych dla przedmiotu obrad i burmistrz gminy otrzymują prawo

głosu poza kolejnością.

4. Czas wystąpienia przewodniczącego komisji (sprawozdawcy) i burmistrza gminy jest

nieograniczony, chyba, że rada miejska postanowi inaczej.

5. Radny, który pragnie zabrać głos przy omawianiu konkretnego punktu porządkowego obrad zgłasza

ten fakt, poprzez podniesienie ręki.

6. Jeżeli rada miejska nie postanowi inaczej wystąpienie radnego nie może przekroczyć pięciu minut.

7. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący rady oznajmia, że rada przystępuje do głosowania. Od tej

chwili można zabrać głos tylko dla zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego.

§ 48

1. Przewodniczący rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, nad zwięzłością wystąpień radnych

oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania

ich wystąpień, a w uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę do „rzeczy”.

3. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w oczywisty sposób zakłóca porządek

obrad, bądź uchybia powadze sesji, przewodniczący rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy

przywołania nie przyniosą skutku może odebrać mu głos. Fakt taki odnotowuje się w protokole

sesji.

4. Postanowienia ust.2 i ust.3 stosuje się także do wystąpień osób spoza rady.

5. Przewodniczący rady może nakazać opuszczenie sali obrad przez osoby, które zachowaniem swoim

zakłócają porządek obrad.

§ 49

1. Na wniosek radnego, przewodniczący rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego

zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym fakcie niezwłocznie

radę miejską.

2. Przewodniczący rady może udzielić głosu poza kolejnością w sprawach wniosków formalnych.

§ 50

1. Przewodniczący rady zamyka obrady przez wypowiedzenie formuły „Zamykam sesję Rady

Miejskiej w Nowym Warpnie”.

2. Czas od otwarcia sesji do jej zamknięcia uważa się za czas trwania sesji, przy czym postanowienie

to dotyczy także i tej sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 51

Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez przewodniczącego rady, rada miejska jest związana uchwałami podjętymi na tej sesji.

§ 52

W stosunku do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu albo w przerwie sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla danego miejsca.

§ 53

1. Z każdego posiedzenia rady miejskiej sporządza się protokół, który powinien zawierać:

a) numer, datę i miejsce posiedzenia oraz numery uchwał,

b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

c) listę obecności radnych,

d) listy obecności członków zarządu gminy, osób delegowanych na posiedzenie z urzędu gminy

i innych osób zaproszonych lub obecnych na posiedzeniu,

e) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,

f) zatwierdzony porządek obrad,

g) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz teksty zgłoszonych i uchwalonych

wniosków,

h) teksty podjętych przez radę miejską uchwał,

i) oświadczenia radnych zgłoszone na piśmie,

j) czas trwania posiedzenia,

k) podpis przewodniczącego rady i protokolanta.

2. Protokół z sesji powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg.

3. Przewodniczący rady przedkłada protokół z sesji wraz z załącznikami na następnej sesji

do zatwierdzenie radzie miejskiej.

4. Uwagi do protokołu zgłoszone przez radnych uwzględnia się przez sporządzenie załączników

do protokołu zawierających sprostowania lub uzupełnienia.

§ 54

1. Kopia protokołu powinna być w ciągu 14 dni od odbycia posiedzenia rady miejskiej przesłana

do zarządu gminy.

2. Wyciągi z protokołu, zarząd gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.

3. Protokoły z obrad przechowuje się w biurze rady miejskiej.

4. Każdy mieszkaniec gminy ma prawo wglądu do protokołów, robienia notatek, odpisów

lub kserokopii, z wyjątkiem części protokołu, która dotyczy tajności obrad rady miejskiej.

-§ 55

Obsługę prac rady miejskiej sprawuje wyznaczony przez burmistrza gminy pracownik urzędu gminy podlegający bezpośrednio przewodniczącemu rady.

Rozdział 8

UCHWAŁY I INNE AKTY PRAWNE RADY MIEJSKIEJ

§ 56

1. Rada miejska na sesji podejmuje również w formie uchwał:

a) stanowiska,

b) rezolucje, apele i oświadczenia.

2. W uchwałach i stanowiskach rada miejska ustala sposoby rozwiązywania zagadnień i problemów

lub zajmuje stanowiska w sprawach będących przedmiotem obrad.

3. W sprawach ogólnospołecznych rada miejska podejmuje rezolucje, apele i oświadczenia.

§ 57

1. Uchwały są odrębnymi dokumentami, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które są

odnotowywane w protokole sesji.

2. Uchwały powinny być zredagowane w sposób czytelny i zawierać:

a) tytuł, datę i numer,

b) podstawę prawną,

c) ścisłe określenie przedmiotu, środków realizacji, organów odpowiedzialnych za wykonanie

i nadzór nad jej realizacją,

d) przepisy przejściowe,

e) uzasadnienie (w miarę potrzeby).

3. Uchwały podpisuje osoba, która przewodniczyła obradom.

4. Uchwały numeruje się podając numer sesji (cyfra rzymska), kolejny numer uchwały (cyfra

arabska), i rok podjęcia uchwały.

5. Uchwały przekazuje się zarządowi gminy w celu:

a) zaewidencjonowania w rejestrze uchwał i przechowywania wraz z protokołami z sesji,

b) rozpowszechniania i realizacji.

§ 58

Uchwała może być znowelizowana lub uchylona w tym samym trybie, w jakim była uchwalona.

§ 59

1. Z wnioskiem o podjęcie uchwały przez radę miejską może wystąpić zarząd gminy, komisja, radny,

klub radnych i przewodniczący jednostek pomocniczych.

2. Projekty uchwał, odpowiadający wymogom § 57 ust.2 statutu, powinien być przekazany na piśmie

przewodniczącemu rady w celu umieszczenia odpowiedniego punktu w porządku obrad.

3. Przewodniczący rady przekazuje projekty uchwał do odpowiedniej komisji lub zarządu gminy

w celu uzyskania opinii w formie stanowiska.

4. Stanowisko, o którym mowa w ust.3 będzie odczytane na sesji bezpośrednio po zapoznaniu rady

miejskiej z projektem uchwały.

5. Po zgłoszeniu wniosku o rozszerzenie porządku obrad w celu podjęcia uchwały, której projekt

nie został zgłoszony w trybie wskazanym w ust.2 i ust.3 wniosek taki przewodniczący rady poddaje

pod głosowanie.

Rozdział 9

TRYB GŁOSOWANIA

§ 60

W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni.

§ 61

1. Głosowanie tajne odbywa się po przegłosowaniu wniosku formalnego w tej sprawie, a także

w wypadkach wskazanych przez ustawę o samorządzie terytorialnym.

2. Głosowanie imienne odbywa się na wniosek radnego.

3. Głosowanie tajne jest przeprowadzane przez powołaną w tym celu komisję skrutacyjną.

§ 62

1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która

uzyskała największą ilość głosów.

2. Zwykła większość głosów to więcej głosów „za” od głosów „przeciw”, przy odrzuceniu głosów

„wstrzymujących się”.

§ 63

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2. za głosy oddane uznaje się te , które oddano „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.

3. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad przeliczając głosy oddane „za, „przeciw”

oraz „wstrzymujące się”, sumując je i porównując z listą radnych obecnych na sesji nakazując

odnotowanie wyników głosowania w protokole.

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.

§ 64

1. Głosowanie imienne odbywa się przez użycie kart do głosowania zaopatrzonych w pieczęć rady

miejskiej i podpisanych imieniem i nazwiskiem. Liczba głosów „za”, „przeciw”

i „wstrzymujących się” jest załącznikiem do protokołu sesji z zaznaczeniem, do którego punktu

porządku obrad się odnosi.

2. Wyniki głosowania przewodniczący obrad ogłasza na podstawie protokołu przedstawionego przez

przewodniczącego komisji skrutacyjnej dokonującej obliczeń głosów.

3. Przed przystąpieniem do głosowania tajnego i imiennego rada każdorazowo ustala zasady i sposób

głosowania.

4. W głosowaniu tajnym radni głosują kartami zaopatrzonymi w pieczęć rady miejskiej, przy czym

za głosy ważne uznaje się te, które oddano zgodnie z ustalonymi przez radę miejską zasadami.

5. Karta do głosowania tajnego winna zawierać jasno sprecyzowane pytanie, oraz trzy możliwości

odpowiedzi „za”, „przeciw” i „wstrzymuję się od głosowania”.

6. Głosowanie imienne i tajne przeprowadza komisja skrutacyjna powołana na sesji spośród radnych.

7. Komisja skrutacyjna składa się z przewodniczącego komisji oraz co najmniej dwóch członków

i przed przystąpieniem do głosowania objaśnia jego zasady i przeprowadza je wyczytując kolejno

radnych z listy obecności.

§ 65

1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym

proponowaną treść w taki sposób, aby jej redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził

wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, przewodniczący obrad przed zamknięciem listy

kandydatów zapytuje każdego z nich o to, czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi

twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

Rozdział 10

INTERPELACJE, ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI

§ 66

Wnoszone przez radnych interpelacje i zapytania mogą być skierowane do burmistrza gminy, innych członków zarządu gminy, sekretarza gminy oraz skarbnika gminy.

§ 67

1. W imieniu burmistrza gminy na interpelację lub zapytania odpowiedzi udzielić może upoważniony

przez niego członek zarządu gminy.

2. Interpelację składa się w sprawach o zasadniczym charakterze.

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem

oraz wynikające z tego pytania.

4. Interpelację składa się w formie pisemnej na ręce przewodniczącego rady - do wniesienia

interpelacji wystarczy podpis jednego radnego.

5. Przewodniczący rady przesyła interpelację niezwłocznie interpelowanemu, który udziela

odpowiedzi pisemnej w ciągu 20 dni na ręce przewodniczącego rady.

6. Przewodniczący rady przesyła odpis odpowiedzi interpelantowi oraz informuję radę miejską

o jej treści.

7. O ile interpelant stwierdzi, że nie zadowala go odpowiedź pisemna może wnieść o dodatkowe

wyjaśnienia ustne na sesji.

8. Rada miejska na wniosek interpelanta, może zażądać dodatkowych wyjaśnień na piśmie.

9. Interpelant może wnosić o udzielenie odpowiedzi przez imiennie wskazaną osobę.

§ 68

1. Zapytania i wolne wnioski składa się w sprawach mniej złożonych w celu uzyskania informacji

o aktualnych problemach gminy.

2. Zapytania formułowane są ustanie lub na piśmie u przewodniczącego obrad, na każdym posiedzeniu

rady miejskiej i wymagają bezpośredniej odpowiedzi.

3. Do odpowiedzi na zapytanie burmistrz gminy może upoważnić obecnego na sali pracownika urzędu

gminy.

4. Wobec niemożliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie w trakcie sesji, musi być udzielona

zgłaszającemu i przewodniczącemu rady na piśmie, w ciągu 7 dni.

Rozdział 11

ZARZĄD

§ 69

W skład zarządu gminy wchodzą burmistrz gminy jako przewodniczący zarządu gminy, jego zastępca oraz dwóch członków.

§ 70

1. Zarząd gminy realizuje uchwały rady miejskiej oraz zadania gminy określone przepisami prawa.

2. Burmistrz gminy jako przewodniczący zarządu gminy, organizuje jego pracę, kieruje bieżącymi

sprawami gminy oraz reprezentuje gminę na zewnątrz.

3. Zarząd gminy wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy.

§ 71

1. Posiedzenia zarządu gminy zwołuje i przewodniczy im przewodniczący zarządu gminy.

2. W razie nieobecności przewodniczącego zarządu gminy, posiedzenie prowadzi jego zastępca.

3. Zarząd gminy zachowuje quorum w obecności dwóch członków zarządu.

4. Posiedzenia zarządu gminy zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co dwa tygodnie.

5. Na posiedzenia zarządu gminy mogą być zapraszane inne osoby.

6. W posiedzeniach zarządu gminy uczestniczą kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,

przewodniczący jednostek pomocniczych i pracownicy urzędu gminy, jeżeli wymaga tego rodzaj

omawianej sprawy.

§ 72

1. Zarząd gminy podejmuje rozstrzygnięcia uchwałami.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

3. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego zarządu.

§ 73

1. Uchwała może być zmieniona lub uchylona w takim samym trybie w jakim została podjęta.

2. Uchwałę podpisuje przewodniczący zarządu gminy.

§ 74

Wykonanie uchwały powierza się kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, sekretarzowi gminy i skarbnikowi gminy, chyba, że zarząd gminy wskaże innego wykonawcę swojej uchwały.

§ 75

1. Z posiedzeń zarządu gminy sporządzany jest protokół, który jest protokołem ustaleń.

2. Protokół sporządza w dwóch egzemplarzach sekretarz gminy.

3. Protokół podpisywany jest przez przewodniczącego zarządu gminy i sekretarza gminy.

4. Do protokołu dołączana jest każdorazowo lista osób obecnych na posiedzeniu zarządu gminy,

która jest jego integralną częścią.

5. Wgląd do protokołów z posiedzeń zarządu gminy przysługuje: członkom zarządu gminy,

przewodniczącemu rady, członkom komisji rewizyjnej i radnym.

6. Sprawozdanie z posiedzeń zarządu gminy przekazywane jest radzie miejskiej na najbliższej sesji.

§ 76

1. Członek zarządu gminy może być wyłączony, od udziału w działalności zarządu gminy,

w sprawach, w których może powstać podejrzenie o jego stronniczości lub interesowności.

2. O wyłączeniu postanawia przewodniczący zarządu gminy.

3. Postanowienie przewodniczącego zarządu gminy jest ostateczne.

4. O wykluczeniu przewodniczącego zarządu gminy postanawiają pozostali członkowie zarządu

gminy w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 77

Sekretarz gminy prowadzi rejestr i przechowuje:

a) uchwały zarządu gminy,

b) protokoły z posiedzeń zarządu gminy,

c) porozumienia z administracją rządową na wykonywanie zadań powierzonych,

d) rejestr umów zawartych przez zarząd gminy,

e) pozostałą dokumentację zarządu gminy, o ile nie wychodzi w zakres działania innych stanowisk

pracy.

§ 78

Sekretarz gminy jest odpowiedzialny za przygotowywanie dokumentów będących tematem posiedzenia, w tym, projektów uchwał zarządu gminy i projektów uchwał przedkładanych radzie miejskiej przez zarząd gminy.

§ 79

Projekty uchwał w sprawie budżetu gminy przedstawia zarządowi skarbnik gminy.

§ 80

Kierownikiem urzędu gminy jest burmistrz gminy.

Dział III

JEDNOSTKI POMOCNICZE

§ 81

1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocnicze gminy, a także zmianie jej granic

rozstrzyga rada miejska w drodze uchwały z uwzględnieniem zasad określonych w ust.3.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust.1.

3. Utworzenie, połączenie, podział oraz zniesienie jednostki pomocniczej musi czynić zadość

następującym zasadom:

a) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą

być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować albo organy gminy,

b) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza zarząd gminy w uzgodnieniu z inicjatorami

utworzenia tej jednostki,

c) przebieg granic jednostki pomocniczej powinien - w miarę możliwości - uwzględnić naturalne

uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzy społeczne.

§ 82

Uchwały, o których mowa w § 81 ust.1 powinny określać w szczególności:

- obszar,

- granice,

- siedzibę władz,

- nazwę jednostki pomocniczej.

§ 83

1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

2. Jednostki pomocnicze gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji,

przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.

3. Środki finansowe, o których mowa w ust.2, przekazywane są na odrębne rachunki bankowe

otwierane dla poszczególnych jednostek pomocniczych. Jako osoby upoważnione do dysponowania

środkami zgromadzonymi na poszczególnych rachunkach wskazuje się w umowach rachunków

bankowych kolejnego przewodniczącego organu wykonawczego danej jednostki pomocniczej.

4. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje skarbnik gminy i przedkłada

informację w tym zakresie zarządowi gminy.

5. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów gminy na zasadach określonych w statutach

tych jednostek.

§ 84

Jednostka pomocnicza poprzez swoje organy:

a) decyduje o sposobie korzystania z mienia gminnego przekazanego jej do użytkowania,

b) wykonuje bieżący zarząd mieniem gminnym przekazanym jej do użytkowania,

c) podejmuje zobowiązania o wartości nie przekraczającej wysokości przyznanych środków

budżetowych,

d) stanowi o sprawach zarządu mieniem gminy przekazanym jej do użytkowania,

e) decyduje o najmie, dzierżawie i innych formach prowadzenia obiektów stanowiących mienie

gminne przekazane jej w użytkowanie,

f) opiniuje sposób korzystania z lokali użytkowych przekazanych jej w użytkowanie,

g) w ramach przyznanych przez gminę środków finansowych i własnych zleca i odbiera wykonanie

robót specjalistycznych, zakupuje materiały i sprzęt oraz podejmuje wszelkie czynności prawne

na zasadach prawa cywilnego.

Dział IV

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

§ 85

1. Dla realizacji zadań gminy, rada miejska może tworzyć jednostki organizacyjne.

2. Zarząd gminy prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 86

1. Statuty jednostek organizacyjnych gminy uchwala rada miejska, o ile przepisy szczególne

nie stanowią inaczej.

2. Statuty jednostek organizacyjnych gminy powinny określać między innymi nazwę, zakres działania,

organy, siedzibę, zakres uprawnień dotyczących rozporządzania przekazanym majątkiem.

3. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych gminy należ do kompetencji

zarządu gminy, które realizuje przewodniczący zarządu gminy.

Dział V

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

§ 87

1. Stosunek pracy z burmistrzem gminy nawiązuje przewodniczący rady.

2. Nawiązanie stosunku pracy z burmistrzem gminy następuje z chwilą wyboru.

3. Wynagrodzenie burmistrza gminy określa rada miejska.

§ 88

1. Stosunek pracy z sekretarzem gminy, skarbnikiem gminy oraz kierownikiem Urzędu Stanu

Cywilnego nawiązuje burmistrz gminy.

2. Rada miejska w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów powołuje sekretarza gminy

i skarbnika gminy.

Dział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 89

Na podstawie przepisów ustawowych rada miejska może ustanawiać w formie uchwały przepisy gminne.

§ 90

1. Tryb ogłaszania przepisów gminnych reguluje ustawa o samorządzie terytorialnym.

2. Przepisy gminne winny być wywieszane w urzędzie gminy na okres 30 dni.

3. Urząd Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu w jego

siedzibie.

załącznik do Statutu

Gminy Nowe Warpno

0x01 graphic

1

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 09-02-2004 11:47:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 09-02-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 09-02-2004 11:47:12