Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XXVI/212/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR XXVI/212/2013


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 30 stycznia 2013 roku


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych


Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowe Warpno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.


§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są odpady powstałe na nieruchomościach:
1) odpady komunalne zmieszane – w każdej ilości;
2) odpady zebrane w sposób selektywny, określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno, zwanym dalej Regulaminem:
a) ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji – w każdej ilości;
b) z papieru i tektury – w każdej ilości,
c) szklane – w każdej ilości,
d) z tworzyw sztucznych – w każdej ilości,
e) opakowania wielomateriałowe –w każdej ilości,
f) metalowe - w każdej ilości,
g) wielkogabarytowe – w każdej ilości,
h) zużyte opony – w każdej ilości,
i) odzież i tekstylia – w każdej ilości,
j) odpady niebezpieczne, w tym: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,itp. – w każdej ilości,
k) odpady zielone – w każdej ilości,
l) odpady budowlane i rozbiórkowe – na podstawie oświadczeń, że roboty budowlane w zakresie powodującym powstawanie odpadów właściciel nieruchomości wykonuje sam i nie korzysta z usług firm budowlanych, w ilości 0,5 Mg na nieruchomość lub lokal mieszkalny w przypadku nieruchomości wielolokalowej.
2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt. 2 lit.a odbierane są bezpośrednio z nieruchomości w ramach harmonogramów ustalonych z przedsiębiorcą realizującym usługę, które zostaną również udostępnione właścicielom nieruchomości z których odbiór ma być dokonywany.
3. Odpady komunalne, o których mowa w ust.1 pkt. 2 lit. b – e, należy dostarczyć do Punktów Gromadzenia Odpadów Komunalnych rozmieszczonych na terenie Gminy Nowe Warpno lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego dalej PSZOK, – gdzie zostaną zagospodarowane.
4. Odpady komunalne, o których mowa w ust.1 pkt.2 lit. f – l, można nieodpłatnie przekazać do PSZOK lub do Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w zakresie odpadów określonych w ust. 1 pkt. 2 lit. f - j.
5. Koszty dostarczenia do PSZOK odpadów określonych w ust. 3 i 4 pokrywa właściciel nieruchomości.
6. Sposób świadczenia usług przez PSZOK określono w Regulaminie załączniku do uchwały.


§ 3. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z terenu zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej:
a) odpady zmieszane – minimum raz na dwa tygodnie,
b) ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji – raz w tygodniu,
2) z budynków użyteczności publicznej:
a) odpady zmieszane – minimum raz na dwa tygodnie,
b) ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji – raz w tygodniu,
2. Odpady złożone w Punktach Gromadzenia Odpadów Komunalnych są zagospodarowane w ramach działalności PSZOK.


§ 4. Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostanie uruchomiony dwa razy w roku, tj. w miesiącu kwietniu i wrześniu zgodnie z Regulaminem świadczenia usług przez PSZOK.


§ 5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie z lokalizacją na działce nr 341/2 (rejon oczyszczalni ścieków).


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

 

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/212/2013
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 30.01. 2013 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
zlokalizowany na terenie gminy Nowe Warpno


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwany dalej „PSZOK” zlokalizowany jest na działce nr 341/2 w Nowym Warpnie (rejon oczyszczalni ścieków), jest administrowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Kościuszki 47A w Nowym Warpnie i jest czynny w dni robocze od poniedziałku do soboty w godz. 10.00 – 14.00 .


§ 2. PSZOK przyjmuje odpady komunalne według frakcji wymienionych w niniejszym Regulaminie, podejmuje działania w celu ich zagospodarowaniem, odzysku lub unieszkodliwienia.

Rozdział II
Ustalenia szczegółowe

§ 3. Dostarczone przez właścicieli nieruchomości lub mieszkańców, własnym transportem i na własny koszt odpady komunalne przyjmowane są nieodpłatnie, w godzinach otwarcia PSZOK.


§ 4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik.


§ 5. W PSZOK-u przyjmowane są niżej wymienione odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:
1) szkło,
2) papier,
3) tworzywa sztuczne,
4) metal,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7) zużyte opony,
8) odpady budowlane i rozbiórkowe – na podstawie oświadczeń, że roboty budowlane w zakresie powodującym powstawanie odpadów właściciel nieruchomości wykonuje sam i nie korzysta z usług firm budowlanych, w ilości 0,5 Mg na nieruchomość lub lokal mieszkalny w przypadku nieruchomości wielolokalowej na rok,
9) odpady zielone,
10) odzież i tekstylia,
11) odpady niebezpieczne, w tym: przeterminowane leki, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.) , zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i żarówki itp.


§ 6. 1. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.
2. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
3. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w § 5 niniejszego Regulaminu.
4. Do PSZOK nie są przyjmowane materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa oraz odpady, których odbiór zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowe Warpno odbywa się bezpośrednio z nieruchomości na której powstały.
5. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:
a) stwierdzenia przez pracownika PSZOK – u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,
b) stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach.


§ 7. 1. W celu zapewnienia możliwości przekazania odpadów zebranych selektywnie i ułatwienia ich przekazania w ramach PSZOK na terenie gminy Nowe Warpno:
1) zostają utworzone Punkty Gromadzenia Odpadów Komunalnych wyposażone w odpowiednie oznakowane pojemniki na odpady z frakcji: papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe ze szkła,
2) zostanie uruchomiony Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego można nieodpłatnie przekazać odpady z frakcji: metal, szkło, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte opony, tekstylia.
3) Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostanie uruchomiony dwa razy w roku, tj. w miesiącu kwietniu i wrześniu, a dokładny termin zostanie podany na stronach internetowych Urzędu Gminy Nowe Warpno i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
2. Odpady zebrane selektywnie w Punktach Gromadzenia Odpadów Komunalnych będą transportowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do PSZOK i zagospodarowane zgodnie z przepisami.

Rozdział III
Postanowienia końcowe

§8. PSZOK rozpoczyna działanie z dniem 1 lipca 2013r.


§9. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach internetowych Urzędu Gminy Nowe Warpno i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie: http://bip.nowewarpno.pl, http://bip.zgk.nowewarpno.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 15-03-2013 10:50:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 15-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 15-03-2013 10:50:19