Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

uchwała Nr XIII/079/2011 w sprawie Programu Współpracy Gminy Nowe Warpno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok

Uchwała Nr XIII/079/2011


Rady Miejskiej Nowe Warpno
z dnia 30 listopada 2011 roku


w sprawie Programu Współpracy Gminy Nowe Warpno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777) art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 205, poz. 1211, Nr 209, poz. 1244)

 

§ 1. Niniejsza uchwała określa płaszczyznę współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.)


§ 2. Cel główny i cele szczegółowe Programu
1. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa między samorządem Gminy Nowe Warpno a sektorem pozarządowym, które ma służyć realizacji zadań publicznych na rzecz zaspokajania potrzeb społeczności Gminy Nowe Warpno.
2. Cele szczegółowe programu to:
1) umożliwienie szerokiego udziału mieszkańców w różnych formach aktywności społecznej,
2) zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańców,
3) promocja zdrowia i zdrowego stylu życia poprzez sport i kulturę fizyczną,
4) pomoc osobom wykluczonym społecznie,
5) integracja społeczności lokalnej,
6) budowanie współodpowiedzialności mieszkańców za porządek i bezpieczeństwo publiczne,
7) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
8) promocja Gminy Nowe Warpno,
9) rozwijanie i propagowanie idei samorządności oraz pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców.


§ 3. Zasady współpracy
Współpraca odbywa się na następujących zasadach:
1) pomocniczości i suwerenności stron – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w realizacji zadań publicznych i respektuje ich względne pierwszeństwo w realizacji zadań ze sfery publicznej,
2) partnerstwa – samorząd z organizacjami wspólnie identyfikują problemy i dążą do ich rozwiązania,
3) efektywności - samorząd zlecając zadania publiczne do realizacji organizacjom pozarządowym dokonuje wyboru sposobu wykorzystania środków publicznych zapewniającego celowość, oszczędność i efektywność,
4) jawności i uczciwej konkurencji – samorząd dba o przejrzystość procedur związanych z udzielaniem dotacji, zapewniając jawność oraz równe traktowanie wszystkich podmiotów.


§ 4. Formy współpracy
1.Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formach:
1) wspierania zadania publicznego poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji,
2) powierzenia wykonania zadania publicznego poprzez udzielenie dotacji na finansowanie jego realizacji.
2. Organizacje pozarządowe mogą przystępować do otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Gminy Nowe Warpno, jak i składać oferty realizacji zadań publicznych w trakcie roku budżetowego, z pominięciem otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w art. 12 i 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.).
3. Określa się formy współpracy pozafinansowej:
1) wzajemne informowanie się o prowadzonej działalności,
2) wspieranie organizacyjne i merytoryczne organizacji pozarządowych w zakresie szkoleń, spotkań i konferencji,
3) prowadzenie konsultacji z organizacjami na zasadach określonych w uchwale Nr XLIII/227/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy z tymi organizacjami (Dz. U. Woj. z 2010 r. Nr 109, poz. 1971).
4) udzielanie rekomendacji, listów intencyjnych.


§ 5. Program współpracy jest realizowany w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.


§ 6. Wysokość środków publicznych planowanych na realizację programu
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację programu w zakresie na udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych Gminy Nowe Warpno będzie określona w uchwale budżetowej Gminy Nowe Warpno na rok 2012.


§ 7. Sposób oceny realizacji programu
1. Miernikami efektywności realizacji programu staną się następujące wskaźniki, które będą porównywane z latami ubiegłymi:
1) liczba organizacji biorących udział w realizacji programu;
2) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań,
3) liczba adresatów zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe,
4) wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje.
2. Wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji programu mogą być składane Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno i będą wykorzystane do pogłębienia współpracy.
3. Burmistrz Gminy Nowe Warpno złoży Radzie Miejskiej w Nowym Warpnie sprawozdanie z realizacji programu do dnia 30 kwietnia 2013 r.


§ 8. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji
 1. Powstanie programu poprzedzone było następującymi działaniami:
a) przedstawieniem projektu uchwały do konsultacji organizacjom, zgodnie z trybem określonym w uchwale nr XLIII/227/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy z tymi organizacjami (Dz.U. Woj. z 2010r. Nr 109, poz. 1971).
b) po podjęciu uchwały w sprawie programu przez Radę Miejską w Nowym Warpnie, umieszczenie uchwały na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. W toku konsultacji nie zgłoszono uwag do Programu Współpracy.


§ 9. Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowej otwartych konkursów ofert
1. Komisje konkursowe powoływane są zarządzeniem Burmistrza Gminy Nowe Warpno.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą:
1) przedstawiciele organu wykonawczego,
2) reprezentanci sektora pozarządowego.
3. Komisja konkursowa ocenia oferty zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.).
4. Opinie komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
5. Z prac komisji przygotowuje się protokół, który zawiera w szczególności:
1) miejsce i termin posiedzeń komisji,
2) wskazanie liczby ofert, które wpłynęły do Urzędu,
3) wskazanie ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej i merytorycznej wraz z podaniem przyczyn,
4) zestawienie ofert proponowanych do dotacji, stanowiące załącznik do protokołu.
6. Protokół wraz z załącznikami przedstawiony zostanie Burmistrzowi w celu podjęcia decyzji o przyznaniu dotacji.
7. Praca komisji opiera się na pracy społecznej jej członków.


§ 10. Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem, do współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).
2. W sprawach spornych ostatecznego rozstrzygnięcia dokonuje Burmistrz Gminy Nowe Warpno.


§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno.


§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

    
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz     Grochecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 02-12-2011 10:56:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 02-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 02-12-2011 10:56:31