Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

uchwała Nr XLIV/238/2010 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Warpno organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

UCHWAŁA NR XLIV/238/2010


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 10 listopada 2010 roku


w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Warpno organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011


Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 Nr 40 poz.230), oraz art.5 ust. 3i art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, poz. 1420; z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje

 

§ 1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. 1. Burmistrz określi formy zlecenia zadań publicznych oraz wysokość środków na poszczególne zadania.
2. Burmistrz ogłasza otwarty konkurs na zlecenie realizacji zadań publicznych oraz określa termin składania ofert.


§ 3. Wysokość środków na realizację zadań zleconych określa Rada Miejska w Nowym Warpnie w uchwale budżetowej.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

 

Załącznik
do uchwały Nr XLIV/ 238 /2010
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku


ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY NOWE WARPNO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ
Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
W 2011 ROKU


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Ilekroć w tekście jest mowa o:
1) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późniejszymi zmianami,
2) Programie - rozumie się przez to roczny program współpracy gminy Nowe Warpno w 2011 r. z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3) Organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,
4) Gminie - rozumie się przez to samorząd gminy Nowe Warpno,
5) Konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy,
6) Dotacji - rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 221 ust.1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
7) Komisji - rozumie się przez to Komisję Konkursową, zgodnie z art. 15 ust 2a-f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
8) Pełnomocniku - rozumie się przez to Pełnomocnika Burmistrza Gminy Nowe Warpno ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, powołanego na podstawie zarządzenia Burmistrza Gminy Nowe Warpno,
9) Stronie gminy - rozumie się przez to adres internetowy www.nowewarpno.pl,
10) Partnerstwie publiczno-prywatnym – rozumie się przez to współpracę podmiotu publicznego i partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 Nr 19, poz.100 z późn. Zm.).
11) Rady – rady działalności pożytku publicznego

§ 2
1.Program określa zakres i formy współpracy, a także zadania priorytetowe w zakresie współpracy samorządu gminy Nowe Warpno z organizacjami w 2011 roku.

§ 3
1. Gmina współpracuje z organizacjami w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile zadania te są zadaniami własnymi Gminy.

§ 4
1. Współpraca Gminy z organizacjami, mająca charakter finansowy lub pozafinansowy, odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności i uczciwej konkurencji oraz transparentności.

ROZDZIAŁ II
CELE PROGRAMU

§ 5
1. Cel główny:
1) Budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą Nowe Warpno, a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 6

1. Cele szczegółowe:
1) kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, w tym:
a) organizowanie i wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich na rzecz Gminy i rozwoju więzi lokalnych,
b) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję,
c) promocję postaw obywatelskich i prospołecznych,
d) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
e) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy,
f) tworzenie warunków do wyrównywania szans życiowych niepełnosprawnych członków społeczności Gminy, w każdym aspekcie życia społeczności i rozwoju osobistego,
g) przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu,
h) wspieranie tworzenia infrastruktury społecznej,
2) podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych,
3) wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans w realizacji zadań publicznych, przez wspieranie oraz powierzanie im zadań, z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację,
4) realizację zadań publicznych określonych w ustawie, wymienionych w programie w § 23,
5) prowadzenie nowatorskich i efektywnych działań na rzecz Gminy oraz tworzenie systemowych rozwiązań dla ważnych problemów społecznych,
6) uzupełnienie działań Gminy w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe.

ROZDZIAŁ III
ZASADY WSPÓŁPRACY

§ 7
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w gminie Nowe Warpno opiera się na następujących zasadach:
a) pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej,
b) partnerstwa – współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,
c) suwerenności – szanując swoją autonomię gmina i organizacje pozarządowe nie narzucają sobie wzajemnie zadań, posiadają zdolność do bycia podmiotem prawa,
d) efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych,
e) uczciwej konkurencji – równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie wykonywanych działań,
f) jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne.

ROZDZIAŁ IV
ZAKRES PRZEDMIOTOWY

§ 8

1. Przedmiotem współpracy gminy Nowe Warpno z organizacjami są:
a) ustawowe zadania własne Gminy;
b) zadania pożytku publicznego określone w art. 4 ustawy;
c) zadania wynikające ze Strategii Rozwoju Gminy Nowe Warpno;
d) zadania dotyczące promocji Gminy Nowe Warpno;
e) wspólne określanie ważnych dla mieszkańców regionu potrzeb i tworzenie systemowych rozwiązań problemów społecznych;
f) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2. Priorytety przedstawione zostały w § 23 Programu.

ROZDZIAŁ V
PODMIOTY WSPÓŁPRACY

§ 9
1. Podmiotami realizującymi współpracę są:
1) Rada Miejska i jej Komisje - w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Gminy oraz priorytetów w sferze współpracy z Organizacjami,
2) Burmistrz i pracownicy Urzędu Gminy - w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Miejską oraz w zakresie inicjowania nowych projektów służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego na terenie Gminy,
3) Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy bez względu na siedzibę - w zakresie realizacji oraz inicjowania zadań publicznych na terenie Gminy Nowe Warpno i/lub na rzecz jej mieszkańców.
4) Rady organizacji pożytku publicznego istniejące na terenie gminy Nowe Warpno.

ROZDZIAŁ VI
FORMY WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ GMINY Z ORGANIZACJAMI

§ 10
1. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w następujących formach:
1) powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na realizację zadania;
2) wspierania takiego zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;
3) zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej oraz umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
4) Na wniosek organizacji Gmina może zlecić organizacji realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeśli zadanie to spełnia łącznie warunki zawarte w § 11, ust. 8 i 9.
2. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym jest otwarty konkurs ofert. W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu.

§ 11

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w trybie konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.
2. Konkursy na realizację zadań publicznych w 2011 r. będą ogłaszane po przedstawieniu projektu budżetu w terminie do 31 marca 2011 r. dla zadań realizowanych w trakcie całego roku oraz w pierwszej jego połowie;
3. W miarę potrzeb i możliwości finansowych, mogą być ogłaszane kolejne konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w 2011 r.
4. Do zlecania realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej stosuje się przepisy ustawy o pomocy społecznej.
5. Powierzenie oraz wspieranie zadań, o których mowa w § 10 może nastąpić na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym.
6. Nie będą rozpatrywane oferty organizacji, które w okresie trzech lat poprzedzających ogłoszenie konkursu ofert nie wywiązały się z umowy zawartej z Gminą na wykonanie zadania publicznego.
7. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ogłaszanie otwartych konkursów ofert na zadania, których realizacja wymaga kontynuacji w terminie przekraczającym rok budżetowy. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na zadania, których realizacja wymaga kontynuacji w terminie przekraczającym rok budżetowy wymaga zgody Rady Miejskiej w Nowym Warpnie.
8. Na wniosek organizacji, Gmina może zlecić organizacji realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeśli zadanie to spełnia łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie przekracza kwoty 10 000 złotych;
2) okres realizacji zadania nie jest dłuższy niż 90 dni.
9. W trybie, określonym w § 11 ust. 8, Gmina może przekazać:
1) jednej organizacji w danym roku kalendarzowym kwotę łączną środków finansowych nie większą niż 20 000 złotych;
2) nie więcej niż 20% dotacji planowanych w danym roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3.
10. Szczegółowy tryb, o którym mowa w ust. 9, określa Burmistrz Gminy Nowe Warpno.
11. Gmina może zawierać porozumienia partnerskie z organizacjami pozarządowymi w celu wspólnej realizacji projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych z uwzględnieniem trybu wyboru partnerów, o którym mowa w art. 28a ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe zasady dotyczące trybu wyboru partnerów określa Burmistrz w drodze zarządzenia.
12. W przypadku wystąpienia przez organizację pozarządową do Gminy z inicjatywą utworzenia partnerstwa nie stosuje się trybu wyboru partnerów, o którym mowa w § 11 ust. 11.
13. Organizacja, z którą Gmina zawarła umowę na realizację zadania publicznego, może zlecić realizację tego zadania innej organizacji, niebędącej stroną umowy, wybranej w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję. (art.16 ust 7 ustawy).

§ 12
1. Wyniki konkursów podawane są do publicznej wiadomości.
2. W okresie 30 dni po rozstrzygnięciu konkursu, jednak nie później niż przed rozpoczęciem realizacji zadania, zostaną podpisane umowy z organizacjami, których oferty zostały przyjęte do realizacji. Umowy zostaną podpisane, o ile realizujący zadanie dostarczy w wymaganym terminie wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy.
3. Bieżący monitoring i kontrolę merytoryczną wykonywanych zadań prowadzi Kierownik Wydziału PRBG, przedstawia wnioski Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno.
4. W celu zwiększenia przejrzystości oraz efektywności wydatków publicznych Gmina prowadzi rejestr dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy.

§ 13
1. Dotacje mogą być udzielane wyłącznie na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań, które mieszczą się w zadaniach priorytetowych niniejszego programu, o których mowa w § 23.
2. Środki finansowe pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystywane na:
1) zadania i zakupy inwestycyjne,
2) zakup gruntów,
3) działalność gospodarczą,
4) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji starającej się o przyznanie dotacji (w tym także wydatków na wynagrodzenia pracowników niezaangażowanych w realizację zadania), chyba że stanowią one niezbędny element realizacji projektu,
5) działalność polityczną i religijną.
3. Dane zadanie może być finansowane lub dofinansowywane tylko wielkością środków finansowych przeznaczonych w jednym konkursie.

§ 14
1. Gmina może wspierać zadania realizowane przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
2. Wsparcie zadań realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, wraz z przekazaniem na ten cel dotacji, może być udzielone wyłącznie w przypadku zadań niniejszego programu, o których mowa w § 23.
3. Do wniosków o dotację na realizację zadań określonych w ust. 2 stosuje się tryb z ustawy oraz odpowiednie postanowienia niniejszej uchwały.
4. Gmina może udzielać pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy, na realizację zadań w sferze pożytku publicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.


ROZDZIAŁ VII
FORMY WSPÓŁPRACY POZAFINANSOWEJ GMINY Z ORGANIZACJAMI

§ 15
1. Gmina w celu ułatwienia organizacjom nawiązywania kontaktów oraz wzmocnienia współpracy będzie zapraszała przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w organizowanych przez siebie spotkaniach, wyjazdach, konferencjach lub seminariach związanych ze współpracą samorządu z organizacjami.
2. Gmina jest zainteresowana rozwojem kontaktów partnerskich pomiędzy organizacjami, a miastami partnerskimi Gminy. Organizacje mogą za pośrednictwem właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Urzędu Gminy nawiązywać kontakty z przedstawicielami organizacji i instytucji z miast, z którymi Gmina ma zawarte porozumienia o współpracy.
3. Szczegóły powyższych form współpracy określą osoby kierujące właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy w Nowym Warpnie i Pełnomocnik.
4. Gmina może podpisywać porozumienia o pozafinansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowanych przez siebie działań.
5. Gmina może wspomagać technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe realizujące swoje zadania statutowe na terenie Gminy, o ile są one zgodne z zadaniami Gminy.

§ 16
1. Udostępnienie organizacjom lokali znajdujących się w zasobie Gminy odbywa się w trybie i na zasadach określonych uchwałą Nr XXI/188/2008 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2008 r.

§ 17
1. Burmistrz Gminy Nowe Warpno może objąć honorowym patronatem działania lub programy prowadzone przez organizacje pozarządowe. Wniosek w tym zakresie składa się do Pełnomocnika.

§ 18
1. Gmina na etapie tworzenia projektów dotyczących organizacji oraz innych spraw ważnych dla mieszkańców Gminy będzie zasięgać opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych.
2. Przystępując do tworzenia strategii, programów społecznych oraz innych aktów dotyczących współpracy, Gmina zaprasza do współpracy przedstawicieli organizacji pozarządowych. W razie potrzeby mogą być tworzone wspólne zespoły w celu wypracowywania projektów aktów prawa miejscowego.

§ 19
1. Gmina zamieszcza informacje dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowych w BIP Urzędu Gminy w Nowym Warpnie oraz na stronie internetowej Gminy Nowe Warpno.

§ 20
1. Gmina zamiesz¬cza informacje na stronie: www.nowewarpno.pl o realizowanych zadaniach publicznych przez organizacje pozarządowe.
2. Gmina, w miarę możliwości, w uzasadnionych przypadkach (m.in. przy organi¬zowaniu regionalnych, krajowych i międzynarodowych konferencji, realizacji projektów poza granicami Gminy i kraju) przekaże organizacjom materiały promocyjne.
3. Organizacje współpracujące z Gminą są zobowiązane do:
1) promowania Gminy poprzez umieszczenie na wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych dotyczących zadań finansowanych ze środków Gminy informacji o zaangażowaniu Gminy w realizację wspólnego projektu, a także do zamieszczania herbu Gminy i innych elementów słowno-graficznych określonych przez Burmistrza Gminy Nowe Warpno;
2) informowania w trakcie wykonywania zadania o jego wsparciu finansowym ze strony Gminy.

§ 21
Za kontakty Gminy z organizacjami odpowiada Pełnomocnik w zakresie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Gminy Nowe Warpno.

§ 22
1. Wydział merytoryczny Urzędu Gminy prowadzi bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi.
2. Współpraca w szczególności polega na:
1) prowadzeniu konsultacji z organizacjami w sprawach ważnych dla mieszkańców Gminy, będących w zakresie działalności organizacji;
2) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
3) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań publicznych finansowanych ze środków Gminy;
4) sporządzaniu sprawozdań z prowadzonej finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami;
5) delegowaniu swoich przedstawicieli do pracy w Komisji Konkursowej.

ROZDZIAŁ VIII
ZADANIA PRIORITETOWE

§ 23
1. Zadaniami priorytetowymi w zakresie współpracy Gminy z organizacjami w 2011 r. są zadania:
1) z zakresu turystyki
2) z zakresu oświaty i wychowania
3) z zakresu ochrony zdrowia
4) z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej
5) z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
6) z zakresu kultury fizycznej i sportu

ROZDZIAŁ IX
OKRES REALIZACJI PROGRAMU

§ 24
1. Gmina Nowe Warpno realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie rocznego programu współpracy , który obejmuje rok kalendarzowy 2011.

ROZDZIAŁ X
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

§ 25
1. Cele zawarte w programie współpracy powinny być realizowane przez:
a) równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków (stosownie do ustawy o dostępie do informacji publicznej);
b) zlecanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie;
c) współpracę na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
d) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
e) udział podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych samorządu,
f) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w „Ustawie”;
g) umowy partnerstwa określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241).
h) użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
i) promocję działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w mediach,
j) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych z partnerami o podobnym profilu
k) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 „Ustawy” oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.

ROZDZIAŁ XI
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

§ 26
Gmina współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach uchwalonego programu na rok 2011 przeznacza środki finansowe w wysokości 165 000,00 zł.

ROZDZIAŁ XII
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

§ 27
1. Bieżącym monitoringiem realizacji programu zajmuje się Pełnomocnik we współpracy z radami działalności pożytku publicznego – jeżeli takie istnieją oraz pracownikami wydziału merytorycznego Urzędu Gminy.
2. Monitoring polega na ocenie realizacji opisanych zasad i trybów współpracy i przedstawianiu tej oceny Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno i Radzie Miejskiej w Nowym Warpnie oraz organizacjom.
3. Uzyskiwane w czasie realizacji programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy Gminy z organizacjami.
4. Gmina dokonuje wraz z radami badania efektywności realizacji zadań, w szczególności poprzez analizę efektywności wydatkowania środków publicznych oraz badania opinii odbiorców usług świadczonych przez organizacje w ramach realizowanych zadań publicznych.
5. W rocznym sprawozdaniu z realizacji programu Pełnomocnik wraz z radami dokonuje oceny stanu współpracy organizacji z Gminą w zakresie realizacji projektów oraz uwag, wniosków i propozycji wypływających z tej współpracy.
6. Pełnomocnik złoży radom jeżeli takie istnieją w gminie wstępne sprawozdanie z realizacji programu do końca lutego 2011 roku.
7. Pełnomocnik, wraz z radami jeżeli takie istnieją w gminie przygotowuje i składa Burmistrzowi sprawozdanie z realizacji Programu do dnia 31 marca 2011 r.
8. Burmistrz składa Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu w terminie do końca kwietnia 2011 r.
9. Sprawozdanie z realizacji programu umieszczane jest na stronie Gminy Nowe Warpno.

ROZDZIAŁ XIII
INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

§ 28
1. Projekt programu współpracy na 2011 rok powstał na bazie programu współpracy z 2010 roku z uwzględnieniem zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy.
2. Za jego przygotowanie odpowiedzialny był Burmistrz Gminy .
3. Projekt programu został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi i jednostkami organizacyjnymi, w sposób określony w uchwale nr XLIII/227/2010 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy z tymi organizacjami..

ROZDZIAŁ XIV
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

§ 29
1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
2. Burmistrz Gminy Nowe Warpno każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową do oceny złożonych ofert.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą:
1) pracownicy Urzędu Gminy,
2) przedstawiciele podmiotów Programu wyłonieni wg następujących kryteriów:
a) Burmistrz Gminy Nowe Warpno od dnia 15 grudnia każdego roku na stronie internetowej Urzędu zamieszcza informację o naborze do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy (baza uaktualniana będzie co trzy miesiące). Do informacji dołącza się formularz zgłoszenia kandydata,
b) kandydatami na członków komisji konkursowej mogą być członkowie podmiotów Programu oraz osoby wskazane przez podmioty Programu (nie będące ich członkami), upełnomocnione do reprezentowania podmiotu Programu w procedurach konkursowych,
c) przedstawiciela podmiotów Programu z bazy kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej może rekomendować kierownik wydziału odpowiedzialnej za realizację konkursu,
d) Burmistrz, uwzględniając rodzaj zadań ogłoszonych konkursem, powołuje do komisji konkursowej przedstawiciela podmiotów z bazy kandydatów na członków komisji konkursowych,
e) w skład komisji konkursowej nie będą powoływani reprezentanci podmiotów, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu Gminy lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
f) do czasu utworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy, Burmistrz zaprasza przedstawicieli podmiotów Programu do udziału w komisjach konkursowych;
3) w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te mogą zostać zaproszone przez Burmistrza lub komisję konkursową.
4) Burmistrz powołując komisję konkursową wskazuje jej przewodniczącego.

§ 30
1. Formalna i merytoryczna ocena ofert odbywa się na podstawie karty oceny, której wzór określa Burmistrz Gminy Nowe Warpno w drodze zarządzenia.
2. Oceny formalnej ofert i oceny dotychczasowej współpracy dokonują pracownicy wydziałów upoważnieni przez Pełnomocnika burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi lub Burmistrza Gminy Nowe Warpno. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

§ 31
Zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert:
1) komisja pracuje w składzie osobowym powołanym Zarządzeniem Burmistrza,
2) pracami komisji kieruje przewodniczący komisji,
3) komisja realizuje swoje działania jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej składu,
4) w pracach komisji nie mogą brać udziału reprezentanci podmiotów wnioskujących o dotacje lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
5) każdy członek komisji przed rozpoczęciem jej działalności zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia w sprawie,
6) za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży,
7) do zadań komisji konkursowej należy:
a) ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego,
b) przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami, sporządzenie protokołu z prac komisji,
8)do zadań przewodniczącego komisji należy:
a) przewodniczenie pracom komisji,
b) przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do dofinansowania przez Burmistrza Gminy Nowe Warpno,
c) pisemne powiadomienie wszystkich oferentów, którzy nie otrzymali dotacji, o decyzji Burmistrza wraz z uzasadnieniem,
d) przekazanie do wiadomości właściwego merytorycznie wydziału protokołu z posiedzenia komisji, przygotowanie zarządzenia burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz kopii informacji wysłanych do oferentów,
9) obsługę administracyjno-techniczną sprawuje wydział odpowiedzialny za realizację konkursu,
10) ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz.

ROZDZIAŁ XV
RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 32
1. W gminie może być utworzona odpowiednio Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, zwana dalej odpowiednio "Radą Gminną".
2. Radę Gminną może utworzyć organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność odpowiednio na terenie gminy.
3. Kadencja Rady Gminnej zgodnie z ustawą trwa 2 lata.

§ 33
1. Rada Gminna składa się z:
1) przedstawicieli Rady Miejskiej w Nowym Warpnie;
2) przedstawicieli Gminy Nowe Warpno;
3) przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie odpowiednio powiatu lub gminy, stanowiących co najmniej połowę członków.

§ 34
1. Organ stanowiący gminy określi, w drodze uchwały, tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Rady Gminnej, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3, terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków Rady Gminnej oraz potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania tej Rady.

§ 35
1. Rada Wojewódzka, Rada Powiatowa oraz Rada Gminna współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa i suwerenności stron, w szczególności przez wzajemne informowanie się o kierunkach działań.

§ 36
1. Do zadań Rady Gminnej należy w szczególności:
1) opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy;
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej, a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
2. Termin wyrażenia przez Radę Powiatową lub Radę Gminną opinii wynosi 7 dni od dnia doręczenia odpowiednio projektu programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju powiatu lub gminy. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

ROZDZIAŁ XVI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 37
1. Roczny Program Współpracy uchwala Rada Miejska w Nowym Warpnie na mocy art. 5 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Program jest opiniowany przez Komisje Rady Miejskiej i uchwalony przez Radę Miejską do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
3. Środki finansowe przeznaczone na realizację określonych w Programie zadań będą corocznie określone w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie.
4. Program przygotowywany jest we współpracy z zainteresowanymi Wydziałami UG, jednostkami samorządu oraz z wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi.
5. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać propozycje zadań, które powinny zostać ujęte w Programie na rok następny. Propozycje powinny być zgłaszane do Pełnomocnika.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 06-07-2011 20:01:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 06-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 06-07-2011 20:01:30