Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w roku 2011"

Nowe Warpno 17.02.2011 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.:
Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych w roku 2011

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536),
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011  Nr 6, poz. 25).


I.Celem konkursu ofert jest powierzenie i finansowanie projektów na realizację
zadań publicznych w zakresie domowej opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych.

Konkurs obejmuje następujące zadanie:
prowadzenie działania w zakresie opieki na rzecz terminalnie i nieuleczalnie chorych na choroby nowotworowe. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
1) zapewnienie osobom w terminalnej fazie choroby nowotworowej opieki medycznej, duchowej, psychologicznej i socjalnej w domu chorego,
2) zapewnienie wsparcia duchowego, psychologicznego, socjalnego i medycznego rodzinom osób chorych i osieroconych,
3) integrowanie ludzi gotowych nieść pomoc chorym, ich rodzinom i osieroconym.


II. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2011 roku: kwota dotacji 15.000,00 zł /słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100/. Wysokość środków przekazana na zadania tego samego rodzaju w 2010 roku: 10.000 zł.


III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są :
 a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2010 r. Dz.U Nr 234, poz. 1536) zwaną dalej „ustawą”
 b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 c) osoby prawne jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polski, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują działalność pożytku publicznego,
 d) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,
 e) podmioty, które w okresie ostatnich trzech lat prowadziły działalność na rzecz tych środowisk lub wykaż jej znajomość.
2. Burmistrz Gminy Nowe Warpno dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadania w drodze umowy.
3. Organizacje pozarządowe, inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, przyjmują zlecenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Burmistrz Gminy Nowe Warpno zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
4. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż do końca 2011 r. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U Nr 6, poz. 25)


IV. Terminy i warunki realizacji zadania :
1. Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 31.12.2011r.
2. Warunki realizacji zadania:
   Podmioty ubiegające o realizację zadania publicznego objętych konkursem zobowiązane są:
 1) prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
 2) dysponować odpowiednią wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadań objętych konkursem,
 3) posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem oraz spełniać wymogi formalne określone w „ustawie” oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U Nr 6, poz. 25)
 

V. Opis sposobu przygotowania oferty :
1. Oferta powinna być przygotowana :
 - na piśmie (wydruk komputerowy, druki wypełnione pismem drukowanym lub maszynopis),
 - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.,
   wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U Nr 6, poz. 25), który można pobrać w Urzędzie Gminy pok. Nr 5,
 - w języku polskim,
 - podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania organizacji na zewnątrz, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia  (np. aktualny, tj. ważny przez okres 3 miesięcy od daty wystawienia  wypis z właściwego rejestru)
2. Podmiot ubiegający się o przyznanie środków powinien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
3. Oferta powinna zawierać:
 1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
 2) termin i miejsce realizacji zadania,
 3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, uwzględniającą udział rzeczowy, kadrowy i finansowy środków własnych.
    Wydatki ujęte  w kalkulacji dotyczyć mogą wyłącznie realizacji zadania, a nie innych kosztów działalności statutowej Podmiotu.
    W kalkulacji nie mogą być ujęte wydatki związane z remontami, adaptacją pomieszczeń, zakupami inwestycyjnymi oraz inne nie związane z zakresem merytorycznym zadania .
4. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
 1) prawidłowo i zgodnie z niniejszym ogłoszeniem kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku rodzajem zadania,
 2) przedstawienie  sprawozdania finansowego (zgodnie z ustawą o rachunkowości ) oraz merytorycznego z działalności podmiotu – za ubiegły rok lub za miniony okres (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności),
 3) udokumentowanie podstawy prawnej działalności tzn. złożenie :
  a) uwierzytelnionego aktualnego odpisu z rejestru sądowego; rejestru stowarzyszeń, fundacji lub innego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności.
  b) aktualnego statutu (potwierdzonego przez organ rejestrowy)
  c) pisemnego oświadczenia osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o zobowiązaniu się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu gminy,
  d) pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku gdy umowę dotacji podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji)
5. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne co do określonych wymagań oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Poszczególne strony oferty i załączniki powinny być ponumerowane oraz zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę. Ponadto oferta powinna zawierać spis wszystkich załączników.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
8. Czas związania z ofertą – 30 dni od dnia składania ofert.


VI. Termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Nowe Warpno, pok. Nr 7 /sekretariat/ w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na zadania publiczne z zakresu opieki na rzecz terminalnie i nieuleczalnie chorych na choroby nowotworowe” w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu tj. do dnia 11 marca 2011r. do godz.15:00. 
2. Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest p. Halina Utrata – Sekretarz Gminy, tel. 91/3129660.


VII. Termin, tryb i kryteria  stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1. W celu dokonania oceny złożonych ofert Wójt powołuje komisję konkursową, która przedstawi propozycję oferty najkorzystniejszej.
2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz.
3. O podjętej decyzji składający oferty zostaną poinformowani pisemnie. Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowe Warpno oraz na stronie internetowej www.nowewarpno.pl (zakładka „aktualności”) i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.nowewarpno.pl (zakładka „konkursy inne”).
4. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
5. Przy dokonywaniu oceny ofert będą stosowane następujące kryteria:
 a) możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną i lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,
 b) koszty realizacji zadań – z uwzględnieniem udziału rzeczowego oraz finansowych środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację zadań od innych podmiotów,
 c) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań ujętych w budżecie Gminy na 2011 rok.
 d) Sposób rozliczania się z przyznanej dotacji w latach poprzednich (jeżeli zadanie było przez dany podmiot realizowane),
 e) Jakość sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok (jeżeli zadanie było w danym roku realizowane),
 f) Wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności.


VIII. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od upływu terminu składania ofert.


Ogłoszono dnia: 17-02-2011 r.


z-ca Burmistrza Gminy Nowe Warpno
Mirosław Tokarski 


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25) w załączniku
 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Rozporzadzenie_w_sprawie_wzoru_oferty_i_ramowego_wzoru_umowy_dotyczA_cych_realizacji_zadania_publicznego_oraz_wzoru_sprawozdania_z_wykonania_tego_zadania.pdf (PDF, 65KB) 2011-02-17 08:49:26 507 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 17-02-2011 08:49:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 28-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 17-02-2011 09:51:08