Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument II/010/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/196/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2009 roku, w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2010 2011-01-07 13:34:52
dokument II/009/2010 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na 2010 rok 2011-01-07 13:31:37
dokument II/008/2010 w sprawie wyboru reprezentantów do "Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego" 2011-01-07 13:27:36
dokument II/007/2010 w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2011-01-07 13:21:56
dokument II/006/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2011- 2014 2011-01-07 13:15:19
dokument II/005/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2011 2011-01-07 12:54:27
dokument I/004/2010 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji przy Radzie Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-12-01 10:39:18
dokument I/003/2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-12-01 10:34:56
dokument I/002/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-12-01 10:31:41
dokument I/001/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-12-01 10:29:30
dokument XLIV/238/2010 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Warpno organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 2010-11-25 13:00:51
dokument XLIV/237/2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zdrowotnego na rok 2010, dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci z terenu Gminy Nowe Warpno przeciwko bakteriom Pneumokoki 2010-11-25 12:31:15
dokument XLIV/236/2010 w sprawie realizacji przez Gminę Nowe Warpno programu zdrowotnego w latach 2010 ? 2015 2010-11-25 12:27:14
dokument XLIV/235/2010 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2010-11-25 12:17:48
dokument XLIV/234/2010 w sprawie podatków i opłat lokalnych 2010-11-25 12:03:30
dokument XLIV/233/2010 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na 2010 rok 2010-11-25 11:57:05
dokument XLIII/232/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nowe Warpno 2010-10-06 09:16:44
dokument XLIII/231/2010 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2010-10-06 09:03:41
dokument XLIII/230/2010 w sprawie "-Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Warpno na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2018" 2010-10-05 08:28:36
dokument XLIII/229/2010 w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki Odpadami Gminy Nowe Warpno na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2018" 2010-10-05 08:17:45
dokument XLIII/228/2010 w sprawie wydania opinii w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Nowe Warpno 2010-10-05 07:55:07
dokument XLIII/227/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy z tymi organizacjami 2010-10-05 07:47:46
dokument XLIII/226/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/196/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2009 roku, w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2010 2010-10-04 13:58:40
dokument XLIII/225/2010 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2010 rok 2010-10-04 13:30:59
dokument XLI/224/2010 w sprawie ustalenia wysokości procentowej opłaty adiacenckiej w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 2010-07-05 14:08:11
dokument XLI/223/2010 w sprawie ustalenia wysokości procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału 2010-07-05 14:05:37
dokument XLI/222/2010 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2010 rok 2010-07-05 14:01:17
dokument XLI/221/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej oraz udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Polickiego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0600Z Karszno - Dobieszczyn" 2010-07-05 13:56:57
dokument XLI/220/2010 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/144/2008 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2010-07-05 13:53:59
dokument Nr XL/219/2010 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2010-05-31 12:21:36
dokument Nr XL/218/2010 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2010 rok 2010-05-31 12:18:55
dokument Nr XXXIX/217/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/196/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2009 roku, w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2010 2010-05-31 12:17:24
dokument Nr XXXIX/216/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy Nowe Warpno na 2010 rok 2010-05-31 11:31:21
dokument Nr XXXIX/215/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu 2010-05-11 11:42:27
dokument Nr XXXIX/214/2010 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno za 2009 rok 2010-05-11 11:39:17
dokument Nr XXXIX/213/2010 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Nowe Warpno do projektu pod nazwą: MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion 2010-05-11 11:36:08
dokument Nr XXXVIII/212/2010 w sprawie zmiany budżetu gminy Nowe Warpno na 2010 rok 2010-04-12 13:07:36
dokument Nr XXXVII/211/2010 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2011 2010-03-04 11:15:31
dokument Nr XXXVII/210/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Nowe Warpno oraz przyznania ryczałtu pieniężnego pokrywającego koszty używania własnego samochodu do celów służbowych 2010-03-04 11:04:24
dokument NR XXXVII/209/2010 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2010 rok 2010-03-04 10:52:45
dokument Nr XXXVII/208/2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie 2010-03-04 10:50:35
dokument Nr XXXVII/207/2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok 2010-03-04 10:46:15
dokument Nr XXXVI/206/2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2010 - 2013 2010-02-03 08:32:51
dokument Nr XXXVI/205/2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010 -2013 2010-02-03 07:45:51
dokument Nr XXXVI/204/2010 zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Warpno 2010-02-01 10:04:49
dokument Nr XXXVI/203/2010 w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia - budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług 2010-02-01 09:30:38
dokument Nr XXXVI/202/2010 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2010 rok 2010-02-01 09:18:43
dokument Nr XXXVI/201/2010 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Nowe Warpno do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach 2010-02-01 09:10:52
dokument Nr XXXVI/200/2010 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2010 rok 2010-02-01 09:08:32
dokument Nr XXXVI/199/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/196/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2009 roku, w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2010. 2010-02-01 09:02:39