Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

konkurs na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie

OGŁASZA  NABÓR  NA   STANOWISKO

Pracownika Socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo, 
Wymiar czasu pracy, ½ etatu tj. 20 godz. tygodniowo.
1. Opis stanowiska pracy:   
Do zadań wykonywanych  na stanowisku będzie należało  w szczególności:

1)  praca socjalna,
2)  zawieranie kontraktów socjalnych i ocena realizacji działań ustalonych w kontraktach socjalnych
3)  dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
4)  udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami praw w realizacji tych zadań,
5)  pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
6)  udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
7)  pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
8)  współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
9)  inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
10) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
11) sumienne prowadzenie obowiązującej dokumentacji,
12) należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów przed zniszczeniem,
13) przygotowywanie  archiwizacji dokumentów na swoim stanowisku pracy,
14) przygotowywanie i prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw klientów.
15) prowadzenie imiennego, szczegółowego rejestru klientów z uwzględnieniem zaplanowanych form pomocy i terminów wypłat,
16) prowadzenie zbioru przepisów prawnych dotyczących spraw związanych z pomocą społeczną i  skuteczne posługiwanie się  nimi w realizacji zadań,
 
2. Wymagania niezbędne:
 
1.Posiadanie jednego z niżej wymieniowych kwalifikacji:
1) dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny
2) ukończyła przed dniem   1 maja 2004r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, politologia, psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia
3) ukończyła studia na kierunku praca socjalna;
4) przed dniem 1 stycznia 2007 r. otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna
5) do dnia 1 stycznia 2008 r. otrzymała dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny 
6) przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów 
7) do dnia 31 października 2007 roku ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, 
2.Dobra znajomość i umiejętność obsługi komputera;
3.Umiejętność pisania projektów socjalnych mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych oraz zwiększenie aktywności lokalnych społeczności;
4.Posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności: komunikatywność, wrażliwość, operatywność, brak uprzedzeń, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy własnej.
 
3. Wymagania pożądane:
1) znajomość ustaw:
a) o pomocy społecznej,
b) o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
c) o ochronie zdrowia psychicznego,
d) kodeks postępowania administracyjnego,
2) mile widziane doświadczenie na stanowisku pracownika socjalnego,
3) prawo jazdy i własny samochód;
4) dyspozycyjność.

4. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys /CV/,
2. List motywacyjny,
3. Dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów /kserokopie/,
4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach  i umiejętnościach,
5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych  i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań w stanie zdrowia pozwalających na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego.
 
 Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
Oferty należy składać lub przesłać w terminie do 10.03.2009 roku pod adresem:

Ośrodek Pomocy Społecznej
Pl.Zwycięstwa 1
72-022 Nowe Warpno

                                                                                                                                     Kierownik
                                                                                                                                      Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                                         mgr Teresa Szybka

Nowe Warpno,dn.20.02.2009 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 20-02-2009 13:33:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 20-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 23-02-2009 09:18:47