Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XXIV/137 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2009

UCHWAŁA Nr XXIV/137/2008


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 23 grudnia 2008 roku


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2009.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości  6.105.229,00 zł,
z tego:
1) dochody bieżące  4.264.229,00 zł,
2) dochody majątkowe  1.841.000,00 zł.


§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości  6.896.720,00 zł.


§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości  791.491,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
w kwocie  461.491,00 zł.
2) kredytu bankowego w kwocie                                                                                   330.000,00 zł                      


§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie: 999.012,09 i rozchody budżetu: 170.000,00zł  (Załącznik Nr 3)


§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości  20.000,00 zł,
2) celową w wysokości  51.300,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego  23.000,00 zł,
b. na wydatki bieżące - wynagrodzenia  18.300,00 zł,
c. na wdrożenie nowej ustawy o ewidencji ludności                                         10.000,00 zł.


§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w latach 2009-2011 (Załącznik Nr 4) w wysokości  - 23.637.000,00 zł,
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie podlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA)oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 5) - 22.930.000,00 zł.


§7. 1.Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6, cz. I)
w wysokości:
1) przychody    695.400,00zł
2) wydatki  695.400,00zł


§ 8. 1.Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 7) w wysokości:
1) przychody - 37.100,00 zł,
2) wydatki - 37.000,00 zł.


§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty:                                        300.000,00zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty:                                           330.000,00zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty:  170.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
a. inwestycyjne w latach 2009-2011  ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,
b. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.


§ 11. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
1) zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8,


§ 12. 1.Ustala się dochody w wysokości  - 20.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
    2. Ustala się wydatki w wysokości - 35.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
    3. Ustala się wydatki w wysokości - 5.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.


§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 300.000,00zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
4) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,


§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 137_budzet_str._30-32.xls (XLS, 37.50Kb) 2008-12-31 10:30:33 453 razy
2 137_budzet_str._12-29.xls (XLS, 109.50Kb) 2008-12-31 10:30:33 438 razy
3 137_budzet_str._03-11.doc (DOC, 94.00Kb) 2008-12-31 10:30:33 466 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 31-12-2008 10:30:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 03-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 31-12-2008 10:30:33