Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

sesja Nr XII z dnia 26.11.2007 r.

 

PROTOKÓŁ Z OBRAD

 

XII SESJI RADY MIEJSKIEJ

W NOWYM WARPNIE Z DNIA

26 LISTOPADA 2007r.

 

 

 

OBRADY XII SESJI ROZPOCZĘTO O GODZINIE 16.35

 

AD.1 Sprawy regulaminowe :

 

a) otwarcie obrad ;

 

Obrady XII Sesji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie otworzył i prowadził jej przewodniczący Grzegorz Grochecki.

 

b) stwierdzenie quorum;

 

Zgodnie z listą obecności (zał. 1) obecnych było 14 radnych Rady Miejskiej w Nowym Warpnie, w związku z tym Rada posiadała quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

 

W obradach XI Sesji uczestniczyli: Burmistrz Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, p.o. Dyrektor ZGK, Kierownik OPS (zał.2), sołtys sołectwa Brzózki oraz Warnołęka (zał. 3),oraz goście (zał. 4).

 

c) zatwierdzenie porządku obrad;

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Grochecki przedstawił proponowany porządek posiedzenia (zał.5).

Do proponowanego porządku obrad doszedł punkt 10 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, oraz punkt 11 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku posiedzenia ze zmianami.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE JEDNOGŁOŚNIE PRZYJĘŁA PORZĄDEK POSIEDZENIA.

(14 radnych)

 

d) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

 

Rada Miejska w Nowym Warpnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.

( za - 13 )

( przeciw - 0 )

( wstrzymało się - 1)

 

 

 

AD.2 Interpelacje radnych.

 

Nie wpłynęły żadne interpelacje.

 

AD.3 Informacja Burmistrza o swojej działalności.

 

Burmistrz Gminy Nowe Warpno Władysław Kiraga przedstawił informacje ze swojej działalności w okresie między sesjami (zał. 6).

 

AD.4 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2007;

 

a) Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Grzegorz Grochecki przedstawił projekt uchwały (zał.7).

 

b) Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie stanowisk komisji.

Wspólne stanowisko Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Polityki Społecznej odczytała przewodnicząca komisji Bożena Szostak (zał.8).

 

c) Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki otworzył dyskusję.

Głos zabrała Skarbnik gminy objaśniając zmiany.

 

d) Odbyło się głosowanie nad podjęciem w/w uchwały.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE JEDNOGŁOŚNIE PODJĘŁA UCHWAŁĘ Nr XII/---/2007 W SPRAWIE: zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2007; (zał. 9)

 

AD.5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/091/2004 Rady miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 01 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2004-2009;

 

a). Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie przedstawił projekt uchwały (zał.10).

Autopoprawka - zmiany tłumaczy Kierownik OPS Teresa Szybka.

 

b). Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie poprosił o odczytanie stanowisk Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Polityki Społecznej.

Stanowiska odczytała przewodnicząca komisji Bożena Szostak (zał. 11).

 

c). Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki otworzył dyskusję.

Pytania zadali radni Sylwester Getka, Bożena Andruszkiewicz, Burmistrz .

 

d).Odbyło się głosowanie nad przyjęciem poprawek.

Poprawki przyjęto jednogłośnie.

 

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu w/w uchwały w poprawionej formie.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE JEDNOGŁOŚNIE PODJĘŁA UCHWAŁĘ NRXII/---/2007 W SPRAWIE: zmiany uchwały Nr XVI/091/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 01 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2004-2009; (zał. 12).

 

AD.6 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008;

 

a) Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Grzegorz Grochecki przedstawił projekt uchwały (zał.13).

 

b) Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie stanowisk komisji.

Wspólne stanowisko Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Polityki Społecznej odczytała radna Bożena Szostak -przewodnicząca komisji (zał.14).

 

c) Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki otworzył dyskusję.

Głos zabrał Burmistrz.

Do projektu uchwały wprowadzono autopoprawki.

 

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem poprawek.

Zmiany przyjęto jednogłośnie (14 radnych).

 

d) Odbyło się głosowanie nad podjęciem w/w uchwały.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE JEDNOGŁOŚNIE PODJĘŁA UCHWAŁĘ Nr XII/---/2007 W SPRAWIE: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008; (zał.15).

 

AD.7 Podjęcie uchwały w sprawie podpisania porozumienia o współpracy międzygminnej

 

a). Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady projektu uchwały (zał. 16).

 

b) Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie stanowisk komisji.

Wspólne stanowisko Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Polityki Społecznej odczytała przewodnicząca komisji Bożena Szostak (zał. 17).

 

c). Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki otworzył dyskusję.

Sekretarz gminy zaznaczył, że załącznik nie jest załącznikiem do uchwały.

 

d). Odbyło się głosowanie nad podjęciem w/w uchwały.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE JEDNOGŁOŚNIE PODJĘŁA UCHWAŁĘ NRXII/---/2007 W SPRAWIE: podpisania porozumienia o współpracy międzygminnej; (zał.18)

 

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy.

 

AD.8 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;

 

a). Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady projektu uchwały (zał. 19).

 

b) Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie stanowisk komisji.

Wspólne stanowisko Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Polityki Społecznej odczytała przewodnicząca komisji Bożena Szostak (zał.20).

 

c). Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki otworzył dyskusję.

W dyskusji udział wzięli radni Sylwester Getka, Marek Dobrek, Burmistrz, Sekretarz, radna Bożena Andruszkiewicz.

 

d). Odbyło się głosowanie nad podjęciem w/w uchwały.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE PODJĘŁA UCHWAŁĘ NRXII/---/2007 W SPRAWIE: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ; (zał.21)

( za - 12 )

( przeciw - 1 )

( wstrzymało się - 1)

 

AD.9 Podjęcie uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania, i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata;

 

a). Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady projektu uchwały (zał. 22).

 

b) Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie stanowisk komisji.

Wspólne stanowisko Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Polityki Społecznej odczytała przewodnicząca komisji Bożena Szostak (zał. 23).

 

c). Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki otworzył dyskusję.

Radny Sylwester Getka złożył wniosek o wycofanie projektu uchwały z obrad, oraz jej ponowne rozpatrzenie.

Wniosek został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

 

AD.10 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków;

 

a) Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Grzegorz Grochecki przedstawił projekt uchwały (zał.24).

 

b) Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie stanowisk komisji.

Wspólne stanowisko Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Polityki Społecznej odczytała radna Bożena Szostak -przewodnicząca komisji (zał.25).

 

c) Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki otworzył dyskusję.

Pytań nie było.

 

d). Odbyło się głosowanie nad podjęciem w/w uchwały.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE JEDNOGŁOŚNIE PODJĘŁA UCHWAŁĘ NRXII/---/2007 W SPRAWIE: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków; (zał.26)

AD.11 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości;

 

a) Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Grzegorz Grochecki przedstawił projekt uchwały (zał.27).

 

b) Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie stanowisk komisji.

Wspólne stanowisko Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Polityki Społecznej odczytała radna Bożena Szostak -przewodnicząca komisji (zał.28).

 

c) Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki otworzył dyskusję.

Pytań nie było.

 

d). Odbyło się głosowanie nad podjęciem w/w uchwały.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE JEDNOGŁOŚNIE PODJĘŁA UCHWAŁĘ NRXII/---/2007 W SPRAWIE zwolnień w podatku od nieruchomości; (zał.29)

 

AD.12 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych;

 

Nie wpłynęły żadne interpelacje.

 

AD.13 Zapytania i wolne wnioski;

 

Radny Marek Dobrek zadał pytanie w sprawie pojemników na śmieci.

Radna Krystyna Czerwińska zaprosiła zebranych na Harcerską Wigilię w Podgrodziu.

 

AD.14 Sprawy organizacyjne;

 

Przewodniczący Rady Grzegorz Grochecki poinformował, iż kolejna sesja odbędzie się pod koniec grudnia .

 

AD.12 Zamknięcie obrad;

 

Przewodniczący Rady w Nowym Warpnie zamyka posiedzenie XII Sesji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLANT ZATWIERDZIŁ

 

 

......................................... ....................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 17-12-2007 11:58:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 05-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 17-12-2014 15:16:21