Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zarządzenie Burmistrza Gminy Nr 062/2007 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowe Warpno


ZARZĄDZENIE NR 062/2007

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 3 sierpnia 2007 roku

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się

o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowe Warpno.

Na podstawie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) zarządzam,

co następuje:

§ 1.  Określam wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie

zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zawarte

w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie po podpisaniu i podlega ogłoszeniu na stronach biuletynu informacji

publicznej Gminy Nowe Warpno.

załącznik do Zarządzenia Nr 62/2007

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 3 sierpnia 2007 r.   

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się

o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowe Warpno

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania

odpadów oraz nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące

warunki:

1) złożyć wniosek opracowany zgodnie z art.8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.),

2) posiadać wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia, niezbędne do świadczenia usług z zakresu

zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

3) sprzęt transportowy, specjalistyczny, informatyczny wraz z oprogramowaniem i pozostały,

winien zapewnić możliwość realizacji, systemu gospodarowania odpadami w kształcie zapisanym

w Planie Gospodarki Odpadami Gminy Nowe Warpno oraz w Regulaminie utrzymania czystości

i porządku na terenie gminy Nowe Warpno,

4) posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny do prowadzenia odpowiedniej ewidencji

i dokumentacji odbieranych odpadów i przekazywanie ich do gminy zgodnie z aktualnymi wymogami

ustawowymi oraz umożliwiający zorganizowanie i uruchomienie lokalnych punktów odbioru

selektywnego odpadów,

5) baza techniczna przedsiębiorcy powinna spełniać wymagania techniczne, normy bezpieczeństwa,

higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska,

6) pojazdy stosowane do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winny posiadać

aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz powinny posiadać

oznaczenie nazwy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorstwa wywozowego,

7) przedsiębiorcy odbierający odpady inne niż komunalne niesegregowane mają obowiązek stosowania

wyposażenia technicznego w postaci siatek, plandek, podwyższonych burt pojazdów w sposób

uniemożliwiający rozsypywanie odpadów na trasie przejazdu,

8) na wyposażeniu pojazdów musi znajdować się podręczny sprzęt do uprzątnięcia odpadów, które mogą

zostać rozsypane podczas ich odbierania z terenu nieruchomości lub w czasie transportu,

9) przedsiębiorca powinien posiadać aktualną umowę umożliwiającą przekazanie odpadów do dalszego

składowania, przetworzenia lub unieszkodliwienia przez instalacje, urządzenia i obiekty wymienione

w Planie Gospodarki Odpadami Gminy Nowe Warpno,

10) w przypadku, gdy instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w Planie Gospodarki Odpadami Gminy

Nowe Warpno nie zapewniają możliwości odbioru i przetworzenia lub unieszkodliwienia wszystkich

wyselekcjonowanych strumieni odpadów, przedsiębiorca powinien sam posiadać takie możliwości

lub mieć podpisane umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub urządzeniami posiadającymi

takie możliwości. Dotyczy to zwłaszcza unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sprzętu

elektrycznego i elektronicznego, kruszenia odpadów budowlanych, rozdrabniania i kompostowania

odpadów zielonych, demontażu odpadów wielkogabarytowych, dokładnego sortowania opakowań,

odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych, metali, papieru, tekstyliów i tektury.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na odbiór, transport i unieszkodliwianie

odpadów komunalnych musi po uzyskaniu zezwolenia zapewnić:

a) organizację systemu zbiórki odpadów komunalnych poprzez:

- prowadzenie odbioru odpadów komunalnych od usługobiorców na podstawie pisemnych umów,

w których uzgodnione zostaną m.in. opłaty za świadczenie usług oraz terminy ich wykonywania.

- prowadzenie dodatkowego bieżącego odbioru odpadów komunalnych (w tym: gruzu budowlanego,

odpadów wielkogabarytowych) na zgłoszenie usługobiorcy,

b) organizację systemu segregacji surowców wtórnych: szkła, tworzyw sztucznych, metalu

wytwarzanych w gospodarstwach usługobiorców,

c) dostarczenie właścicielom nieruchomości, określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku

na terenie gminy Nowe Warpno, urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów.

Na pojemnikach winny znajdować się napisy i oznakowania informujące o ich przeznaczeniu.

d) prowadzenie ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów korzystania

z usług.

Ewidencja umów powinna zawierać następujące dane

- imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości

- adres nieruchomości

- data zawarcia umowy

- rodzaj (kod) odbieranych odpadów

- częstotliwość odbioru

- pojemność kosza

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępnienia ewidencji umów i dowodów świadczenia usług

pracownikom Urzędu Gminy Nowe Warpno posiadającym imienne upoważnienie Burmistrza Gminy

Nowe Warpno.

a) dostarczyć, szczegółową kalkulację kosztów funkcjonowania systemu, która, po weryfikacji, będzie

stanowiła podstawę do podjęcia przez Radę Miejską w Nowym Warpnie uchwały w sprawie

określenia górnych stawek opłat,

b) w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności na terenie Gminy Nowe Warpno

przedsiębiorca zobowiązany jest przekazać burmistrzowi, wykaz właścicieli nieruchomości,

z którymi zawarł umowy,

c) w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca przedsiębiorca zobowiązany jest przekazać

burmistrzowi wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowę,

oraz z którymi umowy wygasły. W przypadku nie wystąpienia takich zdarzeń przedsiębiorca winien

przekazać burmistrzowi wykaz zerowy,

d) do wywozu odpadów komunalnych należy używać samochodów oznakowanych w sposób

umożliwiający identyfikację świadczącego usługi,

e) sukcesywne wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych systemu zbiórki odpadów,

ułatwiających oddzielne ich zbieranie i odbiór w celu ich unieszkodliwienia lub czasowego

przechowywania,

f) usługi należy wykonywać w sposób nie powodujący zanieczyszczenia miejsc załadunku i trasy

wywozu odpadów - ewentualne zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu

odpadów oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek

natychmiast usunąć,

g) po uzyskaniu zezwolenia na przedsiębiorcy będzie ciążył obowiązek dotrzymanie odpowiednich

poziomów odzysku odpadów komunalnych i odpowiedniego poziomu ograniczenia składowania

odpadów biodegradowalnych zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Nowe Warpno

i Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowe Warpno,

h) zebrane odpady przekazywać podmiotom zajmującym się ich odzyskiem lub recyklingiem

posiadającym stosowne zezwolenie lub zagospodarowywać zgodnie z przepisami,

i) przekazywać w terminie do końca pierwszego kwartału każdego roku informacje określone w art. 9a

ust. 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r.

Nr 236, poz. 2008 ze zm.) za poprzedni rok kalendarzowy.

3. Przedsiębiorca prowadzący działalność na podstawie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości nie może odmówić zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych

z właścicielem nieruchomości położonej w obszarze wykonywanej działalności z uwzględnieniem

przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

oraz przepisów prawa miejscowego wydanych na podstawie tej ustawy.

4. W treści umowy musi być zawarta informacja o posiadaniu przez przedsiębiorcę wykonującego

usługi wymaganego zezwolenia z przywołaniem organu, który wydał zezwolenie, jego znaku, daty

wydania i okresu ważności, chyba że zezwolenie takie nie jest wymagane.

5. W przypadku podjęcia przez Radę Miejską w Nowym Warpnie uchwały w trybie art. 6 ust. 2 ustawy

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określającej górne stawki opłat ponoszonych

przez właścicieli nieruchomości za usługi, opłaty pobierane przez przedsiębiorcę, nie mogą

przekroczyć stawek opłat wynikających z tej uchwały.

6. Przedsiębiorca wykonujący usługi ma obowiązek wystawiania rachunku a na żądanie właściciela

nieruchomości, wystawiania faktur VAT za usuwanie odpadów z wyszczególnieniem rodzaju i ilości

usuniętych odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Do wywozu odpadów komunalnych ciekłych posiadany sprzęt transportowy powinien spełniać

wszystkie wymagania określone innymi przepisami prawa.

2. Posiadać aktualną umowę bądź być właścicielem stacji zlewnej, do której odprowadzane

będą nieczystości płynne.

3. Prowadzenie odbioru odpadów komunalnych ciekłych od usługobiorców musi odbywać się

na podstawie umów pisemnych, w których uzgodnione zostaną między innymi opłaty za świadczenie

usług.

4. Odebranie nieczystości ciekłych musi nastąpić w przeciągu 2 dni od dnia zgłoszenia

przez usługobiorcę.

5. Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, burmistrz

Gminy Nowe Warpno wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszenia tych warunków. Jeżeli

przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki, burmistrz może cofnąć, w drodze decyzji,

zezwolenie bez odszkodowania.

§ 4. Przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania

odpadów oraz nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości w Gminie Nowe Warpno,

zobowiązany jest do współpracy w dziedzinie edukacji ekologicznej z organizacjami pozarządowymi

i stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Nowe Warpno.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 10-10-2007 09:59:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 10-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 10-10-2007 09:59:49