Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

załącznik do uchwały Rady Miejskiej w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Gminy Nowe Warpno


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/193/2006

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 stycznia 2006 roku

w sprawie uchwalenia ”Planu Gospodarki Odpadami Gminy Nowe Warpno”

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Nowe Warpno

Pl. Zwycięstwa 1

72-022 Nowe Warpno

NR OPRACOWANIA: 2 / 2004 / A - 2005

TYTUŁ OPRACOWANIA:

Plan Gospodarki Odpadami

Gminy Nowe Warpno.

AUTORZY:

mgr inż. Andrzej Kucharski

+ zespół

Szczecin - październik 2005r

(aktualizacja )

SPIS TREŚCI

1. Wstęp. 4

1.1. Przedmiot, podstawa formalna i zakres ogólny opracowania. 4

1.2. Cel opracowania. 4

1.3. Podstawy prawne i wykorzystane materiały. 5

2. Podstawowe informacje dotyczące obszaru gminy Nowe Warpno, istotne w aspekcie
sporządzanego „planu”.
6

3. Aktualny stan gospodarki odpadami w gminie Nowe Warpno. 8

3.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów (w szczególności odpadów komunalnych). 8

3.1.1. Odpady komunalne. 8

3.1.2. Odpady medyczne i weterynaryjne (grupa 18 ). 9

3.1.3. Odpady inne niż niebezpieczne z sektora gospodarczego (przemysł, handel, usługi itp.). 9

3.1.4. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(grupa 17 ). 9

3.1.5. Komunalne osady ściekowe (19 08 05). 10

3.1.6. Odpady niebezpieczne. 10

3.1.7. Dzikie wysypiska odpadów. 11

3.2. Rodzaje i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku. 11

3.2.1. Odpady opakowaniowe („15”). 11

3.2.2. Komunalne osady ściekowe. 12

3.2.3. Inne odpady. 12

3.3. Rodzaje i ilości odpadów poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania. 12

3.4. Istniejące systemy zbierania odpadów. 13

3.4.1. System zbiórki odpadów komunalnych. 13

3.4.2. System zbiórki odpadów z sektora gospodarczego. 13

3.5. Instalacje oraz metody i sposoby unieszkodliwiania i odzysku odpadów. 14

3.5.1. Odpady komunalne. 14

3.5.1.1. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych. 14

3.5.1.2. Odzysk odpadów komunalnych i opakowaniowych. 15

3.5.2. Inne odpady (z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych). 15

3.5.2.1. Komunalne osady ściekowe. 15

3.5.2.2. Inne odpady. 16

3.6. Ogólne podsumowanie istniejącego stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Nowe Warpno. 16

4. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami. 18

4.1. Działania zapobiegające powstawaniu odpadów. 18

4.2. Działania zmierzające do ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania
na środowisko. 18

4.3. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu,
odzysku oraz ich unieszkodliwiania. 19

4.4. Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
kierowanych na składowiska. 20

5. Projektowany system gospodarki odpadami wytwarzanymi na terenie gminy Nowe Warpno. 21

5.1. Generalne założenia projektowanego systemu gospodarki odpadami. 21

5.1.1. Cele strategiczne wynikające z W.P.G.O. i P.P.G.O. 22

5.1.2. Zadania do realizacji w planowaniu gospodarki odpadami przez Gminę Nowe Warpno,
wynikające z ustaleń W.P.G.O. i W.P.O.Ś. 23

5.2. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi na terenie gminy
Nowe Warpno. 24

5.3. Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi wytwarzanymi na terenie gminy
Nowe Warpno. 25

5.3.1. System selektywnej zbiórki odpadów. 25

5.3.2. Transport odpadów. 29

5.3.3. Odzysk, magazynowanie i unieszkodliwianie odpadów. 31

5.4. Gospodarka odpadami wytwarzanymi w sektorze gospodarczym (spoza sektora komunalnego). 31

5.4.1. Odpady inne niż niebezpieczne. 31

5.4.2. Komunalne osady ściekowe. 32

5.4.3. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(inne niż niebezpieczne) 33

5.4.4. Odpady niebezpieczne. 33

5.4.4.1. Odpady olejowe (”13”). 34

5.4.4.2. Odpady medyczne i weterynaryjne („18”). 34

5.4.4.3. Odpady zawierające azbest (17 01 06*, 17 06 01*, 17 06 05*). 34

6. Harmonogram realizacji krótko- i długoterminowych zadań planu gospodarki odpadami
dla gminy Nowe Warpno z określeniem instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz
wskazaniem źródeł ich finansowania. 36

7. Szacunkowa ocena przewidywanych kosztów realizacji planowanych przedsięwzięć gospodarki odpadami wytwarzanymi na terenie gminy Nowe Warpno oraz zakładany sposób ich finansowania. 39

7.1. Ocena ogólna i założenia wyjściowe. 39

7.2. Szacunkowe koszty realizacji przedsięwzięć przewidywanych w P.G.O. 40

8. System monitoringu i oceny wdrażania systemu gospodarki odpadami zaprojektowanego w G.P.G.O. 42

8.1.Monitoring środowiska 42

8.2 Monitoring wdrażania rozwiązań techniczno-organizacyjnych i technologicznych

gospodarowania odpadami zaprojektowanych w G.P.G.O. 43

9. Streszczenie w języku niespecjalistycznym. 44 ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1 - Ogólna mapa sytuacyjna

Załącznik Nr 2 - Plan sytuacyjny obiektu składowiskowego w Nowym Warpnie po jego modernizacji

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot, podstawa formalna i zakres ogólny opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest „Plan Gospodarki Odpadami Gminy Nowe Warpno” - zwany dalej „G.P.G.O.” zaktualizowany w stosunku do projektu G.P.G.O. z kwietnia 2005r, który został pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Nr 292 / 2005 Zarządu Powiatu Polickiego z dnia 20 kwietnia 2005r, w związku:

 • z opinią Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - Departament Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Rolnictwa w Szczecinie (zn pisma DRŚ-II / GS / 0724 - 34 / 1103 / 2005 z dnia 25.04.2005r),

 • ze zmianami przepisów dotyczących przedmiotu opracowania jakie nastąpiły w okresie od kwietnia 2005r do 15 października 2005r - w szczególności zmian niżej wymienionych ustaw tj. ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Formalną podstawę stanowi umowa zawarta w dniu 29.11.2004r pomiędzy Gminą Nowe Warpno a Przedsiębiorstwem Realizacji Instalacji Ochrony Środowiska „Proat-Service” Sp. z o.o. w Szczecinie.

Zakres niniejszego G.P.G.O. jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zmianami w tym ustawą z dnia 29 lipca 2005r o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw - Dz. U. Nr 175, poz. 1458 ).

W opracowanym G.P.G.O. uwzględniono w sposób odpowiedni założenia zatwierdzonego Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Polickiego (G.P.G.O. - opracowany przez N.F.O.Ś. w Szczecinie - 2004r.) a także zalecenia zawarte w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Zachodniopomorskiego (W.P.G.O.) i programach ochrony środowiska (wojewódzkim i powiatowym).

1.2. Cel opracowania.

Niniejszy G.P.G.O., po jego zaopiniowaniu i zatwierdzeniu w trybie obowiązujących przepisów, będzie stanowić podstawę do podjęcia i prowadzenia przez Gminę Nowe Warpno odpowiednich działań i przedsięwzięć dotyczących gospodarki odpadami wytwarzanymi na jej terenie, (w szczególności odpadami komunalnymi), w okresie krótkoterminowym: 2004*2007r i długoterminowym: 2008* 2015r, zintegrowanych z tworzonym systemem powiatowym.

1.3. Podstawy prawne i wykorzystane materiały.

W odniesieniu do sporządzanego „planu” mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa,

w tym w szczególności wymienione poniżej:

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r - o odpadach, Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zmianami;

 2. Ustawa z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. Nr 132, poz.622, z późniejszymi zmianami;

 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym, Dz. U. Nr 16 / 90, poz. 95, z późniejszymi zmianami;

 4. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej, Dz. U. Nr 9 / 97, poz. 43, z późniejszymi zmianami;

 5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska, Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami;

2. Podstawowe informacje dotyczące obszaru gminy Nowe Warpno, istotne w aspekcie sporządzanego „planu”.

Gmina Nowe Warpno z siedzibą władz gminnych w mieście Nowe Warpno, zajmuje obszar o powierzchni ok. 197 km2.

Gmina Nowe Warpno obejmuje miasto Nowe Warpno i 2 sołectwa o łącznej liczbie mieszkańców 1605, (w tym w m. Nowe Warpno 1233 ).

Jest to gmina miejsko-wiejska, o bogatych zasobach przyrodniczych (tereny zalesione i podobne stanowią ok. 80 % jej powierzchni) i wodnych, o niskim potencjale rolniczym i nie posiadająca praktycznie żadnych obiektów przemysłowych.

Poniżej podano wybrane informacje dotyczące gminy Nowe Warpno, które mogą być istotne w aspekcie sporządzanego „planu” ( na podstawie rocznika statycznego województwa zachodniopomorskiego 2003r - stan na 31.12.2002r):

 1. Powierzchnia gminy: 197 km2 (w tym m. Nowe Warpno - 25 km2 ).

 2. Ludność ogółem: 1605 (w tym miasto Nowe Warpno - 1233 ).

 3. Ruch naturalny ludności: - przyrost naturalny : -1,3.

 4. Migracja ludności - saldo migracji: 7.

 5. Gospodarstwa domowe wg liczby osób, ogółem: 588 ( w tym miasto : 422 ),

 6. Podmioty gospodarki narodowej wg sekcji:
  - ogółem 200 : (w tym miasto 144 ),

 7. Szkolnictwo podstawowe w roku szkolnym 2002/03: liczba szkół -1, liczba uczniów 134,

 8. Szkolnictwo gimnazjalne dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2002 / 03 : liczba szkół 1, liczba uczniów - 60

 9. Wychowanie przedszkolne: liczba przedszkoli -1, liczba dzieci 49,

 10. Apteki - 1

 11. Baza noclegowa turystyki: obiekty - 3, miejsca noclegowe - 283, udzielone noclegi - 12438,

 12. Użytkowanie gruntów w gospodarce całkowitej: 19707 ha (w tym miasto 2456 ha),

 • użytki rolne: 1196 ha (w tym miasto - 323 ha),

 • lasy i grunty leśne: 7702 ha (w tym miasto - 597 ha),

 • pozostałe grunty: 10609 ha (w tym miasto - 1536 ha).

13) Sklepy, punkty sprzedaży paliw i targowiska: sklepy - 18, targowiska - 1.

W aspekcie gospodarczym najbardziej istotnym w warunkach gminy jest fakt istnienia na jej terenie Morskiego Portu Rybackiego w Nowym Warpnie, z przystanią promów pasażerskich pływających na linii Nowe Warpno - Altwarp.

Do niedawna (przed wejściem Polski do Unii Europejskiej) działalność związana z intensywnym ruchem turystycznym wynikającym z jej istnienia, stanowiła znaczące źródło przychodów Gminy i jej mieszkańców - obecnie sytuacja ta uległa niekorzystnym zmianom, przyczyniając się w sposób zdecydowany do pogorszenia się sytuacji ekonomicznej tej gminy.

3. Aktualny stan gospodarki odpadami w gminie Nowe Warpno.

3.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów (w szczególności odpadów komunalnych).

3.1.1. Odpady komunalne.

Ilość, rodzaj i struktura odpadów komunalnych jest uzależniona przede wszystkim od liczby mieszkańców oraz od rodzaju zabudowy mieszkaniowej i sposobu zaopatrzenia w energię cieplną.

Do grupy odpadów komunalnych obok ww. odpadów z gospodarstw domowych należą również odpady ze sprzątania ulic i placów, utrzymania terenów zielonych, cmentarzy i targowisk, odpady z instytucji użyteczności publicznej i obsługi ludności, odpady komunalne z przedsiębiorstw itp.

Na podstawie posiadanych informacji oceniono, że udział odpadów komunalnych spoza gospodarstw domowych w ich ogólnej masie może kształtować się obecnie na poziomie rzędu 10÷15%.

W wyniku przeprowadzonej analizy, uwzględniającej dane zawarte w P.P.G.O. oraz własnej oceny szacuje się, że łączna ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie całej gminy oraz ich struktura kształtuje się na poziomie przedstawionym w poniższej tabeli.

TABELA NR 1 - Szacunkowe ilości wytwarzanych odpadów komunalnych i udział poszczególnych frakcji (2003r)

Lp.

Frakcje odpadów

Obszar miasta

Obszary wiejskie

Łącznie

%

Nagromadzenie

[ kg/Mk.rok]

Ilość

[Mg/rok]

%

Nagromadzenie

[ kg/Mk.rok ]

Ilość

[Mg/rok]

%

Nagromadzenie

[ kg/Mk.rok ]

Ilość

[Mg/rok]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

Odpady ulegające biodegradacji

23,7

101

124,5

11,6

26

9,7

22,0

83,6

134,2

2.

Papier + tektura

17,9

76

93,7

12,5

28

10,4

17,1

68,5

104,1

3.

Szkło

7,1

30

36,7

9,0

24

8,9

7,5

28,4

45,6

4.

Tworzywa sztuczne

15,0

64

78,9

12,5

28

10,4

14,6

55,6

89,3

5.

Odzież + tekstylia

2,8

12

14,8

2,2

5

1,9

2,7

10,4

16,7

6.

Metale

4,4

19

23,4

3,1

7

2,6

4,3

16,2

26,0

7.

Odpady wielkogabarytowe

4,7

20

24,7

6,7

15

5,6

5,0

18,9

30,3

8.

Odpady mineralne (nieorganiczne)

14,3

61

75,2

23,6

53

19,7

15,6

59,1

94,9

Lp.

Frakcje odpadów

Obszar miasta

Obszary wiejskie

Łącznie

%

Nagromadzenie

[ kg/Mk.rok]

Ilość

[Mg/rok]

%

Nagromadzenie

[ kg/Mk.rok ]

Ilość

[Mg/rok]

%

Nagromadzenie

[ kg/Mk.rok ]

Ilość

[Mg/rok]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

9.

Odpady budowlane (rozbiórkowe)

9,4

40

49,3

17,9

40

14,9

10,5

40

64,2

10.

Odpady niebezpieczne

0,7

3

3,7

0,9

2

0,7

0,7

2,7

4,4

100

426

524,9

100

228

84,8

100

380

609,7

3.1.2. Odpady medyczne i weterynaryjne (grupa 18 ).

Na terenie gminy Nowe Warpno brak jest podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia i opieką społeczną - istnieje tam tylko jedna apteka z której ewentualnie powstające odpady są zagospodarowywane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

Na terenie tej gminy nie istnieją również żadne punkty weterynaryjne.

3.1.3. Odpady inne niż niebezpieczne z sektora gospodarczego (przemysł, handel, usługi itp.).

Jak już wcześniej stwierdzono na terenie gminy brak jest jakichkolwiek zakładów przemysłowych. Największym potencjalnym wytwórcą odpadów innych niż niebezpieczne na tym terenie jest Morski Port Rybacki w Nowym Warpnie (przystań promowa), na terenie którego wytwarzane są głównie tzw. odpady opakowaniowe jak papier i tektura oraz tworzywa sztuczne a także niesegregowane, (zmieszane) odpady komunalne.

Są one odbierane do 4-ch pojemników 1100 l (1 raz / tyg.) przez ZGK Nowe Warpno - łączną ilość tych odpadów oszacowano (2003r) na ok. 230 Mg, przy czym ilość ta została uwzględniona w ogólnej masie wytwarzanych odpadów komunalnych podanej w Tabeli Nr 1 (pkt. 3.1.1.).

W powyższej tabeli zostały również ujęte odpady inne niż niebezpieczne wytwarzane w punktach usługowo-handlowych (w tym na jednym targowisku) oraz wytwarzane przez inne podmioty gospodarcze istniejące na tym terenie, bez uwzględniania tzw. odpadów opakowaniowych, które są w części przekazywane do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki „u źródła”.

3.1.4. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (grupa 17 ).

Odpady tego rodzaju stanowią głównie odpady obojętne, takie jak różnego rodzaju gruz, materiały ceramiczne, materiały zawierające gips, drewno, metale itp.

Tego rodzaju odpady mogą się znajdować zarówno w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych jak też w odpadach wytwarzanych przez wytwórców sektora gospodarczego.

W chwili obecnej są one w większości przekazywane do unieszkodliwiania na istniejącym składowisku odpadów (jako odpady zmieszane) a w części zagospodarowywane lokalnie przez ich wytwórców.

Nie jest prowadzona selektywna zbiórka i zorganizowane zagospodarowywanie tego rodzaju odpadów.

Ze względu na brak wiarygodnych danych dotyczących ilości wytwarzanych odpadów budowlanych - rozbiórkowych, oszacowano ich udział w ogólnej masie wytwarzanych odpadów na terenie gminy na podstawie ogólnie przyjętych wskaźników z podaniem ich ilości w Tabeli nr 1 (p. 3.1.1.).

3.1.5. Komunalne osady ściekowe ( 19 08 05 ).

Odpady tego rodzaju nie są zaliczane do odpadów komunalnych ale źródłem ich wytwarzania jest istniejąca, gminna, oczyszczalnia ścieków w Nowym Warpnie.

Projektowana zdolność przerobowa tej oczyszczalni (mechaniczno-biologiczna, typu SBR) wynosi 1000 m 3 / dobę, przy czym jej faktyczne obciążenie nie przekracza 20÷30 % ww. wydajności.

Szacunkowa ilość wytwarzanych w niej osadów ściekowych wynosi ok. 20 Mg s.m. / rok.

Są one obecnie magazynowane na betonowym placu przy oczyszczalni i po odwodnieniu i ustabilizowaniu, zagospodarowywane na istniejącym obok składowisku odpadów (warstwa izolacyjna lub składowanie) oraz na innych terenach gminy (rekultywacja).

Stosowane sposoby gospodarki wytwarzanymi osadami ściekowymi są w zasadzie prawidłowe ale ze względu na brak szczegółowych danych zarówno odnośnie ich prowadzenia (wielkości dawek, badań osadów i gruntów na których są stosowane itp.) nie można stwierdzić czy spełnione są w tym zakresie warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002r w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140 ).

3.1.6. Odpady niebezpieczne.

Odpady niebezpieczne zawarte są w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych i razem z nimi przekazywane są do unieszkodliwiania na istniejącym składowisku odpadów.

Ilości odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w sektorze gospodarczym są niewielkie z uwagi na brak uciążliwych zakładów przemysłowych na terenie tej gminy - są to głównie oleje odpadowe („13”), które powstają na statkach zawijających do przystani portowej oraz na łodziach rybackich RYB-WAR s.c.

Za właściwe zagospodarowywanie tych odpadów na terenie portu w Nowym Warpnie odpowiedzialny jest Urząd Morski w Szczecinie - na podstawie posiadanych informacji można stwierdzić, że w chwili obecnej odpady olejowe ze statków zawijających do ww. portu są w całości odbierane i przekazywane do zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami ustawy o odpadach.

Odpady z łodzi rybackich (szacunkowa ilość ok. 0,5 m3 / rok są zagospodarowywane przez ich właścicieli we własnym zakresie, w sposób niekontrolowany.

Na terenie gminy mogą być również wytwarzane odpady budowlane - rozbiórkowe zawierające azbest przy czym brak jest zarówno informacji dotyczących ich ilości jak i sposobu zagospodarowania - w tej sytuacji można przypuszczać, że w przypadku ich powstawania są one kierowane na istniejące składowisko lub na tzw. dzikie składowiska w postaci zmieszanej z innymi odpadami.

3.1.7. Dzikie wysypiska odpadów.

Problemem który istnieje ciągle na terenie gminy Nowe Warpno jest usuwanie części wytwarzanych odpadów w sposób nielegalny na tzw. dzikie wysypiska - dotyczy to w szczególności odpadów pochodzących z rozbiórki obiektów budowlanych, odpadów wielkogabarytowych i typowych zmieszanych odpadów komunalnych.

W ostatnich latach zinwentaryzowano i zlikwidowano dwa większe wysypiska tego rodzaju oraz szereg mniejszych (m.in. na terenach leśnych) - odpady z tych wysypisk zostały wywiezione na istniejące składowisko w Nowym Warpnie.

Powstawanie tzw. dzikich wysypisk na terenie gminy wynika przede wszystkim z wysokiego zubożenia jej mieszkańców, nie posiadających środków na opłaty związane z odbiorem wytwarzanych odpadów oraz z braku przestrzegania obowiązujących przepisów przez innych ich wytwórców (np. prowadzących budowę własnych obiektów na tym terenie).

Likwidacja tzw. dzikich wysypisk prowadzona jest wyłącznie okresowo (raz na kilka lat) ze środków własnych Gminy.

3.2. Rodzaje i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku.

3.2.1. Odpady opakowaniowe („15”).

Odpady tego rodzaju zawarte są zarówno w strumieniu odpadów komunalnych („20”) jak też wytwarzane są jako odpady opakowaniowe („15”) przez innych wytwórców - w niniejszym „planie" nie wprowadzano ich rozróżniania w aspekcie prowadzonego i planowanego odzysku.

W chwili obecnej prowadzona jest na terenie gminy selektywna zbiórka „u źródła” podanych dalej rodzajów odpadów w 9-ciu punktach („gniazdach”), zlokalizowanych na terenie miasta (6 punktów) i na terenach wiejskich (3 punkty).

W wyniku tej zbiórki odzyskano w 2003 / 2004r następujące ilości poszczególnych rodzajów odpadów:

 • 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury: 30,6 / 72 m 3

 • 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych (PET-y): 115,2 / 132,5 m 3

 • 15 01 07 - opakowania ze szkła: 30,6 / 117,5 m 3

Wyżej wymienione odpady odbierane są przez MZGO w Szczecinie i przekazywane przez tą firmę do dalszego wykorzystania.

3.2.2. Komunalne osady ściekowe.

W chwili obecnej prowadzone są działania w celu wykorzystywania osadów ściekowych, powstających w istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Warpnie poprzez ich zastosowanie do bieżącej rekultywacji eksploatowanego składowiska odpadów (dodatek do warstw ziemnych w celu przykrywania gromadzonych odpadów - R14) oraz rekultywacji innych terenów gminnych (R10).

Ww. działania nie są jednak prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia M.Ś. z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (brak badań osadów ściekowych i gruntów, na których są stosowane, brak danych potwierdzających czy dotrzymywane są ustalone wielkości dawek).

3.2.3. Inne odpady.

Nie jest prowadzona przez Gminę zorganizowana zbiórka innych odpadów w celu ich odzysku.

3.3. Rodzaje i ilości odpadów poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania.

Podstawową metodą zagospodarowania odpadów wytwarzanych na terenie gminy Nowe Warpno w odniesieniu do odpadów komunalnych oraz odpadów innych niż niebezpieczne z sektora gospodarczego, jest ich unieszkodliwianie na istniejącym składowisku odpadów.

Łączną ilość odpadów unieszkodliwianych metodą składowania oszacowano w chwili obecnej na poziomie 600 Mg / rok (p. Tabela Nr 1 w p. 3.1.1.).

Na terenie gminy Nowe Warpno nie jest prowadzone unieszkodliwianie jakichkolwiek innych odpadów.

3.4. Istniejące systemy zbierania odpadów.

3.4.1. System zbiórki odpadów komunalnych.

Zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych na terenie gminy Nowe Warpno zajmuje się głównie Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie oraz, w znacznie mniejszym stopniu:

 • TRANS-NET S.A. Police - zbiórka odpadów z Podgrodzia,

 • MZGO w Szczecinie - odbiór i transport odpadów z selektywnej zbiórki „u źródła”.

ZGK w Nowym Warpnie odbiera odpady przy zastosowaniu samochodu typu Jelcz 325P/SM/101

Wytwarzane odpady gromadzone są w pojemnikach ustawionych przy posesjach - ich rodzaje i ilości podano poniżej:

 • Nowe Warpno: pojemniki 110 l - 292 szt.
  1100 l - 6 szt.

 • Podgrodzie: Pojemniki 110 l - 56 szt.

 • Warnołęka: 110 l - 26 szt.

 • Brzózki: 110 l - 37 szt.

Odpady z ww. pojemników odbierane są z częstotliwością 1-2 razy / tydzień (a w niektórych przypadkach 1 raz / miesiąc).

Ocenia się, że zorganizowaną zbiórką odpadów objętych jest obecnie ok. 70-80 % wszystkich ich wytwórców, przy czym sytuacja ta ulega pogorszeniu ze względu na znaczne zubożenie mieszkańców tej gminy (brak środków na ponoszenie opłat za wywóz odpadów).

3.4.2. System zbiórki odpadów z sektora gospodarczego.

Jak już wcześniej stwierdzono na terenie gminy brak jest znaczących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Największym z nich jest Port Morski w Nowym Warpnie (przystań promowa) na terenie której ustawione są 4 pojemniki 1100 l, z których odpady odbierane są 1 raz / tydzień.

Ponadto tzw. odpady opakowaniowe z punktów handlowo-usługowych zbierane są, wspólnie z odpadami z sektora komunalnego do pojemników na papier i tekturę, tworzywa sztuczne i szkło (9 „gniazd” po 3 pojemniki na każdy rodzaj odpadów) - ustawionych w mieście (6 punktów) i na terenach wiejskich (3 punkty).

Odpady niebezpieczne (oleje odpadowe) ze statków zawijających do przystani promowej odbierane są okresowo do odpowiednich pojemników i zagospodarowywane przez specjalistyczną firmę, posiadającą odpowiednie zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności wydane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

Nie jest uregulowana zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawa zagospodarowywania odpadów olejowych z łodzi rybackich prowadzących działalność pod firmą RYB-WAR s. c. na terenie portu w Nowym Warpnie - aktualnie podjęte zostały już odpowiednie działania aby te odpady były przyjmowane do zmodernizowanych urządzeń odbiorczych na terenie ww. przystani.

3.5. Instalacje oraz metody i sposoby unieszkodliwiania i odzysku odpadów.

3.5.1. Odpady komunalne.

3.5.1.1. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Aktualnie unieszkodliwianie wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych odbywa się na istniejącym obiekcie składowiskowym w Nowym Warpnie.

Na terenie tym składowane są również odpady inne niż niebezpieczne i obojętne z sektora gospodarczego.

Całkowita powierzchnia istniejącej kwatery składowania odpadów wynosi ok. 1,2 ha, przy czym tylko ok. 30 % tej powierzchni jest obecnie wykorzystywane dla potrzeb składowania - pozostała część jest już niemal całkowicie zrekultywowana (przykryta grubą warstwą ziemną, porośniętą roślinnością trawiasto-zielną).

Istniejąca kwatera składowiskowa została wybudowana bez odpowiednich zabezpieczeń wymaganych obecnie obowiązującymi przepisami - jej dno uszczelniono jedynie gruntem torfowym.

Kwatera ta jest oddzielona od otaczającego środowiska liczną i zwartą roślinnością drzewiasto-krzewiastą.

Prowadzony jest okresowy monitoring środowiska wód podziemnych w jej otoczeniu

(4 piezometry) oraz badania zanieczyszczenia innych elementów środowiska.

Ocenia się, że składowanie odpadów na istniejącej kwaterze może się jeszcze odbywać przez okres ok. 2÷3 lat - w niniejszym „planie” przyjęto, że jej zamknięcie i rekultywacja nastąpi do końca 2009r.

Biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania, Gmina podjęła w 2001r działania w celu rozbudowy istniejącego składowiska o nową kwaterę (powierzchnia całkowita ok. 1 ha; pojemność ok. 29 tys. m 3 ) - z uzyskaniem pozwolenia na budowę i rozpoczęciem realizacji inwestycji.

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano m.in. roboty związane z ukształtowaniem terenu, zainstalowaniem drenażu wód gruntowych oraz zakupu i zainstalowania dwóch przepompowni.

Realizacji przedsięwzięcia zaprzestano niemal całkowicie w 2004r z uwagi na przewidywany plan wprowadzenia zintegrowanego systemu gospodarki odpadami na szczeblu powiatowym (bez budowy małych składowisk gminnych) oraz bardzo znaczące zmiany dotyczące przepisów w zakresie budowy i eksploatacji nowych składowisk odpadów.

W chwili obecnej, w ramach niniejszego „planu”, w sposób maksymalny uwzględniono możliwość wykorzystania tego terenu po już przeprowadzonych robotach budowlanych m.in. dla potrzeb tworzonego systemu gospodarki odpadami.

Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie będą przedmiotem analizy techniczno-ekonomicznej przed zaprojektowaniem obiektów i urządzeń dla potrzeb planowanego systemu gospodarki odpadami - przewiduje się m.in. całkowite wykorzystanie mas ziemnych pozyskanych w trakcie przeprowadzonych wcześniej robót (dla potrzeb budowy punktu przeładunkowego, rekultywacji eksploatowanej części składowiska itp.) oraz częściowe wykorzystanie zainstalowanych urządzeń (np. przepompowni ścieków)

3.5.1.2. Odzysk odpadów komunalnych i opakowaniowych.

Aktualnie prowadzony jest odzysk tzw. odpadów opakowaniowych, zawartych zarówno w strumieniu odpadów komunalnych jak też w wytwarzanych w sektorze gospodarczym.

Na terenie gminy znajduje się 9 punktów („gniazd”) selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”:

 • papieru i tektury

 • tworzyw sztucznych

 • szkła

w tym 6 - na terenie miasta, 3 - na terenach wiejskich.

W wyniku tej zbiórki odzyskano w 2003 / 2004r następujące ilości poszczególnych rodzajów odpadów:

 • 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury: 30,6 / 72 m 3

 • 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych (PET-y): 115,2 / 132,5 m 3

 • 15 01 07 - opakowania ze szkła: 30,6 / 117,5 m 3

Odzyskane odpady są odbierane i transportowane do dalszego wykorzystania przez MZGO w Szczecinie.

3.5.2. Inne odpady (z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych).

3.5.2.1. Komunalne osady ściekowe.

Osady ściekowe powstające w oczyszczalni ścieków w Nowym Warpnie są gromadzone na betonowym placu przy tym obiekcie a następnie wykorzystywane dla potrzeb bieżącej eksploatacji (w tym rekultywacji) istniejącego składowiska oraz rekultywacji innych terenów gminy.

3.5.2.2. Inne odpady.

Nie prowadzi się obecnie na terenie gminy zorganizowanego odzysku innych odpadów.

3.6. Ogólne podsumowanie istniejącego stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Nowe
Warpno.

Oceniając ogólnie aktualny stan gospodarki odpadami na terenie tej gminy należy stwierdzić, że:

 • łączna ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy wynosi ok.610 Mg / rok,

 • głównym sposobem zagospodarowania wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (w tym - głównie komunalnych), jest ich unieszkodliwianie na istniejącym składowisku odpadów,

 • na istniejącym składowisku nie powinno się prowadzić unieszkodliwiania tych odpadów dłużej niż do końca 2007r, zarówno ze względu na jego ograniczoną pojemność jak też fakt, że zostało ono wybudowane bez odpowiednich zabezpieczeń przed ujemnym oddziaływaniem na środowisko i musi być zamknięte i poddane rekultywacji w możliwie najkrótszym okresie czasu,

 • wywozem odpadów komunalnych i odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zajmuje się głównie ZGK w Nowym Warpnie oraz w niewielkim stopniu - inne firmy,

 • prowadzony jest odzysk niektórych odpadów (papier + tektura, tworzywa sztuczne, szkło), metodą selektywnej zbiórki „u źródła” - ilości odzyskiwanych surowców wtórnych są jednak niewielkie w stosunku do ogólnej masy wytwarzanych odpadów,

 • stosunkowo niewielkie ilości osadów ściekowych (ok. 20 Mg / rok), wytwarzanych w istniejącej oczyszczalni ścieków są obecnie wykorzystywane dla potrzeb bieżącej eksploatacji składowiska oraz rekultywacji innych terenów jednak nie jest to prowadzone w sposób kontrolowany zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • na terenie gminy brak jest jakichkolwiek znaczących zakładów przemysłowych i bardzo słabo rozwinięty jest sektor gospodarczy tej gminy - w związku z powyższym nie istnieją istotne problemy z zagospodarowywaniem odpadów powstających w tego rodzaju źródłach,

 • odpady niebezpieczne, (pomijając tego rodzaju odpady zawarte w strumieniu odpadów komunalnych), wytwarzane są w stosunkowo niewielkich ilościach przez statki i łodzie rybackie zawijające do portu w Nowym Warpnie - są to przede wszystkim odpady olejowe, które w przypadku przystani promowej są odbierane i zagospodarowywane przez specjalistyczne firmy natomiast odpowiedniego uregulowania wymaga sprawa zagospodarowywania tych odpadów z łodzi rybackich,

 • nie jest prowadzony w chwili obecnej zorganizowany odbiór i zagospodarowywanie innych odpadów, w tym nie jest prowadzona zbiórka odpadów niebezpiecznych zawartych w strumieniu odpadów komunalnych oraz odpadów organicznych ulegających biodegradacji.

Biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania oraz wymagania określone w planach gospodarki odpadami wyższego szczebla, ocenia się, że całkowicie samodzielne prowadzenie tej gospodarki przez Gminę nie jest racjonalnie uzasadnione w szczególności ze względów ekonomiczno-ekologicznych i konieczne jest podjęcie odpowiednich działań w ramach zintegrowanego systemu powiatowego - z odpowiednim uwzględnieniem wszystkich czynników techniczno-organizacyjnych i ekonomicznych, które pozwolą na jego optymalne funkcjonowanie, przy wykorzystaniu możliwości posiadanych przez Gminę Nowe Warpno.

4. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami.

Poniżej przedstawiono ogólny zakres tego rodzaju działań, które zostały podjęte już wcześniej oraz które mają być realizowane w ramach przyszłego systemu zintegrowanej (powiatowej) gospodarki odpadami, przy czym dokładniejsze informacje dotyczące planowanych w przyszłości rozwiązań na poziomie gminy, zostały przedstawione w dalszej części G.P.G.O.

4.1. Działania zapobiegające powstawaniu odpadów.

Podstawowym składnikiem strumienia odpadów wytwarzanych na terenie gminy Nowe Warpno są odpady komunalne.

W odniesieniu do sektora gospodarczego jest on na terenie gminy reprezentowany przez nieliczne podmioty gospodarcze, nie mające istotnego wpływu na ogólną ilość wytwarzanych na tym terenie odpadów.

W tym zakresie działania Gminy są i będą ograniczone do współpracy z tego rodzaju podmiotami w celu koordynacji gospodarki wytwarzanymi odpadami m.in. z Urzędem Morskim w Szczecinie zarządzającym Morskim Portem Rybackim w Nowym Warpnie, dla którego został opracowany w 2003r „Plan gospodarowania odpadami ze statków ...” („Proat-Service” Sp. z o.o. w Szczecinie) a w 2004r - „Projekt modernizacji portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków ...” („Proat” Sp. z o.o. w Szczecinie) - w wyniku tego zapewnione zostanie prawidłowe zagospodarowywanie wytwarzanych w tym porcie odpadów (a także wytwarzanych w Bazie Rybackiej „RYB-WAR” s.c.), głównie - olejów odpadowych.

W dalszej przyszłości Gmina będzie wykorzystywać wszelkie możliwości wynikające z obowiązujących przepisów aby w trakcie procedury uzgadniania lokalizacji i budowy nowych inwestycji zapewnić, że zastosowane w nich rozwiązania będą w maksymalnym stopniu ograniczać powstawanie odpadów.

4.2. Działania zmierzające do ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

W chwili obecnej gmina prowadzi selektywną zbiórkę tzw. odpadów opakowaniowych (tj. tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura), w 9-ciu zainstalowanych na jej terenie punktach zbiórki - dzięki temu ograniczana jest ilość tych odpadów kierowanych na składowiska.

Planowany jest dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”.

W odniesieniu do eksploatacji istniejącego składowiska odpadów w Nowym Warpnie prowadzone jest okresowe zagęszczanie i przykrywanie tych odpadów warstwą izolacyjną oraz planowane

jest zamknięcie i rekultywacja tego składowiska ze względu na fakt, że nie posiada ono odpowiednich zabezpieczeń wymaganych obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska.

4.3. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu, odzysku oraz ich unieszkodliwiania.

Gmina prowadzi działania w zakresie edukacji ekologicznej i informacji mieszkańców (w tym dzieci i młodzieży), dotyczące celowości oraz metod i sposobów ograniczania ilości odpadów i ich odzysku - ich skala jest uzależniona od posiadanych środków finansowych.

W odniesieniu do zbiórki odpadów zwiększana jest sukcesywnie ilość pojemników do ich odbioru na terenie całej gminy (w tym pojemników do selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”), przy czym największym utrudnieniem w tym zakresie jest zła sytuacja ekonomiczna większości mieszkańców gminy (zubożenie) powodująca, że znacznej ich części nie stać na ponoszenie opłat które są z tym związane.

Transportem odpadów wytwarzanych na terenie gminy zajmują się wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, posiadające wymagane przepisami ustawy o odpadach zezwolenia tj.:

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie (zakład budżetowy gminy),

 • TRANS-NET S.A. w Policach (odbiór odpadów z Podgrodzia),

 • MZGO w Szczecinie (odbiór odpadów z selektywnej zbiórki „u źródła”).

W G.P.G.O. przyjęto, że w przyszłości odbiorem i transportem odpadów zajmować się będzie przede wszystkim Z.G.O. w Nowym Warpnie - po odpowiednim doposażeniu w niezbędny sprzęt, w ramach zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w powiecie polickim (z budową punktu przeładunkowego odpadów w Nowym Warpnie).

W odniesieniu do poprawy sytuacji w zakresie unieszkodliwiania odpadów Gmina Nowe Warpno podjęła w 2001r działania w celu budowy nowej i odpowiadającej obowiązującym wymaganiom przepisów ochrony środowiska, kwatery składowania odpadów na terenie istniejącego obiektu. Inwestycja ta została zaopiniowana pozytywnie przez właściwe organy administracji, z wydaniem pozwolenia na budowę i rozpoczęciem jej realizacji.

W związku z faktem, że w ostatnich latach nastąpiły bardzo istotne zmiany obowiązujących przepisów dotyczących projektowania i budowy tego rodzaju obiektów (w tym m.in. wydane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca z 2003r w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów) oraz dotyczące planowania systemów gospodarki odpadami w skali krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej (m.in. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami) - konieczne było zweryfikowanie przez Gminę założeń dotyczących realizowanej inwestycji.

Wynikało to w szczególności z opracowanych i zatwierdzonych:

 • Programu Ochrony Środowiska Powiatu Polickiego,

 • Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Polickiego,

w których tego rodzaju przedsięwzięcie jak budowa nowego składowiska odpadów w Nowym Warpnie nie została przewidziana.

W związku z powyższym Gmina podjęła odpowiednie działania w celu maksymalnego wykorzystania wcześniej wybudowanych obiektów i urządzeń (w ramach budowy nowej kwatery składowiska) do potrzeb wynikających z ww. P.O.Ś. i P.G.O. - dokładniejsze informacje na ten temat zawarte są w p. 6 niniejszego opracowania.

4.4. Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska.

W chwili obecnej nie jest prowadzona na terenie gminy selektywna zbiórka tego rodzaju odpadów - jest to sytuacja typowa dla większości gmin w Polsce, spowodowana brakiem odpowiednich instalacji do ich dalszego zagospodarowania.

Według danych statystycznych udział takich odpadów w ogólnej masie odpadów wytwarzanych wynosi ok. 22 %, przy czym w warunkach gminy miejsko-wiejskiej jaką jest Nowe Warpno, znacząca ich część jest zagospodarowywana przez wytwórców w miejscu powstawania (ogródki przydomowe i tereny przy zabudowie typu zagrodowego).

W odniesieniu do osadów ściekowych, które nie są wprawdzie odpadami zaliczanymi do grupy odpadów komunalnych ale powstają w gminnej oczyszczalni ścieków, prowadzone są obecnie działania w celu ich wykorzystania - głównie dla potrzeb bieżącej rekultywacji terenów eksploatowanego składowiska (magazynowanie i stabilizowanie na terenie oczyszczalni ścieków, dodawanie do ziemnej warstwy izolacyjnej itp.) i innych terenów gminnych.

Przewidywane w przyszłości działania będą miały na celu maksymalne, ich zagospodarowanie poprzez zastosowanie prostych metod kompostowania z dodatkiem tzw. odpadów zielonych z wykorzystaniem lokalnym lub przekazywaniem do końcowego zagospodarowania w Z.O. i S.O.K. w Leśnie Górnym.

5. Projektowany system gospodarki odpadami wytwarzanymi na terenie gminy Nowe Warpno.

5.1. Generalne założenia projektowanego systemu gospodarki odpadami.

W świetle polityki ekologicznej państwa, a w szczególności założeń dotyczących gospodarki odpadami jako zasadę generalną przyjęto wdrażanie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami wytwarzanymi w poszczególnych regionach czy województwach z ich odpowiednim powiązaniem z elementami tej gospodarki na poziomie powiatowym i gminnym.

Zgodnie z przepisami art. 15 ust. 2 ustawy o odpadach - wojewódzki, powiatowy lub gminny plan gospodarki odpadami powinien być opracowywany zgodnie z planem wyższego szczebla.

Ani w planie krajowym (K.P.G.O.) ani też w planie wojewódzkim (W.P.G.O.) nie zostały określone żadne szczegółowe zalecenia, które musiałyby być uwzględnione w sporządzanym obecnie Planie Gospodarki Odpadami Gminy Nowe Warpno (G.P.G.O.).

Przyjęto w nich natomiast ogólne wskaźniki w zakresie poziomów odzysku poszczególnych grup i rodzajów odpadów, które powinny być osiągnięte w ramach działań krótko- i długoterminowych (tj. do 2008 i do 2015r), na poziomie krajowym i wojewódzkim - nie zawsze będą one mogły być uzyskane na poziomie powiatów lub gmin ponieważ zależy to od różnego rodzaju uwarunkowań lokalnych, zarówno już istniejących jak też będących wynikiem rozwiązań, które będą wprowadzane w zintegrowanych systemach gospodarki odpadami.

W odniesieniu do sporządzanego G.P.G.O. zasadnicze znaczenie mają ustalenia i zalecenia zawarte w zatwierdzonym Planie Gospodarki Odpadami Powiatu Polickiego (P.P.G.O.), uwzględniające również w odpowiednim stopniu zakres niezbędnych działań określonych w W.P.G.O.

Poniżej, w sposób syntetyczny, przedstawiono:

 • cele strategiczne jakie zostały uwzględnione w zakresie gospodarki odpadami wynikające z planów wyższego szczebla (głównie z W.P.G.O. i P.P.G.O.),

 • zadania jakie będą realizowane na poziomie gminnym, wynikające z ustaleń P.P.G.O.

5.1.1. Cele strategiczne wynikające z W.P.G.O. i P.P.G.O.

Są to cele, które powinny być osiągnięte na poziomie wojewódzkim i powiatowym i do ich osiągnięcia należy również w maksymalnym stopniu dążyć planując gospodarkę odpadami na terenie gminy Nowe Warpno.

TABELA NR 2 - Cele strategiczne wynikające z W.P.G.O. i P.P.G.O.

Lp.

Cele

Zakładane terminy realizacji

1.

2.

3.

1.

Objęcie zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców (gospodarstw domowych) oraz innych instytucji wytwarzających odpady komunalne

2008r

2.

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska do:

 • 75 % - w porównaniu z ilością odpadów
  wytwarzaną w 1995r: do 2007r,

 • 50 % - w porównaniu z ilością odpadów
  wytwarzaną w 1995r: do 2010r,

 • 35 % - w porównaniu z ilością odpadów
  wytwarzaną w 1995r: do 2020r,

3.

Osiągnięcie poziomu odzysku odpadów wielkogabarytowych

20 % - 2006r

50 % - 2010r

70 % - 2015r

4.

Osiągnięcie poziomu odzysku i przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych

15 % - 2006r

40 % - 2010r

60 % - 2015r

5.

Osiągnięcie poziomu zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych

15 % - 2007r

50 % - 2010r

80 % - 2015r

W odniesieniu do odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych obowiązki prowadzenia odpowiednich działań w tym zakresie spoczywają przede wszystkim na przedsiębiorcach, z określeniem wymagań w załączniku do rozporządzenia M.Ś. z dnia 29 maja 2003r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104, poz. 982) dla okresu do 31.12.2007r. oraz w załączniku nr 4a do ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458) - dla okresu do 31.12.2014r.

W tym aspekcie działania Gminy będą miały charakter głównie wspomagający i wynikają z obowiązkowych zadań własnych określonych m.in. w art.160 ww. ustawy o zmianie ustawy o odpadach ..., takich jak zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych aby było możliwe osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

5.1.2. Zadania do realizacji w planowaniu gospodarki odpadami przez Gminę Nowe Warpno, wynikające z ustaleń W.P.G.O. i W.P.O.Ś.

TABELA NR 3 - Zadania do realizacji wynikające z ustaleń W.P.G.O. i W.P.O.Ś.

Lp.

Zadanie

Organ / instytucja odpowiedzialna

Termin realizacji

1.

2.

3.

4.

1.

Opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami (P.G.O.)

Gmina Nowe Warpno

2005r

2.

Koordynacja gminnych (P.G.O.) i powiatowego planu gospodarki odpadami (P.P.G.O.)

Zarząd Powiatu

Gmina Nowe Warpno

(i inne gminy)

2005r

3.

Opracowanie kompleksowego programu edukacji ekologicznej mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami

Gmina Nowe Warpno

Zarząd Powiatu

2006r

4.

Utworzenie systemu zbiórki odpadów komunalnych obejmującego 100 % mieszkańców gminy

Gmina Nowe Warpno

2008r

5.

Zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych aby było możliwe ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów

Gmina Nowe Warpno

Przedsiębiorcy

2005 ÷ 2015r

(sukcesywnie)

6.

Wyłączenie z eksploatacji i zamknięcie istniejącego składowiska odpadów

Gmina Nowe Warpno

Zarząd Powiatu Polickiego

2009r

7.

Rozwijanie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych (odzysk 20% / 50 % / 70% )

Gmina Nowe Warpno

Zarząd Powiatu Polickiego

2006 / 2010 / 2015r

8.

Rozwijanie systemu zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych (odzysk 15% / 40% / 60% )

Gmina Nowe Warpno

Zarząd Powiatu Polickiego

2006 / 2010 / 2015r

9.

Rozwijanie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych, zawartych w odpadach komunalnych

(stopień zbiórki: 15% / 50% / 80% )

oraz utworzenie gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON)

Gmina Nowe Warpno

Zarząd Powiatu Polickiego

2007 / 2010 / 2015r

5.2. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi na terenie gminy Nowe Warpno.

W tym aspekcie najbardziej istotnymi elementami są:

 • czynniki demograficzne (zmiany liczby ludności),

 • czynniki gospodarcze (przewidywane wskaźniki rozwoju gospodarczego w skali kraju, województwa i na niższych szczeblach),

Z danych statystycznych dotyczących przewidywanych zmian liczby ludności na terenie tej gminy wynika, że nie powinna ona ulegać istotnym zmianom zarówno w najbliższym jak i w dalszym okresie czasu.

W odniesieniu do prognozy rozwoju gospodarczego brak jest w chwili obecnej podstaw do tego aby jednoznacznie określić w jaki sposób będzie on wpływać na ilość i strukturę wytwarzanych odpadów - tym bardziej, że nie można przyjąć w pełni wiarygodnych danych co do poziomu wzrostu gospodarczego nawet na szczeblu wojewódzkim.

Uwzględniając aktualnie przewidywane wskaźniki rozwoju gospodarczego w skali krajowej (P.K.B. - Projekt Krajowy Brutto) oraz uwarunkowania lokalne przyjęto dla gminy Nowe Warpno co najwyżej średni wzrost rozwoju gospodarczego w rozpatrywanym okresie czasu tj. ok. 2,5 % w skali rocznej.

W związku z powyższym przyjęto w G.P.G.O. szacunkowy wskaźnik ilości odpadów w wielkości 2,5 % w skali rocznej dla całego okresu objętego niniejszym „planem”.

W odniesieniu do struktury odpadów które będą wytwarzane w przyszłości nie jest możliwe bliższe określenie w jaki sposób będzie się zmieniać w przyszłości udział poszczególnych grup odpadów w ich ogólnej masie - można jedynie przewidywać, że:

 • będzie następować wzrost udziałów tzw. odpadów opakowaniowych w ogólnej ich masie,

 • będzie ulegać obniżeniu zawartość frakcji nieorganicznej,

 • udział odpadów ulegających biodegradacji może ulegać niewielkiemu wzrostowi,

 • będzie ulegać obniżaniu gęstość wytwarzanych odpadów (stosunek masy do objętości) z uwagi na coraz większy udział tzw. opakowaniowych.

Biorąc pod uwagę brak możliwości dokładniejszego określenia struktury odpadów komunalnych, które mogą być wytwarzane w przyszłości przedstawiono poniżej prognozę dotyczącą tylko zmian ilości i wskaźników ich nagromadzenia dla stanu na 2007, 2011 i 2015r, w odniesieniu do stanu istniejącego.

TABELA NR 4 - Prognoza zmian ilości i wskaźników nagromadzenia odpadów komunalnych
wytwarzanych na terenie gminy Nowe Warpno.

2003r

2007r

2011r

2015r

Mg / rok

kg / Mk

x rok

Mg / rok

Mg / rok

kg / Mk

x rok

kg / Mk

x rok

Mg / rok

kg / Mk

x rok

1.

2.

3.

5.

6.

4.

5.

6.

609,7

380,0

670,7

418,0

737,8

460,0

811,6

506,0

5.3. Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi wytwarzanymi na terenie gminy Nowe Warpno.

5.3.1. System selektywnej zbiórki odpadów.

W chwili obecnej prowadzona jest na terenie gminy selektywna zbiórka odpadów „u źródła” obejmująca głównie tzw. odpady opakowaniowe zawarte w strumieniu odpadów komunalnych oraz powstające w sektorze gospodarczym tj.:

 • papieru i tektury,

 • tworzyw sztucznych,

 • szkła,

oraz okresowo, odpadów wielkogabarytowych.

Selektywna zbiórka odpadów „u źródła” prowadzona jest w 9-ciu punktach (każdy z trzema pojemnikami na poszczególne rodzaje odpadów) - w „planie” zakłada się, że ich ilość ulegnie podwojeniu do 2011r.

Będzie kontynuowana obecnie prowadzona, okresowo, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, z ich magazynowaniem i demontażem w celu odzysku surowców wtórnych na terenie istniejącego obiektu składowiskowego, po przeprowadzeniu niezbędnych dla tych potrzeb przedsięwzięć tj.: budowy placu do ich magazynowania oraz wiaty, w której będą prowadzone operacje rozbiórkowe.

Operacje te mogą być prowadzone przez pracowników zatrudnianych wyłącznie okresowo lub przez osoby, które będą chciały odzyskać z tych odpadów materiały użytkowe.

Pozostałości po rozbiórce tych odpadów nie nadające się do dalszego wykorzystania będą wywożone do unieszkodliwiania wraz z odpadami niesegregowanymi (zmieszanymi), które będą przeładowywane w wybudowanym tam punkcie przeładunkowym (PPON) w celu ich wywozu do Z.O. i S.O.K. w Leśnie Górnym.

Odpady niebezpieczne wydzielone w trakcie robót demontażowych będą gromadzone w utworzonym na tym terenie Gminnym Punkcie Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych (GPGON) i przekazywane do dalszego zagospodarowania w sposób odpowiadający wymaganiom przepisów ustawy o odpadach.

W fazie działań długoterminowych planuje się wprowadzenie selektywnej zbiórki „u źródła” odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach domowych i w innych źródłach -

z ich odbiorem i magazynowaniem w utworzonym GPGON.

Odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych będą odbierane od mieszkańców nieodpłatnie a z sektora gospodarczego - za odpowiednio ustaloną opłatą.

Zagospodarowaniem odebranych odpadów niebezpiecznych mogą zajmować się wyłącznie podmioty posiadające zezwolenia wymagane przepisami ustawy o odpadach.

W odniesieniu do odpadów budowlanych pochodzących z demontażu, remontów i rozbiórek różnych obiektów budowlanych (tzw. odpadów rozbiórkowych), planuje się utworzenie punktu ich gromadzenia na placu w wydzielonej części terenu istniejącego obiektu składowiskowego.

Odpady tego rodzaju nadające się do dalszego wykorzystania będą przekazywane podmiotom gospodarczym lub osobom fizycznym - odpłatnie lub bez pobierania opłat, w zależności od ustaleń wprowadzonych przez Gminę.

Mogą one być również okresowo wywożone do dalszego zagospodarowania w Z.O. i S.O.K. w Leśnie Górnym.

Do utworzonego punktu nie mogą być przyjmowane odpady budowlane „rozbiórkowe” zawierające substancje niebezpieczne (w tym azbest) - tego rodzaju odpady będą przekazywane do zagospodarowania przez ich wytwórców podmiotom posiadającym zezwolenia wymagane przepisami ustawy o odpadach.

W odniesieniu do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji zawartych w strumieniu odpadów komunalnych, zakłada się ewentualne wprowadzenie ich selektywnej zbiórki „u źródła” dopiero w dalszej fazie wdrażania GPGO (2008÷2015r) - w zależności od efektów uzyskanych na drodze działań polegających na promowaniu i wspomaganiu ich zagospodarowywania w tzw. kompostownikach przydomowych (tego rodzaju założenie jest uzasadnione istniejącymi uwarunkowaniami gminy miejsko-wiejskiej jaką jest Nowe Warpno).

W „planie” przyjęto, że Gmina Nowe Warpno przeprowadzi odpowiednie działania w celu umożliwienia mieszkańcom zaopatrzenia ich w tego rodzaju kompostowniki przydomowe.

Będzie kontynuowane selektywne gromadzenie wytwarzanych osadów ściekowych w istniejącej obok składowiska oczyszczalni ścieków, z wprowadzeniem w przyszłości (działania długoterminowe), kompostowania z zastosowaniem prostych metod technologicznych („na placu”) z zastosowaniem dodatkowych komponentów w rodzaju tzw. odpadów zielonych z terenów leśnych i miejskich gminy.

Wytworzony kompost będzie wykorzystywany na terenie gminy (lokalnie) lub wywożony do dalszego przetwarzania w Z.O. i S.O.K. w Leśnie Górnym.

Kolejność wprowadzania i rozwoju selektywnej zbiórki poszczególnych rodzajów odpadów powinna być uzależniona od faktycznych i racjonalnie (ekonomicznie) uzasadnionych możliwości ich dalszego zagospodarowania - tak aby unikać wprowadzania w nadmiernym stopniu selektywnej zbiórki tych rodzajów odpadów których nie można będzie zagospodarowywać, ponieważ w takiej sytuacji będą one musiały być przekazywane do unieszkodliwiania (np. na składowiskach) wraz z odpadami zbieranymi w postaci niesegregowanej.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne będą odbierane, tak jak obecnie do pojemników ustawianych w odpowiednich miejscach w pobliżu miejsc ich wytwarzania oraz, ewentualnie, w opakowaniach jednorazowych z tworzywa sztucznego.

Poniżej przedstawiono dokładniejsze założenia dotyczące prowadzenia selektywnej zbiórki poszczególnych grup i rodzajów odpadów.

1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Aktualnie odpady tego rodzaju zbierane są do 411 pojemników 110 l i 6-ciu poj. 1100 l.

Pojemniki te są opróżniane z częstotliwością od 1 raz / tydzień do 1 raz / miesiąc.

Istniejąca ilość pojemników do odbioru odpadów jest niewystarczająca w stosunku do liczby ich wytwórców - biorąc pod uwagę ten fakt oraz sytuację ekonomiczną mieszkańców gminy, przyjęto w niniejszym „planie” następujące działania, które powinny poprawić efektywność zbiórki wytwarzanych odpadów:

 • sukcesywne uzupełnianie liczby pojemników - o 20÷30 % do 2008r,

 • wprowadzanie odbioru odpadów do worków z tworzywa sztucznego (opakowania jednorazowe), dostarczanych najuboższym rodzinom nieodpłatnie.

W wyniku takich działań możliwe będzie objęcie wszystkich (100 %) mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką tych odpadów do 2008r.

2) Odpady surowcowe i opakowaniowe.

Tego rodzaju odpady jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło itp. występują zarówno w grupie odpadów komunalnych („20”) jak również w grupie odpadów opakowaniowych („15”) - jednak w warunkach tej gminy nie istnieje potrzeba rozpatrywania i projektowania odrębnego systemu ich zbierania.

Generalnie przyjęto w niniejszym „planie”, że:

 • będzie sukcesywnie zwiększana liczba punktów ich selektywnego gromadzenia „u źródła” - założono podwojenie ich liczby do 2015r,

 • będą one odzyskiwane z odpadów niesegregowanych (zmieszanych), wywożonych do Z.O. i S.O.K. w Leśnie Górnym (na istniejącej tam linii segregacji).

Znaczącą poprawę w zakresie poziomu odzysku tych odpadów będzie można osiągnąć w wyniku planowanego ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w strumieniu odpadów zmieszanych poprzez możliwie maksymalne ich zagospodarowywanie w tzw. kompostownikach przydomowych.

3) Odpady wielkogabarytowe.

W celu poprawy istniejącej sytuacji w zakresie zbiórki i zagospodarowywania odpadów wielkogabarytowych, zwłaszcza usuwania ich na tzw. dzikie wysypiska, przyjęto w niniejszym „planie” następujące warianty rozwiązań:

 • utworzenie w wydzielonej części istniejącego obiektu składowiskowego w Nowym Warp- nie miejsca magazynowania tego rodzaju odpadów - z ich nieodpłatnym lub za niewielką opłatą, przyjmowaniem do zagospodarowania (z pokrywaniem kosztów transportu przez ich wytwórców),

 • wprowadzenie okresowego odbioru wytworzonych odpadów w miejscu ich wytwarzania przy zastosowaniu możliwie zminimalizowanych opłat za transport od mieszkańców oraz pełnych opłat od innych wytwórców,

 • wprowadzenie odzysku surowców wtórnych z przyjętych odpadów na terenie istniejącego obiektu składowiskowego (z budową odpowiedniej wiaty dla tych potrzeb) przez zatrudnianych wyłącznie okresowo pracowników lub przez osoby fizyczne, które będą przeprowadzały tego rodzaju roboty w zamian za odzyskane materiały użytkowe.

Szczegółowa analiza i wybór ostatecznych rozwiązań zostaną przeprowadzone przez Gminę ze szczególnym uwzględnieniem obecnie ponoszonych kosztów związanych z likwidacją tzw. dzikich wysypisk, na które w znacznej części trafiają również odpady wielkogabarytowe.

4) Odpady niebezpieczne zawarte w strumieniu odpadów komunalnych.

Realizacja tego rodzaju przedsięwzięć będzie bardzo kosztowna i niemożliwa w warunkach tej gminy w krótkim okresie czasu - w związku z tym w niniejszym „planie” przyjęto następujące zasady dotyczące ich realizacji:

 • opracowanie programu selektywnej zbiórki tych odpadów - w ramach działań krótkoterminowych (2005r),

 • promowanie i wspomaganie selektywnej zbiórki niektórych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. baterii) - zwłaszcza przez dzieci i młodzież szkolną,

 • utworzenie na terenie istniejącego obiektu składowiskowego w Nowym Warpnie Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych (GPGON) - w ramach działań długoterminowych.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych przez dzieci i młodzież szkolną będzie realizowana poprzez zaangażowanie środków finansowych gminy oraz ze środków zewnętrznych (PFOŚ, WFOŚ itp.).

Budowa GPGON może być zrealizowana, przy istniejących warunkach ekonomicznych Gminy, tylko w oparciu o finansowanie ze źródeł zewnętrznych (PFOŚ, WFOŚ, Organizacje Odzysku Odpadów itp.) - najwcześniej w 2008r.

5.3.2. Transport odpadów.

W chwili obecnej transportem odpadów wytwarzanych na terenie gminy zajmują się trzy wcześniej wymienione podmioty tj. ZGK w Nowym Warpnie, TRANS-NET S.A. w Policach oraz MZGO w Szczecinie.

W niniejszym „planie” przyjęto, że transport odpadów będzie prowadzony zgodnie z założeniami zintegrowanego systemu ich gospodarowania w ramach Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami (P.P.G.O.) tj. będzie prowadzony w sposób optymalny, uwzględniający m.in. uwarunkowania ekonomiczno-finansowe na poziomie gospodarki odpadami wytwarzanymi na terenie gminy Nowe Warpno.

W związku z powyższym przyjęto, że:

 • zostanie w maksymalnym stopniu wykorzystany istniejący potencjał transportowy ZGK w Nowym Warpnie,

 • w możliwie największym stopniu będą ograniczone koszty transportu odpadów niesegregowanych, wywożonych do ich dalszego zagospodarowania w Z.O. i S.O.K. w Leśnie Górnym,

 • będą prowadzone takie działania, aby surowce wtórne odzyskane w wyniku selektywnej zbiórki „u źródła” były w maksymalnym stopniu wykorzystywane w ramach utworzonego systemu zintegrowanej gospodarki odpadami na poziomie powiatu polickiego (w chwili obecnej są one zagospodarowywane przez MZGO w Szczecinie).

Dla osiągnięcia przyjętych celów przyjęto w „planie”:

 • utworzenie na terenie istniejącego obiektu składowiskowego w Nowym Warpnie Punktu Przeładunkowego Odpadów (P.P.O.), w celu ich wywozu do dalszego zagospodarowania (przede wszystkim odzysku w Z.O. i S.O.K. w Leśnie Górnym),

 • uzupełnienie wyposażenia ZGK w Nowym Warpnie o ciągnik samochodowy do transportu dużych kontenerów (40÷50 m 3 ) do Z.O. i S.O.K. w Leśnie Górnym - jako rozwiązanie alternatywne przyjmuje się zakup tego rodzaju środka transportu przez inną firmę świadczącą tego rodzaju usługi w ramach zintegrowanego systemu gospodarki odpadami (np. przez TRANS-NET S.A. w Policach),

 • odbiór i transport odzyskanych surowców wtórnych z selektywnej zbiórki odpadów do Z.O. i S.O.K. w Leśnie Górnym (z ewentualnym ich pośrednim magazynowaniem na terenie istniejącego obiektu składowiskowego w Nowym Warpnie).

W odniesieniu do P.P.O. zakłada się, że będzie to punkt przeładunku odpadów oparty na prostych rozwiązaniach budowlano-konstrukcyjnych tj.:

 • sposób przeładunku: dwupoziomowy, bezpośredni z pojazdów przywożących odpady na kontener o dużej pojemności ustawiony poniżej poziomu rozładunku (poprzez zainstalowany układ zsypowy),

 • ustawienie kontenera do odbioru odpadów: poniżej poziomu platformy rozładunkowej, na stanowisku z którego będzie on odbierany przez odpowiedni ciągnik samochodowy,

 • zadaszenie części terenu punktu, na którym będzie się odbywać załadunek odpadów.

Przy przewidywanych ilościach odpadów przeznaczonych do wywozu przeładunek odpadów będzie miał miejsce 1 raz / tydzień, co ograniczy co najmniej 2-krotnie częstotliwość ich wywozu do dalszego zagospodarowania w stosunku do sytuacji gdyby odbywało się to przy zastosowaniu typowych samochodów do transportu odpadów („śmieciarek”).

Planowane przekazanie P.P.O. do eksploatacji - do 2008 r.

Jednocześnie, w ramach działań długoterminowych, zostanie przeanalizowane ewentualne prowadzenie okresowego magazynowania odzyskiwanych na terenie miasta Nowe Warpno surowców z selektywnej zbiórki „u źródła”, na terenie istniejącego obiektu składowiskowego w Nowym Warpnie (w dużym kontenerze) a następnie - ich transport do Z.O. i S.O.K. w Leśnie Górnym (zamiast dotychczasowego odbioru bezpośredniego z punktów gromadzenia przez MZGO w Szczecinie).

5.3.3. Odzysk, magazynowanie i unieszkodliwianie odpadów.

Nie przewiduje się w ramach niniejszego „planu” prowadzenia odzysku odpadów na terenie gminy Nowe Warpno, z wyjątkiem oddzielania materiałów użytkowych z odpadów wielkogabarytowych oraz wykorzystywania zebranych odpadów budowlanych - rozbiórkowych, prowadzonych na terenie zmodernizowanego obiektu składowiskowego.

Odzysk surowców wtórnych z wytwarzanych odpadów będzie się odbywać przede wszystkim w Z.O. i S.O.K. w Leśnie Górnym, stanowiącym centrum systemu zintegrowanej gospodarki odpadami w powiecie polickim.

Unieszkodliwianie odpadów nie nadających się do dalszego wykorzystania (odpady niesegregowane) może odbywać się na terenie istniejącego składowiska w Nowym Warpnie najdłużej do 2007r - po tym terminie wszystkie tego rodzaju odpady muszą być wywożone na składowisko odpadów w Leśnie Górnym a istniejąca kwatera składowania odpadów powinna być zamknięta i poddana rekultywacji.

Projekt rekultywacji zostanie opracowany i uzgodniony do końca 2006r.

5.4. Gospodarka odpadami wytwarzanymi w sektorze gospodarczym (spoza sektora komunalnego).

Jak już wcześniej stwierdzono na terenie gminy Nowe Warpno główny strumień wytwarzanych odpadów stanowią odpady komunalne - brak jest na tym terenie jakichkolwiek zakładów przemysłowych jak również znaczących podmiotów gospodarczych, których działalność miałaby istotne znaczenie w aspekcie ogólnej ilości wytwarzanych odpadów w tym rejonie, poza Morskim Portem Rybackim w Nowym Warpnie i stosunkowo nielicznymi obiektami o charakterze usługowym.

Zasady w zakresie gospodarowania odpadami z sektora gospodarczego przedstawiono poniżej, przy czym należy podkreślić, że obowiązki w tym zakresie spoczywają przede wszystkim na ich wytwórcach, którzy powinni to prowadzić zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o odpadach (w szczególności zgodnie z przepisami art. 17 tej ustawy).

5.4.1. Odpady inne niż niebezpieczne.

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie gminy Nowe Warpno wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne głównie w rodzaju tzw. odpadów opakowaniowych (Morski Port Rybacki - Przystań Promowa, punkty usługowo-handlowe, podmioty świadczące usługi w zakresie wypoczynku i turystyki itp.).

W odniesieniu do źródeł wytwarzania tych odpadów zadania Gminy będą sprowadzać się do odpowiedniego zintegrowania (powiązania) z systemem gospodarki odpadami komunalnymi - zwłaszcza w zakresie selektywnej zbiórki tzw. odpadów opakowaniowych oraz do uzgadniania wydawanych w tym zakresie decyzji, stosownie do uprawnień Gminy wynikających z obowiązujących przepisów.

Podobnie jak obecnie należy w możliwie maksymalny stopniu umożliwiać i doskonalić zbiórkę tego rodzaju odpadów w istniejących i utworzonych w przyszłości punktach selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”.

Odpady niesegregowane, zmieszane wytwarzane w tym sektorze powinny być zbierane i przekazywane do zagospodarowania na zasadzie umów zawartych z firmą która zajmować się będzie świadczeniem tego rodzaju usług.

5.4.2. Komunalne osady ściekowe.

Odpady tego rodzaju nie są zaliczane do odpadów komunalnych („20”) ale na terenie tej gminy powstają niemal wyłącznie w gminnej oczyszczalni ścieków w Nowym Warpnie, zarządzanej przez PGK w Nowym Warpnie.

W chwili obecnej ustabilizowane i odwodnione osady ściekowe z tej oczyszczalni ( 19 08 05 ) są zagospodarowywane głównie dla potrzeb bieżącej rekultywacji istniejącego składowiska odpadów lub innych terenów gminnych oraz są unieszkodliwiane na ww. składowisku.

Dotychczasowy sposób gospodarowania tymi odpadami nie zapewnia dotrzymania wymagań ustalonych przepisami rozporządzenia M.Ś. z dnia 1 sierpnia 2002r w sprawie komunalnych osadów ściekowych - zwłaszcza w zakresie badań osadów i gruntów na których są stosowane i kontroli stosowanych dawek.

W ramach niniejszego „planu” przyjęto następujące zasady dotyczące gospodarki tymi odpadami:

 • utworzenie na terenie istniejącego obiektu składowiskowego placu do magazynowania osadów ściekowych, z odprowadzaniem powstających odcieków do istniejącej obok oczyszczalni ścieków - dla tych potrzeb będzie wymagane odpowiednie uszczelnienie tego placu i odprowadzanie ścieków do oczyszczalni z wykorzystaniem już wybudowanej (w ramach zrealizowanego etapu budowy nowej kwatery składowiska), przepompowni,

 • oraz ewentualnie, w ramach działań długofalowych, prowadzenie na ww. placu „prostego” kompostowania osadów ściekowych z dodatkiem tzw. odpadów zielonych (liście i roślinność trawiasto-zielna z terenu gminy, materiał strukturalny z terenów leśnych itp.),

Wytworzony kompost może być zagospodarowywany bezpośrednio, jeśli będzie odpowiadał wymaganiom obowiązującym w tym zakresie przepisów, lub będzie przekazywany do dalszego zagospodarowania w Z.O. i S.O.K. w Leśnie Górnym.

W każdym z ww. wariantów będzie wymagane prowadzenie badań osadów ściekowych i gruntów na których będą stosowane a także przestrzeganie wielkości dawek osadów - zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia M.Ś.

5.4.3. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (inne niż niebezpieczne).

Zagospodarowanie tych odpadów, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, należy wprawdzie do ich wytwórców ale w warunkach tej gminy są one również wytwarzane w sektorze komunalnym.

W niniejszym „planie” przyjęto w tym zakresie następujące rozwiązania:

 • utworzenie na terenie istniejącego obiektu składowiskowego placu do gromadzenia tych odpadów, przywożonych zarówno przez mieszkańców jak i innych wytwórców,

 • odbiór tego rodzaju odpadów od mieszkańców, nieodpłatny lub przy minimalnej opłacie
  (z pokryciem kosztów transportu przez wytwórcę),

 • odpłatny odbiór tych odpadów od wytwórców sektora gospodarczego,

 • magazynowanie tych odpadów, z oddzielaniem ich części nie nadającej się do dalszego wykorzystania w celu unieszkodliwiania oraz przekazywanie odzyskanych odpadów do dalszego zagospodarowania przez podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne (odpłatnie lub za opłatą ustaloną przez gminę),

 • ewentualny, okresowy, wywóz zmagazynowanych odpadów do ich zagospodarowania w Z.O. i S.O.K. w Leśnie Górnym (wykorzystanie lub unieszkodliwianie).

Przy przeprowadzaniu szczegółowej analizy kosztów realizacji projektowanych rozwiązań należy w sposób odpowiedni wziąć pod uwagę fakt, że w chwili obecnej znaczna część tego rodzaju odpadów trafia na tzw. „dzikie wysypiska”, których likwidacja obciąża bezpośrednio budżet Gminy.

5.4.4. Odpady niebezpieczne.

Na terenie gminy brak jest zakładów przemysłowych, w których mogłyby powstawać odpady niebezpieczne - powstają one jedynie w Morskim Porcie Rybackim, przedsiębiorstwie zajmującym się połowem ryb (RYB-WAR s. c.) oraz w jednej aptece.

Ponadto w wyniku demontażu i remontów różnego rodzaju budynków i urządzeń mogą być wytwarzane odpady zawierające azbest.

5.4.4.1. Odpady olejowe („13”).

Odpady tego rodzaju są wytwarzane w Morskim Porcie Rybackim (przystań promowa) oraz przez przedsiębiorstwo RYB-WAR s. c.

W celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki tymi (i innymi) odpadami został opracowany :

 • „Plan gospodarowania odpadami ze statków w Morskim Porcie Rybackim w Nowym Warpnie” („Proat-Service” Sp. z o.o. w Szczecinie),

 • „Projekt modernizacji portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków w Morskim Porcie Rybackim w Nowym Warpnie” („Proat” Sp z o.o. w Szczecinie)

Realizacja zaprojektowanych rozwiązań pozwoli na gospodarowanie tymi odpadami w sposób całkowicie zgodny z obowiązującymi przepisami (tj. zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków).

Do wybudowanych urządzeń będą również przekazywane odpady olejowe z ww. przedsiębiorstwa RYB-WAR s. c.

5.4.4.2. Odpady medyczne i weterynaryjne („18”).

Na terenie gminy brak jest jakichkolwiek placówek weterynaryjnych a znikome ilości odpadów medycznych z jedynej apteki są zagospodarowywane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

5.4.4.3. Odpady zawierające azbest (17 01 06*, 17 06 01*, 17 06 05*).

Brak jest obecnie danych dotyczących źródeł i ilości tego rodzaju odpadów, które są wytwarzane na terenie gminy i „trafiają” najprawdopodobniej na istniejące składowisko lub na tzw. dzikie wysypiska w postaci zmieszanej z innymi odpadami.

Brak jest również reprezentatywnych danych dotyczących potencjalnych źródeł i ilości tych odpadów, które mogą być wytwarzane na terenie gminy w przyszłości.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002r. „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski” (program długoletni - do2032r.), odpady te powinny być zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami a program takich działań powinien być zawarty w planach gospodarki odpadami każdego szczebla.

W odniesieniu do zasad gospodarki odpadami zawierającymi azbest mają zastosowanie przede wszystkim przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), określające :

 • obowiązki wykonawcy prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

 • sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest,

 • warunki przygotowania do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest do miejsc ich składowania,

 • wymagania, jakim powinny odpowiadać oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest.

Z uwagi na fakt, że odpady zawierające azbest mogą być wytwarzane również w wyniku rozbiórek obiektów i urządzeń stanowiących własność lub podlegających zarządowi Gminy Nowe Warpno oraz przez jej mieszkańców, spoczywa na niej obowiązek podjęcia odpowiednich działań w zakresie zapewnienia bezpiecznego dla środowiska (w tym zdrowia ludzi) gospodarowania tymi odpadami co będzie realizowane poprzez :

 • przeprowadzenie inwentaryzacji potencjalnych źródeł oraz ilości odpadów zawierających azbest, które mogą być wytwarzane na terenie gminy - w ramach działań krótkoterminowych (do 2008r.),

 • prowadzenie akcji informacyjnej, o zagrożeniach środowiska i zdrowia ludzi wynikających z niewłaściwego gospodarowania odpadami zawierającymi azbest oraz wymaganych przepisami sposobach ich usuwania i zagospodarowania - w ramach systematycznej edukacji ekologicznej,

 • nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest - ciągle w ramach uprawnień przewidzianych przez właściwe służby Gminy wynikających z obowiązujących przepisów,

`6. Harmonogram realizacji krótko- i długoterminowych zadań planu gospodarki odpadami gminy Nowe Warpno z określeniem instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie oraz wskazaniem źródeł finansowania.

W poniżej zamieszczonych tabelach przedstawiono projektowany harmonogram realizacji ww. zadań:

 • krótkoterminowych: 2004÷2008r - Tabela Nr 5

 • długoterminowych: 2008÷2015r - Tabela Nr 6

TABELA NR 5 - Harmonogram realizacji zadań krótkoterminowych: 2004÷2007r.

Lp.

Cel

generalny

Zadanie

Termin realizacji

Instytucja

odpowiedzialna

Źródła finansowania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Organizacja systemu gospodarki odpadami

Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami Gminy Nowe Warpno, z przeprowadzeniem jego zatwierdzenia

2005r

Gmina Nowe Warpno

PFOŚ i GW,

Gmina Nowe Warpno

Koordynacja realizacji przedsięwzięć przewidzianych w gminnych planach gospodarki odpadami w ramach projektowanego systemu zintegrowanej gospodarki odpadami w powiecie polickim.

2005r

Zarząd Powiatu Polickiego,

Gmina Police,

Gmina Nowe Warpno,

Gmina Dobra,

Gmina Kołbaskowo.

Powiat Police i poszczególne Gminy

Szczegółowa analiza kosztów przedsięwzięć projektowanych w P.G.O. gminy Nowe Warpno oraz

przeprowadzenie działań związanych z uzyskaniem środków finansowych na ich realizację.

2006r

Gmina Nowe Warpno

Gmina Nowe Warpno

Opracowanie projektu modernizacji istniejącego obiektu składowiskowego dla potrzeb planowanego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Nowe Warpno (zintegrowanego z powiatowym system gospodarki odpadami) tj. budowy Punktu Przeładunkowego Odpadów Niesegregowanych (PPON) oraz innych obiektów i urządzeń.

2006r

Gmina Nowe Warpno

PFOŚ. i GW,

Gmina Nowe Warpno

Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami na terenie gminy

2005-2007

(systematycznie)

Gmina Nowe Warpno

WFOŚ i GW

PFOŚ i GW

Gmina Nowe Warpno

2.

Realizacja przedsię-

wzięć związanych z ogranicza-

niem

Opracowanie i zatwierdzenie projektu rekultywacji istniejącego składowiska odpadów w Nowym Warpnie

2006r

Gmina

Nowe Warpno

PFOŚiGW

Gmina Nowe Warpno

ujemnego oddziaływa-nia na środowisko gospodarki odpadami

Inwentaryzacja potencjalnych źródeł i ilości wytwarzania odpadów budowlanych - rozbiórkowych, zawierających azbest

2006r

Gmina Nowe Warpno

Gmina Nowe Warpno

Przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów - I etap

(nieużytkowana część składowiska)

2007r

Gmina Nowe Warpno

WFOŚiGW w Szczecinie

PFOŚiGW w Policach

Gmina Nowe Warpno

Likwidacja dzikich wysypisk odpadów

2007r

Gmina Nowe Warpno / Właściciele terenów

Gmina Nowe Warpno,

Właściciele terenów,

PFOŚiGW,

WFOŚiGW

3.

Realizacja przedsięwzięć związanych z wdrażaniem systemu gospodarki

Rozwijanie systemu zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) na terenie gminy: uzupełnianie liczby pojemników, wprowadzenie systemu workowego.

2005-2007r

Gmina Nowe Warpno

Wytwórcy odpadów, Gmina Nowe Warpno

odpadami,

Rozwijanie systemu selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” (surowce wtórne, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane - rozbiórkowe.

2005-2007r

Gmina

Nowe Warpno

WFOŚ i GW.

PFOŚ i GW

Gmina Nowe Warpno

I etap budowy Punktu Przeładunkowego Odpadów (PPO) w celu ich transportu do Z.O. i S.O.K. w Leśnie Górnym oraz innych obiektów i urządzeń gospodarowania odpadami (odpady gabarytowe, odpady budowlano-rozbiórkowe, osady ściekowe).

2006-2007r

Gmina Nowe Warpno

WFOŚ i GW.

PFOŚ i GW

Gmina Nowe Warpno

TABELA NR 6 - Harmonogram realizacji zadań długoterminowych: 2008÷2015r

Lp.

Cel

generalny

Zadanie

Termin realizacji

Instytucja

odpowiedzialna

Źródła finansowania

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Realizacja przedsięwzięć związanych z ograniczaniem ujemnego

Przeprowadzenie rekultywacji istniejącego składowiska odpadów - etap II (końcowy).

2008-2011r

Gmina Nowe Warpno

WFOŚiGW

PFOŚiGW

Gmina Nowe Warpno

oddziaływania na środowisko gospodarki odpadami

Likwidacja dzikich wysypisk odpadów

2011-2015r

Gmina Nowe Warpno

Właściciele terenów

Gmina Nowe Warpno

Właściciele terenów.

PFOŚ i GW

WFOŚ i GW

2.

Realizacja przedsięwzięć związanych z wdrażaniem systemu

gospodarki odpadami

II etap budowy P.P.O.N. i innych obiektów i urządzeń dla potrzeb gminnego i powiatowego systemu gospodarki odpadami - kontynuacja zadania krótkoterminowego wymienionego w tabeli nr 5.p.3 (z zakupem ciągnika samochodowego do transportu odpadów)

2008 - 20011r

Gmina Nowe Warpno

WFOŚ i GW /

PFOŚ i GW /

Gmina Nowe Warpno

Rozwijanie systemu selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” - kontynuacja działań krótkoterminowych z wprowadzaniem systemu zbiórki odpadów organicznych ulegających biodegradacji.

2008 - 2015r

Gmina

Nowe Warpno

WFOŚ i GW /

PFOŚ i GW /

Gmina Nowe Warpno

Promowanie i pomoc mieszkańcom gminy we wdrażaniu kompostowania przydomowego odpadów organicznych ulegających biodegradacji.

2008-2015r

Gmina

Nowe Warpno

Gmina Nowe Warpno,

Zarządcy nieruchomości,

PFOŚ i GW,

WFOŚ i GW

Wdrożenie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych (domowych i z sektora gospodarczego ) z budową punktu gromadzenia tych odpadów (GPGON) - na terenie zmodernizowanego obiektu składowiskowego.

2008 - 2015r

Gmina

Nowe Warpno

WFOŚ i GW /

PFOŚ i GW /

Gmina Nowe Warpno

Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami na terenie gminy.

2008 - 2015r

(systematycznie)

Gmina

Nowe Warpno

WFOŚ i GW /

PFOŚ i GW /

Gmina Nowe Warpno

7. Szacunkowa ocena przewidywanych kosztów realizacji planowanych przedsięwzięć gospodarki odpadami wytwarzanymi na terenie gminy Nowe Warpno oraz zakładany sposób ich finansowania.

7.1. Ocena ogólna i założenia wyjściowe.

Realizacja przewidzianych w niniejszym „planie” przedsięwzięć gospodarki odpadami będzie się wiązać z koniecznością zapewnienia odpowiednich środków finansowych na ich realizację - w szczególności w fazie działań krótkoterminowych.

Określenie wielkości tych kosztów oraz źródeł uzyskania wystarczających środków finansowych na realizację określonych przedsięwzięć w chwili obecnej jest możliwe tylko w sposób przybliżony - wymagać to będzie dodatkowej, szczegółowej, analizy i przeprowadzenia odpowiednich działań zarówno przez Gminę jak też przez zarządzającego całym, zintegrowanym systemem gospodarki odpadami w powiecie polickim (w tym zakresie muszą być możliwie najszybciej podjęte decyzje dotyczące utworzenia wymaganej dla potrzeb zarządzania i koordynacji tej gospodarki struktury organizacyjnej).

W ramach niniejszego „planu” dokonano szacunkowej oceny kosztów realizacji przewidywanych przedsięwzięć, które należy zrealizować na terenie gminy w ramach tworzenia zintegrowanego systemu powiatowego (wg założeń P.P.G.O.) - można jednoznacznie stwierdzić, że samodzielne ich sfinansowanie ze środków własnych Gminy nie jest możliwe, biorąc pod uwagę jej obecną i przewidywaną w najbliższej przyszłości, sytuację ekonomiczną.

W związku z tym jako generalne założenia przyjęto następujące zasady finansowania planowanych przedsięwzięć:

 • uzyskanie środków finansowych głównie ze źródeł zewnętrznych takich jak PFOŚ i GW w Policach, WFOŚ i GW w Szczecinie oraz (jeżeli będzie to możliwe) - na zasadzie pozyskania środków z funduszów Unii Europejskiej (np. przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w regionach przygranicznych),

 • realizacja podstawowych zadań techniczno-organizacyjnych z budżetu gminnego.

Ze środków zewnętrznych muszą być sfinansowane przede wszystkim planowane inwestycje takie jak : modernizacja istniejącego obiektu z budową punktu przeładunkowego odpadów oraz innych obiektów i urządzeń do prowadzenia gospodarki odpadami, ewentualny zakup ciągnika samochodowego do wywozu odpadów, budowa punktu gromadzenia odpadów niebezpiecznych oraz rekultywacja terenu użytkowanego obecnie składowiska odpadów.

W planie przyjęto, że będą to głównie środki uzyskane w formie dotacji a tylko częściowo - w formie kredytów (długoterminowych, niskooprocentowanych).

Ze środków własnych (budżet Gminy) mogą być finansowane tego rodzaju zadania jak prace przedprojektowe (analizy, koncepcje), projekt rekultywacji składowiska, uzupełnianie liczby pojemników do zbiórki odpadów komunalnych - niesegregowanych (w tym - z zastosowaniem systemu workowego), wyposażenie mieszkańców w kompostowniki przydomowe, likwidacja dzikich wysypisk odpadów itp.

Jednocześnie Gmina będzie ponosić okresowe koszty związane m.in. z dalszą eksploatacją istniejącego składowiska, eksploatacją nowowybudowanych obiektów i urządzeń, zbiórką i transportem odpadów, monitoringiem środowiska itp.

W odniesieniu do potencjalnych źródeł finansowania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem planowanego systemu gospodarki odpadami (gminnego - zintegrowanego z systemem powiatowym) - podano je w p. 6 „planu”, bez wymienienia konkretnych funduszy Unii Europejskiej, z których mogą być również ewentualnie pozyskane tego rodzaju środki (zostanie to szczegółowo przeanalizowane w ramach początkowego etapu działań krótkoterminowych - p. tab. Nr 5, p.1).

7.2. Szacunkowe koszty realizacji przedsięwzięć przewidywanych w P.G.O.

Oszacowane na obecnym etapie koszty realizacji ww. przedsięwzięć podano sumarycznie, w odniesieniu do celów i zadań dla okresu krótkoterminowego (do 2008r) i okresu długoterminowego (do 2015r) zestawionych w p. 6 „planu”.

TABELA NR 7 - Zestawienie szacunkowych kosztów realizacji przedsięwzięć przewidywanych
w P.G.O.

Lp.

Planowane zadania w poszczególnych okresach realizacji.

Szacunkowe koszty realizacji (łączne)

[ tys. zł ]

1.

2.

3.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Okres realizacji: 2005÷2008r

Zadania:

Szczegółowa analiza kosztów realizacji planowanych przedsięwzięć z przeprowadzeniem działań związanych z uzyskaniem środków finansowych na ich realizację.

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego obiektu składowiskowego dla potrzeb planowanego systemu gospodarki odpadami.

Opracowanie projektu rekultywacji istniejącego składowiska odpadów.

Lp.

Planowane zadania w poszczególnych okresach realizacji.

Szacunkowe koszty realizacji (łączne)

[ tys. zł ]

1.

2.

3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Przeprowadzenie I-go etapu rekultywacji składowiska.

Likwidacja dzikich wysypisk odpadów.

Rozwijanie systemu zbiórki odpadów niesegregowanych (zmieszanych).

Rozwijanie systemu selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”.

Budowa Punktu Przeładunkowego Odpadów Niesegregowanych (PPON) oraz innych obiektów i urządzeń gospodarowania innymi odpadami (I etap).

Zakup ciągnika samochodowego i kontenera do transportu odpadów.

Razem poz. 1.1 ÷ 1.9.

550 ÷ 600

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Okres realizacji: 2008 ÷ 2015r

Zadania:

Przeprowadzenie końcowej (II etap) rekultywacji istniejącego składowiska.

Likwidacja dzikich wysypisk.

Budowa obiektów i urządzeń dla potrzeb gminnego i powiatowego systemu gospodarki odpadami (II etap).

Rozwijanie systemu selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” (w tym bioodpadów z kompostownikami przydomowymi).

Wdrożenie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych (z budową GPGON).

Razem poz. 2.1 ÷ 2.5.

250 ÷ 300

Łączne koszty realizacji przedsięwzięć związanych z wdrażaniem gminnego systemu gospodarki odpadami (P.G.O.), zintegrowanego z systemem powiatowym, w okresie 2005÷2015r szacuje się na ok. 800 ÷ 900 tys. zł.

8. System monitoringu i oceny wdrażania systemu gospodarki odpadami zaprojektowanego

w G.P.G.O.

W celu zapewnienia, że ustalone w G.P.G.O. zasady gospodarowania odpadami na terenie gminy są dotrzymywane będzie prowadzony zarówno monitoring środowiska jak również kontrolowanie czy zaprojektowane rozwiązania w zakresie systemu zarządzania i wdrażania określonych zadań i celów „planu” są realizowane w prawidłowy sposób.

8.1. Monitoring środowiska.

W odniesieniu do monitoringu środowiska będzie on dotyczyć, podobnie jak obecnie, systematycznych badań jakości wód podziemnych w rejonie istniejącego składowiska w fazie jego końcowej eksploatacji oraz w fazie poeksploatacyjnej.

Monitoring w fazie poeksploatacyjnej składowiska (zamknięcie i rekultywacja) pozwoli jednocześnie na ocenę, czy prowadzenie na jego terenie projektowanych operacji przeładunku odpadów oraz magazynowania i odzysku niektórych odpadów (odpady budowlane-rozbiórkowe, odpady wielkogabarytowe, komunalne osady ściekowe itp.) odbywa się w sposób bezpieczny dla środowiska (aczkolwiek nie jest wymagane obecnie obowiązującymi przepisami specjalnego monitoringu środowiska w odniesieniu do obiektów i urządzeń stosowanych dla ww. potrzeb).

Monitoring środowiska wód podziemnych w rejonie obecnie istniejącego składowiska oraz po jego zamknięciu i wybudowaniu projektowanych w „planie” obiektów i urządzeń będzie prowadzony zgodnie z przepisami rozporządzenia M.Ś. z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858) tj:

 • dla fazy eksploatacji istniejącego składowiska odpadów :

  • badania odczynu (pH), przewodności elektrolitycznej, zawartości ogólnego węgla organicznego (OWO), zawartości metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cr+6, Hg) oraz sumy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA) w zainstalowanych piezometrach z częstotliwością co 3 miesiące oraz osiadania powierzchni składowiska z częstotliwością 1 raz /rok

 • dla fazy poeksploatacyjnej :

  • badania w zakresie jak wyżej z częstotliwością co 6 miesięcy.

Wyniki badań monitoringowych należy przekazywać właściwemu organowi ochrony środowiska, co rok w terminie ustalonym obowiązującymi przepisami.

8.2. Monitoring wdrażania rozwiązań techniczno-organizacyjnych i technologicznych gospodarowania odpadami zaprojektowanych w G.P.G.O.

Nadzór i kontrola (monitoring) w tym zakresie będzie prowadzony przed wszystkim w oparciu o obowiązujące przepisy - w szczególności wynikające z ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z przepisami art. 14 ust. 12 b pkt. 4 oraz ust 13 pkt. 4 ustawy o odpadach organ wykonawczy gminy jest zobowiązany przedstawić sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, wg. stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, zwany „okresem sprawozdawczym” - w terminie do 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

Jednocześnie, zgodnie z art. 14 ust.1 ww. ustawy, Gmina jest zobowiązana do aktualizacji opracowanego „planu” nie rzadziej niż co 4 lata.

W związku z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina :

 • będzie prowadzić ewidencję :

 • przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej (w odniesieniu do tych nieruchomości, które nie są obecnie podłączone do systemu kanalizacji miejskiej),

 • umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy,

 • udostępni (od 1 października 2006r.), mieszkańcom dostęp na stronie internetowej lub w sposób zwyczajowo przyjęty informację o znajdujących się na terenie gminy punktach zbierania odpadów niebezpiecznych w rodzaju zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zgodnie z art. 6a ww. ustawy),

 • uchwali nowy lub dostosuje obowiązujący regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty uchwalenia GPGO (zgodnie z art.4 ww. ustawy),

 • szczegółowo sprawdzi i będzie udzielać zezwolenia na świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminie tak aby były spełnione ustalenia zawarte w art. 7 ÷ 9 ww. ustawy.

9 . Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Plan Gospodarki Odpadami Gminy Nowe Warpno („plan” / GPGO), którego celem jest określenie działań, które będą podjęte przez Gminę w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytwarzanymi na jej terenie, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska oraz z założeniami polityki ekologicznej państwa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami niniejszy „plan” dotyczy przede wszystkim odpadów komunalnych tj. odpadów powstających w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej (szkołach, urzędach itp.) a także tego rodzaju odpadów wytwarzanych przez pracowników różnych firm (przemysł, handel, usługi itd.).

W odniesieniu do odpadów sektora gospodarczego „plan” uwzględnia również ich zagospodarowywanie przy czym na terenie gminy brak jest jakichkolwiek, znaczących, zakładów przemysłowych a jednocześnie, za właściwe prowadzenie gospodarki tymi odpadami są przede wszystkim odpowiedzialne podmioty prowadzące określoną działalność (zgodnie z przepisami ustawy o odpadach).

Plany gospodarki odpadami są sporządzane na różnych szczeblach, tj. krajowym (KPGO), wojewódzkim (WPGO), powiatowym (PPGO) oraz gminnym GPGO) - przy czym ich szczegółowość jest coraz większa, od ogólnej - na szczeblu krajowym do możliwie najbardziej dokładnej - na poziomie gminy. Plany niższego szczebla nie powinny być sprzeczne z założeniami „planów” sporządzonych w skali obejmującej większe niż gmina rejony (przede wszystkim plany powiatowe i wojewódzkie).

W odniesieniu do gminy Nowe Warpno najbardziej istotne znaczenie mają ustalenia i zalecenia przyjęte w Planie Gospodarki Odpadami Powiatu Polickiego (PPGO), które zostały odpowiednio uwzględnione w niniejszym opracowaniu.

Na podstawie przeprowadzonej analizy oszacowano, że łączna ilość odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (w tym przede wszystkim odpadów komunalnych) wynosi obecnie ok. 610 ton / rok - głównymi wytwórcami tego rodzaju odpadów są mieszkańcy (aktualna liczba mieszkańców gminy - ok. 1,6 tys.).

Znaczna ilość wytwarzanych odpadów jest usuwana w sposób niekontrolowany na tzw. dzikie wysypiska oraz jest „zagospodarowywana” lokalnie przez ich wytwórców (np. poprzez spalanie w paleniskach domowych, wysypywanie na terenach przydomowych itp.) - wynika to przede wszystkim z wysokiego zubożenia mieszkańców tej gminy, nie posiadających środków na ponoszenie opłat związanych z wywozem odpadów.

Odbiorem i wywozem odpadów do dalszego zagospodarowania zajmuje się na terenie gminy głównie Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie - inne firmy (TRANS-NET S.A. Police i MZGO w Szczecinie) mają zdecydowanie mniejszy udział w prowadzeniu tego rodzaju działalności, przy czym MZGO odbiera i wywozi do odzysku poza terenem gminy tzw. odpady opakowaniowe (papier + tektura, tworzywa sztuczne i szkło).

Ilość ww. odpadów, odzyskiwanych w wyniku selektywnej zbiórki „u źródła”, wynosi aktualnie ok. 310 m 3 / rok.

Odzyskowi i zagospodarowywaniu prostymi metodami poddawana są osady ściekowe wytwarzane w gminnej oczyszczalni ścieków (ok. 20 ton / rok) - są one stosowane dla potrzeb bieżącej rekultywacji składowiska odpadów oraz innych terenów gminnych ale nie jest to prowadzone z pełnym zachowaniem obowiązujących przepisów.

Na terenie gminy nie prowadzi się odzysku żadnych innych odpadów.

W związku z powyższym niemal całość wytwarzanych odpadów jest wywożona do unieszkodliwiania na istniejącym składowisku.

Składowisko to nie posiada odpowiednich zabezpieczeń przed ujemnym oddziaływaniem na środowisko i musi być wyłączone z użytkowania nie później niż do końca 2007r. a następnie poddane rekultywacji.

W 2001r został opracowany projekt rozbudowy tego składowiska o nową, odpowiednio zabezpieczoną, kwaterę o pojemności ok. 29 tys. m 3 i rozpoczęta została jej budowa.

Z uwagi na zmiany obowiązujących przepisów prawa ochrony środowiska jakie nastąpiły później, w tym fakt, że w opracowanym Programie Ochrony Środowiska Powiatu Polickiego (PPGO) nie została przewidziana budowa składowiska odpadów w Nowym Warpnie, w 2004r przerwano realizację budowy ww. kwatery składowiska.

Jednocześnie podjęte zostały odpowiednie działania, uwzględnione w maksymalnym stopniu w niniejszym „planie” aby wcześniej wybudowane obiekty i urządzenia wykorzystać dla potrzeb tworzonego powiatowego systemu gospodarki odpadami zgodnie z ustaleniami zatwierdzonego Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Polickiego (PPGO).

Na podstawie przeprowadzonej analizy oceniono, że ilość odpadów wytwarzanych na terenie gminy będzie w przyszłości ulegać stosunkowo niewielkim zmianom, przede wszystkim ze względu na to, że liczba jej mieszkańców nie będzie ulegać istotnym zmianom w stosunku do stanu istniejącego oraz, że nie istnieje realne prawdopodobieństwo powstania na tym terenie znaczących podmiotów gospodarczych.

Według przeprowadzonych szacunków, opartych na ogólnie przyjętych wskaźnikach, przyjęto, że łączna ilość odpadów wytwarzanych na terenie tej gminy może wzrosnąć z ok. 610 ton / rok w 2003r do ok. 670 ton / rok - w 2007r i do ok. 810 ton / rok w 2015r.

Plan gospodarowania odpadami wytwarzanymi na terenie gminy Nowe Warpno opracowany został przy uwzględnieniu określonych założeń Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Polickiego, z uwzględnieniem istniejącego stanu na terenie gminy Nowe Warpno w zakresie dotyczącym szczegółowych uwarunkowań techniczno-organizacyjnych i ekonomicznych.

Szczególnie istotny jest fakt, że aktualna i przewidywana sytuacja gospodarcza tej Gminy w żadnym przypadku nie pozwoli na realizację planowanych w G.P.G.O. przedsięwzięć z jej własnych środków budżetowych - w związku z powyższym przyjęto, że będą one musiały być sfinansowane przede wszystkim ze źródeł zewnętrznych (Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ewentualnie z uzyskanych środków pochodzących z funduszów Unii Europejskiej).

Zgodnie z założeniami Planu PPGO centrum utworzonego systemu dla całego powiatu będzie stanowić Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym, na teren którego będą przywożone odpady zarówno w celu prowadzenia ich odzysku jak również unieszkodliwiania metodą składowania.

W opracowanym GPGO przyjęto, że niemal całość odpadów wytwarzanych na terenie gminy będzie przekazywana do dalszego zagospodarowania w ww. Zakładzie a tylko stosunkowo niewielkie ilości będą poddawane magazynowaniu i odzyskowi w zmodernizowanym obiekcie w Nowym Warpnie.

Informacje dotyczące zakresu i harmonogramu realizacji planowanych przedsięwzięć przedstawiono dokładniej w poszczególnych punktach „planu” (głównie w p.6 ) a poniżej podano ich podstawowy zakres, który ma być zrealizowany w najbliższym okresie (do 2007r.) i w ramach tzw. działań długoterminowych (do 2015r).

Obejmuje on:

 • modernizację istniejącego obiektu z budową punktu przeładunkowego odpadów wytwarzanych na terenie gminy w celu ich wywozu do Zakładu w Leśnie Górnym, z budową placów do okresowego magazynowania i odzysku niektórych rodzajów odpadów (odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane - rozbiórkowe, osady ściekowe), z zainstalowaniem wymaganych do tego dodatkowych obiektów i urządzeń,

 • rekultywację terenu składowiska do końca 2009 r. i przy jednoczesnym zakończeniu składowania na nim odpadów do końca 2007r,

 • uzupełnienie ilości brakujących pojemników do zbiórki odpadów zmieszanych, tak aby w 2008r zorganizowaną zbiórką tych odpadów zostali objęci wszyscy mieszkańcy gminy,

 • rozwijanie selektywnej zbiórki surowców wtórnych „u źródła”, poprzez zwiększanie liczby punktów ich gromadzenia,

 • budowę punktu gromadzenia odpadów niebezpiecznych na terenie zmodernizowanego obiektu w Nowym Warpnie,

 • wprowadzanie selektywnej zbiórki „u źródła” odpadów ulegających rozkładowi biologicznemu oraz rozwijanie przydomowego ich kompostowania,

 • prowadzenie okresowej likwidacji tzw. dzikich wysypisk odpadów.

Realizacja planowanych przedsięwzięć powinna przyczynić się do zdecydowanej poprawy istniejącego stanu gospodarki odpadami na terenie gminy, przede wszystkim ze względu na możliwość uzyskania znacznie większego ich odzysku oraz ograniczenia ujemnego oddziaływania na otaczające środowisko.

Zgodnie z założeniami opracowanego „planu” będzie prowadzony nadzór i kontrola efektów uzyskiwanych w wyniku zrealizowanych przedsięwzięć a także, należy umożliwić mieszkańcom gminy przedstawianie własnych opinii na temat funkcjonującego systemu gospodarki odpadami (np. poprzez przeprowadzanie odpowiednich działań edukacyjnych i informacyjnych oraz okresowych spotkań i sondaży).

47

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 10-10-2007 09:56:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 10-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 10-10-2007 09:56:47