Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

sesja Nr IV z dnia 31.01.2007 r.

 

PROTOKÓŁ Z OBRAD

 

IV SESJI RADY MIEJSKIEJ

W NOWYM WARPNIE Z DNIA

31 STYCZNIA 2007

 

 

 

OBRADY IV SESJI ROZPOCZĘTO O GODZINIE 16.50

 

AD:1 Sprawy regulaminowe

 

A: Otwarcie obrad

 

Obrady IV Sesji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie otworzył i prowadził jej przewodniczący Grzegorz Grochecki.

 

B: Stwierdzenie quorum

 

Zgodnie z listą obecności (zał. 1) na 14 osobowy skład członków Rady Miejskiej w Nowym Warpnie obecnych było 11 radnych w związku z tym Rada posiadała quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

W obradach IV Sesji uczestniczyli: Burmistrz Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, p.o. Dyrektor ZGK, sołtys sołectwa Warnołęka (zał. 2) oraz zaproszeni goście (zał. 3).

 

C: Zatwierdzenie porządku obrad

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Grochecki przedstawił proponowany porządek posiedzenia (zał. 4)

Odbyło się glosowaniem nad przyjęciem proponowanego porządku posiedzenia.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE JEDNOGŁOŚNIE PRZYJĘŁA PORZĄDEK POSIEDZENIA.

 

D: Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

 

Rada Miejska w Nowym Warpnie jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia
z dnia 22 grudnia 2006 roku.

 

AD 2: Interpelacje radnych

 

Nie było żadnych interpelacji.

 

AD 3: Informacja Burmistrza o swojej działalności.

 

Burmistrz Gminy Nowe Warpno Władysław Kiraga przeczytał oświadczenie dotyczące doktor Krystyny Twarowskiej-Czerwińskiej w związku z tragiczną śmiercią dziecka, które zostanie przesłane do prasy i TVN 24 wraz z podpisami osób, które zechcą się pod nim podpisać.

 

Burmistrz Gminy Nowe Warpno Władysław Kiraga przedstawił informację ze swojej działalności:

 • Zarządzenia, które zostały wydane w przerwie między sesjami - od 23.12.2007r. do 31.01.2007r. (zał. 5)

 • Podpisanie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Policach w sprawie prac społecznie użytecznych oraz prac interwencyjnych (10.01.2007r.)

 • Spotkanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z P. Dobosz w sprawie placu zabaw (15.01.2007r.)

 • Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Policach w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25.10.2005r. (16.01.07r.)

 • Spotkanie związane z promocją i tworzeniem interaktywnej mapy Powiatu Polickiego (16.01.07r.)

 • Spotkanie z P. Posiadało z firmy przewoźniczej EVER TRANS w sprawie nienależytego wywiązania się z umowy na przewóz dzieci i sprawowania nad nimi opieki (17.01.07r.)

 • Spotkanie w Zalesiu w sprawie ścieżek konnych (18.01.07r)

 • Spotkanie w Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Policach, gdzie przekazany został sprzęt ratowniczy dla jednostki w Nowym Warpnie (19.01.07r.)

 • Spotkanie z delegacją z Niemiec w sprawie projektu współpracy niemieckich szkół
  z naszą szkołą (22.01.07r.)

 • Wizyta Naczelnika Urzędu Morskiego w Szczecinie P. Sositko - rozmowy w sprawie pirsu i brzegu od lewej strony pirsu oraz zagospodarowania tego terenu (24.01.07r.)

 

Na salę przyszedł P. Grzegorz Krukowski - skład członków rady Miejskiej w Nowym Wapnie wynosi 12 radnych.

 

 • Wizyta P. Skrobła w sprawie studium do planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ścieżek konnych (25.01.07r.)

 • Odbyło się posiedzenie Sztabu Kryzysowego (25.01.07r.)

 • Spotkanie w Gminie Police w sprawie zerwania umowy na zakup samochodu strażackiego (26.01.07r.)

 • Wszczęto działania do zerwania porozumienia z firmą POMOST

 • Planowanie ogrodzenia działek

 • Problem z powodu częstych przerw w dostawie prądu - planowanie zakup agregatu prądotwórczego dla wsi Brzózki, planowanie prowadzenia gminnego monitoringu wyłączeń prądu w celu sprawdzenia jakości usługi.

 • Sprawa spalonego mieszkania w Warnołęce - nominacje na jego zamieszkanie dostanie syn poprzedniego lokatora

 • Zamontowanie pieca w szkole, zmontowanie pieca w świetlicy TPD

 • Założenie żeby zakupić piec do szkoły, który by ogrzewałby budynek szkoły i gminy jednocześnie planowane jest wszczęcie rozmów ze Starostwem w celu pozyskania dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska

 • Odbyła się kontrola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - potrzebne jest pomieszczenie na tajną kancelarię oraz biuro rady, należy urządzić i wyposażyć salę sztabu kryzysowego

 • Potrzeba zakupu centrali telefonicznej do urzędu - zakup będzie mógł być zrealizowany, jeżeli Naftobazy zgodzą się na przełożenie spłaty na następny rok.

 

AD 4: Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Grzegorz Grochecki przedstawił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 (zał.6).

 

Skarbnik Gminy Stanisława Grodkowska omówiła zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007, stanowiące załącznik do w/w projektu uchwały.

 

Stanowisko w tej sprawie przedstawiła przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Gotfryd (zał. 7).

Stanowisko w tej sprawie przedstawił wice przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Marek Dobrek (zał. 8).

 

Odbyło się glosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w zaproponowanej formie.

 

Burmistrz Gminy Nowe Warpno poinformował, że w załączniku do w/w projektu uchwały wykreślono (w wierszu 9, kolumnie 4) „i wodociągowej”, lecz prawdopodobnie będzie można położyć w jednym wykopie sieć kanalizacyjną i wodociągową.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE PODJĘŁA UCHWAŁĘ NR IV/023/2007 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2007 (zał. 9).

ZA - 11 GŁOSÓW

PRZECIW - 1 GŁOS

 

AD 5: Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Grzegorz Grochecki przedstawił projekt uchwały w sprawie: zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
(zał. 10).

 

Stanowisko w tej sprawie przedstawiła przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Gotfryd (zał. 11).

Stanowisko w tej sprawie przedstawił wice przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Marek Dobrek (zał. 12).

Skarbnik Gminy Nowe Warpno Stanisława Grodkowska wyjaśniła, dlaczego w §3 projektu w/w uchwały proponuje się 5 %. Bożena Andruszkiewicz zakwestionowała, aby wynagrodzenie inkasenta za inkaso opłaty skarbowej wynosiło 3%.

 

Przewodniczący rady Miejskiej Grzegorz Grochecki przeprowadził głosowanie na przyjęciem zmiany w §3:

Za przyjęciem 5% - 7 głosów

Za przyjęciem 3% - 5 głosów

 

Przewodniczący rady Miejskiej w Nowym Warpnie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w proponowanej formie.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE JEDNOGŁOŚNIE PRZYJĘŁA UCHWAŁĘ NR IV/024/2007 W SPRAWIE ZARZĄDZENIA POBORU OPŁATY SKARBOWEJ W DRODZE INKASA ORAZ WYZNACZENIA INKASENTÓW I OKREŚLENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZA INKASO (zał. 13).

 

AD 6: Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Grzegorz Grochecki przedstawił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie realizacji modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowe Warpno (zał. 14).

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przytoczył Uchwalę XXXVII/177/2005 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28.11.2005r. w sprawie: realizacji modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowe Warpno.

 

Stanowisko w tej sprawie przedstawiła przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Gotfryd (zał. 15).

Stanowisko w tej sprawie przedstawił wice przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Marek Dobrek (zał. 16).

 

Skarbnik Gminy Stanisława Grodkowska wyjaśniła, iż Prezes Zamówień Publicznych wyraził zgodę na modernizację oświetlenia ulicznego na 6 lat. Przedstawiony harmonogram obejmował 6 letni okres modernizacji istniejących 179 punktów świetlnych. W momencie, gdy zakład energetyczny przystąpił do tego oświetlenia okazało się, że modernizujemy jeszcze oświetlenie w Podgrodziu, Brzózkach, Warnołęce, Myśliborzu Wielkim oraz przy kościele. W rezultacie modernizacji kontrolna modernizacja podlega 272 punktów. Mimo zwiększonej liczby punktów świetlnych oszczędność wynosi ok.50%. Aby doprowadzić do zgodności należy podjąć uchwalę zmieniającą z okresu 5 letniego na 6 lat, albo zmienić uchwałę i w konsekwencji gmina będzie płaciła wyższe raty.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Grzegorz Grochecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem stanowiska Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w sprawie przyjęcia projektu w/w uchwały.

 

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w zaproponowanej formie.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE PRZYJEŁA JEDNOGŁOŚNIE UCHWAŁĘ NR IV/025/2007 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE REALIZACJI MODERNIZACJI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY NOWE WARPNO (zał. 17).

 

AD 7: Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie przedstawił projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIV/126/2001 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia
30 stycznia 2001 roku w sprawie określenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Warpnie (zał. 18).

 

Stanowisko w tej sprawie przedstawiła przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Jolanta Gotfryd (zał. 19).

Stanowisko w tej sprawie przedstawił wice przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Marek Dobrek (zał. 20).

 

Sekretarz Gminy Mirosław Tokarski wyjaśnił, iż w związku ze zmianą ustawy burmistrz wydał zarządzenie dotyczące regulaminu. By nie funkcjonowały jednocześnie dwa regulaminy należy uchylić uchwalę Rady Miejskiej.

 

Odbyło się glosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w proponowanej formie.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE PRZYJEŁA JEDNOGŁOŚNIE UCHWAŁĘ NR IV/026/2007 W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWAŁY NR XXIV/126/2001 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WARPNIE Z DNIA 30 STYCZNIA 2001 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA REGULAMINU GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PEOBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W NOWYM WARPNIE (zał. 21).

 

AD 8: Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Grzegorz Grochecki przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru reprezentantów do „ Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego” (zał. 22).

 

Burmistrz Władysław Kiraga wystąpił z prośbą by drugim delegatem był Grzegorz Grochecki

 

Odbyło się glosowanie w sprawie wyboru Grzegorza Grocheckiego na reprezentanta do Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego.

 

Rada Miejska w Nowym Warpnie jednogłośnie wybrała na reprezentanta do Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego Grzegorz Grocheckiego

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE PRZYJEŁA JEDNOGŁOŚNIE UCHWAŁĘ NR IV/027/2007 W SPRAWIE: WYBORU REPREZENTANTÓW DO „STOWARZYSZENIA WSPIERANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU POLICKIEGO” (zał. 23).

 

AD 9: Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Grzegorz Grochecki przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru reprezentanta do Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego „Pomerania” (zał. 24).

 

Sekretarz Gminy Mirosław Tokarski wyjaśnił, na czym polega praca reprezentanta.

 

Odbyło się glosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w proponowanej formie.

 

RADA MIEJSKA W NOWYM WARPNIE PRZYJEŁA JEDNOGŁOŚNIE UCHWAŁĘ NR IV/028/2007 W SPRAWIE: WYBORU REPREZENTANTA DO KOMUNALNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN POMORZA ZACHODNIEGO „POMERANIA” (zał. 25).

 

AD 10: Odpowiedzi na interpelacje radnych nie było.

 

AD 11: Zapytania i wolne wnioski.

 

Burmistrz Gminy Władysław Kiraga wystąpił do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z wnioskiem BGNW/013/2007 w sprawie wystąpienia po jednym przedstawicielu rady do Komisji Mieszkaniowej oraz Społecznej Komisji Przetargowej do przetargów realizowanych w ramach ustawy o zamówieniach publicznych (zał. 26)

 

Odbyło się głosowanie nad wyborem Jolanty Gotfryd na reprezentanta w Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Rada Miejska w Nowym Warpnie jednogłośnie wybrała Jolantę Gotfryd na reprezentanta w Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 

Odbyło się głosowanie nad wyborem Bożeny Andruszkiewicz na reprezentanta w Komisji Przetargowej.

Rada Miejska w Nowym Warpnie jednogłośnie wybrała Bożenę Andruszkiewicz na reprezentanta w Komisji Przetargowej.

 

Burmistrz poinformował, że odbędzie się wycena budynku przy policji i zostanie ogłoszony na niego przetarg. Poinformował również o koncepcji zagospodarowania przestrzennego strefy 5 szczecińskiego obszaru metropolitalnego, lecz w całej koncepcji nie ma nic o Nowym Warpnie, gdyż były burmistrz był jedynie na uroczystym podpisaniu. Podjęte zostaną starania by to zmienić i w tym celu w dniu 16 lutego odbędzie się spotkanie.

 

Bożena Andruszkiewicz zabrała głos w sprawie budynku po byłej policji, spytała czy jest on własnością gminy. Burmistrz oznajmił, iż nie jest. Policja wystąpiła z pismem do Gminy z zapytaniem czy jesteśmy zainteresowani przejęciem budynku. Gmina odpisała, że tak
i oczekuje propozycji, w jakiej formie, jeżeli to będzie forma nieodpłatna to przyjmiemy propozycję, jeżeli trzeba będzie zapłacić to, za jaką kwotę.

 

Wszczęta została dyskusja w sprawie kolejnej zmiany rozkładu jazdy firmy przewoźniczej EVER TRANS oraz pominięcia w rozkładzie miejscowości Podgrodzie. Burmistrz poinformował, że zostało umówione spotkanie z przedstawicielem firmy w celu wyjaśnienia zaszłych zmian.

 

Marek Dobrek wystąpił z zapytaniem o sprawowaniu kontroli nad przewożonymi dziećmi. Burmistrz Władysław Kiraga poinformował, iż dyrektor szkoły sprawuje kontrolę nad wywiązywaniem się z obowiązków przewoźnika i jak dotąd usługa jest wykonywana prawidłowo.

 

W imieniu Powiatu Polickiego Andrzej Bednarek podziękował za zaproszenie na sesję oraz zadeklarował pomoc ze strony administracyjnej.

 

AD 12: Sprawy organizacyjne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Grzegorz Grochecki wyznaczył dyżury radnych w miesiącu lutym (zał. 27) oraz ustalił, iż będą odbywać się w każdy piątek miesiąca.

 

AD 13: Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie zamkną posiedzenie IV Sesji Rady Miejskiej w Nowym Warpnie.

 

 

 

 

 

PROTOKOLANT: ZATWIERDZIŁ:

 

 

 

..................................................... ...................................................

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 28-02-2007 15:41:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 28-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 17-12-2014 15:17:49