Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR III/020/2006


UCHWAŁA NR III/020/2006

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 22 grudnia 2006 roku

w sprawie: określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984;

Nr 153, poz.1271; Nr 214,poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102,

poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337), art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm. Nr 170, poz. 1218) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków

do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, zm. z 2006 r. Nr 43, poz. 293)- Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowe Warpno stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia

31 grudnia 2007 r.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III /020/2006

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 22 grudnia 2006r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH

W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH

PRZEZ GMINĘ NOWE WARPNO

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

* 1

1. Regulamin wynagradzania określa:

1) wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy

oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

i godziny doraźnych zastępstw;

3) wysokość i warunki wypłacania nagród i  innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy;

4) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania

i wypłacania.

2. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli przyjmuje się z rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek

wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia

zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć

uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków pracy stanowiących podstawę

przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczania okresów

zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 22, poz. 181

z 2005 r.).

* 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) organie prowadzącym szkołę - rozumie się przez to Gminę Nowe Warpno (Radę Miejską

w Nowym Warpnie lub Burmistrza Gminy Nowe Warpno);

2) szkole - rozumie się przez to publiczne: gimnazjum, szkołę podstawową i przedszkole,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Warpno;

3) nauczycielu - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników

pedagogicznych zatrudnionych w szkołach;

4) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.).

Rozdział II

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

* 3

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego

za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy,

z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego

zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, bez względu na sposób ustania stosunku pracy.

3. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy

uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy,

z zastrzeżeniem ust. 4. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat

nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym pracownik jest lub był jednocześnie

zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego

zatrudnienia.

4. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze

łącznie nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów

uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół zalicza się okresy zatrudnienia,

o których mowa w ust. 2.

5. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy

pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć

(czasu pracy) oraz okresy pracy, o których mowa w art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela.

6. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat, wlicza się także inne okresy,

jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą

uprawnienia pracownicze.

7. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,

w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa

nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego

dnia miesiąca.

8. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia

oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy

wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym

członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia

społecznego.

9. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział III

DODATEK MOTYWACYJNY

* 4

1. Nauczycielowi, w zależności od osiąganych wyników pracy, może być przyznany dodatek

motywacyjny w wysokości do 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

2. Średnia wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne wynosi:

1) dla nauczycieli - 8 % wynagrodzenia zasadniczego;

2) dla dyrektorów - 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego są:

1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności zyskiwanie przez uczniów,

z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć

dydaktyczno-wychowawczych, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami

egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,

2) osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze, w szczególności:

a) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

b) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz

uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia

i wychowania,

a) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2

Karty Nauczyciela, w szczególności:

a) prowadzenie zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem

zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,

b) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

c) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

d) opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie

szkoły,

e) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach

wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

f) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym

stanowiskiem,

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się kwotowo na okres 4 miesięcy.

5. Nauczycielowi, który przestał spełniać warunki, na podstawie których przyznano mu dodatek

motywacyjny, można w/w dodatek cofnąć za wypowiedzeniem przed upływem wyznaczonego

okresu.

6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ustala i przyznaje dyrektor szkoły,

a dla dyrektora Burmistrz Gminy Nowe Warpno, w ramach posiadanych środków finansowych,

po zasięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej.

7. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział IV

DODATEK FUNKCYJNY

* 5

1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:

1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły lub przedszkola,

2) sprawowanie funkcji:

a) wychowawcy klasy;

b) doradcy metodycznego,

c) opiekuna stażu.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala się, biorąc pod uwagę liczbę oddziałów

i uczniów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, i liczbę budynków,

w których szkoła funkcjonuje, wyniki pracy szkoły, warunki lokalowe, organizacyjne,

środowiskowe i społeczne w jakich szkoła funkcjonuje.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego uzależniona jest od liczby nauczycieli,

dla których pomoc świadczy doradca, oceny jakości pracy doradcy wyrażonej przez nauczycieli

i koordynatora gminnego zespołu doradców.

4. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania odpowiedniego stanowiska

lub wykonywania obowiązków, za które przysługuje dodatek. Jeżeli powierzenie stanowiska

lub wykonywania obowiązków nastąpiło w trakcie miesiąca, dodatek wypłaca się w wysokości

proporcjonalnej do czasu pełnienia obowiązków.

5. Nauczyciel, któremu powierzono obowiązki, do których jest przypisany ten dodatek, na czas

określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego

odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło

pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

6. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie

zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel

zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek,

a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

7. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi

szkoły lub osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie, od pierwszego dnia

miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły

z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

8. Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek funkcyjny za wychowawstwo, tylko za jeden

oddział (grupę), niezależnie od liczby oddziałów (grup), w których prowadzą zajęcia.

9. Dodatek funkcyjny w wysokości określonej w ust. 11, ustala dla nauczycieli - dyrektor szkoły,

dla doradcy metodycznego i dla dyrektora szkoły - Burmistrz Gminy Nowe Wapno.

10. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. Dodatek ten

wypłaca się za okresy wykonywania obowiązków oraz za inne okresy, o ile wynika to z przepisów

szczególnych.

11. Ustala się tabelę dodatków funkcyjnych:

Lp.

stanowisko, obowiązki

miesięcznie złotych

1.

dyrektor przedszkola

od 200 do 400

2.

a) dyrektor szkoły

b) wicedyrektor szkoły

od 400 do 600

od 300 do 500

3.

a) wychowawca klasy w gimnazjum

b) wychowawca klasy w szkole podstawowej

c) wychowawca grupy w przedszkolu

50

50

30

4.

doradca metodyczny

od 200 do 400

5.

opiekun stażu - za każdego nauczyciela stażystę powierzonego opiece

40

Rozdział V

DODATEK ZA PRACĘ W TRUDNYCH WARUNKACH

* 6

1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za pracę

w trudnych warunkach.

2. Za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć:

1) nauczania indywidualnego dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego;

2) dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych;

3) w przedszkolach (oddziałach) integracyjnych.

3. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje:

1) nauczycielom szkół (przedszkoli) nie będących specjalnymi, prowadzącym nauczanie

indywidualne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - w wysokości

do 10 % wynagrodzenia zasadniczego;

2) nauczycielom szkół podstawowych prowadzącym zajęcia w klasach łączonych - w wysokości

do 10% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania;

3) nauczycielom przedszkoli (oddziałów) integracyjnych - w wysokości do 10 % wynagrodzenia

zasadniczego.

4. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy,

z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje

wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba że przepis szczególny stanowi

inaczej.

5. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach cały o

obowiązujący go wymiar zajęć.

6. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych

warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze

zajęć.

7. Wysokość stawki wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową, przepracowaną w trudnych

warunkach ulega odpowiedniemu zwiększeniu.

8. Dodatek za pracę w trudnych warunkach dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora

Burmistrz Gminy Nowe Warpno.

9. Dodatek za pracę w trudnych warunkach wypłaca się z dołu.

Rozdział VI

GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

* 7

1. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

2. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja

następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się

dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za pracę w trudnych warunkach,

jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych lub godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się

w tych warunkach) przez miesięczną liczbę godzin.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela,

o której mowa w ust. 3 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć

przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny

pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4a. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z art. 42 ust.4a

Karta Nauczyciela nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem godzin

doraźnych zastępstw.

5. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a

Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc przyznaną

nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za pracę w trudnych

warunkach, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w takich warunkach)

przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje

za godziny faktycznie zrealizowane.

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym

nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych

przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia

oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

8. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować

z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów;

2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy;

3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień;

4) wykonywaniem innych prac zleconych przez pracodawcę;

- traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

9. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają

dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy

oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia -

za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy

wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela,

pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień

pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny

od pracy.

Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu,

nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

10. W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów godzin zajęć w ramach jednego etatu,

godziny nauczyciela ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych

przez nauczyciela zajęć. Wszystkie godziny ponad tak ustalony wymiar stanowią godziny

ponadwymiarowe.

11. Nauczycielom, którzy realizują zajęcia edukacyjne zwiększone przez organ prowadzący szkołę,

zatwierdzone w arkuszu organizacji szkoły, przysługuje wynagrodzenie ustalone zgodnie

z wymiarem, w którym były faktycznie realizowane.

12. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

13. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy,

nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach

zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie, w wysokości ustalonej

w sposób określony w przepisach wydanych na podstawi art.30 ust.5 Karty Nauczyciela.

13a. Za pracę w święto, przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczyciel

otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia

wolnego nauczyciel, otrzymuje wynagrodzenie o którym mowa w ust.13 ze 100 % dodatkiem.

Rozdział VII

NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

* 8

1. Środki na nagrody, w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1 %

planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, planuje dyrektor w rocznym planie

finansowym szkoły.

2. Środki na nagrody organu prowadzącego planowane są w rezerwie celowej budżetu gminy

i przyznawane przez Burmistrza Gminy Nowe Warpno w ramach środków przewidzianych

na ten cel.

3. Do nagrody organu prowadzącego lub do nagrody dyrektora szkoły może być typowany

nauczyciel wyróżniający się w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, posiadający

powszechnie uznawany dorobek pracy, a w szczególności:

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów,

przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania

i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do  udziału

w zawodach II stopnia (okręgowych),

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami

mającymi trudności w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,

    f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez

organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach

i spotkaniach,

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

2) w zakresie pracy opiekuńczej:

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej

lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej

wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją,

organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów

patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły

lub placówki z rodzicami,

3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:

a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę

w zawodzie nauczyciela.

4. Nagroda organu prowadzącego może być przyznana nauczycielowi, po przepracowaniu w szkole

co najmniej roku, na wniosek Dyrektora Szkoły (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej).

5. Nagroda dyrektora szkoły może być przyznana nauczycielowi, po przepracowaniu w szkole

co najmniej roku, na wniosek rady pedagogicznej lub z własnej inicjatywy dyrektora

(po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej).

6. Wnioski o nagrodę organu prowadzącego szkołę składa Dyrektor Szkoły w Urzędzie Gminy

w Nowym Warpnie, w terminie do 30 września.

7. Burmistrz Gminy dokonuje analizy wniosków i podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody.

8. Nagrody mogą być przyznane po zaopiniowaniu przez związek zawodowy, do którego kandydat

należy.

9. Nagrody mogą być przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych

przypadkach nagrody mogą być przyznawane również w innym  czasie.

10. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się

w jego teczce akt osobowych.

Rozdział VIII

DODATKI SOCJALNE - DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY

* 9

1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu

w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole, zatrudnionemu

na terenie Nowego Warpna, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia

zasadniczego, zwany dodatkiem wiejskim.

2. Dodatek wiejski wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 10

1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,

zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole,

zatrudnionemu na terenie Nowego Warpna, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy,

którego wysokość jest uzależniona od stanu rodzinnego nauczyciela.

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi:

1) dla 1 osoby - 42 zł;

2) dla 2 osób - 56 zł;

3) dla 3 osób - 70 zł;

4) dla 4 i więcej osób - 84 zł.

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie

z nim zamieszkujących:

1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodu lub który jest nauczycielem

2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia

18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej

lub ponadgimnazjalnej,

nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci

będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia

26 roku życia;

5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

4. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim, będącemu także nauczycielem,

przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie

wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego

przez niego lokalu mieszkalnego.

6. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek

nauczycieli będących współmałżonkami.

7. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymujący

dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły

otrzymujący dodatek - organ prowadzący szkołę. W przypadku niepowiadomienia dyrektora

szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane

przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.

8. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby

wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była

umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu,

na który umowa ta została zawarta;

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

9. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym złożono

wniosek o jego przyznanie.

10. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

* 11

1. Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stopnia awansu zawodowego i posiadanych

kwalifikacji oraz pozostałe składniki wynagrodzenia dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły,

a dla dyrektora szkoły - Burmistrz Gminy Nowe Warpno.

2. Ustalenia kwalifikacji nauczyciela i stopnia awansu zawodowego w celu zaszeregowania

do właściwej stawki wynagrodzenia zasadniczego, dokonuje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły

- Burmistrz Gminy w Nowym Warpnie, na podstawie oryginalnych dokumentów (aktów nadania

stopnia awansu zawodowego, świadectw, dyplomów) albo uwierzytelnionych odpisów (kopii)

tych dokumentów. Podstawę do ustalenia kwalifikacji nauczyciela stanowi najwyższy posiadany

przez nauczyciela poziom wykształcenia.

* 12

Nauczyciele, którzy w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela, otrzymywali dodatki specjalistyczne, zachowują prawo do tych dodatków do czasu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, w wysokości i na zasadach obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy.

§ 13

W przypadku nie uchwalenia do dnia 31 grudnia danego roku regulaminu wynagradzania na kolejny rok kalendarzowy stosuje się regulamin obowiązujący w roku poprzednim, nie dłużej jednak niż

przez okres dwóch miesięcy od ogłoszenia ustawy budżetowej.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 03-01-2007 16:25:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 03-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 03-01-2007 16:25:02