Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nowe Warpno

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacja dot. wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2023

Burmistrz Nowego Warpna informuje, że w 2022 roku będą obowiązywać nowe stawki podatku od nieruchomości, zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/228/2022 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26.10.2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 4873)

 

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2023 ROK

1)

od gruntów:

 

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1m2 powierzchni

1,16 zł

b)

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni

5,79 zł

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni

0,61 zł

d)

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1669), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m2 powierzchni

3,81 zł

2)

od budynków lub ich części:

 

a)

mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej

0,90 zł

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

- od 1m2 powierzchni użytkowej

28,78 zł

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej

13,47 zł

d)

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1m2 powierzchni użytkowej

5,87 zł

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni użytkowej

9,50 zł

3)

od budowli - od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7

2 %

 

STAWKI PODATKU ROLNEGO NA 2022 ROK
OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE
 • dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 kwintala żyta – od 1 ha przeliczeniowego gruntów – stawka podatku wynosi 185,13 zł,
 • dla pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 kwintali żyta- od 1 ha gruntów – stawka podatku wynosi 370,25 zł,
 • obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, która wynosi 74,05 zł za 1 dt (zgodnie
  z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, (M.P. 2022 poz. 995).

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 333) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

W myśl art. 2 ust. 1 w/w ustawy, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów,
o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przel
iczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 powyższej ustawy, podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 1. dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;
 2. dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 w/w ustawy, podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

 1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
 2. od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 - równowartość pieniężną 5 q żyta– obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Średnią cenę skupu żyta, o której mowa powyżej, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

 

STAWKI PODATKU LEŚNEGO NA 2022 ROK
OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE
 • od 1 ha – równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna – stawka podatku 71,0996 zł,
 • dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka wskazana powyżej ulega obniżeniu o 50 %,
 • obliczane według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2022, która wynosi 323,18 zł za m3 (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS
  z dnia 20 października 2022r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r., M.P.2022.996).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 888) podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Z art. 4 ust. 3 ww. ustawy, dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 50%.

W myśl art. 4 ust. 4 w/w ustawy, średnią cenę sprzedaży drewna, o której mowa powyżej, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krystian Lamparski

Data wytworzenia:
10 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Krystian Lamparski

Data publikacji:
10 sty 2023, godz. 15:11

Osoba aktualizująca informacje

Krystian Lamparski

Data aktualizacji:
10 sty 2023, godz. 15:11