Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2019-01-28 11:58:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie wydania postanowienia dotyczącego sprostowania oczywistej omyłki w Decyzji Burmistrza Nowego Warpna z dnia 05.12.2018 r., nr 38/2018, znak: BUA.6730.38.2018.KW, o warunkach zabudowy w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji położonej w Wamołęce, polegającej na wykonaniu rozbudowy sieci wodociągowej zlokalizowanej w drodze gminnej (dz. nr 55 dr), wraz z przyłączem wody do dz. nr 38/3 Krystian Lamparski 2019-01-25 10:32:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o wyborach na Sołtysa i Rady Sołeckiej w Warnołęce w dniu 16 lutego 2019 r. Krystian Lamparski 2019-01-21 15:59:24 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o wyborach na Sołtysa i Rady Sołeckiej w Warnołęce w dniu 16 lutego 2019 r. Krystian Lamparski 2019-01-21 15:57:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o wyborach na sołtysa i do rad sołeckich sołectwa Brzózki w dniu 09 lutego 2019 r. Krystian Lamparski 2019-01-21 15:55:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku Krystian Lamparski 2019-01-21 15:41:25 dodanie dokumentu
Protokół sporządzony z przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektora ds.gospodarki nieruchomościami Krystian Lamparski 2019-01-18 12:31:55 edycja dokumentu
007 w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jednostkach OSP w Nowym Warpnie i w Brzózkach w dniu 19 stycznia 2019 roku Krystian Lamparski 2019-01-18 12:13:36 dodanie dokumentu
006 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach podatków i opłat regulowanych w Ordynacji Podatkowej, oraz do prowadzenia postępowań wyjaśniających w zakresie wynikającym z Ordynacji Podatkowej, wydawania zaświadczeń o posiadanych gruntach rolnych na terenie Gminy Nowe Warpno, oraz do przyjmowania faktur do zwrotu części podatku akcyzowego Krystian Lamparski 2019-01-18 12:05:52 dodanie dokumentu
005 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości Krystian Lamparski 2019-01-18 12:01:48 dodanie dokumentu
004 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości Krystian Lamparski 2019-01-18 11:59:40 dodanie dokumentu
003 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Krystian Lamparski 2019-01-18 11:57:43 dodanie dokumentu
002 w sprawie przyjęcia dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w roku 2019 Krystian Lamparski 2019-01-18 11:53:49 edycja dokumentu
002 w sprawie przyjęcia dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w roku 2019 Krystian Lamparski 2019-01-18 11:53:39 dodanie dokumentu
001 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2019 Krystian Lamparski 2019-01-18 11:48:27 dodanie dokumentu
Budowa dwóch budynków zamieszkania zbiorowego i dwóch budynków usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 751/28 oraz drogi dojazdowej wraz z ciągiem dla pieszych na działce ewidencyjnej nr 783/101, obręb ewidencyjny Nowe Warpno 1, gmina Nowe Warpno, powiat policki - zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Krystian Lamparski 2019-01-16 12:25:53 dodanie dokumentu
Budowa tłuczniowych dróg leśnych w Nadleśnictwie Trzebież - zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Krystian Lamparski 2019-01-16 12:23:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie harmonogramu polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2019 przez Koła Łowieckie Krystian Lamparski 2019-01-16 11:10:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie harmonogramu polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2019 przez Koła Łowieckie Krystian Lamparski 2019-01-16 11:10:12 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie harmonogramu polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2019 przez Koła Łowieckie Krystian Lamparski 2019-01-16 10:13:36 dodanie dokumentu
Polowania zbiorowe w sezonie 2018/2019 Krystian Lamparski 2019-01-16 09:36:15 dodanie dokumentu
Polowania zbiorowe w sezonie 2018/2019 Krystian Lamparski 2019-01-16 09:28:58 edycja dokumentu
NW.ZP-02.2018 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Nowe Warpno i jej jednostek organizacyjnych Krystian Lamparski 2019-01-07 16:07:55 usunięcie załacznika
NW.ZP-02.2018 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Nowe Warpno i jej jednostek organizacyjnych Krystian Lamparski 2019-01-07 16:07:51 usunięcie załacznika
NW.ZP-02.2018 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Nowe Warpno i jej jednostek organizacyjnych Krystian Lamparski 2019-01-07 16:07:44 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu SZC0201A, zlokalizowanej w Brzózkach, na działce nr 343, gm. Nowe Warpno Krystian Lamparski 2019-01-03 08:48:00 dodanie dokumentu
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego i zapewnienie w nich miejsc dla dzieci i młodzieży Krystian Lamparski 2019-01-03 08:45:52 edycja dokumentu
Budowa dwóch budynków zamieszkania zbiorowego i dwóch budynków usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 751/28 oraz drogi dojazdowej wraz z ciągiem dla pieszych na działce ewidencyjnej nr 783/101, obręb ewidencyjny Nowe Warpno 1, gmina Nowe Warpno, powiat policki - postanowienie Krystian Lamparski 2018-12-28 15:28:48 dodanie dokumentu
Budowa tłuczniowych dróg leśnych w Nadleśnictwie Trzebież - postanowienie Krystian Lamparski 2018-12-28 15:27:55 dodanie dokumentu
NW.ZP-04.2018 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Nowe Warpno i jej jednostek organizacyjnych Krystian Lamparski 2018-12-28 15:16:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 093/2018 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie stawek za krótkotrwałe udostępnienie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-12-20 12:49:35 dodanie dokumentu
093 w sprawie stawek za krótkotrwałe udostępnienie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-12-20 12:44:49 dodanie dokumentu
092 w sprawie opublikowania ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Krystian Lamparski 2018-12-20 12:34:34 edycja dokumentu
092 w sprawie opublikowania ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Krystian Lamparski 2018-12-20 12:34:19 dodanie dokumentu
091 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-12-17 16:10:26 dodanie dokumentu
090 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-12-17 16:08:46 dodanie dokumentu
089 w sprawie ustalenia ceny usługi komunalnej za wywóz 1 m3 ścieków pojazdem asenizacyjnym na terenie Gminy Nowe Warpno w 2019 roku Krystian Lamparski 2018-12-17 16:06:56 dodanie dokumentu
088 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2018-12-17 16:01:10 dodanie dokumentu
087 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Krystian Lamparski 2018-12-17 15:56:37 dodanie dokumentu
086 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na lata 2019-2021 na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu Krystian Lamparski 2018-12-17 15:50:48 dodanie dokumentu