Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Klauzula informacyjna dla klienta Krystian Lamparski 2018-05-25 08:12:30 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dla klienta Krystian Lamparski 2018-05-25 08:12:07 edycja dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat - G.6840.07.2018.KW z dnia 24.05.2018 r. Krystian Lamparski 2018-05-24 15:30:54 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna dla klienta Krystian Lamparski 2018-05-24 14:39:49 dodanie dokumentu
Oferta organizacji pozarządowej o realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju wspólnot społeczeństwa obywatelskiego - 70 Gwiazd nad Globusem Krystian Lamparski 2018-05-16 14:27:00 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r. Krystian Lamparski 2018-04-20 09:30:43 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec I kwartału 2018 Krystian Lamparski 2018-04-20 09:29:15 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec I kwartału 2018 Krystian Lamparski 2018-04-20 09:28:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CXXIV.234.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Nowego Warpna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Krystian Lamparski 2018-04-19 14:55:09 dodanie dokumentu
018 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych Krystian Lamparski 2018-04-13 13:57:57 dodanie dokumentu
017 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-04-13 12:38:17 dodanie dokumentu
016 w sprawie anulowania dodatku mieszkaniowego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-04-13 12:36:15 dodanie dokumentu
015 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Krystian Lamparski 2018-04-13 12:34:19 dodanie dokumentu
Usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Gminę Nowe Warpno nadpłaty w podatku VAT na lata 2013-2018 Krystian Lamparski 2018-04-11 13:58:55 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym (licytacja) na sprzedaż prawa własności działki gruntu nr 953/21 z obrębu nr 1 Gmina Nowe Warpno, objętej KW SZ2S/00026761/9 Krystian Lamparski 2018-04-11 13:46:46 dodanie dokumentu
Wykonanie podziału działki m 953/26 w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno o pow. 0,3237 ha, na 15 działek, które przewidziane są do sprzedaży w trybie bezprzetargowym zgodnie z art. 3 7 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121), dodatkowo planuje się wydzielenie drogi przeciwpożarowej o szerokości min 4 m Krystian Lamparski 2018-04-09 15:55:21 edycja dokumentu
XXXIV/206/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-04-06 11:00:32 edycja dokumentu
XXXIV/210/2018 w sprawie podziału Gminy Nowe Warpno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Krystian Lamparski 2018-04-06 11:00:13 dodanie dokumentu
XXXIV/209/2018 w sprawie podziału Gminy Nowe Warpno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Krystian Lamparski 2018-04-06 10:56:58 dodanie dokumentu
XXXIV/208/2018 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Nowe Warpno oraz określenia sezonu kąpielowego Krystian Lamparski 2018-04-06 10:52:47 dodanie dokumentu
XXXIV/207/2018 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Krystian Lamparski 2018-04-06 10:42:06 dodanie dokumentu
XXXIV/206/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-04-06 10:37:15 dodanie dokumentu
XXXIV/205/2018 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2018 rok Krystian Lamparski 2018-04-06 10:34:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY", zlokalizowanej w Nowym Warpnie, na działce nr 1054, obręb nr 1, gm. Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-04-05 13:12:30 dodanie dokumentu
Usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Gminę Nowe Warpno nadpłaty w podatku VAT na lata 2013-2018 Krystian Lamparski 2018-04-03 13:39:54 dodanie dokumentu
Wykonanie podziału działki m 953/26 w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno o pow. 0,3237 ha, na 15 działek, które przewidziane są do sprzedaży w trybie bezprzetargowym zgodnie z art. 3 7 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121), dodatkowo planuje się wydzielenie drogi przeciwpożarowej o szerokości min 4 m Krystian Lamparski 2018-03-30 09:16:54 edycja dokumentu
Wykonanie podziału działki m 953/26 w Nowym Warpnie, obręb 1, gmina Nowe Warpno o pow. 0,3237 ha, na 15 działek, które przewidziane są do sprzedaży w trybie bezprzetargowym zgodnie z art. 3 7 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121), dodatkowo planuje się wydzielenie drogi przeciwpożarowej o szerokości min 4 m Krystian Lamparski 2018-03-30 09:16:38 dodanie dokumentu
sesja XXXIV w dniu 28.03.2018 r. Krystian Lamparski 2018-03-23 09:43:52 edycja dokumentu
sesja XXXIV w dniu 28.03.2018 r. Krystian Lamparski 2018-03-23 09:43:14 dodanie dokumentu
sesja XXXII w dniu 24.01.2018 r. Krystian Lamparski 2018-03-23 09:41:01 edycja dokumentu
sesja XXXIII w dniu 28.02.2018 r. Krystian Lamparski 2018-03-23 09:40:51 edycja dokumentu
sesja XXXIII w dniu 28.02.2018 r. Krystian Lamparski 2018-03-23 09:40:30 dodanie dokumentu
Zakup sprzętu rolniczego oraz wzrost o 13 DJP poprzez rozbudowę stada w gospodarstwie prowadzonym we wsi Warnołęka Krystian Lamparski 2018-03-15 12:57:53 dodanie dokumentu
Przebudowa instalacji resztkowej w Bazie Paliw nr 7 w Trzebieży - zawiadomienie o wszczęciu postępowania Krystian Lamparski 2018-03-15 12:54:30 dodanie dokumentu
XXXIII/201/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 Krystian Lamparski 2018-03-06 10:44:40 edycja dokumentu
XXXIII/204/2018 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2018 roku" Krystian Lamparski 2018-03-06 10:23:23 dodanie dokumentu
XXXIII/203/2018 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019 Krystian Lamparski 2018-03-06 10:17:53 dodanie dokumentu
XXXIII/202/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 r, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 Krystian Lamparski 2018-03-06 10:16:11 dodanie dokumentu
XXXIII/201/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 Krystian Lamparski 2018-03-06 10:05:04 dodanie dokumentu
Bednarska Maria - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Warpnie - pierwsze Krystian Lamparski 2018-03-01 14:57:40 dodanie dokumentu