Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Krystian Lamparski 2018-02-27 13:08:22 dodanie dokumentu
013 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-02-27 13:03:49 dodanie dokumentu
012 wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych Krystian Lamparski 2018-02-27 13:02:01 dodanie dokumentu
011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 044/2009 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-02-27 12:21:01 dodanie dokumentu
010 w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-02-27 12:17:17 dodanie dokumentu
009 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego Krystian Lamparski 2018-02-27 11:47:32 dodanie dokumentu
008 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2018 Krystian Lamparski 2018-02-27 11:41:57 dodanie dokumentu
007 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych Krystian Lamparski 2018-02-27 10:42:36 dodanie dokumentu
006 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-02-27 10:36:51 dodanie dokumentu
005 w sprawie odwołania Komisji Stypendialnej Krystian Lamparski 2018-02-27 10:32:19 dodanie dokumentu
097 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-02-27 10:28:52 dodanie dokumentu
096 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-02-27 10:27:40 dodanie dokumentu
Uchwała nr LIII.138.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Nowe Warpno na 2018 rok Krystian Lamparski 2018-02-23 11:26:52 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - G.6840.05.2018.KW z dnia 23.02.2018 r. Krystian Lamparski 2018-02-23 11:23:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat - G.6840.31.2017.KW z dnia 21.12.2017 r. Krystian Lamparski 2018-02-20 14:02:53 edycja dokumentu
Wykonanie 1 operatu szacunkowego dla 1 działki (liczba działek do momentu podpisania zlecenia może ulec zwiększeniu) położonej w gminie Nowe Warpno dz. Nr 878 obręb nr 1 Nowe Warpno, dla potrzeb ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Krystian Lamparski 2018-02-15 14:53:00 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. Krystian Lamparski 2018-02-14 14:34:44 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec IV kwartału 2017 Krystian Lamparski 2018-02-14 14:34:22 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec IV kwartału 2017 Krystian Lamparski 2018-02-14 14:33:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o publicznych konsultacjach projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2018 roku" Krystian Lamparski 2018-02-08 15:12:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY", zlokalizowanej w Nowym Warpnie, na działce nr 1054, obręb nr 1, gm. Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-02-08 15:11:24 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY", zlokalizowanej w Nowym Warpnie, na działce nr 1054, obręb nr 1, gm. Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-02-08 15:11:07 dodanie dokumentu
Informacja dot. stypendiów szkolnych Krystian Lamparski 2018-01-31 15:23:11 dodanie dokumentu
XXXII/200/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat Krystian Lamparski 2018-01-26 13:28:06 dodanie dokumentu
XXXII/199/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Krystian Lamparski 2018-01-26 13:26:03 dodanie dokumentu
XXXII/198/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Krystian Lamparski 2018-01-26 13:23:34 dodanie dokumentu
XXXII/197/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/128/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2018-01-26 13:16:39 dodanie dokumentu
XXXII/196/2018 w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno Krystian Lamparski 2018-01-26 13:14:25 dodanie dokumentu
XXXII/195/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 r, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 Krystian Lamparski 2018-01-26 13:12:14 dodanie dokumentu
XXXII/194/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 Krystian Lamparski 2018-01-26 12:29:40 dodanie dokumentu
XXXII/193/2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na 2018 rok Krystian Lamparski 2018-01-26 10:52:09 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o publicznych konsultacjach projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2018 roku" Krystian Lamparski 2018-01-22 15:34:32 dodanie dokumentu
Dyżur radnych - 22.01.2018 Krystian Lamparski 2018-01-17 12:51:43 dodanie dokumentu
sesja XXXII w dniu 24.01.2018 r. Krystian Lamparski 2018-01-17 12:49:34 edycja dokumentu
sesja XXXII w dniu 24.01.2018 r. Krystian Lamparski 2018-01-17 12:47:28 dodanie dokumentu
004 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników urzędu za święto przypadające w sobotę Krystian Lamparski 2018-01-16 15:02:15 dodanie dokumentu
003 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2018-01-16 15:00:31 dodanie dokumentu
002 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2018-01-16 14:58:31 dodanie dokumentu
001 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 Krystian Lamparski 2018-01-16 14:56:08 dodanie dokumentu
095 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 Krystian Lamparski 2018-01-16 14:06:09 edycja dokumentu