Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
055 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2017-10-03 13:39:03 dodanie dokumentu
054 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2017-10-03 13:36:13 dodanie dokumentu
053 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 Krystian Lamparski 2017-10-03 13:32:47 dodanie dokumentu
052 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Pawłowskiej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu spraw szkoły Krystian Lamparski 2017-10-03 13:24:46 dodanie dokumentu
051 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 Krystian Lamparski 2017-10-03 13:19:58 dodanie dokumentu
XXIX/175/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Krystian Lamparski 2017-10-03 12:51:45 edycja dokumentu
XXIX/175/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Krystian Lamparski 2017-10-03 12:45:41 dodanie dokumentu
XXIX/174/2017 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Nowe Warpno do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie Krystian Lamparski 2017-10-03 12:30:47 dodanie dokumentu
XXIX/173/2017 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno jednostkach oświatowych Krystian Lamparski 2017-10-03 12:28:42 dodanie dokumentu
XXIX/172/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/127/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 r, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2017-2020 Krystian Lamparski 2017-10-03 12:27:01 edycja dokumentu
XXIX/172/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/127/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 r, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2017-2020 Krystian Lamparski 2017-10-03 12:26:45 dodanie dokumentu
XXIX/171/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/ 126/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017 Krystian Lamparski 2017-10-03 12:18:11 dodanie dokumentu
XXIX/170/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2017 rok Krystian Lamparski 2017-10-03 12:05:45 dodanie dokumentu
XXVIII/169/2017 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Krystian Lamparski 2017-10-03 11:52:17 edycja dokumentu
sesja XXIX w dniu 29.09.2017 r. Krystian Lamparski 2017-09-27 08:07:10 edycja dokumentu
sesja XXIX w dniu 29.09.2017 r. Krystian Lamparski 2017-09-27 08:07:09 edycja dokumentu
sesja XXIX w dniu 29.09.2017 r. Krystian Lamparski 2017-09-27 08:03:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy - G.6840.26.2017.KW z dnia 20.09.2017 r. Krystian Lamparski 2017-09-20 15:20:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy - G.6840.24.2017.KW z dnia 20.09.2017 r. Krystian Lamparski 2017-09-20 15:20:07 dodanie dokumentu
Marzena Kłosińska - podinspektor d.s. świadczeń rodzinnych - oświadczenie końcowe Krystian Lamparski 2017-09-13 13:55:51 dodanie dokumentu
Anna Igielska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie - pierwsze oświadczenie Krystian Lamparski 2017-09-13 13:52:58 dodanie dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej Krystian Lamparski 2017-09-12 08:56:12 dodanie dokumentu
Wykonanie wyceny wartości rynkowej działek nr 953/28 o pow. 0,0098 ha z obrębu ewidencyjnego l Nowe Warpno oraz 953/27 o pow. 0,0279 ha z obrębu ewidencyjnego 1 Nowe Warpno - G.6870.117.2017.KW Krystian Lamparski 2017-09-07 15:23:34 edycja dokumentu
Odbiór z terenu gminy Nowe Warpno odpadów zawierających azbest i ich utylizacja Krystian Lamparski 2017-09-07 15:19:08 dodanie dokumentu
Uchwała nr CCLXVII.442.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za pierwsze półrocze 2017 r. Krystian Lamparski 2017-09-05 13:12:03 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec II kwartału 2017 Krystian Lamparski 2017-09-05 13:10:13 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec II kwartału 2017 Krystian Lamparski 2017-09-05 13:09:49 dodanie dokumentu
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - na koniec I kwartału 2017 Krystian Lamparski 2017-09-05 13:08:55 dodanie dokumentu
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - na koniec I kwartału 2017 Krystian Lamparski 2017-09-05 13:08:32 dodanie dokumentu
Wykonanie wyceny wartości rynkowej działek nr 953/28 o pow. 0,0098 ha z obrębu ewidencyjnego l Nowe Warpno oraz 953/27 o pow. 0,0279 ha z obrębu ewidencyjnego 1 Nowe Warpno - G.6870.117.2017.KW Krystian Lamparski 2017-08-30 15:21:52 dodanie dokumentu
Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 156/1 (powstała w wyniku podziału działki m 156) o pow. 0,0089 ha, obręb Warnołęka 0003, która z mocy prawa przeszła na własność Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2017 z 15 marca 2017 r. o realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez m. Wamołęka w ciągu drogi wojewódzkiej 114 Krystian Lamparski 2017-08-29 08:12:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania Krystian Lamparski 2017-08-23 14:42:36 dodanie dokumentu
XXVIII/169/2017 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Mirosław Tokarski 2017-08-22 08:27:54 dodanie dokumentu
XXVIII/168/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nowym Warpnie w Szkołę Podstawową w Nowym Warpnie Mirosław Tokarski 2017-08-22 08:26:37 dodanie dokumentu
Ewelina Mazgaj - referent d.s. świadczeń rodzinnych Mirosław Tokarski 2017-08-21 13:42:39 dodanie dokumentu
Ewelina Mazgaj - referent d.s. świadczeń rodzinnych Mirosław Tokarski 2017-08-21 13:41:59 usunięcie dokument
Ewelina Mazgaj - referent d.s. świadczeń rodzinnych Mirosław Tokarski 2017-08-21 13:41:10 dodanie dokumentu
XXVIII/167/2017 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok Mirosław Tokarski 2017-08-21 08:57:31 dodanie dokumentu
XXVIII/166/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2016 rok Mirosław Tokarski 2017-08-21 08:56:21 dodanie dokumentu
XXVIII/165/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/127/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2017-2020 Mirosław Tokarski 2017-08-11 08:51:14 dodanie dokumentu