Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Polickim Krystian Lamparski 2019-03-20 08:52:35 edycja dokumentu
Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Polickim Krystian Lamparski 2019-03-20 08:50:36 edycja dokumentu
Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Polickim Krystian Lamparski 2019-03-20 08:47:58 edycja dokumentu
Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacji Bazy Azbestowej Krystian Lamparski 2019-03-19 14:28:28 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Warpnie połączone ze stanowiskiem bibliotekarza Krystian Lamparski 2019-03-18 15:53:17 edycja dokumentu
034 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2019-03-15 12:19:17 dodanie dokumentu
033 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2019-03-15 12:13:23 dodanie dokumentu
032 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2019-03-15 12:07:32 dodanie dokumentu
031 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2019-03-15 12:01:11 dodanie dokumentu
030 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości Krystian Lamparski 2019-03-15 11:53:18 dodanie dokumentu
029 w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do reprezentowania Gminy Nowe Warpno w postępowaniu sądowym Krystian Lamparski 2019-03-15 11:48:33 dodanie dokumentu
028 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2019 Krystian Lamparski 2019-03-15 11:45:50 dodanie dokumentu
027 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Krystian Lamparski 2019-03-15 11:34:09 dodanie dokumentu
026 w sprawie powołania Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2019-03-15 10:07:44 dodanie dokumentu
025 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krystian Lamparski 2019-03-15 09:57:04 dodanie dokumentu
024 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2019-03-14 13:45:51 dodanie dokumentu
023 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych Krystian Lamparski 2019-03-14 12:56:14 dodanie dokumentu
022 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego Krystian Lamparski 2019-03-14 12:53:16 dodanie dokumentu
021 w sprawie zmiany szczegółowych warunków, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej o charakterze socjalnym Krystian Lamparski 2019-03-14 12:47:53 dodanie dokumentu
020 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego Krystian Lamparski 2019-03-14 12:42:40 dodanie dokumentu
019 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2019-03-14 12:40:18 dodanie dokumentu
018 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym Krystian Lamparski 2019-03-14 12:33:46 dodanie dokumentu
017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 093/2018 Burmistrza Nowego Warpna w sprawie stawek za krótkotrwałe udostępnienie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2019-03-14 12:29:33 dodanie dokumentu
016 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego Krystian Lamparski 2019-03-14 12:23:25 dodanie dokumentu
015 w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2019-03-14 12:09:51 edycja dokumentu
015 w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno Krystian Lamparski 2019-03-14 12:09:31 dodanie dokumentu
014 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2019-03-14 11:09:12 dodanie dokumentu
Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacji Bazy Azbestowej Krystian Lamparski 2019-03-12 13:06:33 edycja dokumentu
Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacji Bazy Azbestowej Krystian Lamparski 2019-03-12 13:06:19 usunięcie załacznika
Ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - G.6840.16.2019.KW z dnia 08.03.2019 Krystian Lamparski 2019-03-08 14:44:23 dodanie dokumentu
Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 - nr projektu SZC0201A-działka nr 343 obręb ew. Brzózki, gmina Nowe Warpno - zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Krystian Lamparski 2019-03-08 13:30:09 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Nowego Warpna z realizacji "Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" Krystian Lamparski 2019-03-08 13:23:11 edycja dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Nowego Warpna z realizacji "Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" Krystian Lamparski 2019-03-08 13:21:36 edycja dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Nowego Warpna z realizacji "Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" Krystian Lamparski 2019-03-08 13:18:20 dodanie dokumentu
Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacji Bazy Azbestowej Krystian Lamparski 2019-03-08 13:17:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Nowego Warpna o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi leśnej z kruszywa łamanego, położonej na działkach ewidencyjnych nr: 224, 264, 225, 265, 226 i 266 w obrębie Brzózki Krystian Lamparski 2019-02-20 21:26:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Warpnie połączone ze stanowiskiem bibliotekarza Krystian Lamparski 2019-02-20 15:17:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie Krystian Lamparski 2019-02-13 14:05:19 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Nowego Warpna o wyborach na sołtysa i do rad sołeckich sołectwa Brzózki w dniu 09 lutego 2019 r. Krystian Lamparski 2019-02-12 10:45:27 edycja dokumentu
Ogłoszenie o publicznych konsultacjach projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2019 roku" Krystian Lamparski 2019-02-11 15:42:08 dodanie dokumentu