Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań


Nowe Warpno, dnia 23 listopada 2006r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PONIŻEJ 60.000 EURO

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMMINOWEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ

1. Gmina Nowe Warpno z siedzibą w Nowym Warpnie, Pl. Zwycięstwa 1 NIP 851-27-72-951, REGON - 811685438 ogłasza przetarg nieograniczony na UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMMINOWEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ

 

2. Miejsce realizacji: Urząd Gminy Nowe Warpno Pl. Zwycięstwa 1

 

adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ www.bip.nowewarpno.pl

 

3. Określenie przedmiotu zamówienia

Kod CPV

Opis

66130000-0

Usługi udzielania kredytu

 

 

Przedmiotem zamówienia są usługi [art. 2 pkt 10) ustawy] obejmujące: udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 105.000,00zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 125.000,00zł

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Łączna kwota kredytu długoterminowego to 230.000,00zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych).

 2. Okres spłaty kredytu - trzy lata. (2007r- 80.000,00zł.w 2008r. - 80.000,00zł. w 2009r. - 70.000,00zł)

c) Spłaty rat kapitałowych będą w następującej wysokości:

- w latach 2007 i 2008 po 11 rat miesięcznych w wysokości po 6.667,00zł każda oraz dwunaste raty w wysokości 6.663,00zł każda. Natomiast w roku 2009 11 rat po 5.833,00zł każda oraz dwunasta rata w wysokości 5837,00zł.

 1. Spłata kredytu w systemie ratalnym ( miesięcznym) - ostatni dzień miesiąca

 2. Spłata pierwszej raty w miesiącu styczniu 2007 roku.

 3. Naliczenie i spłata odsetek odbywać się będzie w okresach miesięcznych.

 4. Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek. Rozpoczęcie spłaty odsetek odbywać się będzie bezpośrednio po uruchomieniu kredytu, z terminem płatności w ostatnim dniu miesiąca

 5. Termin przekazania Gminie kredytu jednorazowo - 28 grudnia 2006 roku.

 6. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej ustalonej na podstawie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M) wg notowań danej stawki obowiązującej na dwa ostatnie dni robocze poprzedzające uruchomienie niniejszego kredytu powiększonej o marżę Banku przedstawioną w ofercie - dla pierwszego okresu kredytowania, a dla kolejnych okresów obrachunkowych wg stawki WIBOR 1M obowiązującej na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego powiększonej o marżę przedstawioną w ofercie.

 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty większej kwoty kapitału bez dodatkowych prowizji i opłat

 8. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.

 9. Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco warz z deklaracją wekslową.

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

5. Terminy realizacji zamówienia: 28 grudnia 2006 roku.

6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

- nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- spełniają warunki opisane w art. 22 ustawy,

- spełniają wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

7. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

 

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

(nazwa kryteriów waga, sposób punktowania)

Nazwa kryterium

waga

Cena

100%

 

9. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

 

10. Termin składania ofert: oznaczone zgodnie z wymogami podanymi w SIWZ, należy złożyć w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Warpno w terminie do dnia

04 grudnia 2006 roku do godz. 1100 w pok. Nr 8 ( sekretariat).

 

11. Termin związania ofertą 15 dni.

12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Warpno - pok. Nr 1 (sala posiedzeń), w dniu 04 grudnia 2006 roku o godz. 1130

 

 

 

Burmistrz Gminy Nowe Warpno

mgr Tadeusz Szafran

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_kredyt.doc (DOC, 84KB) 2006-11-23 15:07:02 84KB 474 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH-_kredyt_-_ponowny.doc (DOC, 197KB)
Po terminie otwarcia ofert
2006-11-23 15:07:02 197KB 99 razy
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania-wybor_banku.doc (DOC, 25KB) 2006-12-12 14:41:13 25KB 466 razy
Udzielenie zamówienia
1 zawarcie_umowy_o_kredyt.doc (DOC, 34KB) 2006-12-21 13:51:06 34KB 468 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 23-11-2006 15:07:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 23-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 21-12-2006 13:51:06