Bankowa obsługa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy Nowe Warpno w latach 2007-2009


Nowe Warpno, dnia 6 listopada 2006r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PONIŻEJ 60.000 EURO

BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NOWE WARPNO W LATACH 2007-2009

 

1. Gmina Nowe Warpno z siedzibą w Nowym Warpnie, Pl. Zwycięstwa 1 NIP 851-27-72-951 REGON - 811685438, ogłasza przetarg nieograniczony na BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NOWE WARPNO

 

2. Miejsce realizacji: Urząd Gminy Nowe Warpno Pl. Zwycięstwa 1

Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie ul. Kościuszki 44

adres strony internetowej na której zamieszczona będzie SIWZ www.bip.nowewarpno.pl

 

3. Określenie przedmiotu zamówienia

Kod CPV

Opis

66100000-1

66120000-7

66130000-0

66200000-2

Usługi pośrednictwa finansowego, wyjątkiem inwestycji

bankowych, usług ubezpieczeniowych oraz usług emerytalnych

Usługi depozytowe

Usługi udzielania kredytu

Inwestycyjne usługi bankowe

 

 

Przedmiotem zamówienia są usługi [art. 2 pkt 10) ustawy] obejmujące:

 1. obsługę bankową i kasową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy Nowe Warpno:

  • podstawowy - budżetu gminy;

  • Pomocnicze:

  • Urzędu Gminy;

  • Zespołu Szkół

  • Przedszkola Miejskiego

  • Ośrodka Pomocy Społecznej

  • Instytucji Kultury;

  • Zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej);

  • Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

  • Depozytowe dla budżetu gminy

  • Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych przy Urzędzie Gminy i Zespole Szkół;

b) utworzenie punktu kasowego na terenie gminy Nowe Warpno do obsługi kasowej budżetu i jednostek organizacyjnych gminy Nowe Warpno;

c) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego określanego uchwała budżetową odrębnie w każdym roku budżetowym;

d) lokowanie wolnych środków budżetowych na lokatach terminowych;

e) świadczenie usług typu home-banking na dwóch stanowiskach

 

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

5. Terminy realizacji zamówienia: 01stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2009 roku.

6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

- nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

- spełniają warunki opisane w art. 22 ustawy,

- spełniają wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

(nazwa kryteriów waga, sposób punktowania)

Nazwa kryterium

waga

Koszt otwarcia, prowadzenia rachunku oraz abonament za system home banking (poz.1do 3 załącznika Nr 2 SIWZ)

20 %

Wysokość prowizji i opłat związanych z obsługa bankową poz. 4 do 6 załącznika Nr2 SIWZ)

35 %

Oprocentowanie środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych jednodniowych i weekendowych (poz.7b 1), 2) załącznika Nr 2 SIWZ)

 

5 %

Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych (poz. 7a zał. Nr 2 SIWZ)

 

5 %

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (poz. Nr 8 załącznika Nr 2 SIWZ)

 

35 %

9. Informacja na temat wadium: nie wymagane.

 

10. Termin składania ofert: oznaczone zgodnie z wymogami podanymi w SIWZ, należy złożyć w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Warpno w terminie do dnia 20 listopada 2006 roku do godz. 1100 w pok. Nr 8 ( sekretariat).

 

11. Termin związania ofertą 30 dni.

12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Warpno - pok. Nr 1 (sala posiedzeń), w dniu 20 listopada 2006 roku o godz. 1130

 

 

Burmistrz Gminy Nowe Warpno

mgr Tadeusz Szafran

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie-obsluga_bankowa_budzetu.doc (DOC, 55KB) 2006-11-06 12:30:56 55KB 457 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zalacznik_nr_1.doc (DOC, 40.KB) Po terminie otwarcia ofert 2006-11-06 12:34:27 40.KB 112 razy
2 SIWZ-OBSLUGA_BUDZETU.doc (DOC, 136KB) Po terminie otwarcia ofert 2006-11-06 12:34:12 136KB 126 razy
3 Zalacznik_nr_2.doc (DOC, 54KB) Po terminie otwarcia ofert 2006-11-06 12:34:37 54KB 107 razy
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyborze_oferty.doc (DOC, 34KB) 2006-11-28 16:17:10 34KB 445 razy
Udzielenie zamówienia
1 zawarcie_umowy_na_obsluge_bankowa.doc (DOC, 35KB) 2006-12-21 13:52:58 35KB 450 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 06-11-2006 12:30:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 06-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 21-12-2006 13:52:58