Zarządzenie Nr 118/2012 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno - tekst ujednolicony

Tekst ujednolicony

ZARZĄDZENIE NR 118/2012

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 30 listopada 2012 roku

w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ze zm.) w związku z § 3 Uchwały Nr XVI/106/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich należących do Gminy Nowe Warpno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz.777) – zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1. Wynajem świetlicy dla osób fizycznych i osób prawnych w celu zorganizowania imprez towarzyskich lub zebrań jest odpłatny.

2. Ustala się stawki czynszu za wynajem świetlic wiejskich:

  1. na imprezy towarzyskie w wysokości 400,00 zł za 1 dobę netto, w przypadku wesel stawka dotyczy dwóch dób,
  2. na zabawy sylwestrowe i choinkowe inne niż organizowane przez Radę Sołecką w wysokości 400,00 zł za dobę netto,
  3. za zebrania, a w szczególności pokazy firm handlowych oraz na zebrania wyborcze organizowane przez partie polityczne lub komitety wyborcze w wysokości 165 zł za 1 godzinę netto.

3. Mieszkańcy Gminy Nowe Warpno zobowiązani są do wnoszenia czynszu za wynajem świetlicy wiejskiej w wysokości 100,00 zł netto za 1 dobę oraz do wnoszenia opłat eksploatacyjnych. (Zarządzenie Nr 039/2017)

4. Czynsz za wynajem świetlicy stanowi dochód Gminy Nowe Warpno,

5. Zobowiązuje się Najemcę do uiszczenia kaucji w wysokości 200,00 zł przy podpisaniu umowy, która zostanie zwrócona bądź zatrzymana z chwilą udokumentowania rozliczenia się z powierzonego mienia znajdującego w świetlicach wiejskich (Zarządzenie 021/2016)

 

§ 2.1. Podstawą do dokonania rezerwacji świetlicy wiejskiej w określonym terminie jest złożenie na, co najmniej 7 dni przed terminem planowanej imprezy albo zebrania, wniosku do Burmistrza Nowego Warpna z opinią rady sołeckiej. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2.

2. Najemca zobowiązany jest uiścić koszty energii elektrycznej, wody i ścieków zużytych w czasie najmu w wysokości ustalonej z Wynajmującym na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. (Zarządzenie Nr 039/2017)

3. Osoba wynajmująca świetlicę ponosi koszty z tytułu wynajmu i mediów. Stawka za wynajem świetlicy jest jednorazowa. Natomiast wynajmujący, który będzie korzystać wcześniej t.j. przed rozpoczęciem planowanej imprezy ze świetlicy (dotyczy np. wesel) ponosi koszty za media za każdy dzień. Do stawek doliczany jest podatek od towarów i usług.

4. Opłata pobierana za organizację wesela jest liczona za maksymalnie dwie doby korzystania ze świetlicy, a za przyjęcia rodzinne jak urodziny, chrzciny, komunie i inne imprezy o charakterze rodzinnym - za dobę. W przypadku przedłużenia wynajmu stawka za każdą kolejną rozpoczęta dobę wynosi 50% stawki wynajmu, określonej w § 1 ust. 2.

 

§ 3.1. Czynsz należy wpłacić na konto Gminy Nowe Warpno na podstawie wystawionej faktury w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. (Zarządzenie Nr 039/2017)

2. Opłata za media będzie wynikać z różnicy odczytów liczników spisanych przed i po imprezie i należy wpłacić ją na konto Urzędu Gminy w Nowym Warpnie na podstawie wystawionej faktury

3. Najemca zobowiązany jest do zawarcia na piśmie umowy najmu, w której zobowiązuje się do odpowiedzialności za powierzone mienie, do pokrycia kosztów za wyrządzone szkody w świetlicy oraz odpowiedzialności za przekazany obiekt i sprzęt. Wzór umowy najmu stanowi załącznik nr 3.

4. Opłata za wywóz nieczystości stałych wynosi 22,00 zł netto (słownie: dwadzieścia dwa złote netto). (Zarządzenie Nr 039/2017)

 

§ 4. Nieodpłatnie użycza się świetlicę na:

  1. zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami, organizowanymi przez Burmistrza Nowego Warpna, Radę Miejską w Nowym Warpnie oraz sołtysów,
  2. posiedzenia rad sołeckich, ochotniczych straży pożarnych oraz spotkania kół gospodyń wiejskich działających na terenie gminy Nowe Warpno,
  3. kursy i szkolenia nieodpłatne, organizowane dla mieszkańców Gminy Nowe Warpno,
  4. spotkania opłatkowe w sołectwach,
  5. uroczystości organizowane przez Zespół Szkół w Nowym Warpnie oraz Przedszkole w Nowym Warpnie oraz rady rodziców placówek oświatowych.

 

§ 5. Przy każdorazowym wydaniu i zdaniu świetlicy wiejskiej (wynajem albo użyczenie) sołtys wraz z najemcą lub osobą biorącą w użyczenie, na rzecz, której następuje wydanie, sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia. Strony spisują protokół zdawczo-odbiorczy.

 

§ 6. Osoby korzystające ze świetlic wiejskich mają obowiązek przestrzegania „Regulaminu świetlicy wiejskiej”, stanowiącej załącznik 1.

 

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 077/2012 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno.

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik zał. 1 - Regulamin Świetlicy Wiejskiej.pdf 2017-06-29 09:34:10 pobrano 239 razy
2 zalacznik zał. 2 - Wniosek - wzór.pdf 2017-06-29 09:34:10 pobrano 245 razy
3 zalacznik zał. 2 - Wniosek - wzór.docx 2017-06-29 09:34:10 pobrano 234 razy
4 zalacznik zał. 3 - Umowa Najmu - wzór.pdf 2017-06-29 09:34:10 pobrano 242 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 29-06-2017 09:34:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 29-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 29-06-2017 09:36:35