Zadania i kompetencje

 

ZAKRES DZIAŁAŃ I ZADANIA URZĘDU

 

Urząd Gminy Nowe Warpno stanowi aparat pomocniczy rady oraz jej komisji, a także burmistrza.

Do zakresu działania urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania zadań:

 1. własnych, wynikających z obowiązującego prawa,
 2. z zakresu administracji rządowej i samorządowej innych szczebli, powierzonych na podstawie porozumień zawartych z gminą,

Ww. zadania wykonują pracownicy stosownie do ich merytorycznych zakresów działania. Do zadań urzędu należy zapewnienie organom gminy pomocy w wykonywaniu ich zadań kompetencji.
W szczególności do zadań urzędu należy:

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy gminy,
 2. wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności wchodzących w zakres zadań gminy,
 3. zapewnienie organom gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
 4. przygotowanie budżetu gminy oraz innych aktów prawa miejscowego,
 5. realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów gminy,
 6. zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji rady i posiedzeń komisji,
 7. prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do wglądu w siedzibie urzędu,
 8. wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
  1. przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
  2. prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
  3. przechowywanie akt,
  4. przekazywanie akt do archiwów,
 9. realizacja obowiązków i uprawnień służących urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

 

Pracownicy Urzędu Gminy są odpowiedzialni przed burmistrzem za wykonywanie zadań określonych dla poszczególnych stanowisk, a w szczególności za:

 1. zgodność z prawem opracowywanych projektów decyzji,
 2. przygotowywanie projektów zarządzeń, uchwał pod obrady zarządu i rady,
 3. właściwe przyjmowanie i załatwianie interesantów,
 4. terminowe załatwianie spraw,
 5. pełną znajomość przepisów prawnych w zakresie obowiązującym na danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni w urzędzie realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu w zakresie ich właściwości rzeczowej jak również są zobowiązani do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi urzędu, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 15-10-2003 08:42:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 15-10-2003
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 17-12-2014 12:56:18