Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 116/2005


ZARZĄDZENIE NR 116/2005

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 14 listopada 2005 roku

w sprawie: konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy

Na podstawie art. 33 ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3a ust. 1, 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) Burmistrz Gminy zarządza , co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu Urzędu Gminy Nowe Warpno

§ 2. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu Urzędu Gminy Nowe Warpno, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 116/2005

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 14 listopada 2005 roku

BURMISTRZ GMINY NOWE WARPNO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU URZĘDU GMINY NOWE WARPNO

I. Określenie stanowiska: Podinspektor ds. obsługi sekretariatu Urzędu Gminy .

II. Wymiar etatu: 1/1

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. wymagania niezbędne

  1. osoba nie karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

  2. wykształcenie wyższe,

  3. znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Exel), Open Office

  4. znajomość obsługi poczty elektronicznej, faksu, telefonów sekretarskich, ksero,

  5. umiejętność sporządzania pism, protokołów, notatek,

  6. praktyka w zakresie prowadzenia sekretariatu

Cechy osobowości:

 • Konieczne: pogodne usposobienie, łatwość nawiązywania kontaktów, uprzejmość i opanowanie, takt, stanowczość, dobra pamięć, kultura osobista, dyspozycyjność.

 • Pożądane: dobra prezencja, odporność na stres, podzielność uwagi.

2. wymagania dodatkowe

a. preferowane zamieszkiwanie na obszarze Gminy Nowe Warpno

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku objętym konkursem:

1. pełnienie funkcji pośrednika pomiędzy urzędem a klientem,

2. prowadzenie terminarzy spotkań Burmistrza i Zastępcy Burmistrza, powiadamianie uczestników o spotkaniach, kompletowanie materiałów,

3. przygotowywanie dokumentów do podpisu Burmistrza, uzupełnianie pism o wymagane pieczęcie,

4. przygotowywanie gabinetu do spotkań w ciągu dnia,

5. łączenie rozmów telefonicznych,

6. przekazywanie komunikatów, poleceń, informacji do adresatów,

7. protokołowanie spotkań wg potrzeb, sporządzanie pism,

8. obsługa urządzeń biurowych ,

9. utrzymywanie porządku w sekretariacie i w pomieszczeniach przynależnych,

10. prowadzenie rejestru kontroli,

11. obsługa kadrowa pracowników urzędu,

12. prowadzenie archiwum zakładowego,

13. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej

14. prowadzenie ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

15. wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza.

V. Wskazanie wymaganych dokumentów:

1. życiorys - curriculum vitae (CV- z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),

2. kserokopie świadectw pracy,

3. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

4. oryginał kwestionariusza osobowego,

5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z rozpatrzeniem wniosku o zatrudnienie.

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne wraz z numerem telefonu do skontaktowania się z oferentem należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowym Warpnie, Plac Zwycięstwa 1, 72-022 Nowe Warpno pokój nr 7 w zamkniętych kopertach z dopiskiem

„ Konkurs na stanowisko Podinspektora ds. obsługi sekretariatu Urzędu Gminy Nowe Warpno” w terminie do dnia 29 listopada 2005 r do godz. 15 00. Aplikacje które wpłyną do tut. Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi Komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Gminy Nowe Warpno. Po upływie terminu składania aplikacji zostanie ogłoszona lista kandydatów spełniających wymogi formalne w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP: www.bip.gminanowewarpno.pl) i na tablicy tut. Urzędu. Z tymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O dokładnym terminie przeprowadzenia ww. rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej tut. Urzędu.

Zatrudnienie:

Stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru będzie zawarty na czas próbny - który będzie wynosił 3 miesiące, a jeśli nie będzie zastrzeżeń, co do pełnienia funkcji na w/w stanowisku zostanie nawiązana umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 18-11-2005 16:14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 18-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 18-11-2005 16:14:50