Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 115/2005


ZARZĄDZENIE NR 115/2005

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 8 listopada 2005 roku

w sprawie: wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowe Warpno i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Na podstawie art. 33 ust 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) Burmistrz Gminy zarządza , co następuje:

§ 1

Wprowadzić regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowe Warpno oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, o treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się z-cy Burmistrza Gminy Nowe Warpno

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 115/2005 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 08 listopada 2005 r.

REGULAMIN NABORU

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY NOWE WARPNO I NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze w jednostkach organizacyjnych, w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.

Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników w Urzędzie Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Regulamin obejmuje pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie mianowania: pracownicy na stanowiskach pracy określonych w statucie gminy oraz na podstawie umowy o pracę: pozostali pracownicy urzędu z wyłączeniem stanowisk pomocniczych i obsługi.

Rozdział I

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

§ 1

 1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Burmistrz Nowego Warpna, w oparciu o informacje przekazane przez z-cę Burmistrza o wakującym stanowisku.

 2. Informacja, o której mowa w ust.1 winna być przekazana z wyprzedzeniem pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danego stanowiska pracy

 3. Z-ca Burmistrza zobligowany jest do przedłożenia Burmistrzowi do akceptacji, projektu opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy.

 4. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

 1. dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego te stanowiska,

 2. określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,

 3. określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia,

 4. określenie odpowiedzialności,

 5. inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.

 1. Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy oraz zgoda Burmistrza powodują rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Rozdział II

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

§ 2

 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Burmistrz Urzedu Gminy.

 2. W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:

  1. Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona,

  2. Z-ca Burmistrza wnioskujący o zatrudnienie lub osoba przez niego upoważniona,

  3. Pracownik odpowiedzialny za sprawy kadrowe, będący jednocześnie Sekretarzem Komisji, lub osoba przez niego upoważniona.

  4. Inne osoby - pracownicy wskazane przez Burmistrza.

 3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

Rozdział III

Etapy naboru

§ 3

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 2. Składanie dokumentów aplikacyjnych.

 3. Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych.

 4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

 5. Selekcja końcowa kandydatów (rozmowa kwalifikacyjna).

   1. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.

   2. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

   3. Ogłoszenie wyników naboru.

Rozdział IV

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

§ 4

 1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Warpnie.

 2. Możliwe jest umieszczanie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, m. in.: biuletynach informacyjnych, na tablicach ogłoszeń.

 3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

 1. nazwę i adres jednostki,

 2. określenie stanowiska urzędniczego,

 3. określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

 4. wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

 5. wskazanie wymaganych dokumentów,

 6. określenie terminu i miejsca składania dokumentów

  1. Ogłoszenie będzie znajdowało się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń przez co najmniej 14 dni kalendarzowych

Rozdział V

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 5

 1. Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym.

 2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

  1. życiorys - curriculum vitae (CV),

  2. kserokopie świadectw pracy,

  3. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

  4. oryginał kwestionariusza osobowego.

3. Dodatkowymi dokumentami wchodzącymi w skład aplikacji mogą być:

a) list motywacyjny,

b) referencje,

c) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

4. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.

5. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym - Dz. U. z 2001 roku, Nr 130, poz. 1450).

6. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

Rozdział VI

Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych

§ 6

 1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

 2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.

 3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych, zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

 4. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

Rozdział VII

Ogłoszenie listy kandydatów, spełniających wymagania formalne

§ 7

 1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze i wstępnej selekcji umieszcza się w BIP listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

 2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (miejscowość).

 3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

 4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Rozdział VIII

Rozmowa kwalifikacyjna

§ 8

 1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

 2. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:

 1. predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

 2. posiadaną wiedzę na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko,

 3. obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

 4. cele zawodowe kandydata.

 1. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

 2. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.

Rozdział IX

Ogłoszenie wyników

§ 9

 1. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej, uzyskał najwyższą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

 2. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

Rozdział X

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy

§ 10

 1. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.

 2. Protokół zawiera w szczególności:

 1. określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

 2. informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie danego wyboru.

Rozdział XI

Informacja o wynikach naboru

§ 11

 1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

 2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

 1. nazwę i adres jednostki,

 2. określenie stanowiska urzędniczego,

 3. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,

 4. uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.

 1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres co najmniej 3 miesięcy.

4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Rozdział XII

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 12

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

§ 13

Regulamin niniejszy stosuje się odpowiednio do naboru na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim nie narusza on trybu naboru określonego w odrębnych przepisach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 17-11-2005 14:24:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 17-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 17-11-2005 14:24:04