Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 070/2005


ZARZĄDZENIE NR 070/2005

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)- Burmistrz Gminy Nowe Warpno zarządza się co następuje:

§ 1

Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Nowe Warpno, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Uchylam Zarządzenie Nr 038/2004 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowe Warpno.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 maja 2005 roku

i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Nowe Warpno.

Załącznik Nr1 do Zarządzenia 070/2005 Burmistrza Gminy Nowe z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Regulaminu Urzędu Gminy Nowe Warpno

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY NOWE WARPNO

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Nowe Warpno zwany dalej „regulaminem” określa:

1. Zakres działania i zadania Urzędu Gminy,

2. Organizację Urzędu Gminy,

3. Zasady i tryb funkcjonowania Urzędu Gminy,

4. Zakres działania Urzędu Gminy i poszczególnych referatów oraz stanowisk pracy w Urzędzie,

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Nowe Warpno,

2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Nowym Warpnie,

3. Burmistrzu, Z-cy Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego - należy przez to rozumieć odpowiednio: Burmistrza Gminy Nowe Warpno, Z-cy Burmistrza Gminy Nowe Warpno, Sekretarza Gminy Nowe Warpno, Skarbnika Gminy Nowe Warpno oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Warpnie.

§ 3

1.Urząd stanowi jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz i Rada Gminy wykonują swoje zadania.

2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania zadań spoczywających na Gminie:

 1. zadań własnych,

 2. zadań zleconych,

 3. zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej i

samorządowej

§ 4

1. Urząd podlega Burmistrzowi.

2. Urząd jest jednostką Budżetową.

3. Burmistrz jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

4. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Nowe Warpno.

§ 5

Burmistrz oraz pracownicy Urzędu są pracownikami samorządowymi, do których mają zastosowanie przepisy ustaw o pracownikach samorządowych.

§ 6

1.Pracownicy Urzędu podlegają Burmistrzowi.

2.Z-ca Burmistrza kieruje pracą Urzędu w razie nieobecności Burmistrza lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków oraz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, organizuje pracę Urzędu

3. Burmistrz może powierzyć Z-cy Burmistrza lub Sekretarzowi prowadzenie w swoim imieniu określonych spraw Gminy.

4. Skarbnik Gminy pełni funkcję głównego księgowego budżetu.

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA URZĘDU

§ 7

1. W skład Urzędu wchodzą następujące stanowiska i referaty pracy:

 1. Burmistrz,

 2. Z-ca Burmistrza

 3. Sekretarz Gminy,

 4. Skarbnik Gminy,

 5. Obsługa Rady,

 6. Referat Ogólno-Administracyjny,

 7. Referat Finansowy,

 8. Pracownicy Fizyczni,

 9. Radca Prawny,

 10. Referat ds. Gosp. Przestrzennej i Komunalnej,

 11. Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami,

 12. Referat ds. Obrony Cywilnej,

 13. Referat ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i P. Poż.

 14. Urząd Stanu Cywilnego

§ 8

1.Dopuszcza się możliwość sprawowania obsługi prawnej Urzędu przez radcę prawnego na podstawie stosowanej umowy zlecenia.

2.Dopuszcza się możliwość sprawowania obsługi informatycznej Urzędu przez informatyka, na podstawie stosowanej umowy zlecenia.

ROZDZIAŁ III

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

§ 9

1. Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

 1. służebność wobec społeczności lokalnej i obywateli,

 2. praworządności,

 3. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

 4. jednoosobowego kierownictwa,

 5. wzajemnego współdziałania,

 6. planowania pracy,

 7. podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne referaty,

 8. kontroli wewnętrznej.

§ 10

1.Pracownicy Urzędu w wykonaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu, działają na podstawie prawa i obowiązku są do ścisłego jego przestrzegania.

2.Pracownicy Urzędu, w wykonaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć obywatelom, Gminie i Państwu.

3.Pracownicy realizują zadania zgodnie z Regulaminem w zakresie ich własności rzeczowej.

4.Pracownicy są zobowiązani do współdziałania ze sobą, w szczególności w zakresie wymiany informacji, wzajemnych konsultacji i obsługi obywateli.

§ 11

1.Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności.

2.Zakupy i inwestycje dokonywane są w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 12

1.Jednoosobowe kierownictwo polega na jednolitości poleceń i służbowego podporządkowania, podziale czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych im zadań.

2.Urzędem kieruje Burmistrz, który jest kierownikiem Urzędu jako zakładu pracy, przy pomocy Z-cy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika.

3.Pracownicy referatów i poszczególnych stanowisk kierują nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań i ponoszą za to odpowiedzialność przed Burmistrzem.

4.Wszyscy pracownicy współpracują ze sobą w realizacji zadań stojących przed Gminą.

5.Bezpośredni nadzór nad pracownikami referatów i poszczególnych stanowisk w imieniu Burmistrza, sprawuje z-ca Burmistrza.

§ 13

W Urzędzie przeprowadza się kontrolę wewnętrzną, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu zgodnie z przyjętymi zasadami kontroli wewnętrznej.

ROZDZIAŁ IV

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ URZĄD

§ 14

Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie są osoby zatrudnione na podstawie: wyboru - Burmistrz, powołania, mianowania i umowy o pracę.

§15

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, prowadzą na poszczególnych stanowiskach sprawy związane z realizacją zadań wyznaczonych przez Burmistrza w zakresie czynności.

§ 16

1.Pracownicy Urzędu wykonują zadania wspólne dla wszystkich stanowisk oraz zadania podporządkowane dla poszczególnych stanowisk.

2. Do wspólnych zadań pracowników należą:

 1. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,

 2. współdziałanie z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi, działającymi na terenie gminy,

 3. współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej,

 4. rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji,

 5. przygotowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań,

 6. wykonywanie zadań zleconych przez Burmistrza, Z-cy Burmistrza i Sekretarza Gminy.

ROZDZIAŁ V

ZAKRES ZADAŃ BURMISTRZA GMINY, ZASTĘPCY BURMISTRZA GMINY, SEKRETARZA GMINY I SKARBNIKA GMINY

§ 17

1.Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.

2.Burmistrz kieruje urzędem przy pomocy z-cy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika.

3.Burmistrz może powierzyć prowadzenie spraw w swoim imieniu z-cy Burmistrza lub Sekretarzowi.

4. Burmistrz wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów określających status Burmistrza.

§ 18

Burmistrz

Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy przede wszystkim:

1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

3) wydawanie decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej,

4) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,

5) ogłaszanie uchwał rady oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

6) wykonywanie uchwał rady,

7) reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym,

8) koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i zakładów budżetowych,

9) uczestniczenie w pracach związków międzygminnych i wykonywanie zadań z tego wynikających,

10) załatwianie i odpowiadanie na interpelacje radnych, posłów i senatorów,

11) gospodarowanie funduszami będącymi w gestii urzędu,

12) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu

oraz kierowników jednostek organizacyjnych w tym także uprawnień wynikających ze statutu gminy,

13)podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

§ 19

Z-ca Burmistrza

1) wykonuje zadania i nadzoruje poszczególne dziedziny życia społeczno-gospodarczego Gminy wynikające z upoważnienia udzielonego przez Burmistrza

2) w przypadku nieobecności Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza, przejmuje jego prawa i obowiązki

3) w przypadku nie powołania Sekretarza, jego obowiązki wynikające z regulaminu obejmuje Z-ca Burmistrza.

§ 20

1. Sekretarz w szczególności odpowiada za:

1) sprawne funkcjonowanie urzędu,

2) opracowywanie zakresów czynności pracowników urzędu,

3) wykonywanie zadań zleconych przez Burmistrza,

4) prowadzenie dokumentacji urzędu,

5) terminowe załatwianie spraw przez urząd,

6) sprawne załatwianie skarg i wniosków mieszkańców gminy,

7) przyjmowanie oświadczeń woli spadkodawców,

8) wydawanie wszelkich wymaganych poświadczeń i zaświadczeń urzędowych,

9) organizowanie współpracy z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy,

10) opracowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń Burmistrza,

11) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza,

12) prowadzenie rejestru aktów prawnych gminy.

§ 21

Skarbnik Gminy

Skarbnik jest kierownikiem referatu finansów, w szczególności odpowiada za:

1) sporządzanie projektu budżetu gminy,

2) dokonywanie analiz budżetu i na bieżąco informowanie Burmistrza o jego realizacji,

3) przekazywanie kierownikom podległych jednostek organizacyjnych oraz pracownikom wytycznych i danych niezbędnych do opracowania projektu planu budżetowego,

4) kontrolowanie prawidłowego przebiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości,

5) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych gminy,

6) sporządzanie sprawozdania z działalności budżetowej i finansowej gminy.

7) opracowywanie zakresów czynności pracowników referatu finansowego.

8) wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

9) opracowanie zakresów czynności pracowników referatu finansowego.

10) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnienia Burmistrza.

ROZDZIAŁ VI

ZAKRESY ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU

§ 22

Pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w szczególności odpowiadają za:

1) prowadzenie spraw cywilnych,

2) prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych,

3) prowadzenie spraw wojskowych,

4) wykonywanie innych zadań wynikających z porozumień zawartych z organami rządowymi.

§ 23

Pracownicy referatu ogólno-administracyjnego podlegają Sekretarzowi i w szczególności odpowiadają za:

1) obsługę biura rady,

2) obsługę kadrową pracowników urzędu,

3) prowadzenie biblioteki i archiwum urzędu,

4) obsługę sekretariatu urzędu,

7) prowadzenie archiwum zakładowego,

8) prowadzenie ewidencji pól namiotowych i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.z 2004 r Nr 223, poz.2268 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

9) udzielanie zezwoleń i nadzór nad przeprowadzaniem zbiórek publicznych,

10)nadzór nad sprawami urlopowymi pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych,

11) nadzór nad pracą pracowników gospodarczych,

12) ewidencji umów na lokale użytkowe,

13) prowadzenie ewidencji umów o współpracy przygranicznej,

14) obsługa współpracy z gminami oraz przygotowanie planów wspólnych przedsięwzięć,

15) prowadzenie wniosków o dofinansowanie gminy z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych,

16) prowadzenie programów i przedsięwzięć integrujących gminę w struktury Unii Europejskiej,

17) koordynacji i prowadzenie opracowań strategii rozwoju gminy,

18) monitoring prawa i wymogów Unii Europejskiej dotyczącej funkcjonowania gminy.

19) ewidencjonowanie działalności gospodarczej na terenie gminy,

20) prowadzenie ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

§ 24

Pracownicy referatu finansowego podlegają Skarbnikowi i w szczególności odpowiadają za:

1)bieżące realizowanie budżetu gminy oraz okresowe informowanie organów gminy o przebiegu tej realizacji,

2)opłat lokalnych i innych dochodów gminy,

3)prowadzenie ewidencji mienia urzędu,

4)współdziałanie z organami finansowymi i bankowymi,

5)prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu,

6)kontrolowanie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy w tym sołectw i osiedli oraz podmiotów gospodarczych i innych jednostek podlegających radzie.

§ 25

Pracownik zatrudniony na stanowisku d/s gospodarki przestrzennej i komunalnej podlega Sekretarzowi, w szczególności odpowiada za prowadzenie:

1) ewidencji i oznakowania ulic,

2) spraw związanych z planowaniem przestrzennym, przewidzianych ustawą kompetencyjną,

3) spraw dotyczących dróg gminnych oraz innych w zakresie zawartych porozumień,

4) spraw dotyczących budownictwa w zakresie zawartych porozumień i ustawy kompetencyjnej,

5) innych spraw wynikających z zawartych porozumień,

6) prowadzenia spraw dotyczących przeznaczenia terenów pod budownictwo.

§ 26

Pracownik zatrudniony na stanowisku d/s obrony cywilnej podlega Burmistrzowi,

w szczególności odpowiada za organizowanie i prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną w zakresie:

 1. organizacyjno - planistycznym i ochrony ludności,

 2. szkolenia, upowszechniania formacji obrony cywilnej i zespołów kierowania,

 3. infrastruktury technicznej i zabezpieczenia logistycznego.

 4. prowadzenia tajnej kancelarii

 5. zapewnienie ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów o ochronie informacji w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie

 6. opracowywanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych

§ 27

Pracownik zatrudniony na stanowisku d/s rolnictwa, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej, podlega Sekretarzowi i w szczególności odpowiada za:

1) prowadzenie spraw rekultywacji gruntów, które utraciły przydatność do produkcji rolnej,

2) kontrolę wykorzystania gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem i decydowanie o wyłączeniu ich z produkcji rolnej,

3) zabezpieczenia przeciwpowodziowego i szkód popowodziowych,

4) ochronę roślin przed szkodnikami i chorobami,

5) zwalczanie chorób zakaźnych wśród zwierząt,

6) prowadzenie spraw ogródków działkowych,

7) opiniowanie lokalizacji inwestycji w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,

8) wnioskowanie o strefach ochronnych,

 1. udział w programowaniu zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie ochrony środowiska,

10) realizację zadań wynikających z ustaw w zakresie ochrony środowiska,

11) nadzorowanie spraw związanych z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy,

12) nadzorowanie funkcjonowania sprzętu gaśniczego,

13) prowadzenie ewidencji gospodarstw rolnych,

14) spraw lokalowych wynikających z ustawy kompetencyjnej.

§ 28

Pracownik zatrudniony na stanowisku d/s gospodarki nieruchomościami podlega Sekretarzowi, w szczególności odpowiada za:

1) zarządzanie zasobami gruntów komunalnych,

2) prowadzenie spraw obrotu gruntami,

3) ewidencję gruntów i budynków,

4) rozgraniczenie, podział i wywłaszczanie nieruchomości,

5) wykonywanie innych działań zleconych przez organy rządowe,

6) prowadzenie spraw podatków.

§ 29

Pracownik zatrudniony na stanowisku ds. bhp podlega Sekretarzowi, w szczególności odpowiada za:

1) kontrolę stanu bhp i przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach,

3) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bhp,

4) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania ergonomii na stanowiskach pracy,

5) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,

6) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z przyczyn i okoliczności tych wypadków,

7) prowadzenie rejestrów kompletowania i przechowywania dokumentów dotyczących wypadków przy pracy stwierdzonych chorób zawodowych, a także przechowywania wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku,

8) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,

9) sporządzanie okresowych analiz stanu bhp,

10) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji firmy lub jej części, zgłaszanie wniosków uwzględniających wymagania bhp

11) szkolenie pracowników w zakresie bhp:

 • instruktaż ogólny;

 • instruktaż stanowiskowy;

 • szkolenia okresowe.

ROZDZIAŁ VII

TRYB PRACY URZĘDU

§ 30

Określenie czasu pracy:

1.Urząd Gminy obowiązuje 40 godzinny tydzień pracy. W poniedziałek od godz. 9.00-17.00

a pozostałe dni od 7.30-15.30. Soboty są wolne.

2.Burmistrz przyjmuje interesantów w poniedziałki od godz. 14.00 do godz. 17.00.

3.Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w święta i dni dodatkowo wolne od pracy.

4.Burmistrz Gminy może wprowadzić inny wolny od pracy dzień, za odpracowaniem w innym terminie (sobota).

§ 31

Obowiązki pracownika i pracodawcy.

1. Obowiązkiem pracownika zatrudnionego w Urzędzie Gminy jest:

 1. dbałość o dobre imię Urzędu i zaufanie społeczne,

 2. dawanie przykładu kultury osobistej, skromność i taktowne postępowanie,

 3. systematyczne podnoszenie wiedzy specjalistycznej w zakresie niezbędnym dla wykonywania obowiązków,

 4. poszanowanie obywateli, taktowne i życzliwe ich traktowanie oraz obiektywne, sprawne rozpatrywanie i rozstrzyganie wnoszonych przez nich spraw,

 5. przejawianie inicjatyw i operatywności,

 6. ścisłe przestrzeganie regulaminu Urzędu, punktualności, staranności i dyscypliny pracy,

 7. sumienne i terminowe wykonywanie obowiązków służbowych,

 8. pieczołowity stosunek do mienia komunalnego, zdecydowane przeciwdziałanie marnotrawstwu, rozrzutności i niegospodarności.

2. Pracodawca obowiązany jest w szczególności:

 1. zaznajomić pracowników z zakresem ich obowiązków,

 2. zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz systematyczne szkolenie pracowników, umożliwić im podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poprzez kierowanie na kursy i szkolenia finansowane przez Urząd.

 3. nie dopuszcza się możliwości dofinansowania dokształcenia podjętego z inicjatywy pracownika,

 4. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,

 5. stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników pracy,

 6. przeciwdziałać mobbingowi polegającemu na uporczywym lub długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Pracownik u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

§ 32

Dyscyplina pracy.

1.Pracownik Urzędu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania dyscypliny pracy, a w szczególności:

 1. przychodzenia do pracy 5 minut przed otwarciem Urzędu i podpisywania listy obecności,

 2. maksymalnego wykorzystywania czasu, sumiennego wykonywania obowiązków, wykorzystania swojej wiedzy, wiadomości i uzdolnień osobistych,

 3. zabrania się opuszczania stanowiska pracy w Urzędzie bez uzyskania zgody Burmistrza lub Sekretarza Gminy, bądź kierownika referatu,

 4. kategorycznie zabrania się przynoszenia, przechowywania oraz spożywania w Urzędzie napojów alkoholowych,

 5. każdorazowe przebywanie poza terenem Urzędu należy uwidocznić w rejestrze wyjść z

wcześniejszym poinformowaniem Sekretarza Gminy lub kierownika referatu.

§ 33

Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień.

1. W przypadku nieobecności w pracy lub spóźnienia pracownik Urzędu zobowiązany jest bez dodatkowego upomnienia usprawiedliwić ten fakt zgłaszając powód Burmistrzowi Gminy.

2. Powtarzające się przypadki absencji i spóźnień traktowane będą jako naruszenie dyscypliny pracy i porządku.

§ 34

Urlopy

1. Pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wysokości i na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.

2. Burmistrz w porozumieniu z Sekretarzem opracowuje coroczny plan urlopów, uwzględniając w nim interes zarówno Urzędu jak i pracownika.

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek pracownika lub Urzędu, można stosować odstępstwa od ustalonego planu.

4. Urlopy bezpłatne jak i okolicznościowe mogą być udzielane na zasadach określonych przez Kodeks Pracy lub przepisy Prawa Pracy.

§ 35

Nagrody i wyróżnienia

1. Pracownikom Urzędu, którzy wzorowo wykonują swoje obowiązki i przejawiają inicjatywę w pracy mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia określone w Kodeksie Pracy.

2. Pracownikom, którzy spełniają wyżej określone wymogi, Burmistrz Gminy może przyznać:

 1. nagrodę pieniężną,

 2. pochwałę pisemną,

 3. dyplom uznania.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz może wystąpić z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o przyznanie odznaczenia państwego.

§ 36

Kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy.

1. Zgodnie z Kodeksem Pracy za nieprzestrzeganie przez pracowników porządku i dyscypliny pracy, przepisów BHP oraz przeciwpożarowych stosuje się:

 1. karę upomnienia,

 2. karę nagany,

 3. karę pieniężną.

ROZDZIAŁ VIII

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI W URZĘDZIE GMINY

§ 37

1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w przepisach szczególnych.

2. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania spraw obywateli, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli ponoszą pracownicy, zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.

4. Kontrolę i koordynację działań pracowników w zakresie załatwienia indywidualnych spraw obywateli sprawują kierownicy referatów i Sekretarz Gminy.

§ 38

1. Ogólne zasady postępowania w sprawach wnoszonych przez obywateli reguluje Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacja podatkowa oraz inne przepisy szczególne, dotyczące zwłaszcza organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

2. Sprawy wniesione do Urzędu są ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw.

3. Sekretariat Urzędu prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków indywidualnych, wpływających do Urzędu oraz z skarg zgłoszonych w czasie przyjęć interesantów przez Burmistrza i Sekretarza Gminy.

§ 39

1. Burmistrz Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w wyznaczonym dniu tygodnia i w określonych godzinach.

2. Sekretarz Gminy i Skarbnik przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków każdego dnia, w ramach swoich możliwości czasowych.

3. Pracownicy poszczególnych stanowisk organizacyjnych Urzędu przyjmują interesantów w ciągu całego dnia pracy Urzędu.

4. Z przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków sporządza się protokoły.

ROZDZIAŁ IX

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

§ 40

W Urzędzie sprawowana jest kontrola wewnętrzna.

§ 41

1. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawują:

 1. Burmistrz Gminy w stosunku do wszystkich pracowników,

 2. Sekretarz Gminy w sprawach organizacyjnych,

 3. Skarbnik Gminy w sprawach gospodarki finansowej,

ROZDZIAŁ X

ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

§ 42

Burmistrz osobiście podpisuje:

 1. zarządzenia i okólniki,

 2. dokumenty kierowane do organów administracji rządowej i samorządowej,

 3. odpowiedzi na interpelacje radnych,

 4. odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące podległych stanowisk pracy,

 5. pisma kierowane do Burmistrzów, Prezydentów innych gmin,

 6. inne pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,

 7. zastrzeżone decyzje administracyjne, z zakresu administracji publicznej,

 8. pisma do przedstawicielstw dyplomatycznych.

§ 43

Z-ca Burmistrza dokonuje:

 1. podpisywania odpowiedzi na sprawy określone w § 43 w przypadku nieobecności Burmistrza lub innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza,

 2. podpisywania pism i decyzji w sprawach powierzonych mu przez Burmistrza.

§ 44

Burmistrz Gminy może upoważnić i pracowników do podpisywania pism i decyzji dotyczących spraw pozostających w ich zakresie.

§ 45

Dokumenty i pisma przedkładane do podpisu członkom kierownictwa Urzędu powinny być podpisane i potwierdzone pieczątką imienną pracownika.

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46

Zmiany Regulaminu następują w trybie wymaganym do jego wprowadzenia.

§ 47

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 maja 2005 roku..

10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 17-11-2005 14:23:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 17-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 17-11-2005 14:23:49