Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 049/2005


ZARZĄDZENIE NR 049/2005

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 3 czerwca 2005 roku

w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 3 Uchwały Nr XXXII/154/2005 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Warpno - Burmistrz Gminy Nowe Warpno zarządza co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej o charakterze socjalnym stanowiące załącznik do zarządzenia

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Nowe Warpno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 049/2005 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 3 czerwca 2005 r.

Szczegółowe warunki, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej o charakterze socjalnym

  1. Stypendia szkolne udzielane w formie rzeczowej, mogą być zrealizowane po przedstawieniu oryginałów imiennych faktur lub rachunków na pokrycie kosztów:

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (w szczególności: wyjazdy do teatru, wycieczki szkolne, zielone szkoły, nauka języków obcych, zajęcia komputerowe, zajęcia muzyczne, zajęcia sportowe, zajęcia na basenie),

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup:

a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i książek pomocniczych do nauki,

b) zeszytów, przyborów szkolnych, plecaków, odzieży i obuwia sportowego,

3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, a w szczególności zakwaterowania i wyżywienia w bursie, internacie lub na stancji (po przedłożeniu potwierdzenia zameldowania czasowego) transportu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej (bilety imienne na przejazd).

  1. Refundacja kosztów jest dokonywana przez Urząd Gminy Nowe Warpno do 15 grudnia każdego roku.

  1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne.

  1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w ust. 1 pkt. 2-3 podlega rozliczeniu w oparciu o imienne oryginały faktur lub rachunków oraz imienne wykazy uczniów sporządzone przez szkołę, potwierdzające  poniesione wydatki na potrzeby określone w ust. 1 pkt 2-3.Zwrot poniesionych kosztów następować będzie w formie wypłaty gotówkowej z kasy Banku Pocztowego w Nowym Warpnie lub przelewem na bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 10-11-2005 15:16:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 10-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 10-11-2005 15:16:27