Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 022/2005


ZARZĄDZENIE Nr 022/2005

Burmistrza Gminy Nowe Wapno

z dnia 4 marca 2005

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845) oraz § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) Burmistrz Gminy Nowe Wapno zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2005, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1.Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, w wysokości do 800 zł dla jednego nauczyciela w 2005 roku.

 1. Ustala się maksymalne dofinansowanie opłat za kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą w wysokości 800 zł dla jednego nauczyciela w 2005 roku.

§ 3. Ustala się specjalności i formy kształcenia, na które może być przyznawane dofinansowanie w 2005 roku, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 styczna 2005 roku.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia

Nr 022/2005 Burmistrza Gminy Nowe Wapno

z dnia 4 marca 2005 roku

Plan dofinansowania

form doskonalenia zawodowego nauczycieli

na rok 2005

Lp.

Nazwa szkoły, placówki

Plan dofinansowania na doradztwo metodyczne dla nauczycieli

Plan dofinansowania na pozostałe formy doskonalenia nauczycieli

Uwagi

1

2

3

4

5

1.

Gimnazjum w Nowym Warpnie

-

1830 zł

2.

Szkoła Podstawowa w Nowym Warpnie

-

2940 zł

3.

Przedszkole w Nowym Warpnie

-

920 zł

OGÓŁEM - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Gminie Nowe Wapno

-

5690 zł

Załącznik Nr 2 do zarządzenia

Nr 022/2005 Burmistrza Gminy Nowe Wapno

z dnia 4 marca 2005 roku

Wykaz

specjalności i form kształcenia nauczycieli,

na które przyznawane jest dofinansowanie

w 2005 roku

 1. Ustala się w porozumieniu z dyrektorami Zespołu Szkół i Przedszkola w Nowym Warpnie specjalności, na które może być przyznawane dofinansowanie dla nauczycieli w 2005 roku:

 1. język: polski, angielski, niemiecki,

 2. historia,

 3. geografia,

 4. biologia, przyroda,

 5. technika, sztuka,

 6. informatyka, edukacja informacyjna, edukacja multimedialna,

 7. matematyka,

 8. wychowanie fizyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna,

 9. bibliotekoznawstwo, bibliotekarstwo i informacja naukowa,

 10. wychowanie do życia w rodzinie, teologia, religia i nauki o rodzinie, katecheza, filozofia,

 11. nauczanie zintegrowane, nauczanie (wychowanie) integracyjne,

 12. pedagogika: przedszkolna, wczesnoszkolna, szkolna, ogólna, opiekuńczo-wychowawcza, z resocjalizacją, rewalidacyjna, socjalna,

 13. psychologia,

 14. diagnoza, terapia pedagogiczna, psychologiczna, socjoterapia,

 15. logopedia,

 16. glottodydaktyka, glottopedagogika,

 17. organizacja i zarządzanie oświatą.

 1. Ustala się, w porozumieniu z dyrektorami Zespołu Szkół i Przedszkola w Nowym Warpnie, następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, na które może być przyznawane dofinansowanie w 2005 roku:

 1. kształcenie na studiach wyższych licencjackich,

 2. kształcenie na studiach wyższych magisterskich,

 3. kształcenie na studiach podyplomowych,

 4. inne formy dokształcania zaakceptowane przez dyrektora szkoły lub przedszkola.

3. Nauczycielowi dokształcającemu się przysługuje zwrot kosztów przejazdu na zajęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 29-03-2005 11:54:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 29-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 29-03-2005 11:54:09