Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 015/2005


ZARZĄDZENIE NR 016/2005

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 15 lutego 2005 roku

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.) oraz art. 30 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję stałą komisję do przeprowadzania postępowań o udzielnie zamówień publicznych w składzie:

1) Wiesław Jankowski

2) Władysław Kiraga

3) Halina Utrata

 1. Zofia Sawińska

 2. Grzegorz Torbe

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 015/2005

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia ... lutego 2005 roku

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

 1. Zasady ogólne

§ 1. 1. Postanowienia regulaminu mają zastosowanie do pracy komisji przetargowej powołanej do:

  1. przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

  2. oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia oraz do badania i oceny ofert.

 1. Wykonując czynności, o których mowa w regulaminie, komisja przetargowa stosuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) zwanej dalej ustawą, i inne przepisy prawa.

§ 2. 1. Członkami komisji przetargowej nie mogą być osoby, które:

1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;

2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

2. Członkowie komisji przetargowej niezwłocznie po zapoznaniu się z oświadczeniami lub dokumentami złożonymi przez Wykonawców składają pisemne oświadczenie o istnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.

 1. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, dołącza się do protokołu postępowania.

§ 3. 1. Członek komisji przetargowej, który:

  1. złożył oświadczenie o istnieniu okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 1,

  2. nie złożył oświadczenia,

  3. złożył oświadczenie niezgodne z prawdą

   • podlega wykluczeniu z prac komisji przetargowej.

 1. Wyłączenie członka komisji przetargowej dokonuje przewodniczący.

 2. W miejsce odwołanego członka komisji przetargowej Burmistrz powołuje nowego członka, który niezwłocznie składa oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 4. 1. Komisja przetargowa obraduje na posiedzeniach.

 1. Z posiedzenia komisji przetargowej sporządza się protokół.

§ 5. 1. W sprawach spornych komisja przetargowa dokonuje rozstrzygnięć w głosowaniu zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw rozstrzyga głos przewodniczącego.

 1. Dla skuteczności czynności podejmowanych przez komisję przetargową wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby jej członków.

 1. Prawa i obowiązki członków komisji przetargowej

§ 6. 1. Pracą komisji przetargowej kieruje przewodniczący, do którego zadań należy:

  1. wyznaczenie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,

  2. podział prac między członków komisji przetargowej,

  3. odebranie od członków komisji przetargowej oświadczeń, o których mowa w § ust. 2

  4. ogłoszenie, bezpośrednio przed otwarciem ofert, kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

§ 7.1. Jeden z członków komisji przetargowej, wyznaczony przez przewodniczącego:

  1. sporządza protokół z postępowania,

  2. zapewnia zachowanie formy pisemnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

  3. wydaje lub wysyła zainteresowanym Wykonawcom Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,

  4. prowadzi rejestr Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację,

  5. przekazuje wyjaśnienia lub informacje o zmianach Specyfikacji

  6. przyjmuje i rejestruje oferty, poprzez oznaczenie ich datą i godziną złożenia.

 1. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

§ 8. 1. Komisja przetargowa przygotowując postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego, w szczególności:

  1. ustala wartość zamówienia,

  2. opisuje przedmiot zamówienia,

  3. przygotowuje zaproszenia do składania ofert,

  4. przygotowuje propozycję listy Wykonawców, do których mogłoby być skierowane zaproszenie,

  5. sporządza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

   1. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 zatwierdza Burmistrz.

   2. Zatwierdzone dokumenty, określone w ust. 1, stanowią podstawę do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzez zaproszenie do składania ofert oraz wydanie Wykonawcą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 9. 1. Przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego komisja przetargowa:

  1. dokonuje otwarcia ofert,

  2. dokonuje oceny ofert oraz wnioskuje o wykluczenie Wykonawców w przypadkach określonych ustawą,

  3. wnioskuje o odrzucenie oferty w przypadkach określonych w ustawie,

  4. ocenia, na podstawie przyjętych kryteriów, oferty nie podlegające odrzuceniu,

  5. wnioskuje o przedłużenie terminu związania ofertą,

  6. przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o unieważnienie postępowania w przypadkach określonych w ustawie.

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 akceptuje i podpisuje Burmistrz.

 2. W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 1 nie zostaną zatwierdzone przez Burmistrza, komisja przetargowa powtarza czynności.

 1. Zakończenie prac komisji przetargowej

Zakończenie prac komisji przetargowej następuje z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub unieważnienia postepowania w sprawie zamówienia publicznego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 29-03-2005 11:49:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 29-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 29-03-2005 11:49:28