Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 013/2005


ZARZĄDZENIE NR 013/2004

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 15 lutego 2005 roku

w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola „ZŁOTA RYBKA” w Nowym Warpnie

Na podstawie art. 36 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - Burmistrz Gminy Nowe Warpno zarządza co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola „ZŁOTA RYBKA” w Nowym Warpnie.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola „ZŁOTA RYBKA” w Nowym Warpnie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 1 marca 2005 roku o godz. 1100.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 013/2005 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia

15 lutego 2005 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA

Burmistrz Gminy Nowe Warpno ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola „Złota Rybka” w Nowym Warpnie

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 1 marca 2005 r. o godz. 1100.

O stanowisko dyrektora mogą się ubiegać osoby spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U z 2003r. Nr 89, poz. 826 ze zm).

Kandydaci przystępujący do konkursu składają w sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Warpno w opisanej i zaklejonej kopercie ofertę dotyczącą konkursu.

Koperta z ofertą winna być opisana wg. wzoru: „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA „ZŁOTA RYBKA” w NOWYM WARPNIE” oraz adres do korespondencji.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

  1. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

  2. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

  3. w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

  4. posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

  5. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

  6. nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

  7. nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 z późn. zm.);

  1. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2005 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1, do godziny 900, termin ten uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokumenty zostaną złożone (data wpływu) w sekretariacie Urzędu Gminy Nowe Warpno.

Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględniane w postępowaniu konkursowym.

Nowe Warpno, dnia 15 lutego 2005 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 29-03-2005 11:48:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 29-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 29-03-2005 11:48:45