Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 009/2005


ZARZĄDZENIE NR 9/2005

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 18 stycznia 2005r.

w sprawie: szczegółowości układu wykonawczego budżetu gminy Nowe Warpno

na rok 2005

Na podstawie art. 126 ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r zm; Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851,zm; z 2004r Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz.1291, Nr210, poz.2135, Nr 273, poz.2703) oraz uchwały Nr XXVI/127/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2005 - Burmistrz Gminy Nowe Warpno zarządza co następuje:

§ 1

Określa się szczegółowość układu wykonawczego budżetu Gminy Nowe Warpno w granicach kwot wynikających z uchwały Nr XXVI/127/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2005, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

własne budżetu na rok 2005

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

§

dotyczy

plan

0470

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

19.000,00

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

101.600,00

0760

wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

7.200,00

0870

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

144.300,00

0920

pozostałe odsetki

7.000,00

razem rozdział 70005

279.100,00

Razem dział

Plan

700

279.100,00

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§

dotyczy

plan

0350

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

2.000,00

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

100,00

razem rozdział 75601

2.100,00

rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych

§

dotyczy

plan

0310

podatek od nieruchomości

1.045.000,00

0320

podatek rolny

5.000,00

0330

podatek leśny

104.000,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

5.000,00

razem rozdział 75615

1.159.000,00

rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizna, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§

dotyczy

plan

0310

podatek od nieruchomości

190.000,00

0320

podatek rolny

120.000,00

0340

podatek od środków transportowych

5.000,00

0360

podatek od spadków i darowizn

200,00

0370

podatek od posiadania psów

150,00

0430

wpływy z opłaty targowej

50,00

0440

wpływy z opłaty miejscowej

100,00

0450

wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

1.000,00

0500

podatek od czynności cywilnoprawnych

20.000,00

0690

wpływy z różnych opłat

1.000,00

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

5.000,00

razem rozdział 75616

342.500,00

rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§

dotyczy

plan

0410

wpływy z opłaty skarbowej

6.000,00

0480

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

30.000,00

razem rozdział 75618

36.000,00

rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§

dotyczy

plan

0010

podatek dochodowy od osób fizycznych

385.518,00

0020

podatek dochodowy od osób prawnych

12.000,00

razem rozdział 75621

397.518,00

Razem dział

Plan

756

1.937.118,00

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§

dotyczy

plan

2920

subwencje ogólne z budżetu państwa

809.119,00

razem rozdział 75801

809.119,00

rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§

dotyczy

plan

2920

subwencje ogólne z budżetu państwa

186.805,00

razem rozdział 75807

186.805,00

rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe

§

dotyczy

plan

0920

pozostałe odsetki

800,00

razem rozdział 75814

800,00

Razem dział

Plan

758

996.724,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80104 przedszkola

§

dotyczy

plan

0830

wpływy z usług

68.250,00

0920

odsetki

150,00

razem rozdział 80195

68.400,00

Razem dział

Plan

801

68.400,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85414 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ( Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie)

§

dotyczy

plan

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

17.000,00

razem rozdział 85214

17.000,00

rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej ( Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie)

§

dotyczy

plan

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

49.000,00

razem rozdział 85219

49.000,00

rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Ośrodek Pomocy Społecznej)

§

dotyczy

plan

0830

wpływy z usług

2.100,00

razem rozdział 85228

2.100,00

Razem dział

68.100,00

852

68.100,00

OGÓŁEM DOCHODY

PLAN

3.349.442,00

DOCHODY

związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

na rok 2005

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - (Urząd Gminy w Nowym Warpnie)

rozdział 75011 urzędy wojewódzkie

§

dotyczy

plan

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

30.800,00

razem rozdział 75011

30.800,00

Razem dział

Plan

750

30.800,00

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - (Urząd Gminy w Nowym Warpnie)

rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§

dotyczy

plan

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

260,00

razem rozdział 75101

260,00

Razem dział

Plan

751

260,00

Dział 752 OBRONA NARODOWA - ( Urząd Gminy w Nowym Warpnie)

rozdział 75212 pozostałe wydatki obronne

§

dotyczy

plan

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

500,00

razem rozdział 75212

500,00

Razem dział

Plan

752

500,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - (Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie)

rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§

dotyczy

plan

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

425.000,00

razem rozdział 85212

425.000,00

rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§

dotyczy

plan

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.000,00

razem rozdział 85213

3.000,00

rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§

dotyczy

plan

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

18.000,00

razem rozdział 85214

18.000,00

Razem dział

Plan

852

446.000,00

RAZEM DOTACJE

PLAN

477.560,00

WYDATKI

własne na rok 2005

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdział 01030 izby rolnicze

Gmina

§

dotyczy

plan

2850

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

2.500,00

razem rozdział 01030

2.500,00

Razem dział

Plan

010

2.500,00

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

rozdział 40002 dostarczanie wody

Gmina

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

25.200,00

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000,00

Razem rozdział 40002

35.200,00

Razem dział

Plan

400

35.200,00

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdział 60016 drogi publiczne gminne

Gmina

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

37.500,00

razem rozdział 60016

37.500,00

Razem dział

Plan

600

37.500,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gmina

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

3.000,00

razem rozdział 70005

3.000,00

Razem dział

Plan

700

3.000,00

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego

Gmina

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

100.000,00

razem rozdział 71004

100.000,00

rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne

Gmina

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

7.000,00

razem rozdział 71014

7.000,00

Razem dział

Plan

710

107.000,00

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75011 urzędy wojewódzkie

Gmina

§

dotyczy

plan

3020

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

300,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

26.680,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

3.700,00

4120

składki na Fundusz Pracy

530,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

200,00

4410

podróże służbowe krajowe

100,00

razem

31.500,00

razem rozdział 75011

31.500,00

rozdział 75022 rada gminy

Gmina

§

dotyczy

plan

3020

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

20,00

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

19.400,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

8.000,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.790,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

1.500,00

4120

składki na Fundusz Pracy

210,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

710,00

4300

zakup usług pozostałych

350,00

4410

podróże służbowe krajowe

3.200,00

razem

38.180,00

razem rozdział 75022

38.180,00

rozdział 75023 urząd gminy

Gmina

§

dotyczy

plan

3020

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

600,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

395.600,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

31.600,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

71.500,00

4120

składki na Fundusz Pracy

10.200,00

4170

wynagrodzenia bezosobowe

8.800,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

48.300,00

4260

zakup energii

7.500,00

4270

zakup usług remontowych

13.000,00

4300

zakup usług pozostałych

112.330,00

4410

podróże służbowe krajowe

15.000,00

4420

podróże służbowe zagraniczne

2.000,00

4430

różne opłaty i składki

3.000,00

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

13.700,00

4810

rezerwy

5.000,00

razem

738.130,00

razem rozdział 75023

738.130,00

rozdział 75095 pozostała działalność

Gmina

§

dotyczy

plan

4210

zakup materiałów i wyposażenia

3.000,00

4300

zakup usług pozostałych

5.000,00

razem

8.000,00

razem rozdział 75095

8.000,00

Razem dział

Plan

750

815.810,00

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdział 75406 straż graniczna

Gmina

§

dotyczy

plan

4210

zakup materiałów i wyposażenia

2.000,00

razem

2.000,00

razem rozdział 75406

2.000,00

rozdział 75412 ochotnicza straż pożarna

Gmina

§

dotyczy

plan

3020

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

100,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

1.700,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

600,00

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

400,00

4120

składki na Fundusz Pracy

60,00

4170

wynagrodzenia bezosobowe

7.200,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

30.392,00

4260

zakup energii

4.000,00

4270

zakup usług remontowych

10.000,00

4300

zakup usług pozostałych

3.000,00

4410

podróże służbowe krajowe

100,00

4430

różne opłaty i składki

4.800,00

4810

rezerwy

200,00

razem

62.552,00

razem rozdział 75412

62.552,00

rozdział 75414 obrona cywilna

Gmina

§

dotyczy

plan

4210

zakup materiałów i wyposażenia

1.000,00

4300

zakup usług pozostałych

1.000,00

4410

podróże służbowe

200,00

razem

2.200,00

razem rozdział 75414

2.200,00

Razem dział

Plan

754

66.752,00

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

rozdział 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Gmina

§

dotyczy

plan

4100

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

3.000,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

540,00

4300

zakup usług pozostałych

6.100,00

razem rozdział 75647

9.640,00

Razem dział

Plan

756

9.640,00

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Gmina - (Odsetki od kredytu)

§

dotyczy

plan

8070

odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

35.000,00

razem

35.000,00

razem rozdział 75702

35.000,00

Razem dział

Plan

757

35.000,00

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

Gmina - (rezerwa ogólna)

§

dotyczy

plan

4810

rezerwy

10.000,00

razem

10.000,00

razem rozdział 75818

10.000,00

Razem dział

Plan

758

10.000,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80101 szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa Nowe Warpno Pl. Zwycięstwa 6

§

dotyczy

plan

3020

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

30.400,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

347.700,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

28.300,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

72.600,00

4120

składki na Fundusz Pracy

9.900,00

4170

wynagrodzenia bezosobowe

2.500,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

36.300,00

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.000,00

4260

zakup energii

6.000,00

4270

zakup usług remontowych

4.000,00

4300

zakup usług pozostałych

17.400,00

4410

podróże służbowe krajowe

1.000,00

4430

różne opłaty i składki

700,00

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

32.500,00

4810

rezerwy

2.000,00

razem

592.300,00

razem rozdział 80101

592.300,00

rozdział 80104 przedszkola

Przedszkole Miejskie „Złota Rybka” w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

3020

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

12.100,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

168.900,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

13.800,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

34.200,00

4120

składki na Fundusz Pracy

4.700,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

26.050,00

4220

zakup środków żywności

39.800,00

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.000,00

4260

zakup energii

6.000,00

4270

zakup usług remontowych

6.000,00

4300

zakup usług pozostałych

7.300,00

4410

podróże służbowe krajowe

1.000,00

4430

różne opłaty i składki

100,00

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

14.200,00

4810

rezerwy

2.000,00

razem

337.150,00

razem rozdział 80104

337.150,00

rozdział 80110 gimnazja

Gimnazjum w Nowym Warpnie Pl. Zwycięstwa 6

§

dotyczy

plan

3020

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

16.300,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

209.700,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

17.070,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

43.500,00

4120

składki na Fundusz Pracy

5.960,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

11.900,00

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.000,00

4260

zakup energii

2.500,00

4270

zakup usług remontowych

2.000,00

4300

zakup pozostałych usług

7.050,00

4410

podróże służbowe krajowe

800,00

4430

różne opłaty i składki

500,00

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

14.040,00

4810

rezerwy

1.500,00

razem

334.820,00

razem rozdział 80110

334.820,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

80.000,00

razem

80.000,00

razem rozdział 80113

80.000,00

rozdział 80146 dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Szkoła Podstawowa w Nowym Warpnie Pl. Zwycięstwa 6

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

2.940,00

Gimnazjum w Nowym Warpnie Pl. Zwycięstwa 6

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

1.830,00

Przedszkole „Złota Rybka” w Nowym Warpnie ul. Kościuszki 43

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

920,00

razem

920,00

razem rozdział 80146

5.690,00

Razem dział

Plan

801

1.349.960,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gmina (Gminna Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych)

§

dotyczy

plan

2820

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

15.000,00

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2.500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.500,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

700,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

2.000,00

4220

zakup środków żywności

3.000,00

4300

zakup usług pozostałych

18.800,00

4410

podróże służbowe krajowe

500,00

razem

46.000,00

razem rozdział 85154

46.000,00

Razem dział

Plan

851

46.000,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

3110

świadczenia społeczne

50.000,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

7.000,00

razem

57.000,00

razem rozdział 85214

57.000,00

rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

3110

świadczenia społeczne

50.000,00

razem

50.000,00

razem rozdział 85215

50.000,00

rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

3020

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

950,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

72.115,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.600,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

13.945,00

4120

składki na Fundusz Pracy

1.890,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

2.430,00

4260

zakup energii

1.500,00

4270

zakup usług remontowych

1.000,00

4300

zakup usług pozostałych

4.345,00

4410

podróże służbowe krajowe

2.600,00

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.625,00

4810

rezerwy

1.000,00

razem

110.000,00

razem rozdział 85219

110.000,00

rozdział 85295 pozostała działalność

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

3110

świadczenia społeczne

18.000,00

razem

18.000,00

razem rozdział 85295

18.000,00

Razem dział

Plan

852

235.000,00

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdział 90001gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gmina

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

167.400,00

razem rozdział 90001

167.400,00

rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi

Gmina

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

30.000,00

razem rozdział 90003

30.000,00

rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Gmina

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

20.000,00

razem rozdział 90004

20.000,00

rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

Gmina

§

dotyczy

plan

4260

zakup energii

85.000,00

4270

zakup usług remontowych

35.000,00

razem

120.000,00

razem rozdział 90015

120.000,00

rozdział 90095 pozostała działalność

Gmina- zadanie inwestycyjne „Kanalizacja”

§

dotyczy

plan

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

21.000,00

razem

21.000,00

Gmina- zadanie inwestycyjne „modernizacja procesu oczyszczania ścieków ”

§

dotyczy

plan

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

14.000,00

razem

14.000,00

razem rozdział 90095

35.000,00

Razem dział

Plan

900

372.400,00

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Gmina - świetlice

§

dotyczy

plan

4210

zakup materiałów i wyposażenia

1.000,00

4260

zakup energii

2.500,00

4270

zakup usług remontowych

15.000,00

razem

18.500,00

razem rozdział 92109

18.500,00

rozdział 92116 biblioteki

Gmina - biblioteka w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

3020

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

350,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

36.900,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.950,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

6.900,00

4120

składki na Fundusz Pracy

980,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

19.400,00

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.000,00

4260

zakup energii

3.000,00

4270

zakup usług remontowych

5.000,00

4300

zakup usług pozostałych

2.250,00

4410

podróże służbowe krajowe

300,00

4430

różne opłaty i składki

150,00

4810

rezerwy

1000,00

razem

80.180,00

razem rozdział 92116

80.180,00

Razem dział

Plan

921

98.680,00

OGÓŁEM WYDATKI

PLAN

3.224.442,00

WYDATKI

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami na 2005 rok

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Gmina

§

dotyczy

plan

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

20.000,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.380,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

4.000,00

4120

składki na Fundusz Pracy

600,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

1.000,00

4300

zakup usług pozostałych

770,00

4410

podróże służbowe krajowe

300,00

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

750,00

razem

30.8 00,00

razem rozdział 75011

30.800,00

Razem dział

Plan

750

30.800,00

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Gmina

§

dotyczy

plan

4170

wynagrodzenia bezosobowe

260,00

razem

260,00

razem rozdział 75101

260,00

Razem dział

Plan

751

260,00

Dział 752 OBRONA NARODOWA

rozdział 75212 pozostałe wydatki obronne

Gmina

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

500,00

razem

500,00

razem rozdział 75212

500,00

Razem dział

Plan

752

500,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

3110

świadczenia społeczne

420.000,00

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

5.000,00

razem

425.000,00

razem rozdział 85212

425.000,00

rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

4130

składki na ubezpieczenie zdrowotne

3.000,00

razem

3.000,00

razem rozdział 85213

3.000,00

rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

3110

świadczenia społeczne

18.000,00

razem

18.000,00

razem rozdział 85214

18.000,00

Razem dział

Plan

852

446.000,00

OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

PLAN

477.560,00

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Nowe Warpno.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 27-01-2005 11:00:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 27-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 27-01-2005 11:00:23