Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 081


ZARZĄDZENIE NR 81/2004

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 24 września 2004r

w sprawie: wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 15a ust 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu terroryzmu ( Dz. U z 2003r Nr 153, poz.1505 zm; z 2004r Dz. U Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959) - Burmistrz Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Wprowadzam instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wyznaczam koordynatora do wszystkich spraw związanych z realizacją przez Gminę zadań wynikających z przedmiotowej ustawy w osobie Pana/ni Grodkowskiej Stanisławy

§ 3

 1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji i podejmowanych czynności ustalam wzór „rejestru powiadomień” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

„Rejestr powiadomień” prowadził będzie koordynator, o którym mowa w § 2.

 1. Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom urzędu, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz koordynatorowi ds. realizacji zadań wynikających z ustawy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do zarządzenia NR 81/2004

z dnia 24 września 2004r

INSTRUKCJA

postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

I. Wstęp

 • Na podstawie art. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U z 2003r. Nr 153, poz. 1505 z późniejszymi zmianami) Gmina została zaliczona do jednostek współpracujących.

 • Zgodnie z art. 15 cytowanej ustawy Gmina jako jednostka współpracująca obowiązana jest do:

  • udostępnienie na wniosek Generalnego Inspektora informacji i potwierdzonych kopii dokumentów niezbędnych w zakresie zapobiegania przestępstwu, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego i określonemu w art. 2 pkt 7 ustawy,

  • współpracowanie z Generalnym Inspektorem w zakresie zapobiegania przestępstwu, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego poprzez:

*niezwłoczne powiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Powiadomienie, o którym wyżej mowa powinno zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których zawiadamiający uznał, że mogą one wskazywać na prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

* przekazywanie informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,

* przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa wyżej.

* Przestępstwo, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego polega na przyjmowaniu, przekazywaniu lub wywożeniu za granicę, pomaganiu do przenoszenia własności lub posiadania, albo podejmowaniu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przepadku środków płatniczych, papierów wartościowych lub innych wartości dewizowych, praw majątkowych albo mienia ruchomego lub nieruchomego pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego.

*Przestępstwo określone w art. 2 pkt 7 ustawy stanowi akt terrorystyczny - rozumiany jako przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz przestępstwa określone w art. 134 i 136 Kodeksu karnego ( zamach na Prezydenta RP, czynna napaść na głowę obcego państwa, szefa obcego przedstawicielstwa lub osobę korzystająca z podobnej ochrony).

Słowniczek:

Nielegalne i nieujawnione źródła wartości majątkowych to:

 • produkcja ukryta - polega na wytworzeniu wyrobów lub świadczeniu usług w sposób skutkujący unikaniem lub uchylaniem się od płacenia podatków, ceł, składek na ubezpieczenia społeczne. Uchylanie się od podatku dokonywane jest przy użyciu fałszywych rachunków, dowodów płatności, ksiąg podatkowych, a także przez składanie nieprawdziwych zeznań lub zatajenie informacji podatkowych,

 • produkcja nielegalna - polega na wytwarzaniu takich wyrobów lub świadczeniu takich usług, których wytworzenie, sprzedaż, rozpowszechnianie jest zabronione przez prawo,

 • transfery w szarej strefie - polegające na przemieszczaniu dochodów lub produktów między podmiotami.

Pranie pieniędzy to:

Pranie pieniędzy jest postrzegane jako ogół czynności mających na celu ukrycie prawdziwego źródła pochodzenia nielegalnych dochodów uzyskiwanych z przestępczej działalności i nadania im znamion legalnego pochodzenia.

Przykłady najczęściej wykorzystywanych do prania pieniędzy transakcji:

 • zawieranie umowy handlowej z kwotą znacznie przekraczającą cenę rynkową,

 • obciążenia fikcyjnymi karami i obciążeniami między kontrahentami,

 • obrót udziałami i akcjami pomiędzy spółkami,

 • transakcje dobrami niematerialnymi, jak prace badawczo-rozwojowe,

 • doradztwo, konsulting, szkolenia, badania rynku, fikcyjne konkursy gazetowe,

 • zbiórki dobroczynne połączone z założeniem konta.

Rozdział I

Podstawy prawne

§ 1

Instrukcję opracowano na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu ( Dz.U z 2003r Nr 153, poz. 1505 z późniejszymi zmianami).

Rozdział II

Objaśnienia

§ 2

Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

 • ustawie - dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu ( Dz.U. z 2003r Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.),

 • kodeksie karnym - dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997r Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553 z późn.zm.),

 • urzędzie - oznacza to Urząd Gminy,

 • kierowniku jednostki - oznacza to Burmistrza Gminy oraz pozostałych kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych

 • głównym księgowym - oznacza to Skarbnika Gminy,

 • GIIF - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,

 • koordynator - osoba wytypowana przez Burmistrza do spraw realizacji zadań wynikających z art. 15a ustawy.

Rozdział III

Zasady postępowania

§ 3

Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych gminy właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

Pracownicy urzędu oraz pracownicy jednostek organizacyjnych gminy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:

1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,

2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w

jednostkach organizacyjnych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,

3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie

zamówienie publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków

wykonania zamówienia, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,

4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,

5) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowych

z udziałem kapitału zagranicznego,

6) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką za nabyte mienie komunalne,

7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach w tym samym dniu.

§ 4

1. Pracownicy i kierownicy jednostek organizacyjnych obowiązani są:

 1. dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy, ( tj,: wpłat i wypłat znacznych kwot ( przekraczających równowartość 15.000 EURO) w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, a także przelewów pochodzących z zagranicy - zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu), w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (związane z nabyciem majątku komunalnego, z wykonywaniem zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego przez inne podmioty, z uczestnikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku oferowania przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od innych ),

 2. sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

 3. zbierać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,

 4. dokonywać opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia koordynatorowi,

2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 5

 1. Koordynator , uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia kierownikowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF - koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

 2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze powiadomień, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

 3. Ujawnianie danych z dokumentacji podejmowanych czynności osobom nieuprawnionym w tym także co do których podejmowane są czynności, jest zabronione.

Rozdział IV

Ostrożność w typowaniu transakcji podejrzanych

§ 6

Ostrożność w typowaniu transakcji podejrzanych i wskazywaniu ich odpowiednim organom ścigania jest konieczna, ponieważ nieuzasadniona ingerencja będzie skutkować tym iż:

 • na podstawie przepisów ustawy, będzie prowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa,

 • zbyt częste, nieuzasadnione ingerencje prowadzić będą do utraty zaufania do konkretnych instytucji,

 • liczne i nieuzasadnione ingerencje spowodują zablokowanie systemu przez badanie niewłaściwych transakcji i następnie do oceny systemu jako nieskutecznego.

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Burmistrza Nr81/2004

z dnia 24 września 2004r

REJESTR POWIADOMIEŃ

GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

lp.

Data

miejsce

i rodzaj

transakcji

Uczestnicy transakcji

Nazwisko sporządzającego i data

Opis

treści

dokumentu

Data przekazania koordynatorowi

i jego podpis

Decyzja

kierownika

Data

wysłania

Uwagi

Objaśnienia

 1. Rejestr powiadomień winien być prowadzony w formie księgi o stronach ponumerowanych, przesznurowanych i na ostatniej stronie zalakowanej oraz zaopatrzonej w pieczęć urzędu i podpis Burmistrza.

 1. Rejestr powiadomień winien być wypełniany ręcznie, w sposób staranny, czytelny i trwały, a stwierdzone błędy poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności i błędnego zapisu oraz umieszczenie daty oraz czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawki.

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Burmistrza Nr 81/2004

z dnia 24 września 2004r

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

  1. WARSZAWA

Powiadomienie o podejrzeniach wprowadzania

do obrotu finansowego wartości majątkowych

pochodzących z nielegalnych i nieujawnionych źródeł

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu ( Dz. U z 2003r Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) powiadamiam, że: w trakcie kontroli/ w wyniku analizy*

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

( Uwaga! należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF) zaistniało uzasadnione podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych, nieujawnionych * źródeł.

opis ustaleń: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Uwaga! opis ustaleń powinien - w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art. 12 ust 1 pkt.1-6 ustawy, ponadto wskazane w art. 9 ust 2 ustawy).

...................................

(Burmistrz)

Załączniki:

Zgodnie z art. 15a ust 1 pkt 2 należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 § 3 pkt 2 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających transakcje.

 • niepotrzebne skreślić

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasad określonych w instrukcji oraz zobowiązuje się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji podległych mi pracowników.

Wykaz stanowisk

którym przekazano egzemplarze „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu”

Lp

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Podpis

1.

Elżbieta Kret

Dyrektor Zespołu Szkół

2.

Alicja Szumska

Dyrektor Przedszkola

3.

Janusz Chęciński

Dyrektor ZGK

4.

Teresa Szybka

Kierownik OPS

5.

Maria Bednarska

Kierownik Biblioteki

6.

Marianna Retecka

Kierownik USC

7.

Halina Utrata

Insp.ds. gosp.gruntami

8.

Zofia Sawińska

Insp.ds. rolnictwa i ochrony środowiska

9.

Romana Makowska

Referent ds. obsługi rady

10.

Stanisława Grodkowska

Skarbnik Gminy

11.

Barbara Straburzyńska

12.

Honorata Gadomska

Główny specjalista

13.

Sylwia Młynarczyk

Specjalista

14.

Grażyna Strzelczyk

Insp. ds. dochodów

15.

Grażyna Szymborska

Insp. ds. fin.księg.

16.

Jolanta Jędrzejczak

Podinsp. ds. płac

17.

Bogusław Pawłowski

Inspektor ds. OC

18.

Barbara Wiktorowska

Insp. ds. bhp

19.

20.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 02-11-2004 11:56:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 02-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 02-11-2004 11:56:30