Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 019/2004


ZARZĄDZENIE NR 019/2004

Burmistrza Gminy Nowe Warpno

z dnia 08 kwietnia 2004r.

w sprawie: szczegółowości układu wykonawczego budżetu gminy Nowe Warpno

na rok 2004

Na podstawie art. 126 ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r zm; Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851,zm; z 2004r Nr 19, poz.177) oraz uchwały Nr XVII/094/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2004 - Burmistrz Gminy Nowe Warpno zarządza co następuje:

§ 1

Określa się szczegółowość układu wykonawczego budżetu Gminy Nowe Warpno w granicach kwot wynikających z uchwały Nr XVII/094/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2004, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

własne budżetu na rok 2004

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

§

dotyczy

plan

0470

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

10.500,00

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

139.000,00

0840

wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

40.000,00

razem rozdział 70005

189.500,00

Razem dział

Plan

700

189.500,00

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§

dotyczy

plan

0350

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

1.500,00

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

100,00

razem rozdział 75601

1.600,00

rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

§

dotyczy

plan

0310

podatek od nieruchomości

1.017.000,00

0320

podatek rolny

134.800,00

0330

podatek leśny

108.080,00

0340

podatek od środków transportowych

3.600,00

0360

podatek od spadków i darowizn

1.000,00

0370

podatek od posiadania psów

100,00

0430

wpływy z opłaty targowej

150,00

0440

wpływy z opłaty miejscowej

600,00

0450

wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

6.000,00

0500

podatek od czynności cywilnoprawnych

41.000,00

0690

wpływy z różnych opłat

2.000,00

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

12.000,00

razem rozdział 75615

1.326.330,00

rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§

dotyczy

plan

0410

wpływy z opłaty skarbowej

4.000,00

0480

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

31.000,00

razem rozdział 75618

35.000,00

rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§

dotyczy

plan

0010

podatek dochodowy od osób fizycznych

290.800,00

0020

podatek dochodowy od osób prawnych

20.000,00

razem rozdział 75621

310.800,00

Razem dział

Plan

756

1.673.730,00

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§

dotyczy

plan

2920

subwencje ogólne z budżetu państwa

666.148,00

razem rozdział 75801

666.148,00

rozdział 75805 część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

§

dotyczy

plan

2920

subwencje ogólne z budżetu państwa

27.467,00

razem rozdział 75805

27.467,00

rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§

dotyczy

plan

2920

subwencje ogólne z budżetu państwa

182.220,00

razem rozdział 75807

182.220,00

rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe

§

dotyczy

plan

0920

pozostałe odsetki

1.000,00

razem rozdział 75814

1.000,00

Razem dział

Plan

758

876.835,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80104 przedszkola

§

dotyczy

plan

0830

wpływy z usług

86.500,00

0920

odsetki

500,00

razem rozdział 80195

87.000,00

Razem dział

Plan

801

87.000,00

Dział 8532 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Ośrodek Pomocy Społecznej)

§

dotyczy

plan

0830

wpływy z usług

2.100,00

razem rozdział 85228

2.100,00

Razem dział

2.100,00

852

2.100,00

OGÓŁEM DOCHODY

PLAN

2.829.165,00

DOCHODY

związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

na rok 2004

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75011 urzędy wojewódzkie

§

dotyczy

plan

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

30.000,00

razem rozdział 75011

30.000,00

Razem dział

Plan

750

30.000,00

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§

dotyczy

plan

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

260,00

razem rozdział 75101

260,00

Razem dział

Plan

751

260,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - (Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie)

rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

§

dotyczy

plan

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.000,00

razem rozdział 85213

3.000,00

rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§

dotyczy

plan

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

47.000,00

razem rozdział 85214

47.000,00

rozdział 85216 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

§

dotyczy

plan

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.000,00

razem rozdział 85216

3.000,00

rozdział 85219 ośrodek pomocy społecznej

§

dotyczy

plan

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowe oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

49.000,00

razem rozdział 85219

49.000,00

Razem dział

Plan

852

102.000,00

RAZEM DOTACJE

PLAN

132.260,00

WYDATKI

własne na rok 2004

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdział 01030 izby rolnicze

Gmina

§

dotyczy

plan

2850

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

2.696,00

razem rozdział 01030

2.696,00

Razem dział

Plan

010

2.696,00

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

rozdział 40002 dostarczanie wody

Gmina

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

16.250,00

Razem rozdział 40002

16.250,00

Razem dział

Plan

400

16.250,00

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdział 60016 drogi publiczne gminne

Gmina

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

1.000,00

razem rozdział 60016

1.000,00

Razem dział

Plan

600

1.000,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Gmina

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

2.000,00

razem rozdział 70005

2.000,00

Razem dział

Plan

700

2.000,00

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego

Gmina

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

7.019,00

razem rozdział 71004

7.019,00

rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne

Gmina

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

2.000,00

razem rozdział 71014

2.000,00

Razem dział

Plan

710

9.019,00

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75011 urzędy wojewódzkie

Gmina

§

dotyczy

plan

3020

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

20,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

18.000,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

3.100,00

4120

składki na Fundusz Pracy

440,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

200,00

4300

Zakup usług pozostałych

50,00

4410

podróże służbowe krajowe

500,00

4810

rezerwy

100,00

razem

22.410,00

razem rozdział 75011

22.410,00

rozdział 75022 rada gminy

Gmina

§

dotyczy

plan

3020

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

20,00

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

21.400,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

5.140,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

440,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

965,00

4120

składki na Fundusz Pracy

140,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

1.000,00

4300

zakup usług pozostałych

500,00

4410

podróże służbowe krajowe

2.500,00

4810

rezerwy

100,00

razem

32.205,00

razem rozdział 75022

32.205,00

rozdział 75023 urząd gminy

Urząd Gminy Nowe Warpno

§

dotyczy

plan

3020

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

600,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

400.040,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

32.500,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

73.200,00

4120

składki na Fundusz Pracy

10.400,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

40.000,00

4260

zakup energii

7.500,00

4270

zakup usług remontowych

5.000,00

4300

zakup usług pozostałych

119.840,00

4410

podróże służbowe krajowe

15.000,00

4420

podróże służbowe zagraniczne

1.000,00

4430

różne opłaty i składki

3.000,00

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

12.800,00

4810

rezerwy

4.000,00

razem

724.880,00

razem rozdział 75023

724.880,00

rozdział 75095 pozostała działalność

Gmina

§

dotyczy

plan

4210

zakup materiałów i wyposażenia

3.000,00

4300

zakup usług pozostałych

5.000,00

razem

8.000,00

razem rozdział 75095

8.000,00

Razem dział

Plan

750

787.495,00

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdział 75412 ochotnicza straż pożarna

Gmina

§

dotyczy

plan

3020

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

100,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

1.915,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

500,00

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

416,00

4120

składki na Fundusz Pracy

60,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

9.040,00

4260

zakup energii

3.000,00

4270

zakup usług remontowych

1.000,00

4300

zakup usług pozostałych

9.720,00

4410

podróże służbowe krajowe

100,00

4430

różne opłaty i składki

3.000,00

4810

rezerwy

100,00

razem

28.951,00

razem rozdział 75412

28.951,00

Razem dział

Plan

754

28.951,00

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

rozdział 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Gmina

§

dotyczy

plan

4100

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

2.000,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

600,00

4300

zakup usług pozostałych

4.000,00

razem rozdział 75647

6.600,00

Razem dział

Plan

756

6.600,00

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Gmina - (Odsetki od kredytu)

§

dotyczy

plan

8070

odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

22.000,00

razem

22.000,00

razem rozdział 75702

22.000,00

Razem dział

Plan

757

22.000,00

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

Gmina - (rezerwa ogólna)

§

dotyczy

plan

4810

rezerwy

10.000,00

razem

10.000,00

razem rozdział 75818

10.000,00

Razem dział

Plan

758

10.000,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80101 szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa Nowe Warpno Pl. Zwycięstwa 6

§

dotyczy

plan

3020

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

29.295,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

359.748,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

30.447,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

74.354,00

4120

składki na Fundusz Pracy

10.120,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

24.800,00

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.000,00

4260

zakup energii

6.000,00

4270

zakup usług remontowych

1.000,00

4300

zakup usług pozostałych

11.600,00

4410

podróże służbowe krajowe

500,00

4430

różne opłaty i składki

600,00

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

22.140,00

4810

rezerwy

1.000,00

razem

572.604,00

razem rozdział 80101

572.604,00

rozdział 80104 przedszkola

Przedszkole Miejskie „Złota Rybka” w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

3020

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

11.500,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

165.000,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

13.800,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

33.500,00

4120

składki na Fundusz Pracy

4.600,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

24.800,00

4220

zakup środków żywności

45.600,00

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

500,00

4260

zakup energii

6.000,00

4270

zakup usług remontowych

2.000,00

4300

zakup usług pozostałych

9.800,00

4410

podróże służbowe krajowe

500,00

4430

różne opłaty i składki

100,00

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

9.800,00

4810

rezerwy

1.000,00

razem

328.500,00

razem rozdział 80104

328.500,00

rozdział 80110 gimnazja

Gimnazjum w Nowym Warpnie Pl. Zwycięstwa 6

§

dotyczy

plan

3020

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

15.635,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

192.497,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

15.819,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

39.825,00

4120

składki na Fundusz Pracy

5.424,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

9.400,00

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.000,00

4260

zakup energii

2.500,00

4270

zakup usług remontowych

1.000,00

4300

zakup pozostałych usług

5.650,00

4410

podróże służbowe krajowe

500,00

4430

różne opłaty i składki

500,00

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

11.850,00

4810

rezerwy

1.000,00

razem

302.600,00

razem rozdział 80110

302.600,00

rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

Gmina

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

75.300,00

razem

75.300,00

razem rozdział 80113

75.300,00

rozdział 80146 dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Szkoła Podstawowa w Nowym Warpnie Pl. Zwycięstwa 6

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

2.860,00

Gimnazjum w Nowym Warpnie Pl. Zwycięstwa 6

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

1.600,00

Przedszkole „Złota Rybka” w Nowym Warpnie ul. Kościuszki 43

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

900,00

razem

900,00

razem rozdział 80146

900,00

Razem dział

Plan

801

1.284.364,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gmina (Gminna Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych)

§

dotyczy

plan

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2.000,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

3.000,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

500,00

4220

zakup środków żywności

4.300,00

4300

zakup usług pozostałych

30.200,00

4410

podróże służbowe krajowe

1.000,00

razem

41.000,00

razem rozdział 85154

41.000,00

Razem dział

Plan

851

41.000,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

3110

świadczenia społeczne

20.000,00

razem

20.000,00

razem rozdział 85314

20.000,00

rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

3110

świadczenia społeczne

50.000,00

razem

50.000,00

razem rozdział 85215

50.000,00

rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

900,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

37.400,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.900,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

7.330,00

4120

składki na Fundusz Pracy

990,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

100,00

4300

zakup usług pozostałych

2.000,00

4410

podróże służbowe krajowe

1.000,00

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.850,00

4810

rezerwy

1.000,00

razem

55.470,00

razem rozdział 85219

55.470,00

rozdział 85295 pozostała działalność

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

3110

świadczenia społeczne

17.000,00

razem

17.000,00

razem rozdział 85295

17.000,00

Razem dział

Plan

852

142.470,00

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdział 90001gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gmina

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

200.000,00

razem

200.000,00

razem rozdział 90001

200.000,00

rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi

Gmina

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

30.000,00

razem

30.000,00

razem rozdział 90003

30.000,00

rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Gmina

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

20.000,00

razem

20.000,00

razem rozdział 90004

20.000,00

rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

Gmina

§

dotyczy

plan

4260

zakup energii

82.500,00

4270

zakup usług remontowych

30.500,00

razem

113.000,00

razem rozdział 90015

113.000,00

rozdział 90095 pozostała działalność

Gmina- zadanie inwestycyjne „Kanalizacja”

§

dotyczy

plan

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

23.000,00

razem

23.000,00

Gmina- zadanie inwestycyjne „Rozbudowa wysypiska stałych odpadów komunalnych”

§

dotyczy

plan

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5.000,00

razem

5.000,00

razem rozdział 90095

28.000,00

Razem dział

Plan

900

391.000,00

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Gmina - świetlice

§

dotyczy

plan

4210

zakup materiałów i wyposażenia

600,00

4260

zakup energii

3.000,00

razem

3.600,00

razem rozdział 92109

3.600,00

rozdział 92116 biblioteki

Gmina - biblioteka w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

3020

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

300,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

35.400,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.900,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

6.500,00

4120

składki na Fundusz Pracy

920,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

10.100,00

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.000,00

4260

zakup energii

6.600,00

4270

zakup usług remontowych

500,00

4300

zakup usług pozostałych

2.000,00

4410

podróże służbowe krajowe

300,00

4430

różne opłaty i składki

200,00

4810

rezerwy

100,00

razem

66.820,00

razem rozdział 92116

66.820,00

Razem dział

Plan

921

70.420,00

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Gmina

§

dotyczy

plan

4210

zakup materiałów i wyposażenia

1.500,00

4300

zakup usług pozostałych

500,00

razem

2.000,00

razem rozdział 92605

2.000,00

Razem dział

Plan

926

2.000,00

OGÓŁEM WYDATKI

PLAN

2.817.265,00

WYDATKI

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami na 2004 rok

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Gmina

§

dotyczy

plan

3020

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

50,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

21.000,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.200,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

4.200,00

4120

składki na Fundusz Pracy

600,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

950,00

razem

30.000,00

razem rozdział 75011

30.000,00

Razem dział

Plan

750

30.000,00

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Gmina

§

dotyczy

plan

4300

zakup usług pozostałych

260,00

razem

260,00

razem rozdział 75101

260,00

Razem dział

Plan

751

260,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

4130

składki na ubezpieczenie zdrowotne

3.000,00

razem

3.000,00

razem rozdział 85213

3.000,00

rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

3110

świadczenia społeczne

42.000,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

5.000,00

razem

47.000,00

razem rozdział 85214

47.000,00

rozdział 85216 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne w wychowawcze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

3110

świadczenia społeczne

3.000,00

razem

3.000,00

razem rozdział 85216

3.000,00

rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie

§

dotyczy

plan

3020

nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

200,00

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

29.620,00

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.800,00

4110

składki na ubezpieczenie społeczne

5.750,00

4120

składki na Fundusz Pracy

800,00

4210

zakup materiałów i wyposażenia

3.080,00

4260

zakup energii

750,00

4300

zakup usług pozostałych

2.800,00

4410

podróże służbowe krajowe

2.400,00

4440

odpis na fundusz świadczeń socjalnych

800,00

razem

49.000,00

razem rozdział 85219

49.000,00

Razem dział

Plan

852

102.000,00

OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

PLAN

132.260,00

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Nowe Warpno.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 27-04-2004 15:02:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 27-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 27-04-2004 15:02:50