Nr 100/2004


UCHWAŁA XVIII/100/2004

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 30 kwietnia 2004 roku

w sprawie: ustalenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) w związku z art. 405, 406 i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 zm; Nr 115, poz.1229; z 2002r Nr 74, poz.676; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 233, poz.1957; z 2003r Nr 46, poz.392; Nr 80, poz.717, 721; Nr 162, poz.1568; Nr 175, poz.1693; Nr 190, poz.1865; Nr 217, poz.2124; z 2004r Nr 19, poz.177 ) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 w kwotach:

- przychody -32.000,00zł

- wydatki -32.000,00zł

zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Nowym Warpnie

Władysław Kiraga

Załącznik do uchwały Nr XVIII/100 /2004 z dnia 30 kwietnia 2004r w sprawie ustalenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPORAKI WODNEJ

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Plan

Stan środków na początek roku

16.639,00

900

90011

069

Przychody

15.361,00

Suma przychodów

32.000,00

Koszty ogółem

32.000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

32.000,00

90011

fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

32.000,00

2440

dofinansowanie modernizacji przyłącza wodociągowego w Nowym Warpnie od hydroforni do ul. Wojska Polskiego

21.300,00

4300

zakup usług pozostałych w tym:

10.600,00

4300

selektywna zbiórka stałych odpadów komunalnych

9.000,00

4300

edukacja ekologiczna

1.000,00

4300

prowizje bankowe

600,00

stan środków obrotowych na koniec roku

100,00

Razem

32.000,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 07-05-2004 14:46:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 07-05-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 07-05-2004 14:46:58